EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid

COM/2020/171 final

Brüssel,2.4.2020

COM(2020) 171 final

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid


SELETUSKIRI

Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid 27. novembril 2019 komisjoni ettepaneku kohaselt otsusega (EL) 2020/265 1 võtta paindlikkusinstrumendist rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ jaoks kasutusele 778,1 miljonit eurot.

Komisjon esitas 27. märtsil 2020 paranduseelarve projekti nr 1/2020 2 . Muu hulgas sisaldas see rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute üldist suurendamist 423,3 miljoni euro võrra, et katta suurenenud rändesurvest tingitud Kreeka vajadused, rahastada COVID-19 puhangust tingitud kiireloomulisi meetmeid (luua rescEU esimene meditsiiniseadmete varu) ja suurendada Euroopa Prokuratuuri eelarvet. Komisjon tegi paranduseelarve projektiga nr 1/2020 ettepaneku kasutada rändega seotud assigneeringute suurendamiseks 2018. aastal kasutamata jäänud kulukohustuste koguvaru (350,0 miljonit eurot). Ülejäänud osa (73,3 miljonit eurot) rahastamiseks tegi komisjon ettepaneku kohandada paindlikkusinstrumendist kasutusele võetavat summat ja laiendada otsuse (EL) 2020/265 3 kohaldamisala.

Komisjon esitab käesolevaga paranduseelarve projekti nr 2/2020, 4 mis sisaldab rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute suurendamist veel 3 000,0 miljoni euro võrra, millega rahastatakse erakorralise toetuse rahastamisvahendi taaskäivitamist liidus. Selle rahaga aidatakse liikmesriikidel võidelda COVID-19 puhangu tagajärgedega ning võimaldatakse liidu elanikkonnakaitse mehhanismil / rescEU-l veegi suurendada olulisimate vahendite varusid ja koordineerida nende jagamist kogu Euroopas. Pidades silmas, et rubriigis 3 ei ole vahendeid, mida saaks ümber paigutada, ning võttes arvesse täna esitatud ettepanekut muuta mitmeaastase finantsraamistiku määrust ja kaotada eespool nimetatud vahendi kasutusala piirangud, 5 esitab komisjon paranduseelarve projektis nr 2/2020 ettepaneku kasutada suurendamiseks ära kogu selle erivahendi kulukohustuste varu – 2 042,4 miljonit eurot 6 .

Lisaks muudetakse käesoleva otsusega paindlikkusinstrumendi kavandatava kasutuselevõtmise kohta 27. novembri 2020. aasta otsust (EL) 2019/265 ja asendatakse muudatusettepanek, mis esitati koos paranduseelarve projektiga nr 1/2020. Seega sisaldab käesolev uus ettepanek nii paranduseelarve projektis nr 1/2020 kui ka nr 2/2020 kavandatud rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute suurendamist. Sellega suurendatakse kasutusele võetavat summat kokku 1 094,4 miljoni euroni 7 ja ammendatakse kõnealuses rahastamisvahendis 2020. aastal kasutada olev summa.

Kuna erakorralise toetuse rahastamisvahendi vajaduste katmiseks ei piisa paranduseelarve projektiga nr 2/2020 ettenähtud kulukohustuste koguvaru ja käesoleva paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise otsusega ettenähtud summadest, esitab komisjon koos paranduseelarve projektiga nr 2/2020 ka ettepaneku 8 võtta 2020. aasta ettenägematute kulude varust kasutusele 714,6 miljonit eurot.

Paindlikkusinstrumendist kasutusele võetavate maksete assigneeringute ajakohastatud prognoos on esitatud järgmises tabelis.

(jooksevhinnad, miljonites eurodes)

Aasta

2020. aastal paindlikkusinstrumendist kasutusele võetavad maksete assigneeringud

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Kokku

1 094,4

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, 9 eriti selle punkti 12,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Paindlikkusinstrumendist saab rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada liidu üldeelarve ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

(2)Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 10 artiklis 11 sätestatud paindlikkusinstrumendi aastast ülemmäära 600 000 000 eurot (2011. aasta hindades) suurendatakse vajaduse korral tühistatud summade võrra, mis on tehtud kättesaadavaks kooskõlas nimetatud artikli lõike 1 teise lõiguga.

(3)Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 27. novembril 2019 vastu otsuse (EL) 2020/265, 11 millega paigutatakse paindlikkusinstrumendist 2020. aastaks rubriiki 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ kulukohustuste assigneeringutena 778 074 489 eurot rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonna meetmete rahastamiseks.

(4)Paranduseelarve projektiga nr 1/2020 12 suurendatakse rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringuid kokku 423 300 000 euro võrra, et katta suurenenud rändesurvest tingitud Kreeka vajadused, rahastada COVID-19 puhangust tingitud kiireloomulisi meetmeid ja suurendada Euroopa Prokuratuuri eelarvet. 350 000 000 eurot sellest üldisest suurendamisest kaetakse nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklis 14 sätestatud kulukohustuste koguvaru kasutamisega ja 73 300 000 eurot paindlikkusinstrumendi täiendava kasutuselevõtmisega 2020. aastal. Lisaks on vaja kohandada prognoositavat maksete tegemise ajakava.

(5)Paranduseelarve projektiga nr 2/2020 13 suurendatakse rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringuid veel 3 000 000 000 euro võrra, millega rahastatakse erakorralise toetuse rahastamisvahendi taaskäivitamist liidus; selle summaga aidatakse liikmesriikidel võidelda COVID-19 puhangu tagajärgedega ning võimaldatakse liidu elanikkonnakaitse mehhanismil / rescEU-l veelgi suurendada olulisimate vahendite varusid ja koordineerida nende jagamist kogu Euroopas. 2 042 402 163 eurot sellest suurendamisest kaetakse nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklis 14 sätestatud kulukohustuste koguvaru kasutamisega ja 243 039 699 eurot paindlikkusinstrumendi täiendava kasutuselevõtmisega 2020. aastal. Lisaks on vaja kohandada prognoositavat maksete tegemise ajakava.

(6)Seepärast tuleks otsust (EL) 2020/265 vastavalt muuta.

(7)Käesolev otsus peaks jõustuma samal päeval kui 2020. aasta paranduseelarve, kuna paindlikkusinstrument võimaldab rahastada mõningaid meetmeid üle mitmeaastase finantsraamistikuga 2020. aasta eelarve jaoks ettenähtud ülemmäära,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (EL) 2020/265 artikli 1 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt: „778 074 489 miljonit eurot“ asendatakse summaga „1 094 414 188 eurot“.

Lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega: „Esimeses lõigus osutatud summat kasutatakse praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega ning COVID-19 puhangust põhjustatud ELi tervishoiukriisiga seotud probleemide lahendamiseks võetavate meetmete rahastamiseks ja Euroopa Prokuratuuri suurenenud vajaduste katmiseks.“

Lõike 2 esimese lõigu punktid a–d asendatakse järgmisega:

„a)    2020. aastal 574 652 355 eurot;

b)    2021. aastal 413 658 806 eurot;

c)    2022. aastal 66 154 477 eurot;

d)    2023. aastal 39 948 550 eurot.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    ELT L 58, 27.2.2020, lk 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    See summa sisaldab ka 2019. aasta varu 1 316,9 miljonit eurot, mis tehti 2020. aastaks kättesaadavaks täna vastuvõetud komisjoni dokumendiga „Erivahendite tehniline kohandamine“ (COM(2020) 173, 2.4.2020) .
(7)    See summa sisaldab ka Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi 2019. aasta assigneerinutest tühistatud 175 miljonit eurot, mis täna vastuvõetud komisjoni dokumendiga „Erivahendite tehniline kohandamine“ (COM(2020) 173, 2.4.2020) paigutatakse ümber paindlikkusinstrumenti.
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(10)    Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
(11)

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta otsus (EL) 2020/265 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks (ELT L 058 27.2.2020, lk 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top