EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0129

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/129, 21. detsember 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 kohaseid õliseemnete, puuvilla ja veinivalmistamise kõrvalsaadustega seotud sekkumisviise ning liidu toetuse ja ÜPP strateegiakavadega seotud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõudeid käsitlevad normid

C/2021/9603

ELT L 20, 31.1.2022, p. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/129/oj

31.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 20/197


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/129,

21. detsember 2021,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 kohaseid õliseemnete, puuvilla ja veinivalmistamise kõrvalsaadustega seotud sekkumisviise ning liidu toetuse ja ÜPP strateegiakavadega seotud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõudeid käsitlevad normid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrust (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 2, artikli 37 lõiget 6, artikli 59 lõiget 8 ja artikli 123 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2021/2115 on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uus õigusraamistik, et parandada selle tulemuslikkust Euroopa Liidu toimimise lepingus liidu jaoks sätestatud eesmärkide saavutamisel. Nimetatud määruses on täpsustatud ka liidu eesmärgid, mis tuleb ÜPP abil saavutada, ning määratud kindlaks sekkumisviisid ja liikmesriikide suhtes kohaldatavad liidu ühised nõuded, tagades samas liikmesriikidele paindlikkuse oma ÜPP strateegiakavades ettenähtud sekkumiste kavandamisel. Liikmesriigid peavad kõnealused ÜPP strateegiakavad koostama ja nende kohta komisjonile oma ettepanekud esitama. Selleks tuleb kehtestada teatavad rakendussätted.

(2)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 11 lõikes 1 on sätestatud, et kui liikmesriigid näevad ette muu kui WTO põllumajanduslepingu 2. lisa sätetele vastava pindalapõhise sekkumise, sealhulgas selle määruse kohase tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse andmise, ning kui asjaomane sekkumine hõlmab osa või kõiki GATTi raames sõlmitud Euroopa Majandusühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise õliseemneid käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi (2) lisas nimetatud õliseemneid, siis ei tohi kogu toetatav pindala, mis põhineb asjaomaste liikmesriikide ÜPP strateegiakavadega hõlmatud kavandatud väljunditel, ületada toetatavat maksimumpindala kogu liidu kohta, millest tuleb kinni pidada liidu rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. Seepärast tuleb komisjonil kehtestada iga liikmesriigi jaoks soovituslik võrdluspindala osakaaluna toetatavast maksimumpindalast kogu liidu kohta – mis vastab 7 854 446 hektarile –, arvutatuna liidu keskmise haritava pindala alusel aastatel 2016–2020.

(3)

Määruse (EL) 2021/2115 III jaotise II peatüki 3. jao 2. alajaos on sätestatud puuvilla eritoetus, mille saamiseks peavad neljas liikmesriigis olema asjaomane maa ja asjaomased sordid selle liikmesriigi poolt heaks kiidetud. Need liikmesriigid peaksid kehtestama sellekohased üksikasjalikud normid. Kõnealuse heakskiitmise menetlus tuleks samas korraldada nii, et asjaomaseid põllumajandustootjaid teavitatakse heakskiitmisest õigeaegselt enne järgmist külviperioodi. Lisaks on asjakohane näha ette miinimumteave, mida need teated peaksid sisaldama.

(4)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 58 lõike 1 kohaselt tuleb teatavatel liikmesriikidel oma ÜPP strateegiakavades valida üks või mitu veinisektoris rakendatavat sekkumisviisi, sealhulgas veinivalmistamise kõrvalsaaduste destilleerimine. Komisjon peab kindlaks määrama sellise sekkumise jaoks antava liidu finantsabi suuruse.

(5)

Vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punktile j tagab korraldusasutus asjakohase nähtavusmeetme abil, et toetusesaajad, kes saavad toetust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), välja arvatud toetusesaajad, kes saavad toetust muudest kui pindala- ja loomapõhistest rahastatavast sekkumisest, tunnistavad rahalise toetuse saamist, sealhulgas liidu embleemi nõuetekohase kasutamisega. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 123 lõike 2 punktile k tagab korraldusasutus, et ÜPP strateegiakavad avalikustatakse, võttes üldsuse, võimalike toetusesaajate ja asjaomaste sihtrühmade jaoks teavitus- ja nähtavusmeetmeid. Lisaks peab korraldusasutus vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 124 lõike 3 punktile f tegema seirekomisjonile kättesaadavaks teabe, mida on vaja teavitus- ja nähtavusmeetmete rakendamise kontrollimiseks. On asjakohane kehtestada ühtsed tingimused kõnealustes sätetes osutatud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõuete kohaldamiseks.

(6)

Kuna liikmesriigid peavad oma ÜPP strateegiakavade väljatöötamisel võtma arvesse käesoleva määruse sätteid, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EL) 2021/2115 kohaldamise eeskirjad, et liikmesriigid saaksid koostada ÜPP strateegiakavad ja rakendada neid vastavalt kõnealusele määrusele seoses järgmisega:

a)

iga liikmesriigi jaoks kehtestatud soovituslik võrdluspindala õliseemnetega seotud pindalapõhiste sekkumiste jaoks;

b)

maa ja sortide heakskiitmine puuvilla eritoetuse puhul ning sellega seotud teavitamine;

c)

veinivalmistamise kõrvalsaaduste destilleerimiseks antava toetuse summa;

d)

liidu embleemi kasutamine teatavate EAFRDst rahastatavate sekkumiste raames ning ÜPP strateegiakavadega ja nende alusel saadud liidu toetusega seotud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõuded.

Artikkel 2

Soovituslik võrdluspindala

Iga liikmesriigi jaoks kehtestatud soovituslik võrdluspindala määruse (EL) 2021/2115 artikli 11 lõikes 1 osutatud õliseemnetega seotud pindalapõhiste sekkumiste korral on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 3

Maa ja sortide heakskiitmise menetlus puuvilla eritoetuse puhul ning sellega seotud teavitamine

1.   Määruse (EL) 2021/2115 III jaotise II peatüki 3. jao 2. alajao kohase puuvilla eritoetuse saamiseks läbiviidav maa ja sortide heakskiitmise menetlus tuleb korraldada nii, et asjaomaseid põllumajandustootjaid teavitatakse heakskiitmisest õigeaegselt enne külviperioodi.

Esitada tuleb vähemalt järgmine teave:

a)

külvamiseks heaks kiidetud sordid;

b)

puuvillakasvatuseks kasutatava maa heakskiitmise kriteeriumid, mille liikmesriigid on kehtestanud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126 (3) artikliga 6;

c)

delegeeritud määruse (EL) 2022/126 artiklis 8 osutatud puuvillataimede minimaalne istutustihedus.

2.   Kui liikmesriik tühistab sordile antud heakskiidu, teavitatakse asjaomaseid põllumajandustootjaid sellest õigeaegselt enne järgmise aasta külviperioodi.

Artikkel 4

Liidu finantsabi veinivalmistamise kõrvalsaaduste destilleerimiseks

1.   Määruse (EL) 2021/2115 artikli 58 lõike 1 esimese lõigu punktis g osutatud, destilleerijatele veinivalmistamise kõrvalsaaduste destilleerimiseks antav liidu finantsabi, sealhulgas kõnealuse määruse artikli 60 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud kogumise kulude hüvitamiseks ette nähtud kindlasummaline makse, ei või ületada:

a)

pressimisjääkidest saadud toorpiirituse puhul: 1,1 eurot mahuprotsendi kohta hektoliitris;

b)

veinist ja settest saadud toorpiirituse puhul: 0,5 eurot mahuprotsendi kohta hektoliitris.

2.   Liikmesriigid määravad liidu finantsabina makstavad tegelikud summad kindlaks objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel, võttes arvesse erinevaid tootmisliike.

Artikkel 5

Liidu embleem

Liikmesriik ja korraldusasutus kasutavad määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punktis k osutatud nähtavus-, läbipaistvus- ja teavitamistegevuses liidu embleemi kooskõlas II lisas sätestatud nõuetega. Korraldusasutus tagab samuti, et toetusesaajad kasutavad embleemi nõuetekohaselt.

Artikkel 6

Teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõuded

Üksikasjalikud sätted määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punktides j ja k osutatud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõuete kohaldamiseks on sätestatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 435, 6.12.2021, lk 1.

(2)  EÜT L 147, 18.6.1993, lk 25.

(3)  Komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115 täiendavate nõuetega teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kõnealuse määruse kohastes ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjadega, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 20).


I LISA

Artiklis 2 osutatud soovituslik võrdluspindala

ha

Belgia

7 295

Bulgaaria

711 954

Tšehhi

300 498

Taani

114 000

Saksamaa

846 779

Eesti

51 620

Iirimaa

7 197

Kreeka

69 709

Hispaania

559 382

Prantsusmaa

1 525 286

Horvaatia

117 366

Itaalia

302 843

Küpros

-

Läti

89 153

Leedu

154 217

Luksemburg

2 270

Ungari

707 720

Malta

-

Madalmaad

1 952

Austria

88 129

Poola

644 818

Portugal

7 865

Rumeenia

1 250 509

Sloveenia

4 059

Slovakkia

184 603

Soome

32 342

Rootsi

72 880


II LISA

Liidu embleemi („embleem“) kasutamine ja tehnilised näitajad

1.   

Embleem peab olema nähtaval kohal kõigis üldsusele või osalejatele mõeldud teabematerjalides, nagu trükitud või digitaalsed tooted või veebisaidid ja nende mobiilne versioon.

2.   

Embleemi juures esitatakse alati täielikult välja kirjutatult kas tekst „Rahastanud Euroopa Liit“ või „Kaasrahastanud Euroopa Liit“.

3.   

Liidu embleemiga koos võib kasutada mis tahes järgmist kirjatüüpi: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana või Ubuntu. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.

4.   

See tekst ei tohi embleemiga mingil viisil kattuda.

5.   

Kasutatava kirjatüübi suurus peab olema vastavuses embleemi suurusega.

6.   

Kirjatüübi värv peab sõltuvalt taustast olema kas Reflex Blue, must või valge.

7.   

Embleemi ei tohi muuta ega lisada muid graafilisi elemente või tekste. Kui embleemi kõrval on lisaks teisi logosid, peab embleemi suurus, mõõdetuna kõrguses või laiuses, olema vähemalt sama mis suurimal muul logol. Lisaks embleemile ei tohi liidu toetuse esiletoomiseks kasutada muud visuaalset tähist ega logo.

8.   

Kui ühes kohas toimub mitu tegevust, mida toetatakse kas samast või muust rahastamisvahendist, või kui sama tegevuse jaoks antakse hiljem uuesti toetust, kasutatakse üksnes ühte tahvlit või stendi.

9.   

Embleemi trükkimise standardid ja standardvärvid:

A.

SÜMBOLI TÄHENDUSE KIRJELDUS

Kaksteist kuldset tähte moodustavad sinisel taustal ringi, mis sümboliseerib Euroopa rahvaste ühtsust. Tähtede arv on kindlaks määratud: kaksteist on täiuslikkuse ja ühtsuse sümbol.

B.

HERALDILINE KIRJELDUS

Taevassinisel taustal on ring kaheteistkümnest kuldsest tähest, mille tipud ei puutu kokku.

C.

GEOMEETRILINE KIRJELDUS

Image 1

Embleem on sinine ristkülikukujuline lipp, mille laius on poolteist korda lipu kõrgus. Lipul asuvad kaksteist võrdsete vahedega kuldset tähte, mis moodustavad mõttelise ringjoone, mille keskpunkt asub ristküliku diagonaalide ristumispunktis. Ringi raadius on üks kolmandik lipu kõrgusest. Igal tähel on viis tippu, mis asuvad mõttelise ringi piirjoonel, selle ringi raadius on üks kaheksateistkümnendik lipu pikkusest. Kõik tähed on püstasendis, st üks nurk on vertikaalselt suunaga üles ning kahe külgmise nurga tippude vahele tõmmatud sirge asetseb lipumastiga risti. Ring on moodustatud nii, et iga täht vastab ühele täistunnile kella numbrilaual. Tähtede arv on muutumatu.

D.

NÕUETEKOHASED VÄRVID

Embleemi värvid on järgmised: PANTONE REFLEX BLUE – ristküliku pind PANTONE YELLOW – tähekesed

E.

NELJAVÄRVITRÜKK

Kui kasutatakse neljavärvitrükki, tuleb kahe standardvärvi saamiseks kasutada neljavärviprotsessi nelja värvi.

PANTONE YELLOW saadakse 100 %lise „Process Yellow“ kasutamise teel.

PANTONE REFLEX BLUE saadakse, segades 100 %list „Process Cyan’i“ ja 80 %list „Process Magenta’t“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastab veebi värvipaleti värvile RGB: 0/51/153 (kuueteistkümnendsüsteemis: 003399).ja PANTONE YELLOW vastab värvipaleti värvile RGB: 255/204/0 (kuueteistkümnendsüsteemis: FFCC00).

MUSTVALGE TRÜKK

Kasutades ainult musta värvi, trükitakse ristküliku raam ja tähed valgele taustale mustana.

Image 2

Kasutades ainult sinist värvi (Reflex Blue), trükitakse kogu taust sinine ja tähed valgena negatiivis.

Image 3

EMBLEEMI PAIGUTAMINE VÄRVILISELE TAUSTALE

Kui värvilisest taustast loobuda ei saa, tuleb ristküliku ümber trükkida valge piirjoon laiusega üks kahekümneviiendik ristküliku kõrgusest.

Image 4

Embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes, milles käsitletakse Euroopa embleemi kasutamist kolmandate isikute poolt (1).


(1)  ELT C 271, 8.9.2012, lk 5.


III LISA

Teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõuded

1.   Korraldusasutuse teavitus- ja nähtavusmeetmed

1.1.

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punkti k kohaldamisel tagab korraldusasutus, et ÜPP strateegiakava avalikustatakse, kavandades ja rakendades ÜPP strateegiakava ettevalmistamise ja rakendamise ajal asjakohaseid teavitamis- ja nähtavusmeetmeid, et teavitada kõnealuses punktis osutatud sihtrühmi.

1.2.

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 124 lõike 3 punkti f kohaldamisel teeb korraldusasutus seirekomisjonile kättesaadavaks teabe, mida viimasel on vaja teavitus- ja nähtavusmeetmete rakendamise kontrollimiseks.

1.3.

Korraldusasutus tagab, et kuue kuu jooksul pärast komisjoni otsust ÜPP strateegiakava heaks kiita on loodud veebisait, kust saab korraldusasutuse vastutusalasse kuuluva ÜPP strateegiakava kohta teavet, mis hõlmab kava eesmärke, tegevusi, olemasolevaid rahastamisvõimalusi ning oodatavaid, ja kui need on kättesaadavad, ka tegelikke tulemusi. Veebisait on mõeldud nii üldsusele kui ka määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punktis k osutatud võimalikele toetusesaajatele.

1.4.

Korraldusasutus tagab, et punktis 1.3 osutatud veebisaidil avaldatakse kavandatud projektikonkursside ajakava ja taotluste esitamise tähtajad, mida ajakohastatakse vähemalt kolm korda aastas järgmiste esialgsete andmetega:

a)

hõlmatud geograafiline piirkond;

b)

sekkumine ja asjaomane (asjaomased) erieesmärk (-eesmärgid);

c)

toetuse saamise tingimustele vastavate taotlejate liik;

d)

toetuse kogusumma;

e)

taotluste esitamise algus- ja lõppkuupäev.

1.5.

Korraldusasutus tagab kooskõlas määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punkti k alapunktiga i, et võimalikud toetusesaajad saaksid kogu vajaliku teabe rahastamisvõimaluste, sealhulgas toetuskõlblikkuse tingimuste, valikukriteeriumide ja kõigi rahastamiseks valitud toetusesaajatele esitatavate nõuete ning nende kohustuste kohta.

1.6.

Korraldusasutus tagab, et rahastamiseks valitud toetusesaajaid teavitatakse sellest, et toetust kaasrahastab liit.

1.7.

Korraldusasutus tagab, et teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjalid, kaasa arvatud toetusesaajate tasandil, tehakse taotluse korral kättesaadavaks liidu institutsioonidele, organitele, asutustele või ametitele ning et liidule antakse kasutustasuta, mittevälistav ja tagasivõtmatu litsents kõnealuste materjalide kasutamiseks ning kõik materjalidega seotud olemasolevad õigused kooskõlas teise lõiguga. See ei nõua märkimisväärseid lisakulusid ega märkimisväärset halduskoormust ei toetusesaajatelt ega korraldusasutuselt.

Intellektuaalomandiõiguste litsents, millele on osutatud esimeses lõigus, annab liidule vähemalt järgmised õigused:

a)

sisekasutus ehk õigus teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjale paljundada, kopeerida ja teha need kättesaadavaks liidu institutsioonidele ja ametitele ning liikmesriikide asutustele ja nende töötajatele;

b)

paljundada teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjale kõigi vahendite abil ja mis tahes vormis nii tervikuna kui ka osaliselt;

c)

teavitada üldsust teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjalidest kõigi teavitusvahendite abil;

d)

levitada teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjale ja nende koopiaid üldsusele mis tahes vormis;

e)

säilitada ja arhiveerida teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjale;

f)

anda teabevahetuse ja nähtavusega seotud materjale käsitlevaid õigusi edasi kolmandatele isikutele.

2.   Teatavate EAFRDst toetatavate tegevuste nähtavus

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 123 lõike 2 punkti j kohaldamisel tagab korraldusasutus järgmiste meetmete abil, et toetusesaajad, kes saavad toetust muudest kui pindala- ja loomapõhistest EAFRD rahastatavast sekkumisest, tunnistavad ÜPP strateegiakavast saadavat toetust järgmiselt:

a)

esitades toetusesaaja ametlikul veebisaidil, kui selline veebisait on olemas, ja sotsiaalmeediakanalites toetuse tasemega proportsionaalse tegevuse lühikirjelduse koos tegevuse eesmärkide ja tulemustega, tõstes esile liidult saadavat rahalist toetust;

b)

tõstes tegevuse elluviimisega seotud dokumentidel ja teabematerjalides, mis on mõeldud üldsusele või osalejatele, nähtaval viisil esile liidult saadavat toetust, kuvades neil ka liidu embleemi vastavalt II lisas sätestatud tehnilistele näitajatele;

c)

paigutades selliste tegevustega seoses, mis seisnevad taristu- või ehitusprojektide rahastamises, mille puhul ületavad avaliku sektori kogukulud või rahastamisvahendite, sealhulgas käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse kogukulud 500 000 eurot, üldsusele selgelt nähtavasse kohta püsitahvlid või stendid, millel on kujutatud liidu embleem vastavalt II lisas sätestatud tehnilistele näitajatele, niipea kui tegevus on füüsiliselt käivitatud või ostetud seadmed on paigaldatud;

d)

kasutades selliste tegevustega seoses, mis seisnevad investeerimises muusse kui punktis c osutatud materiaalsesse varasse, mille puhul ületab avaliku sektori toetuse kogusumma 50 000 eurot või mille puhul ületavad rahastamisvahendite, sealhulgas käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse kogukulud 500 000 eurot, projekti kohta teavet sisaldavat selgitavat tahvlit või samaväärset elektroonilist kuva, millel tõstetakse esile liidult saadavat rahalist toetust ja kujutatakse ka liidu embleemi vastavalt II lisas sätestatud tehnilistele näitajatele;

e)

paigutades selliste tegevustega seoses, mis hõlmavad LEADERi meetmete, põhiteenuste ja taristumeetmete (v.a punktides c ja d osutatud meetmed) toetamist, mille puhul ületavad avaliku sektori kogukulud 10 000 eurot või mille puhul ületavad rahastamisvahendite, sealhulgas käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse kogukulud 100 000 eurot, üldsusele selgelt nähtavasse kohta tegevust käsitlevat teavet sisaldava vähemalt ühe A3-formaadis plakati või samaväärse elektroonilise kuva, millel tõstetakse esile liidu toetust. Selgitav tahvel paigaldatakse ka LEADERi raames rahastatavate kohalike tegevusrühmade asukohta.

Erandina esimesest lõigust tagab korraldusasutus võimaluste piires, et juhul, kui toetusesaaja on füüsiline isik, on asjakohane teave, milles tõstetakse esile fondidest saadavat toetust, kättesaadav üldsusele nähtavas kohas või elektroonilisel kuvaril.

Esimese lõigu punkte a ja b kohaldatakse mutatis mutandis EAFRDst rahastatavaid rahastamisvahendeid rakendavate asutuste suhtes.

Esimese lõigu punkte c, d ja e kohaldatakse rahastamisvahendite lõppsaajate suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 (1) artikli 59 lõikes 5 osutatud rahastamislepingus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159).


Top