EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01985R3703-19891127

Consolidated text: Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3703/85, 23. detsember 1985, millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/1989-11-27

  The document is unavailable in your User interface language.

1985R3703 — ET — 27.11.1989 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3703/85,

23. detsember 1985,

millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(EÜT L 351, 28.12.1985, p.63)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3506/89, 23. november 1989,

  L 342

11

24.11.1989
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3703/85,

23. detsember 1985,

millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjadEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. detsembri 1981. aasta määrust (EMÜ) nr 3796/81 kalandustooteturu ühise korraldamise kohta, ( 1 ) viimati muudetud Hispaania ja Portugali ühinemisaktiga, eriti selle artikli 4 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 1976. aasta määrust (EMÜ) nr 103/76, millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühised turustusnormid, ( 2 ) viimati muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3396/85, ( 3 ) eriti selle artikleid 6, 8 ja 8a,

ning arvestades, et:

kogemused on näidanud vajadust selgitada teatavaid määruses (EMÜ) nr 103/76 sätestatud ühiste turustusnormide kohaldamist käsitlevaid sätteid, et tagada nende normide ühetaolisem kohaldamine liikmesriikides;

heeringat ja makrelli tuleks rühmitada valimi alusel, nagu on sätestatud määruse (EMÜ) nr 103/76 artiklis 8a, selleks et tagada nende liikide osas ühenduse normide järgimine; tagamaks, et valimi alusel saadud liigitamistulemuste üldistamine kõikidele asjaomastele partiidele oleks põhjendatud, tuleks määratleda võetavate valimite arv, iga valimi kaal või maht ning liigitamis- ja turustatud partiide kaalu kontrollimeetodid, võttes arvesse toodete eri turustamisviise;

valimsüsteemi põhjal liigitatud kala kvaliteedi parandamiseks ja ebapiisavalt värske kala turustamise takistamiseks peavad asjaomased liikmesriigid sisse seadma kontrollisüsteemi, mis sisaldab asjaomast kala lossivate laevade säilitusseadmete kontrolli;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel kontrollitakse määruses (EMÜ) nr 103/76 teatavate liikide rühmitamiseks ja kaalumiseks sätestatud ühtsete turustusnormide täitmist.

Artikkel 2

Partiid käsitletakse määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 7 lõike 1 ja artikli 8 lõike 3 tähenduses ühtsena, kui kõige enam 10 % partii üldkogusest kuulub vahetult kas madalamasse või kõrgemasse värskus- või suurusklassi, mis kõnealusele kastile või partiile määratud on.

Artikkel 3

Laevast lossitud tootekoguste rühmitamisel ei tohiks selliste partiide üldkogused, mida käsitletakse määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 7 lõike 1 ja artikli 8 lõike 3 tähenduses väikeste partiidena, olla suuremad kui 100 kg kõnealust toodet, mis on kõnealusest laevast lossitud ja mida kavatsetakse turustada konkreetse müügitehingu kaudu. Kui erilised tootmis- ja turustustingimused seda nõuavad, on liikmesriikide pädevatel asutustel lubatud määrata kogus, mis on väiksem kui 100 kg.

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et toote rühmitamist vastavalt määruse (EMÜ) nr 103/76 sätetele võib esmamüügiks pakkumisel muuta üksnes pädevate asutuste järelevalve all.

Artikkel 5

Tagamaks, et standardsete kastide sisu vastaks nende eeldatavale sisule, nagu nähakse ette määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 8 lõikes 4, tuleb vähemalt ühte kasti sajast kaaluda, piiramata seejuures liikmesriikide kitsendavamate siseriiklike sätete või kaubanduseeskirjade kohaldamist. Määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 8 lõike 5 kohaselt võib netokaal olla deklareeritud või eeldatavast kaalust 5 % suurem või väiksem, kui kitsendavamatest siseriiklikest kaubandusõiguse sätetest ei tulene teisiti.

▼M1

Artikkel 6

Hõlbustamaks määruse (EMÜ) nr 3796/81 artikliga 4 ettenähtud kontrolli, toimub määruse (EMÜ) nr 103/76 artiklites 7 ja 8 osutatud rühmitamine ja märgistamine suurus- ning värskusklasside kaupa mõistliku aja jooksul enne toote esmakordset müügiks pakkumist.

Artikkel 7

1.  II lisas loetletud liigid rühmitatakse eri värskus- ja suurusklassidesse valimsüsteemi põhjal määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 9 kohaselt vastavalt järgmistes lõigetes ning artiklis 8 sätestatud korrale.

2.  Valimid võetakse nii, et nad oleksid asjaomasele partiile iseloomulikud, võttes arvesse liikmesriikides sel alal kehtivaid kaubandustavasid. Valimeid võetakse korrapäraste vaheaegade järel, mis sõltuvad võetavate valimite kaalust ja müügiks pakutavast üldkogusest.

3.  Valimid võetakse müügiks pakutavast kogusest järgmiselt, tingimusel et igast üle 100-tonnisest kogusest võetud valim moodustaks sellest vähemalt 0,08 %:Müügiks pakutav kogus

tonnides

Vaadeldav miinimumkogus

kilogrammides

Alla 5

8

5 ja rohkem, aga alla 15

20

15 ja rohkem, aga alla 40

40

40 ja rohkem, aga alla 60

60

60 ja rohkem, aga alla 80

80

80 ja rohkem, aga alla 100

100

100 või rohkem

120

4.  Kui lossimist sooritab kalatsisternidega varustatud laev, võetakse valimid iga mahuti sisust, võttes arvesse eespool nimetatud sätteid.

Artikkel 8

1.  Iga valimi kõik kalad rühmitatakse vastavalt määrusele (EMÜ) nr 103/76. Värskusklass määratakse kooskõlas kõnealuse määruse A lisa I punktis sätestatud kriteeriumidega.

Seejärel rühmitatakse müügiks mõeldud kogused vaadeldud kalade rühmitamisel saadud klassidesse, tingimusel et kõnealuste koguste visuaalse kontrolli põhjal ei tekiks mingeid kahtlusi valimi representatiivsuses.

Suuruse ja värskuse osas on lubatud artiklis 2 sätestatud kõikumised.

2.  Kui valim näitab, et:

a) enam kui 10 % uuritud kalavalimist kuulub B klassi, kahekordistatakse artikli 7 lõike 3 kohaselt võetavat miinimumkogust. Sobivat kalakogust uuritakse ka määruse (EMÜ) nr 103/76 A lisa II punktis sätestatud värskuskriteeriumide seisukohast. Asjaomaseid koguseid võib rühmitada B klassist kõrgemasse klassi, kui teise valimi kogu kala kvaliteet on B klassist kõrgem;

b) osa uuritud kalast ei vasta inimtoiduks turustamise nõuetele, ei tohi asjaomaseid koguseid selleks kasutada, juhul kui rühmitamine vastavalt määruse (EMÜ) nr 103/76 artiklitele 6, 7 ja 8 ei näita, et osa sellest võib turustada inimtoiduks;

c) mõnede koguste värskus- ja suurusklass ei pruugi olla ühtlane, otsustavad määruse (EMÜ) nr 103/76 artiklis 11 osutatud eksperdid võetavate lisavalimite kaalu.

3.  Kui kala visuaalne kontroll näitab, et seda ei ole säilitatud laeva pardal vastavalt määruse (EMÜ) nr 103/76 artikli 6 lõikele 6, kohaldatakse kõnealuse artikli lõike 2 punktis a sätestatud hindamismeetodit.

Artikkel 9

Liikmesriigid tagavad korrapärase kontrollimisega määruse (EMÜ) nr 103/76 järgimise valikumeetodile vastava toodete rühmitamise suhtes.

Artikkel 10

▼B

1.  Müüki saadetavate ja lossitud koguste kaalu kindlakstegemiseks kaalutakse mahuti või transpordivahend, kuhu kõnealused kogused laaditakse.

Kui selline kaalumine ei ole võimalik, arvutatakse lossitud koguste kaal, liites standarditud kastide sisu, milles kogused tuleb lossida. Standarditud kaste tuleb siiski täiendavalt pisteliselt kaaluda.

2.  Kui kõnealused kogused esitatakse avalikule enampakkumisele standarditud kastides, et neid turustada konkreetse müügitehingu kaudu, tehakse kaalumine vastavalt artikli 5 sätetele.

3.  Laeva pardale laaditavate koguste kaalu arvutamisel kohaldatakse I lisas esitatud koefitsiente:

 ühelt poolt iga laeva püükide mahu või iga mahuti sisu suhtes, mis on mõõdetud asjakohaste tehniliste vahenditega,

 teiselt poolt töötlevale laevale ümberlaaditavate koguste mahu suhtes, mida mõõdetakse vahenditega, mis asjaomase liikmesriigi metroloogia eest vastutav amet on heaks kiitnud.

▼M1

Artikkel 11

▼B

Liikmesriigid võtavad valimsüsteemi raames kõik vajalikud meetmed tagamaks eelkõige, et:

 laevadel on asjakohaseid seadmeid ja neid kasutatakse asjaomaste toodete kvaliteedi säilitamiseks vastavalt määruses 103/76 sätestatud tingimustele,

 kalamahutitega varustatud laevade mahutid on korralikult puhastatud, mahutite temperatuur on kala säilitamiseks sobiv ja kõnealust temperatuuri saab üles märkida,

 kõik turustatavad kogused registreeritakse jaotatult vastavalt värskus- ja suurusklassile. Registreerimine toimub ►M1  artikli 10 ◄ lõikes 1 nimetatud juhtudel asjaomase laeva kapteni ja ostja poolt allakirjutatud tõendusdokumentide alusel ning ►M1  artikli 10 ◄ lõikes 3 nimetatud juhtudel asjaomaste laevade kaptenite poolt allakirjutatud tõendavate dokumentide alusel.

▼M1

Artikkel 12

▼B

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
▼M1

I LISA

▼BLiigid

Suurus (1)

Maht

m3

Koefitsiendid

Heeringas

1

2

3

right accolade

1

0,86

Makrell

1

2

3

right accolade

1

0,8

(1)   Suurusklassid on määratletud vastavalt määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklile 2.

▼M1
II LISA

1.

Heeringas liigist Clupea harengus.

2.

Sardiin liigist Sardina pilchardus.

3.

Makrell liigist Scomber scombrus.

4.

Makrell liigist Scomber japonicus.

5.

Harilikud stauriidid (Trachurus spp.)

6.

Anšoovised (Engraulis spp.)

7.

Ahvenalised liigist Maena smaris.( 1 ) EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1.

( 2 ) EÜT L 20, 28.1.1976, lk 29.

( 3 ) EÜT L 322, 3.12.1985, lk 1.

Top