EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01987D0305-19871117

Consolidated text: Komisjoni otsus, 26. mai 1987, riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta (87/305/EMÜ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/1987-11-17

1987D0305 — ET — 17.11.1987 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

26. mai 1987,

riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta

(87/305/EMÜ)

(EÜT L 152, 12.6.1987, p.32)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI OTSUS, 17. november 1987,

  L 338

37

28.11.1987
▼B

KOMISJONI OTSUS,

26. mai 1987,

riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta

(87/305/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut

ning arvestades, et:

riigihangete tegelik ja tõhus avamine kogu ühenduses on seoses siseturu väljakujundamisega aastaks 1992 ühenduse esmatähtis eesmärk;

selle eesmärgi saavutamine tähendab, et komisjon peab paremini hindama riigihangete majanduslikke, tehnilisi, juriidilisi ja sotsiaalseid aspekte ning huvitatud ringkonnad peavad paremini mõistma probleeme, mis selles valdkonnas ühenduse eeskirjade kohaldamisega kaasnevad;

tihe ja pidev side tarnete, ehitustööde ja teenuste riigihanke valdkonnas tegutsevate majandusringkondadega võib selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata;

asjakohaseim võimalus selliste sidemete loomiseks on moodustada komisjoni juurde nõuandekomitee, kus kõnealused ringkonnad on esindatud; lisaks on asjakohane näha ette, et kõnealuses komitees osaleksid eriti kõrgelt kvalifitseeritud isikud, kes suudavad oma riigihankealaseid teadmisi ühenduse tasandil edasi anda,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:Artikkel 1

Komisjoni juurde moodustatakse riigihangete avamise nõuandekomitee (edaspidi “komitee”).

Artikkel 2

Komitee ülesanne on abistada komisjoni kas komisjoni taotlusel või omaalgatuslikult riigihangete majanduslike, tehniliste, juriidiliste ja sotsiaalsete aspektide hindamisel. Samuti on komitee ülesanne võimaldada asjaomastel ringkondadel mõista põhjalikumalt probleeme, mis selles valdkonnas ühenduse eeskirjade kohaldamisega kaasnevad.

Artikkel 3

▼M1

Komitee koosneb maksimaalselt 25 liikmest.

▼B

Artikkel 4

Komitee koosneb sõltumatutest ekspertidest, kelle kogemused ettevõtluse ja tööstuse valdkonnas ning riigihankealane pädevus ühenduse tasandil on laialdaselt tunnustatud. Komitee liikmed nimetab komisjon pärast konsulteerimist asjaomaste ettevõtlus- ja tööstusringkondadega.

Artikkel 5

Komitee liikmete ametiaeg on kaks aastat. Liikmeid võib ametisse tagasi nimetada. Kaheaastase ametiaja lõppedes jäävad komitee liikmed ametisse, kuni nad asendatakse või uuesti ametisse nimetatakse.

Liikme ametiaeg lõpeb enne kaheaastase perioodi möödumist tema tagasiastumise või surma korral. Komisjonil on igal ajal õigus liikme ametiaeg lõpetada.

Liige asendatakse tema ülejäänud ametiajaks artiklis 4 sätestatud korras.

Ülesannete täitmist ei tasustata.

Artikkel 6

Komisjon avaldab liikmete loetelu teadmiseks Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 7

Komitee eesistujaks on komisjoni esindaja.

Artikkel 8

Komitee võib kutsuda oma töös eksperdina osalema teatavas päevakorraküsimuses eripädevusega isikuid.

Eksperdid osalevad ainult neid küsimusi käsitlevates aruteludes, millest neil on palutud osa võtta.

Artikkel 9

Komitee võib luua töörühmi.

Artikkel 10

1.  Komitee tuleb komisjoni kutsel kokku komisjoni ametiruumides.

2.  Komisjoni talituste esindajatel on õigus osaleda komitee ja selle töörühmade koosolekutel.

3.  Komitee ja töörühmade sekretariaadi ülesandeid täidavad komisjoni talitused.

Artikkel 11

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 214 kohaldamist, ei tohi komitee liikmed ja artiklis 8 sätestatud korras vajaduse korral osalema kutsutud eksperdid avalikustada neile komitee või selle töörühmade töös osalemise käigus teatavaks saanud teavet, kui komisjon on neile teatanud, et taotletud arvamus või esitatud küsimus on konfidentsiaalne.

Sellisel juhul osalevad koosolekutel ainult komitee liikmed ja komisjoni talituste esindajad.

Artikkel 12

Käesolev otsus jõustub 26. mail 1987

Top