Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0334

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

COM/2018/334 final - 2018/0173 (CNS)

Brüssel,25.5.2018

COM(2018) 334 final

2018/0173(CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

{SEC(2018) 254 final}
{SWD(2018) 258 final}
{SWD(2018) 259 final}


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

ELi ühtlustatud aktsiiside süsteem on kindlaks määratud mitme õigusaktiga. Nõukogu direktiivis 2008/118/EÜ on sätestatud aktsiisiga maksustatava kauba jaoks üldine kord, pöörates erilist tähelepanu aktsiisikauba tootmisele, ladustamisele ja liikumisele liikmesriikide vahel. Energiatooteid ja elektrienergiat on käsitletud direktiivis 2003/96/EÜ ning tubaka tootmist direktiivis 2011/64/EL.

Direktiivis 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri kohta on sätestatud alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri käsitlevad ühised eeskirjad. Selles direktiivis on määratletud ja liigitatud eri liiki alkohol ja alkohoolsed joogid vastavalt nende omadustele ning sätestatud õigusraamistik vähendatud aktsiisimäärade, vabastuste ja erandite kohaldamiseks mõnes sektoris.

Esimene ja ainus hindamine pärast direktiivi vastuvõtmist 1992. aastal toimus 2014. aastal. Seepärast otsustas komisjon hinnata kõnealust direktiivi komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) 1 raames. Kõnealuse direktiivi ja direktiiviga 2008/118/EÜ seotud õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatusest anti teada komisjoni 2017. aasta tööprogrammi 2 II lisas. Koos käesoleva ettepanekuga esitatakse nõukogule ettepanek muuta direktiivi 2008/118/EÜ.

Direktiiv ei ole sammu pidanud uue tehnoloogiaga kaasnevate probleemide ja võimalustega ning alkoholitööstuses toimuvate muudatustega. On tehtud kindlaks mõned probleemid ja jätkuvalt esineb ebatõhusust, mis võib põhjustada siseturul moonutusi. Suured erinevused liikmesriikide aktsiisimäärades, 3 mis annavad tugeva stiimuli maksudest kõrvale hoida, ja muud puudused maksu ülesehituses toovad nii maksuasutustele kui ka ettevõtjatele kaasa vajaduse rakendada koormavaid haldusmenetlusi. Need ettevõtjate ebaproportsionaalsed haldus- ja nõuete täitmisega seotud kulud piiravad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist ELi siseses kauplemises alkoholi ja alkohoolsete jookidega.

Hindamise 4 soovitusi ja järeldusi võeti arvesse komisjon aruandes, mis esitati nõukogule 2016. aasta oktoobris 5 . 2016. aasta detsembris toetasid liikmesriigid ühehäälselt üleskutset direktiiv läbi vaadata ning nõukogu võttis seejärel vastu oma 6. detsembri 2016. aasta järeldused, 6 paludes komisjonil korraldada läbivaatamisettepaneku esitamiseks vajalikud uuringud ja konsultatsioonid.

Uuringus ja mõjuhinnangus keskenduti samadele põhiküsimustele kui need, mida oli nimetatud komisjoni aruandes ja nõukogu järeldustes:

·probleemid denatureeritud alkoholi jaoks ette nähtud aktsiisivabastuse kohaldamisel. Ettepanekus selgitatakse direktiivi asjakohaseid artikleid, et suurendada õiguskindlust;

·probleemid teatud alkohoolsete jookide liigitamisel. Tehakse ettepanek jagada olemasolev kategooria „muud kääritatud joogid“ kaheks alakategooriaks. Esimest alakategooriat koheldakse ka edaspidi nii nagu praegu, teises aga määratletakse traditsioonilised muud kääritatud joogid ja koheldakse neid eraldi;

·probleemid väiketootjate ja väikese alkoholisisaldusega alkohoolsete jookide jaoks ette nähtud vähendatud aktsiisimäärade kohaldamisel. Tehakse ettepanek laiendada vähendatud aktsiisimäärasid väikestele siidritootjatele ja tõsta piirmäära, milleni saab kohaldada õlle suhtes vähendatud aktsiisimäärasid. Samuti pannakse ette töötada väikeste iseseisvate õlletehaste ja siidritootjate jaoks välja kõikjal ELis kohaldatav ühtne sertifikaat;

·magustatud või maitsestatud õlle Plato 7 kraadide mõõtmist käsitlevate sätete ebaselgus. Ettepanekus selgitatakse asjakohaseid artikleid, et suurendada õiguskindlust.

2017. aasta uuringus käsitleti kõikehõlmavalt direktiivi 92/83/EMÜ toimimisel esinevaid võimalike probleeme, mis olid kindlaks tehtud eri allikate kaudu. Mõlema uuringu järelanalüüsis jõuti järeldusele, et probleemsete valdkondade kõigi aspektide jaoks ei ole vaja ELi meetmeid. Seepärast ei ole käesolevas ettepanekus peatutud järgmistel nõukogu järeldustes käsitletud küsimustel:

·üksikisiku toodetud ja kodus tarbimiseks mõeldud kääritatud jookide (st õlle, veini ja muude kääritatud jookide) suhtes kohaldatava aktsiisivabastuse laiendamine muudele jookidele (st etanoolile). Seda küsimust ei ole käsitletud kaasneva tervise- ja pettuseriski ning liikmesriikide toetuse puudumise tõttu;

·vähendatud aktsiisimäärade laiendamine väikestele veinitootjatele ja kangendatud veinide tootjatele. Seda küsimust otsustati mitte käsitleda, sest see ei tooks kõnealustele tootjatele mingit kasu;

·väikese alkoholisisaldusega veini, etanooli ja vahetoodete suhtes kohaldatavate aktsiisimäärade vähendamine. Seda küsimust ei ole käsitletud, kuna nende toodete ELi määratlusest kinnipidamisel ei saavutataks mingit kasu.

Käesoleva algatuse eesmärk on muuta õigusraamistiku täiustamiseks nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ, et tuua kasu ettevõtjatele, liikmesriikidele ja kodanikele.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Ettepanekus on säilitatud direktiivi 92/83/EMÜ eesmärgid, mis on täielikult kooskõlas alkoholi ja alkohoolsete jookide suhtes kohaldatava aktsiisi struktuuriga seotud olemasolevate põhimõtete ja eesmärkidega.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanek on kooskõlas 2015. aasta ühtse turu strateegiaga, 8 milles komisjon seab eesmärgiks kaotada liikmesriikides esinevad erinevused, et tagada ühtse turu toimimine ja seda edendada.

Kavandatud denatureeritud alkoholi käsitlev meede on kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 168 sätestatud nõuetega, mille kohaselt komisjon tagab inimeste tervise kaitse. Meetme eesmärk on vähendada maksupettust ja kahjulikku mõju, mida denatureeritud alkohol, mida võidakse kasutada ebaseadusliku alkoholi tootmiseks, avaldab tervisele.

Väikeste siidritootjate ja väikese alkoholisisaldusega õlle suhtes kohaldatavate vähendatud aktsiisimäärade mõju tervisele ei ole praegu võimalik lõplikult kindlaks määrata, kuid eelduste kohaselt ei ole see mõju oluline.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 113. Selle sättega võimaldatakse nõukogul, kes teeb otsuse ühehäälselt seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega, võtta vastu sätted kaudset maksustamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 9 artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes ei suuda liikmesriigid üksi käesoleva ettepaneku eesmärke piisaval määral saavutada ning need on paremini saavutatavad liidu tasandil. Ettepanek ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.

Praegused probleemid, mis on seotud denatureeritud alkoholi vabastamisega aktsiisist, teatud alkohoolsete jookide liigitamisega, väikeste iseseisvate õlletehaste staatuse ja Plato kraadi mõõtmisega, tulenevad just selgete eeskirjade puudumisest ELi tasandil. Liikmesriikide ühepoolsed otsused suurendavad keerukust ja õiguskindlusetust. Vähendatud aktsiisimäärade kohaldamist ei ole võimalik laiendada väikestele iseseisvatele siidritootjatele – direktiiv ei võimalda liikmesriikidel seda tasakaalustamatust korrigeerida, lubades liikmesriikidel kohaldada vähendatud aktsiisimäärasid väikestele iseseisvatele õlle- ja etanoolitootjatele, kuid mitte väikestele iseseisvatele siidritootjatele. Sama kehtib väikese alkoholisisaldusega alkoholi puhul kehtestatud piirmäära kohta.

Enamik liikmesriikide ametiasutusi on juhtinud tähelepanu vajadusele täiustada aktsiisiga maksustamise eesmärgil ELi tasandil kohaldatavaid alkoholi ja alkohoolseid jooke käsitlevaid ühiseid määratlusi ja eeskirju. See kajastub ka 6. detsembril 2016 vastu võetud nõukogu järeldustes, kus nõukogu palub komisjonil teha vajalikud uuringud, et koostada direktiivi 92/83/EMÜ läbivaatamiseks võimalik seadusandlik ettepanek.

Proportsionaalsus

Käesolev ettepanek on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega. Kavandatud muudatustega ei minda kaugemale sellest, mis on vajalik selleks, et lahendada vaatlusalused probleemid ning sel moel saavutada lepingu eesmärk tagada siseturu nõuetekohane ja tulemuslik toimimine. Vähendatud aktsiisimäärade kavandatud laiendamisega väikestele iseseisvatele siidritootjatele eelkõige suureneb siidritootjate konkurentsivõime, kusjuures saamata jäänud tulus ja halduskoormuses väljenduv kahjulik mõju on vaid piiratud, ning asetatakse siidritootjad võrdsesse olukorda väikeste õlle- ja etanoolitootjatega.

Vahendi valik

Tehakse ettepanek võtta vastu direktiiv, et muuta direktiivi 92/83/EMÜ. Ükski teine riiklik, kahepoolne või muu rahvusvaheline algatus ei oleks siseturu toimimise ning aktsiisiga maksustatava alkoholi järelevalve ja kontrolli osas sama tõhus ning aktsiisiga maksustamise eesmärgil alkoholi ja alkohoolseid jooke käsitlevate ühiste määratluste ja eeskirjade kehtestamisega ELi tasandil kaasneb märkimisväärne lisaväärtus.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Käesoleva ettepaneku koostamisel hinnati olemasolevaid alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri käsitlevaid eeskirju. Konsultant korraldas 2014./2016. aastal välise (hindamis)uuringu 10 . Välise (hindamis)uuringu soovitusi ja järeldusi võeti arvesse komisjoni hindamisaruandes, mis esitati nõukogule 2016. aasta oktoobris 11 . 2016. aasta detsembris toetasid liikmesriigid ühehäälselt üleskutset direktiiv läbi vaadata ning nõukogu võttis seejärel vastu oma 6. detsembri 2016. aasta järeldused, 12 paludes komisjonil korraldada läbivaatamisettepaneku esitamiseks vajalikud uuringud ja konsultatsioonid. 2017. aastal tegi üks teine konsultant alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri käsitleva välisuuringu 13 .

Konsulteerimine sidusrühmadega

Konsultatsioonistrateegia eesmärk oli koguda sidusrühmadelt tagasisidet alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri käsitlevate kehtivate eeskirjade kohaldamise kohta ning arvamusi nende sätete võimaliku muutmise kohta.

Strateegia hõlmas i) põhjalikku konsulteerimist 161 sidusrühmaga mitmes liikmesriigis ja ELi tasandil ning ii) veebipõhist avatud avalikku konsultatsiooni, mis toimus 12 nädala jooksul ajavahemikus 18. aprillist kuni 11. juulini 2017 ja mille raames saadi 166 vastust. Sidusrühmadega konsulteerimise kokkuvõtliku aruande leiab käesolevale ettepanekule lisatud mõjuhinnangu 2. lisast.

Avatud avalikku konsultatsiooni, mille eesmärk oli koguda kindlaksmääratud küsimustes sidusrühmade märkusi ja tagasisidet ning arvamusi direktiivi muutmise võimaluste kohta, aitas komisjonil läbi viia väliskonsultant.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Käesoleva ettepaneku koostamisel analüüsiti 2014./2016. aastal tehtud hindamisuuringut, 2016. aasta oktoobris nõukogule esitatud komisjoni aruannet ja 2017. aasta uuringut. 2017. aasta uuringu käigus koguti ja analüüsiti tõendeid direktiiviga kaasneva kulu ja kasu kohta, et määrata kindlaks hindamisuuringus tuvastatud probleemide ulatus. Selle uuringu raames töötati välja variandid kehtivate eeskirjade muutmiseks ning hinnati nende majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

Mõjuhinnang

Õiguskontrollikomitee analüüsis ettepaneku mõjuhinnangut 24. jaanuaril 2018. Õiguskontrollikomitee esitas ettepaneku kohta reservatsioonidega positiivse arvamuse koos soovitustega, mida on arvesse võetud. Reservatsioonid esitati eelkõige seoses selle hindamisega, milline on kavandatud õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi meetmete üldine mõju lihtsustamisele ja halduskoormuse vähendamisele. Õiguskontrollikomitee arvamus, soovitused ja selgitus selle kohta, kuidas neid soovitusi arvesse on võetud, on esitatud käesolevale ettepanekule lisatud komisjoni talituste töödokumendi 1. lisas.

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Direktiivi läbivaatamine on osa komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist. Hindamise käigus kogutud tõendite ja direktiivi igapäevasel kohaldamisel saadud tagasiside põhjal jõuti järeldusele, et konkreetsete toodete kohtlemisel esineb tajutav – ehkki raskesti mõõdetav – õiguskindlusetus, mis võib põhjustada ettevõtjatele lisakulusid. Enamik kindlakstehtud probleemidest olid omased teatud turgudele või toodetele. Mis puudutab õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi eesmärke, siis selle programmi keskmes on eeskätt need valdkonnad, kus ettevõtjatel tuleb silmitsi seista ülemääraste regulatiivsete kulude ja liigse regulatiivse koormusega. Seepärast pööratakse ettepanekus tähelepanu eeskätt tarbetutele regulatiivsetele kuludele ja tarbetule regulatiivsele koormusele, mida oleks võimalik direktiivi parema toimimise korral vältida. Eelkõige keskendutakse ettepanekus liigsetele kuludele, mis on tingitud teatavate toodete kohtlemisel esinevast õiguskindlusetusest. Osaliselt denatureeritud alkoholi kaudsel kasutamisel kohaldatava aktsiisivabastuse selgitamine tagab õiglasema kohtlemise kõikjal ELis ja vähendab kasutajate kulusid neis vähestes liikmesriikides, kus praegu ei leita, et osaliselt denatureeritud alkohol on sellisel kaudsel kasutamisel hõlmatud kõnealuse vabastusega.

Iga-aastane halduskoormus, mis kaasneb vähendatud aktsiisimäära kava kavandatud laiendamisega väikestele siidritootjatele, on hinnangute kohaselt 178 eurot siidritootja kohta ehk kokku 200 000 eurot. See koormus on sarnane koormusega, mis lasub seda kava kasutavatel väikestel õlletehastel. Lisateavet leiab käesolevale ettepanekule lisatud mõjuhinnangu 8. jaost, kus käsitletakse direktiiviga seotud kulusid ja koormust.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.

4.MÕJU EELARVELE

Ettepanek ei mõjuta liidu eelarvet.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Komisjoni juhitav aktsiisikomitee – aktsiisiküsimustega tegelev nõuandekomitee, milles osalevad kõikide liikmesriikide esindajad – teostab järelevalvet direktiivi kavandatud muudatuste rakendamise üle ning arutab ja selgitab liikmesriikide seas uue õigusakti tõlgendamisel tekkida võivaid probleeme.

Aktsiisikomitee annab teada igast rakendamisprobleemist ja direktiivi toimimisega seotud probleemide muutumisest ning arutab ja selgitab liikmesriikide seas uue õigusakti tõlgendamisel tekkida võivaid probleeme. Liikmesriigid ja komisjon hindavad uues õigusaktis sätestatud muudatuste toimimist vähemalt viis aasta pärast õigusakti jõustumist, võimaldades enne turgudel kohaneda ning tulemustel ja mõjul ilmneda.

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Selgitavaid dokumente ei ole vaja lisada, kuna ettepaneku eesmärk on olemasoleva korra lihtsustamine ja selgitamine.

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Artikli 1 punktiga 1 muudetakse artiklit 3, et selgitada õlle Plato kraadi mõõtmist käsitlevaid sätteid.

Artikli 1 punktiga 2 muudetakse artiklit 4, et sätestada väikeste iseseisvate õlletehaste jaoks kõikjal ELis kohaldatav ühtne sertifikaat. Sellega paraneb väikestele õlletehastele ette nähtud aktsiisivabastuse piiriülene toimimine.

Artikli 1 punktiga 3 muudetakse artiklit 5, et tõsta piirmäära, milleni võib kohaldada väikese alkoholisisaldusega õlle suhtes vähendatud aktsiisimäärasid.

Artikli 1 punktiga 4 muudetakse artiklit 12, et lisada mõiste „siider“ määratlus. See hõlbustab ka vähendatud aktsiisimäärade kohaldamist väikeste iseseisvate siidritootjate suhtes, mis nähakse ette punktiga 6.

Artikli 1 punktiga 5 muudetakse artiklit 13, et võtta arvesse punktiga 6 ette nähtud võimalust kohaldada väikeste iseseisvate siidritootjate suhtes vähendatud aktsiisimäärasid.

Artikli 1 punktiga 6 lisatakse artikkel 13a, et näha ette võimalus kohaldada väikeste iseseisvate siidritootjate suhtes vähendatud aktsiisimäärasid.

Artikli 1 punktiga 7 muudetakse artiklit 27, et selgitada denatureeritud alkoholi suhtes kohaldatavat aktsiisivabastust käsitlevaid sätteid ning suurendada ettevõtjate ja liikmesriikide ametiasutuste jaoks õiguskindlust.

Artikli 1 punktiga 8 jäetakse välja artikkel 28, mis praegu võimaldab Ühendkuningriigil kohaldada aktsiisivabastust teatud toodetele, mis ei ole enam Ühendkuningriigis vabastusega hõlmatud.

Artikli 1 punktiga 9 lisatakse artikkel 28a, millega antakse komisjonile rakendamisvolitused.

2018/0173 (CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust 14 ,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 15 ,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist: 

(1)Mõni nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ 16 säte on aegunud ja ebaselge ning toob kaasa nii maksuasutusi kui ka ettevõtjaid tarbetult koormavad haldusmenetlused. Kulud, mis ettevõtjatel nende menetluste järgimisel tekkivad, piiravad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist siseturul toimuvas alkoholi ja alkohoolsete jookidega kauplemises.

(2)Et tagada õlleaktsiisi kehtestamise tingimuste ühetaoline kohaldamine, eriti seoses magustatud või maitsestatud õlle Plato kraadide mõõtmisega, on vaja sätestada Plato kraadide mõõtmise tingimused.

(3)Sellise õlle alkoholisisaldus, mille suhtes võib kohaldada väikese alkoholisisaldusega õlle jaoks ette nähtud vähendatud aktsiisimäärasid, on üldjuhul liiga väike, et anda õlletehastele tõeline stiimuli olla innovaatiline ja luua uusi väikese alkoholisisaldusega tooteid. Et elavdada väikese alkoholisisaldusega õlle väljatöötamist, tuleks väikese alkoholisisaldusega alkoholi suhtes kohaldatavate määradega jaoks kehtestatud piirmäära tõsta.

(4)Et tagada teatud jookide muu kääritatud joogina liigitamise tingimuste ühetaoline kohaldamine ja vähendada õiguskindlusetust, mille tõttu kõnealuseid jooke koheldakse siseturul teistmoodi, on vaja sätestada mõiste „siider“ määratlus.

(5)Liikmesriigid võivad kohaldada õlle ja etanooli suhtes, mille on tootnud väikestes kogustes iseseisvad väiketootjad, vähendatud aktsiisimäärasid. Vältimaks olukorda, kus siidrit koheldakse õllest ja etanoolist erinevalt, peaks liikmesriikidel olema õigus kohaldada vähendatud aktsiisimäärasid ka iseseisvate väiketootjate väikestes kogustes toodetud siidri suhtes.

(6)Et õlle ja siidri suhtes vähendatud aktsiisimäära kohaldamisel oleks kõikides liikmesriikides lihtsam tunnustada kõnealuste tootjate iseseisva väiketootja staatust, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad kehtestada väiketootja aastatoodangu suurust ja direktiivis 92/83/EMÜ sätestatud kriteeriumide täitmist kinnitava ühtse sertifikaadi vormi. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 17 .

(7)Et vähendada ettevõtjate nõuete täitmisega seotud koormust ja suurendada õiguskindlust, tuleks läbi vaadata mis tahes liiki denatureeritud alkoholi jaoks ette nähtud aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused.

(8)Et tagada täielikult denatureeritud alkoholi jaoks ette nähtud aktsiisivabastuse ühetaoline kohaldamine, on vaja lähemalt selgitada täielikult denatureeritud alkoholi vastastikuse tunnustamise tingimusi. Õiguskindluse suurendamiseks on samuti vaja selgitada alkoholi täieliku denatureerimise nõuetesse tehtud muudatustest teavitamise korda.

(9)Et sätestada alkoholi täielikku denatureerimist käsitlevate liikmesriikide nõuete hindamise kord, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses liikmesriikide teatatud alkoholi täieliku denatureerimise nõuete heakskiitmise või tagasilükkamisega. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt määrusele (EL) nr 182/2011.

(10)Et tagada osaliselt denatureeritud alkoholi jaoks ette nähtud aktsiisivabastuse ühetaoline kohaldamine, on vaja selgitada osaliselt denatureeritud alkoholi vastastikuse tunnustamise tingimusi ning sätestada, et tootmisseadmete hooldamine ja puhastamine on osa tootmisprotsessist ning seetõttu on selle jaoks kasutatav osaliselt denatureeritud alkohol hõlmatud aktsiisivabastusega. Vähendamaks kõnealuse vabastuse kasutamist pettuse eesmärgil, on vaja sätestada selle kohaldamiseks lisatingimused.

(11)Ühendkuningriigi jaoks kahe konkreetse alkohoolse joogi puhul ette nähtud aktsiisivabastus kajastas Ühendkuningriigi õigusaktides sätestatud erandeid. Kuna need erandid aktsiisi ühtlustatud kohaldamisest tunnistati Ühendkuningriigi õigusaktides kehtetuks, ei ole aktsiisivabastus enam asjakohane ja tuleks kaotada ka liidu tasandil.

(12)Kuna käesoleva direktiivi eesmärki vähendada ettevõtjate nõuete täitmisega seotud koormust ja maksuasutuste halduskoormust ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13)Seepärast tuleks direktiivi 92/83/EMÜ vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 92/83/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Plato kraadi mõõtmisel võetakse arvesse kõiki õlle koostisosi, sealhulgas neid, mis on lisatud peale kääritamist.“

2) Artiklile 4 lisatakse lõiked 4 ja 5:

„4. Liikmesriigid väljastavad taotluse korral oma territooriumil asutatud väikesele iseseisvale õlletehasele sertifikaadi, mis kinnitab õlletehase aastase õlletoodangu suurust ja lõikes 2 sätestatud kriteeriumide täitmist.

5. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega nähakse ette lõikes 4 osutatud sertifikaadi vorm. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

3) Artiklis 5 asendatakse näitaja „2,8 %“ näitajaga „3,5 %“.

4) Artiklisse 12 lisatakse punkt 3:

„3. Siider – üksnes õuna- või pirnimahla või mõlema kääritamisel saadud jook, mille tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 8,5 mahuprotsendi ning millele ei ole lisatud muud alkoholi ega alkohoolset jooki.“

5) Artikli 13 lõikes 2 asendatakse tekst „Kui lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti“ tekstiga „Kui lõikes 3 ja artiklis 13a ei ole sätestatud teisiti“.

6) Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 13a

1. Liikmesriigid võivad väikeste iseseisvate siidritootjate valmistatud siidrile kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid, mis võivad vastavalt asjaomase siidritootja aastatoodangule erineda, järgmistes piirides:

– vähendatud maksumäärasid ei kohaldata ettevõtjatele, kes toodavad üle 15 000 hl siidrit aastas,

– vähendatud maksumäärad, mis võivad jääda alammäärast allapoole, ei tohi siidri ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksumäärast olla üle 50 % väiksemad.

2. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab mõiste „väike iseseisev siidritootja“ siidritootjat, kes on teistest siidritootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu, kasutab teiste siidritootjate ruumidest füüsiliselt eraldiasetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel. Kui kaks või enam väikest siidritootjat teevad koostööd ja nende ühine aastatoodang ei ületa kokku 15 000 hl, võib neid siidritootjaid käsitada ühe väikese iseseisva siidritootjana.

3. Liikmesriigid tagavad, et kõiki vähendatud maksumäärasid, mille nad kehtestavad, kohaldataks samamoodi siidri suhtes, mille on nende territooriumile tarninud teistes liikmesriikides asuvad väikesed iseseisvad siidritootjad. Eelkõige tagavad nad, et ühtki teisest liikmesriigist pärit üksiktarnet ei maksustata suurema maksuga kui sellele täpselt vastavat siseriiklikku tarnet.

4. Liikmesriigid väljastavad taotluse korral oma territooriumil asutatud väikesele iseseisvale siidritootjale sertifikaadi, mis kinnitab siidritootja aastase siidritoodangu suurust ja lõikes 2 sätestatud kriteeriumide täitmist.

5. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega nähakse ette lõikes 4 osutatud sertifikaadi vorm. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

7) Artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid vabastavad käesoleva direktiiviga hõlmatud tooted aktsiisimaksust tingimustel, mille nad sätestavad selleks, et tagada aktsiisivabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist ja muid kuritarvitusi:“;

ii) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) kui toode turustatakse alkoholina, mis on täielikult denatureeritud mis tahes liikmesriigis vastavalt selle liikmesriigi nõuetele, või denatureeritud alkoholina, mis on imporditud liikmesriiki ja on denatureeritud vastavalt selle liikmesriigi nõuetele, kusjuures sellistest nõuetest on nõuetekohaselt kirjalikult teatatud ja nende kohaldamiseks on antud luba vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3 ja 4;“;

iii) punkt b asendatakse järgmisega:

„b) kui toodet kasutatakse ükskõik millise inimtoiduks mittemõeldud toote tootmise protsessis, sealhulgas tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks, tingimusel et alkohol on denatureeritud vastavalt selle liikmesriigi nõuetele, kus toimub asjaomane tootmisprotsess;“;

b) lisatakse järgmine lõige:

„1a. Lõike 1 punkti b kohaldamisel kohaldavad liikmesriigid ükskõik millise alkoholi sisaldava inimtoiduks mittemõeldud toote liikumisel [direktiivi 2008/118/EÜ IV peatüki] sätteid:

– kui tootmisprotsess ei ole lõppenud ja asjaomane toode ei ole saavutanud oma lõplikku kuju või

– kui asjaomane toode sisaldab alkoholi, mille alkoholisisaldus on 90 mahuprotsenti või suurem.“;

c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Liikmesriik, kes soovib muuta lõike 1 punktis a osutatud alkoholi täieliku denatureerimise nõudeid, teatab uutest nõuetest kirjalikult komisjonile ja esitab kogu asjakohase teabe denaturantide kohta, mida ta kavatseb kasutada.

Kui komisjon leiab, et tal ei ole kogu vajalikku teavet, võtab ta asjaomase liikmesriigiga ühe kuu jooksul pärast teabe saamist ühendust ja täpsustab, millist teavet on vaja. Kui komisjonil on kogu teave, mida ta peab vajalikuks, edastab ta teabe ühe kuu jooksul teistele liikmesriikidele.“;

d) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega antakse luba lõike 3 kohaselt teatatud nõudeid kohaldada või lükatakse need tagasi. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

8) Artikkel 28 jäetakse välja.

9) VIII jakku lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 28a

1. Komisjoni abistab aktsiisikomitee. See komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2. Sellele lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.”

Artikkel 2

1.Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2020. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2020.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_et.
(2)    COM(2016) 710 final.
(3)    Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivis 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29) on kindlaks määratud aktsiisi alammäärad. Ehkki ettepanek muuta direktiivi 92/84/EMÜ võib nõrgeneda maksudest kõrvalehoidmise stiimulit ja mõjuda hästi rahva tervisele, siis käesolevas mõjuhinnangus sellele ei keskenduta, võttes arvesse sidusrühmade piiratud toetust ja komisjoni varasemaid kogemusi selle direktiivi muutmise ettepaneku esitamisel.
(4)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, „Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages“, 2016.
(5)    Komisjoni aruanne nõukogule alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri käsitleva nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ hindamise kohta, Brüssel, 28.10.2016, COM(2016) 676 final.
(6)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/et/pdf.
(7)    Plato meetodil mõõdetakse massiprotsentides ekstrakti sisaldust vedelikus. Suhkru või maitseaine lisamine õllele pärast kääritamist võib kunstlikult mõjutada õlle Plato kraadi.
(8)    Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ (COM(2015) 550 final), lk 4.
(9)    Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon (ELT C 326, 26.10.2012, lk 13).
(10)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, „Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages“, 2016.
(11)    Komisjoni aruanne nõukogule alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri käsitleva nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ hindamise kohta, Brüssel, 28.10.2016, COM(2016) 676 final.
(12)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/et/pdf.
(13)    Euroopa Poliitikauuringute Keskus (CEPS), Sotsiaal- ja Majandusuuringute Keskus (CASE), ettevõtja wedoIT-solutions GmbH ja Euroopa alternatiivlahenduste foorum (ECOPA) viisid konsultatsioonifirma Economisti Associati s.r.l. eestvõtmisel läbi uuringu „Study on Council Directive 92/83/EEC on the structures of excise duty on alcohol and alcoholic beverages“.
(14)    ELT C , , lk .
(15)    ELT C , , lk .
(16)    Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21).
(17)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Top