EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42020Y1204(01)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava kohta (1. jaanuar 2021 – 30. juuni 2024) 2020/C 419/01

OJ C 419, 4.12.2020, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/1


Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava kohta (1. jaanuar 2021 – 30. juuni 2024)

(2020/C 419/01)

NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

1.

TULETADES MEELDE Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 6, mille kohaselt on sport valdkond, kus tuleks ELi tasandi tegevusega toetada, koordineerida ja täiendada liikmesriikide tegevust;

2.

TULETADES MEELDE, et liit panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse spordi eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni (1);

3.

TULETADES MEELDE, et liidu tegevusega püütakse arendada Euroopa mõõdet spordis, spordivõistluste aususe ja avatuse ja spordi eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise kaudu ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu (2);

4.

TUNNISTADES, et sport võiks aidata saavutada ELi üldisi poliitilisi prioriteete, eeskätt muude erinevate poliitikavaldkondade, näiteks haridus-, tervise-, noorte-, sotsiaal-, kaasamis-, võrdõiguslikkus-, soolise võrdõiguslikkuse, linna- ja maaelu arengu, transpordi-, keskkonna-, turismi-, tööhõive-, innovatsiooni-, kestlikkus-, digiülemineku- ja majanduspoliitika eesmärke ning et nende poliitikavaldkondadega võiks toetada spordi edendamist valdkondadevahelise koostöö alusel;

5.

RÕHUTADES, et vastavalt ÜRO kestliku arengu tegevuskavale 2030 on sport oluline tegur ka kestlikus arengus (3) ning saab sellest tulenevalt aidata kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele;

6.

TULETADES MEELDE nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioone Euroopa Liidu spordialaste töökavade kohta aastateks 2011–2014, (4) 2014–2017 (5) ja 2017–2020 (6);

7.

PIDADES TERVITATAVAKS ELi spordialase töökava (2017–2020) rakendamise tulemusi ning komisjoni aruannet kava rakendamise ja asjakohasuse kohta (7);

8.

TUNNISTADES vajadust teha asjakohast koostööd spordiliikumise ja muude asjaomaste sidusrühmadega ning pädevate rahvusvaheliste valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega, sealhulgas Euroopa Nõukogu, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC), ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) ning Maailma Dopinguvastase Agentuuriga (WADA);

KOOSTAVAD EUROOPA LIIDU SPORDIALASE TEGEVUSKAVA AJAVAHEMIKUKS 1. JAANUARIST 2021 KUNI 30. JUUNINI 2024:

9.

Euroopa Liidu spordialase töökava (edaspidi „ELi töökava“) JUHTEESMÄRKIDEKS on:

tugevdada aususel ja väärtustel põhinevat sporti ELis;

tugevdada spordisektori taastumist ja kriisitaluvust COVID-19 pandeemia ajal ja hiljem;

toetada kestlikku ja tõendipõhist spordipoliitikat;

suurendada osalemist spordis ja tervist tugevdavat kehalist aktiivsust, et soodustada aktiivset ja keskkonnasõbralikku eluviisi, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kodanikuaktiivsust;

tagada valdkondadevahelise koostöö kaudu, et teistes ELi poliitikavaldkondades ollakse teadlikud sellest olulisest panusest, mida sport võib anda Euroopa sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlikku majanduskasvu, digiüleminekusse ning taastumisse COVID-19 pandeemiast ja tulevasse vastupanuvõimesse ning ka kestliku arengu eesmärkide saavutamisse;

tugevdada ELi spordipoliitika rahvusvahelist mõõdet, eelkõige vahetades teavet ja tehes koostööd kolmandate riikide valitsuste ja sidusrühmadega;

võtta järelmeetmeid ELi kolme eelmise spordialase töökava ja muude spordiga seotud ELi dokumentide, näiteks nõukogu järelduste ja resolutsioonide alusel;

jätkata teadmiste ja kogemuste vahetamist ELi liikmesriikide ja komisjoni vahel;

intensiivistada ELi tasandil dialoogi ja koostööd spordiliikumise ning muude asjaomaste sidusrühmade ja institutsioonidega nii spordi ja kehalise aktiivsuse valdkonnas kui ka väljaspool seda;

toetada vajaduse korral programmi „Erasmus+“ spordipeatüki rakendamist;

10.

ELi töökavas käsitletakse järgmisi prioriteetseid valdkondi:

aususe ja väärtuste kaitsmine spordis;

spordi sotsiaal-majanduslik ja keskkonnamõõde;

spordis osalemise ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine.

Konkreetsed põhiteemad, valdkonnad, eesmärgid, töövormid, võimalikud tulemused, tähtajad ja vastutusalad on esitatud ja neid on selgitatud käesoleva dokumendi I ja II lisas;

11.

käesolev ELi töökava on paindlik vahend. Hiljem võib vajalikuks osutuda teha muudatusi või parandusi, et reageerida õigeaegselt tulevastele või ootamatutele sündmustele ning pakilistele küsimustele spordi ja kehalise aktiivsuse valdkonnas, võttes samal ajal arvesse nõukogu tulevaste eesistujariikide prioriteete;

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE ÜLES

12.

osalema käesoleva ELi töökava rakendamises ning andma vajaduse korral oma eksperditeadmiste ja kogemustega panuse erinevatesse töövormidesse;

13.

kaaluma käesoleva ELi töökava rakendamisel saavutatud teadmiste ja tulemuste arvesse võtmist spordipoliitika või muude asjakohaste valdkondlike poliitikate väljatöötamisel riiklikul ja piirkondlikul tasandil, austades samas subsidiaarsuse põhimõtet ja spordi autonoomiat;

14.

teavitama riigi spordiliikumist ja teisi asjaomaseid sidusrühmi ELi töökava rakendamisest ning nendega vajaduse korral sellel teemal konsulteerima, samuti levitama teadmisi ja tulemusi, eesmärgiga edendada kõnealuse tegevuse praktilist asjakohasust ja nähtavust;

KUTSUVAD NÕUKOGU EESISTUJARIIKE ÜLES

15.

võtma käesolevat ELi töökava arvesse oma programmi väljatöötamisel ja tuginema juba saavutatud tulemustele;

16.

kaaluma töötasandi kohtumiste korraldamist spordiliikumise asjaomaste esindajate ja muude spordi sidusrühmadega, et muu hulgas vahetada teavet käesoleva ELi töökava rakendamise kohta, arutada vastastikuseid ambitsioone ja anda teavet järgmiste nõukogu eesistujariikide kavandatud prioriteetide kohta (8);

17.

esitama käesoleva resolutsiooniga hõlmatud perioodi lõpul ning komisjoni koostatud aruande alusel ettepaneku uue ELi töökava kohta järgmiseks perioodiks, kui see on asjakohane;

KUTSUVAD KOMISJONI ÜLES

18.

osalema koos liikmesriikide, spordiliikumise ja muude asjaomaste sidusrühmadega ELi töökava rakendamises ning toetama liikmesriike oma eksperditeadmiste ja kogemustega, mis on saadud kõigi asjaomaste poliitikavaldkondades raames, järgides käesoleva resolutsiooni I ja II lisa;

19.

andma panuse tõendipõhisesse poliitikasse ELis ja selle liikmesriikides, eeskätt uurimuste ja uuringute kaudu;

20.

jätkama liikmesriikide, spordiliikumise ja muude asjaomaste sidusrühmade teavitamist käimasolevatest ja kavandatavatest algatustest ja rahastamisvõimalustest spordi valdkonnas ning muudes spordiga seotud ELi poliitikavaldkondades ning vajaduse korral konsulteerima liikmesriikidega eelnevalt nõukogu asjaomaste ettevalmistavate organite ja kanalite (9) kaudu ELi spordialase töökava konkreetsete algatuste rakendamise teemal;

21.

edendama spordi ja kehalise aktiivsuse integreerimist teistesse ELi poliitikavaldkondadesse;

22.

levitama käesoleva ELi töökava rakendamisel saadud teadmisi ja tulemusi kõnealuse tegevuse praktilise asjakohasuse ja nähtavuse tagamiseks;

23.

kaaluma veebiplatvormi loomist, et säilitada ja vahetada aruandeid, parimaid tavasid ja asjaomaseid dokumente teabe jagamise hõlbustamiseks liikmesriikide vahel;

24.

esitama 2023. aasta teises pooles liikmesriikide vabatahtlike panuste alusel aruande töökava rakendamise ja asjakohasuse kohta. Nimetatud aruanne on 2024. aasta esimeses pooles koostatava võimaliku järgmise ELi töökava aluseks;

KUTSUVAD SPORDILIIKUMIST JA MUID ASJAOMASEID SIDUSRÜHMI ÜLES

25.

osalema koos liikmesriikidega ja komisjoniga käesoleva ELi töökava rakendamises ning andma oma eksperditeadmiste ja kogemustega panuse erinevatesse töövormidesse;

26.

kaaluma käesoleva ELi töökava rakendamisel saavutatud teadmiste ja tulemuste levitamist ning nende arvesse võtmist oma tegevuses.

(1)  Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 165 lõike 1 teine lõik.

(2)  Vt ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 2.

(3)  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, vt punkt 37.

(4)  ELT C 162, 1.6.2011, lk 1.

(5)  ELT C 183, 14.6.2014, lk 12.

(6)  ELT C 189, 15.6.2017, lk 5.

(7)  Dok 9469/20 + ADD 1.

(8)  See kohtumine võiks toimuda näiteks iga-aastase ELi spordifoorumi raames. ELi poolelt võiksid sellel kohtumisel osaleda asjaomase perioodi eesistujariikide kolmiku, järgmise eesistujariikide kolmiku ja komisjoni esindajad.

(9)  Eelkõige nõukogu spordi töörühma kaudu.


I LISA

Temaatiline prioriteet: aususe ja väärtuste kaitsmine spordis

Põhiteema

Valdkond

Eesmärk

Töövorm

(võim.) Väljund / tähtaeg

Eestvedaja(d)

Turvaline keskkond spordis (1)

Ahistamise, väärkohtlemise ja vägivalla, sealhulgas seksuaalse vägivalla ja mis tahes diskrimineerimise ennetamine

Teadlikkuse suurendamine

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses hea juhtimistava eksperdirühma soovitustega noorte sportlaste kaitse ja laste õiguste kaitsmise kohta spordis (2016) (2) ning nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega, mis käsitlevad laste kaitsmist spordis (3)

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused või poliitiline mõttevahetus

2023. aasta teine pool

Eesistujariik ES

Dopinguvastased meetmed (4)

Koordineerimise ja teabe jagamise tagamine, eelkõige WADA ja CAHAMA koosolekute kontekstis

ELi ja selle liikmesriikide seisukohtade ettevalmistamine Maailma Dopinguvastase Agentuuri ajutise Euroopa komitee (CAHAMA) ja Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) koosolekuteks kooskõlas nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsiooniga, mis käsitleb ELi liikmesriikide esindamist Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) asutamisnõukogus ning liikmesriikide seisukohtade kooskõlastamist enne WADA kohtumisi (5) (või sellega seotud mis tahes järgneva dokumendiga)

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid (vajadusel ekspertide toetusel)

(võim.) ELi koordineerimine ja seisukoht

(2021–2024)

Eesistujariigid, komisjon

Sport ja haridus

Sport kui isiklike, sotsiaalsete ja õpioskuste ning sallivuse, solidaarsuse, kaasamise ning muude spordiväärtuste ja ELi väärtuste edendamise raamistik (6)

Teadlikkuse suurendamine

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega ELi ühiste väärtuste edendamise kohta spordi kaudu (7)

Huvitatud liikmesriikide rühm (vastastikuse õppimise tegevus)

2021–2022

DE

Konverents, mis käsitleb spordi rolli ja mõju laste elus

2022. aasta esimene pool

Eesistujariik FR

Peadirektorite kohtumine (pöörates erilist tähelepanu elukutselistele sportlastele ja spordiliikumistele kui eeskujudele)

2022. aasta teine pool

Eesistujariik CZ

Oskused ja kvalifikatsioonid spordis: sportlased ja töötajad, eeskätt treenerid

Konverents

2021–2023

Komisjon

 

Sportlaste topeltkarjäär

Teadlikkuse suurendamine

Parimate tavade vahetamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega sportlaste topeltkarjääri kohta (8)

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Poliitiline mõttevahetus

(2021. aasta teine pool)

Eesistujariik SI

Sooline võrdõiguslikkus

Naiste osakaalu suurendamine, eelkõige spordiorganisatsioonide ja spordiklubide treeneri- ja juhtivatel ametikohtadel

Võrdsed tingimused (sealhulgas tasu) nais- ja meessportlastele, treeneritele, ametnikele, töötajatele jne

Naiste spordivõistluste meediakajastuse suurendamine, võitlus stereotüüpide vastu jne

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu 21. mai 2014. aasta järeldustega soolise võrdõiguslikkuse kohta spordis (9) ja hea juhtimistava eksperdirühma soovitustega soolise võrdõiguslikkuse kohta spordis (2016) (10)

Konverents

2022–2023

Komisjon

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused (2023. aasta teine pool)

Eesistujariik ES

Spordidiplomaatia

Spordidiplomaatia ELi välissuhete kontekstis

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu järeldustega spordidiplomaatia kohta (11)

Konverents

2021. aasta esimene pool

Eesistujariik PT

Huvitatud liikmesriikide rühm

2023. aasta esimene pool

HR

Euroopa spordimudel

Suletud spordivõistluste mõju organiseeritud spordi süsteemile, võttes arvesse spordi eripära

Euroopa spordiorganisatsioonide ja -liitude ees seisvad võimalikud väljakutsed (esialgne pealkiri)

Teadmiste suurendamine

Faktilise ja õigusliku olukorra analüüs

Teadlikkuse suurendamine

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused (2021. aasta teine pool)

Eesistujariik SI

(võim.) Uuring

2022

Komisjon

Sportlaste õigused

Sportlaste õigused ja töötingimused, eelkõige need, mis on seotud spordiüritustel osalemisega (muu hulgas turustamisõigused, väljendusvabadus, õiguskaitse, mittediskrimineerimine)

Teadlikkuse suurendamine

Teadmiste suurendamine

Faktilise ja õigusliku olukorra analüüs

seminar

2023

Komisjon

(võim.) Uuring

 

Komisjon

Hea juhtimistava arendamine ja edendamine spordis

Lahendamist vajavate juhtimisalaste takistuste kindlakstegemine spordis

Parimate tavade vahetamine

Võrdlusandmed

Konverents

2022–2023

BG

SE

Võitlus spordiüritustega manipuleerimise vastu

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (Macolini konventsioon)

Koos komisjoniga viiside uurimine, kuidas lahendada konventsiooniga seotud suluseis, et võimaldada ELil ja kõikidel liikmesriikidel viia lõpule oma vastavad ratifitseerimisprotsessid ja ühineda konventsiooniga

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega, mis käsitlevad võitlust korruptsiooni vastu spordis (12)

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

2021–2022

Eesistujariigid

Komisjon

Temaatiline prioriteet: spordi sotsiaal-majanduslik ja keskkonnamõõde

Põhiteema

Valdkond

Eesmärk

Töövorm

(võim.) väljund / tähtaeg

Eestvedaja(d)

Innovatsioon ja digiüleminek

Spordiinnovatsioon spordisektori igas mõõtmes ja kõigil tasanditel (sealhulgas kohalikud spordiklubid)

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega spordi kui innovatsiooni ja majanduskasvu hoogustaja kohta (13)

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused spordiinnovatsiooni kohta

(2021. aasta esimene pool)

Eesistujariik PT

seminar

2021. aasta esimene pool

Eesistujariik PT

Huvitatud liikmesriikide rühm

2021. aasta esimene pool

BG

Huvitatud liikmesriikide rühm (keskendudes eelkõige digivahendite kasutamisele treenerite hariduses (14))

2021–2022

DE

HR

seminar

2023. aasta teine pool

BE

Keskkonnahoidlik sport

Kestliku spordi alane haridus

Keskkonnasõbralikud sporditavad, -rajatised ja -üritused

Spordi ja selle tegevuse areng kliimamuutuste kontekstis

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Teadlikkuse suurendamine

Jagatud kohustustega ühise raamistiku ettepaneku väljatöötamine, võttes arvesse Euroopa kliimapakti

Eksperdirühm

2021–2023

Komisjon

Huvitatud liikmesriikide rühm

2021 – 2022. aasta esimene pool

Eesistujariik FR

 

 

NL

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu resolutsioon rohelise spordipakti kohta, millele võidakse lisada mitme sidusrühma avaldus

(2022. aasta esimene pool)

Eesistujariik FR

Spordirajatised

Kestlik planeerimine, ehitamine ja hooldamine

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Teadlikkuse suurendamine

Huvitatud liikmesriikide rühm (vastastikuse õppimise tegevus)

2021

DE

Konverents

2022. aasta teine pool

Eesistujariik CZ

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused kestliku ja ligipääsetava sporditaristu kohta (2022. aasta teine pool)

CZ

Eesistujariik

Suured spordiüritused

Euroopa tulevik suurte spordiürituste korraldajana

Mitme riigi ühiselt korraldatavad suurspordiüritused

Kestlik planeerimine ja elluviimine

Positiivne pärand korraldajalinnadele või -piirkondadele (sh noorte kaasamine)

Parimate tavade vahetamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega eetika, läbipaistvuse ja hea juhtimistava tõhustamise kohta suurtel spordiüritustel (15) ning spordi majandusliku mõõtme eksperdirühma soovitustega, mis käsitlevad suuri spordiüritusi, eelkõige seoses pärandiaspektidega, keskendudes sotsiaalsele, majanduslikule ja keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele (2016) (16)

31. mail 2018 Pariisis toimunud ministrite mitteametlikul kohtumisel allkirjastatud deklaratsiooni (17) järelmeetmed

Huvitatud liikmesriikide rühm või konverents

2021. aasta teine pool

FI

 

2022–2023

NL

 

2024

ES

ELi spordi väljavaated seoses 2024. aasta olümpia- ja paraolümpiamängudega

Peadirektorite kohtumine

2022. aasta esimene pool

Eesistujariik FR

Investeeringud sporti ja kehalisse aktiivsusesse

Spordi panus regionaalarengusse

Võimalused kasutada ELi rahastamisprogramme (taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, REACT-EU, struktuurifondid ja muud ELi rahastamisprogrammid)

Olukorra analüüs

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega spordi majandusliku mõõtme ja spordist tuleneva sotsiaal-majandusliku kasu kohta (18)

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega COVID-19 pandeemia mõju kohta spordisektorile ja kõnealuse sektori taastumise kohta (19)

Huvitatud liikmesriikide rühm

2021

IT

Klastrikohtumine

2022

Komisjon

Spordisektori taastumise ja kriisitaluvuse tugevdamine COVID-19 pandeemia ajal ja hiljem

Pandeemia keskpikk ja pikaajaline mõju professionaalsele, suure jõudlusega ja rohujuure tasandi spordile

Võimalik vajadus struktuuriliste muudatuste järele spordisüsteemis

Ametiasutuste roll

Rahastamisvõimalused

Olukorra analüüs

Parimate tavade vahetamine

Strateegia väljatöötamine

Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega COVID-19 pandeemia mõju kohta spordisektorile ja kõnealuse sektori taastumise kohta (20)

Konverents

2021

ES

Eksperdirühm

2021–2023

Komisjon

Temaatiline prioriteet: spordis osalemise ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine

Põhiteema

Valdkond

Eesmärk

Töövorm

Väljund/tähtaeg

Eestvedaja(d)

Piisavate spordi- ja kehalise aktiivsuse võimaluste loomine kõigile põlvkondadele

Spordi ja kehalise aktiivsuse strateegiline arendamine kohalikul tasandil

Parimate tavade vahetamine

Teadmiste suurendamine

Järelmeetmed seoses nõukogu järeldustega laste motoorsete oskuste, kehalise aktiivsuse ja sporditegevuse kohta (21)

Huvitatud liikmesriikide rühm

2021–2022

DE

Spordi rolli ja mõju arendamine laste elus

Konverents

2022. aasta esimene pool

Eesistujariik FR

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused (2022. aasta esimene pool)

Eesistujariik FR

Edendamine Kehaline aktiivsus

Elukestva kehalise aktiivsuse jälgimine

Valdkondadevaheline koostöö asjaomaste institutsioonidega (muu hulgas koolidega)

Meedia roll

Teadlikkuse suurendamine

Teadmiste suurendamine

Parimate tavade vahetamine

Konverents

2021. aasta teine pool

Eesistujariik SI

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

(võim.) Nõukogu järeldused (2021. aasta teine pool)

Eesistujariik SI


(1)  ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 2: „Liidu tegevusega püütakse (...) arendada Euroopa mõõdet spordis (...) sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.“

(2)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1

(3)  ELT C 419, 12.12.2019, lk 1.

(4)  ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 2: „Liidu tegevusega püütakse (...) arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse (...) edendamise (...) kaudu.“

(5)  ELT C 192, 7.6.2019, lk 1.

(6)  ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 1: „Liit panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse (...) selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni.“

(7)  ELT C 196, 8.6.2018, lk 23.

(8)  ELT C 168, 14.6.2013, lk 10.

(9)  ELT C 183, 14.6.2014, lk 39.

(10)  https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf

(11)  ELT C 467, 15.12.2016, lk 12.

(12)  ELT C 416, 11.12.2019, lk 3 (vt punkt 26).

(13)  ELT C 436, 5.12.2014, lk 2.

(14)  Järelmeetmed seoses nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega treenerite rolli kohta ühiskonnas (ELT C 423, 9.12.2017, lk 6) ning nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldustega treenerite võimestamise kohta oskuste ja pädevuste omandamise võimaluste parandamise kaudu (ELT C 196, 11.6.2020, lk 1).

(15)  ELT C 212, 14.6.2016, lk 14.

(16)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1

(17)  https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf

(18)  ELT C 449, 13.12.2018, lk 1.

(19)  ELT C 214 I, 29.6.2020, lk 1.

(20)  Vt joonealune märkus 28.

(21)  ELT C 417, 15.12.2015, lk 46.


II LISA

Töövormide ja aruandlusega seotud põhimõtted

1.   

ELi spordialast töökava rakendatakse eelkõige eksperdirühmade, huvitatud liikmesriikide rühmade (st vastastikuse õppimise tegevuste põhiste), klastrikohtumiste, nõukogu järelduste, konverentside ja uuringute kaudu.

2.   

Eksperdirühmad on loodud liikmesriikide ulatuslikumaks osalemiseks, kaasates spordiliikumise ja teised asjaomased sidusrühmad ELi tasandil. Osaleda võivad igal ajal kõik liikmesriigid. Liikmesriigid võivad kaaluda (ka) asjakohastel juhtudel oma riikliku spordiliikumise esindajate nimetamist eksperdirühma.

Eksperdirühmade eesistujaks on otsuse C(2016) 3301 (1) sätete kohaselt komisjon. Spordiliikumise ja muude spordi sidusrühmade esindajate valimisel palutakse komisjonil muu hulgas arvesse võtta asjaomase institutsiooni olulisust ja spetsiaalselt nimetatud esindajate teemakohaseid teadmisi.

3.   

Huvitatud liikmesriikide rühmad moodustab üks või mitu liikmesriiki muu hulgas selleks, et vahetada üksikasjalikumat teavet konkreetsete teemade ja küsimuste kohta. Huvitatud liikmesriikide rühmades võivad osaleda kõik liikmesriigid. Kaasatud võivad olla ka spordiliikumise või muude asjaomaste sidusrühmade esindajad. Samuti võivad liikmesriigid moodustada huvitatud liikmesriikide rühmi teemadel, mida ei ole loetletud I lisas.

Huvitatud liikmesriikide rühmad võivad juhul, kui nad seda vajalikuks peavad, määrata kindlaks oma töökorra ja -struktuurid, võttes arvesse oma konkreetseid vajadusi ja tulemusi. Komisjon on kõnealuste rühmade tööga seotud ning, kui eelarvetingimused on täidetud, võib komisjon anda rahalist toetust huvitatud liikmesriikide rühmade tööle (vastastikuse õppimise tegevuse põhiselt).

4.   

Komisjon korraldab klastrikohtumisi konkreetses valdkonnas, et tutvustada programmi „Erasmus+“ spordipeatükist või muudest ELi rahastamisprogrammidest rahastatud asjakohaste projektide tööd ja tulemusi.

5.   

Liikmesriikide osalemine töökava rakendamisel on vabatahtlik.

6.   

Eksperdirühmade ja huvitatud liikmesriikide rühmade kohtumised, konverentsid ja klastrite kohtumised võivad vajaduse korral toimuda ka virtuaalses vormis.

7.   

Komisjon annab spordi töörühmale aru eksperdirühmade töö edenemise ning konverentside/klastrikohtumiste/uuringute kohta ning esitab vastavad töö tulemused. Nõukogu eesistujariigid teevad sama seoses nende korraldatavate üritustega. Huvitatud liikmesriikide rühmad võivad sama ülesande täitmiseks esitada esindajaid.

8.   

Kõigi rühmade koosolekute päevakorrad ja aruanded tehakse kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele sõltumata nende konkreetses valdkonnas osalemise tasemest. Rühmade töö tulemused avaldatakse ja neid levitatakse ELi ja riiklikul tasandil asjakohaste kanalite kaudu.


(1)  Komisjoni 30. mai 2016. aasta otsus, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks (C(2016) 3301 final); https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF


Top