EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994L0011-20130701

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ, 23. märts 1994 , tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/2013-07-01

1994L0011 — ET — 01.07.2013 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 94/11/EÜ,

23. märts 1994,

tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(EÜT L 100, 19.4.1994, p.37)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/96/EÜ, 20. november 2006,

  L 363

81

20.12.2006

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/15/EL, 13. mai 2013,

  L 158

172

10.6.2013


Muudetud:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 94/11/EÜ,

23. märts 1994,

tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohtaEUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 2 )

toimides asutamislepingu artiklis 189b osutatud korras

ning arvestades, et:

teatavates liikmesriikides on jalatsite märgistamist käsitlevaid määrusi, mille eesmärk on kaitsta ja teavitada üldsust ning tagada tööstuse õigustatud huvid;

selliste määruste erinevused võivad ühenduses tekitada kaubandustõkkeid, kahjustades sellega siseturu toimimist;

erinevatest süsteemidest tulenevate probleemide vältimiseks tuleks ühise jalatsite märgistamise süsteemi elemendid täpselt määratleda;

nõukogu 9. novembri 1989. aasta resolutsioonis tarbijakaitsepoliitika uuendamise tulevaste prioriteetide kohta ( 3 ) kutsutakse üles parandama tarbijale antavat teavet toodete kohta;

nii tarbijate kui jalatsitööstuse huvides on kehtestada süsteem, mis vähendaks pettuseohtu ja näitaks täpselt jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide laadi;

nõukogu 5. aprilli 1993. aasta resolutsioonis tarbija huvides toodete märgistamiseks võetavate tulevaste meetmete kohta ( 4 ) loetakse märgistamist tähtsaks vahendiks, et tagada läbipaistvus ja tarbijate parem teavitamine ning siseturu harmooniline toimimine;

siseriiklike õigusaktide ühtlustamine on asjakohane viis vaba kaubanduse tõkete kõrvaldamiseks; liikmesriigid ei suuda üksi seda eesmärki rahuldaval viisil saavutada; käesoleva direktiiviga kehtestatakse ainult need nõuded, mis on möödapääsmatud nende toodete vabaks liikumiseks, mille suhtes teda kohaldatakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamise suhtes.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „jalatsid” kõiki tallaga tooteid, mis on ette nähtud jala kaitsmiseks või katmiseks, kaasa arvatud I lisas nimetatud eraldi turustatavad osad.

Käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete mittetäielik loetelu on esitatud II lisas.

Käesolev direktiiv ei hõlma:

 kasutatud kulunud jalatseid,

 direktiiviga 89/686/EMÜ ( 5 ) hõlmatud kaitsejalatseid,

 direktiiviga 76/769/EMÜ ( 6 ) hõlmatud jalatseid,

 mänguasju-jalatseid.

2.  Teave jalatsite koostise kohta antakse märgistuse abil, nagu on kindlaks määratud artiklis 4.

i) Märgistusega antakse teavet jalatsi kolme osa kohta, nagu on määratletud I lisas. Need on:

a) pealne;

b) vooder ja sisetald; ja

c) välistald.

ii) Jalatsite koostis näidatakse artikli 4 kohaselt kas piktogrammide või erimaterjalidele osutava kirjaliku teabe abil, nagu on sätestatud I lisas.

iii) Pealse osas määratakse materjalide klassifikatsioon kindlaks artikli 4 lõikes 1 sisalduvate sätete ja I lisa põhjal, võtmata arvesse manuseid või tugevdusi, nagu pahkluu toestus, randid, ornamendid, pandlad, ehispaelad, paelaaugu toestused või muud samalaadsed lisandid.

iv) Välistalla puhul põhineb klassifikatsioon artikli 4 kohaselt välistallas olevate materjalide mahul.

Artikkel 2

1.  Ilma et see piiraks teiste vastavate ühenduse sätete kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kõik turuleviidavad jalatsid vastavad käesolevas direktiivis esitatud märgistamisnõuetele.

2.  Kui turule viiakse märgistamisnõudeid käsitlevatele sätetele mittevastavad jalatsid, võtab pädev liikmesriik asjakohaseid meetmeid oma siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Artikkel 3

Ilma et see piiraks teiste vastavate ühenduse sätete kohaldamist, ei keela ega takista liikmesriigid käesoleva direktiivi märgistamisnõuetele vastavate jalatsite turuleviimist, kohaldades teatavat tüüpi jalatsite või üldiselt jalatsite märgistamist hõlmavaid ühtlustamata siseriiklikke sätteid.

Artikkel 4

1.  Märgistus peab andma teavet I lisa kohaselt kindlaksmääratud materjali kohta, mida on vähemalt 80 % pealse ning voodri ja sisetalla pinnal ja vähemalt 80 % välistallast. Kui ühtki materjali ei ole vähemalt 80 %, tuleks teavet anda kahe peamise jalatsi koostises kasutatud materjali kohta.

2.  Teave antakse jalatsil. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja võib valida kas piktogrammid või kirjaliku teabe vähemalt ühes või mitmes tarbijaliikmesriigi poolt asutamislepingu kohaselt kindlaksmääratud keeles, nagu on määratletud ja esitatud I lisas. Liikmesriigid tagavad oma siseriiklike sätetega, et tarbijaid teavitatakse küllaldaselt nende piktogrammide tähendusest, ja jälgivad, et sellised sätted ei tekita kaubandustõkkeid.

3.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab märgistus nõutava teabe kinnitamist vähemalt iga jalatsipaari ühele jalatsile. Seda võib teha trükkimise, liimimise või pressimise teel või külgekinnitatud märgise abil.

4.  Märgistus peab olema nähtav, kindlalt kinnitatud ja ligipääsetav ja piktogrammide mõõtmed peavad olema küllalt suured, et nendel olevast teabest oleks kerge aru saada. Märgistus ei tohi tarbijat eksitada.

5.  Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja vastutab märgise ja sellel oleva teabe eest. Kui tootja ega tema volitatud esindaja ei ole ühenduses registreeritud, on nimetatud kohustus isikul, kes esimesena jalatsid ühenduse turule viib. Vahendaja vastutab selle eest, et tema poolt müüdavatel jalatsitel on käesoleva direktiiviga ettenähtud asjakohane märgistus.

Artikkel 5

Käesoleva direktiiviga ettenähtud teabele võib märgistuses vajaduse korral lisada täiendavat tekstiteavet. Artikli 3 kohaselt ei või liikmesriigid siiski keelata ega takistada käesoleva direktiivi nõuetele vastavate jalatsite turuleviimist.

Artikkel 6

1.  Hiljemalt 23. septembriks 1995 võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2.  Liikmesriigid kohaldavad lõikes 1 nimetatud meetmeid alates 23. märtsist 1996. Nimetatud meetmeid ei kohaldata kuni 23. septembrini 1997 varude suhtes, mis on enne seda kuupäeva vahendajale tarnitud või mille eest on arve esitatud.

3.  Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

4.  Komisjon esitab nõukogule kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamist hindamisaruande, milles võetakse arvesse kõiki käesoleva direktiivi sätete rakendamisel ettevõtjate poolt kohatud raskusi ja tehakse vajaduse korral asjakohased läbivaatamisettepanekud.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

1.   Jalatsite osiste määratlus ning vastavad piktogrammid või kirjalik teave 

Piktogrammid

Kirjalik teave

a)  Pealne

See on välistalla külge kinnitatud struktuurielemendi väliskülg.

image

F Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO Față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

b)  Vooder ja sisetald

See on pealse ja sisetalla vooder, mis moodustab jalatsi sisemise osa.

image

F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR ΦΟΔΡΕΣ

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO Căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

c)  Välistald

See on jalatsi alumine osa, mis on kinnitatud pealse külge ja peab taluma tugevat kulumist.

image

F Semelle extérieure

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Outer sole

DK Ydersål

GR ΣΟΛΑ

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Materjalide määratlus ja vastavad piktogrammid 

Piktogramm

Kirjalik teave

a)  i) Nahk

Üldine termin toornaha kohta, mille algupärane kiudjas struktuur on peaaegu rikkumata ja mis on parkimisega muudetud kõdunemiskindlaks. Karvad või vill võivad olla eemaldatud või mitte. Nahk võib olla tehtud enne või pärast parkimist kihtideks jaotatud või lõigustatud toornahkadest. Kui pargitud toornahk on mehaaniliselt ja/või keemiliselt peenestatud kiudjateks osakesteks, väikesteks tükkideks või pulbriks ja kui nahale seejärel on kas siduva ainega või ilma selleta antud lehtede või muu kuju, siis ei ole siiski tegemist nahaga. Kui nahale on ükskõik millisel kujul kantud pinnakate või viimistlus, ei tohi selline pealispinna kiht olla paksem kui 0,15 mm. Käesolev määratlus hõlmab kõiki nahku, piiramata teiste juriidiliste kohustuste, nt Washingtoni konventsiooni kohaldamist.Kui terminit „täistoimnahk” kasutatakse artiklis 5 nimetatud vabatahtlikus täiendavas tekstiteabes, kohaldatakse seda naha suhtes, millel on algupärane toimne pärast epidermise eemaldamist esiletulev pealispind ja mille pealispinnast ei ole midagi eemaldatud lihvimise, hõõrumise või lõhustamise teel.

image

F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR ΔΕΡΜΑ

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO Piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

a)  ii) Kaetud nahk

See on nahk, mille pinnakate ei ületa üht kolmandikku toote kogupaksusest, kuid ületab 0,15 mm.

image

F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO Piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

b)  Naturaalsed tekstiilmaterjalid ja sünteetilised või mittekootud tekstiilmaterjalid

„Tekstiilmaterjalid” on kõik direktiivi 71/307/EMÜ ja selle muudatustega hõlmatud tooted.

image

F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstil-materialer

GR ΥΦΑΣΜΑ

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textil

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO Textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

c)  Kõik muud materjalid

image

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ES Otros materiales

P Outros materiais

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO Alte materiale

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄
II LISA

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA HÕLMATUD JALATSITE NÄITED

„Jalatseid” on suur valik alates üksnes reguleeritavatest nööridest või paeltest koosneva pealsega sandaalidest kuni reissaabasteni, mille pealne katab säärt ja reit. Jalatsite hulka kuuluvad:

i) madala või kõrge kontsaga kingad tavaliseks kandmiseks sees või väljas;

ii) pahkluusaapad, poolsaapad, põlvsaapad ja reissaapad;

iii) eri tüüpi sandaalid, „espadrillid” (kingad, mille pealne on purjeriidest ja tald põimitud taimsest materjalist), tenniskingad, jooksu- ja teised spordijalatsid, supluskingad ja teised vabaajajalatsid;

iv) spetsiaalsed spordijalatsid, mis on kavandatud sportimiseks ja mille külge on kinnitatud või on võimalik kinnitada naelu, nuppe, nagasid, klambreid, riive või muud taolist ning uisu-, suusa-, maadlus- ja poksisaapaid ning jalgrattasõidukingi; lisaks külgekinnitatud uiskude või rulluiskudega jalatsid;

v) tantsukingad;

vi) jalatsid, mis on valmistatud ühes tükis eeskätt kummi või plasti vormimise teel, välja arvatud ühekordselt kasutatavad õhukesest materjalist tooted (paberist, plastkilest, jne, tallata);

vii) pealiskingad, mida kantakse teiste jalatsite peal ja mis võivad olla ilma kontsata;

viii) ühekordselt kasutatavad tallaga jalatsid;

ix) ortopeedilised jalatsid.

Ühtluse ja selguse huvides ning kui käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete kirjelduses nimetatud sätetest ei tulene teisiti, võib kaupade koondnomenklatuuri grupi 64 tooted üldreeglina lugeda käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvateks.( 1 ) EÜT C 74, 25.3.1992, lk 10.

( 2 ) EÜT C 287, 4.11.1992, lk 36.

( 3 ) EÜT C 294, 22.11.1989, lk 1.

( 4 ) EÜT C 110, 20.4.1993, lk 3.

( 5 ) EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.

( 6 ) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.

Top