EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01958R0001-20130701

Consolidated text: Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/2013-07-01

1958R0001 — ET — 01.07.2013 — 007.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS nr 1,

millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled

(EÜT P 017, 6.10.1958, p.385)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 920/2005, 13. juuni 2005,

  L 156

3

18.6.2005

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Muudetud:

 A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

  C 241

21

29.8.1994

 A5

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS nr 1,

millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeledEUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse asutamislepingu artiklit 217, milles sätestatakse, et eeskirjad ühenduse institutsioonide keelte kohta määrab ühehäälselt kindlaks nõukogu, ilma et see piiraks Euroopa Kohtu kodukorras sisalduvate sätete kohaldamist

ning arvestades, et:

kõik neli keelt, milles asutamisleping on koostatud, on ühes või mitmes ühenduse liikmesriigis tunnistatud ametlikuks keeleks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M3

Artikkel 1

Liidu ametlikud keeled ning selle institutsioonide töökeeled on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

▼B

Artikkel 2

Liikmesriigi või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva isiku poolt ühenduse institutsioonidele saadetavad dokumendid võib koostada saatja valikul ükskõik millises ametlikus keeles. Vastus antakse samas keeles.

Artikkel 3

Ühenduse institutsiooni poolt liikmesriigile või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale isikule saadetavad dokumendid koostatakse asjaomase liikmesriigi keeles.

▼M2

Artikkel 4

Määrused ja muud üldkohaldatavad dokumendid koostatakse ametlikes keeltes.

Artikkel 5

Euroopa Liidu Teataja avaldatakse ametlikes keeltes.

▼B

Artikkel 6

Ühenduse institutsioonid võivad oma töökorras sätestada, milliseid keeli konkreetsetel juhtudel kasutatakse.

Artikkel 7

Euroopa Kohtu menetlustes kasutatavad keeled määratakse kindlaks Euroopa Kohtu töökorraga.

Artikkel 8

Kui liikmesriigil on rohkem kui üks ametlik keel, reguleeritakse kasutatavat keelt selle riigi taotluse korral tema enda õiguse üldsätetega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Top