EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1901

Komisjoni määrus (EL) 2021/1901, 29. oktoober 2021, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise statistika osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/7680

OJ L 387, 3.11.2021, p. 110–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1901/oj

3.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 387/110


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1901,

29. oktoober 2021,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise statistika osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1 ja II lisa punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusest (EÜ) nr 1338/2008 tuleneb, et tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise andmed ja metaandmed tuleks sätestada rakendusmeetmetega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1338/2008 artikli 6 lõikele 2 viis komisjon läbi tasuvusanalüüsi, võttes arvesse tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise andmete kättesaadavuse eeliseid. Tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamisega seotud muutujaid tuleks koguda, et tagada kogu ELi hõlmavate andmete kättesaadavus tervishoiu- ja sotsiaalpoliitiliste otsuste tegemisel.

(3)

Komisjon (Eurostat) on koos Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Maailma Terviseorganisatsiooniga koostanud statistilise käsiraamatu (2011. aasta tervishoiu arvepidamissüsteem), (2) et tagada andmete asjakohasus ja võrreldavus. Kõnealune käsiraamat, milles on ära toodud tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamisega seotud andmete töötlemise põhimõtted, määratlused ja meetodid, peaks koos ühise iga-aastase andmekogumise suunistega olema aluseks üksikasjalikule küsimustikule.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 7 alusel asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega (3),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, mille alusel töötada välja ja koostada ELi statistikat tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise kohta, mis on üks määruse (EÜ) nr 1338/2008 II lisas sätestatud tervishoiustatistika teemadest.

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse I lisas esitatud mõisteid.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad andmed II lisas nimetatud valdkondade kohta ja seal täpsustatud agregeerimise tasemel.

Artikkel 4

1)   Liikmesriigid esitavad nõutavad andmed ja seonduvad standardikohased metaandmed aastapõhiselt. Vaatlusperiood on kalendriaasta. Esimene vaatlusaasta on 2021.

2)   Vaatlusaastat N käsitlevad andmed ja standardikohased metaandmed edastatakse 30. aprilliks aastal N+2.

3)   Andmed ja standardikohased metaandmed esitatakse komisjonile (Eurostat) ühtse kontaktpunkti kaudu või tehakse kättesaadavaks selliselt, et komisjon (Eurostat) saaks neile juurdepääsu elektrooniliste vahenditega.

Artikkel 5

Liikmesriigid esitavad vajalikud standardikohased metaandmed eelkõige järgmise kohta:

a)

andmeallikad ja nende ulatus;

b)

kasutatud koostamismeetodid;

c)

teave liikmesriigile eriomaste riiklike tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise iseärasuste kohta ning kõrvalekalded I lisas loetletud määratlustest;

d)

viited siseriiklikele õigusaktidele, kui need on tervishoiukulude või tervishoiu rahastamise aluseks;

e)

teave I lisas nimetatud statistiliste mõistete mis tahes muudatuste kohta.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.

(2)  OECD, Eurostat ja Maailma Terviseorganisatsioon, „A System of Health Accounts 2011“ (Tervishoiu arvepidamissüsteem 2011)

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).


I LISA

Mõisted

1.   

„Tervishoid“ – igasugune tegevus, mille esmane eesmärk on tervisevaldkonna kõrgetasemeliste teadmiste rakendamisega parandada ja toetada inimeste terviseseisundit, ennetada selle halvenemist ja leevendada terviseseisundi halvenemise tagajärgi.

2.   

„Tervishoiu jooksevkulud“ – residentidest üksuste lõpptarbimiskulutused tervishoiukaupadele ja -teenustele, sealhulgas üksikisikutele otse pakutavatele tervishoiukaupadele ja -teenustele ning kollektiivsetele tervishoiuteenustele.

3.   

„Tervishoiufunktsioonid“ – vajadused, mida tervishoiukaupade ja -teenustega püütakse rahuldada, või tervisega seotud eesmärk.

4.   

„Statsionaarne aktiivravi ja taastusravi“: „statsionaarne ravi“ – selliste patsientide ravi ja/või hooldus tervishoiuasutuses, kes on tervishoiuasutusse hospitaliseeritud vähemalt üheks ööks. „Aktiivravi“ – tervishoiuteenused, mille peamine eesmärk on leevendada sümptomeid või vähendada haiguse või vigastuse tõsidust või kaitsta haiguse või vigastuse süvenemise või komplikatsioonide tekkimise eest, mis võiks ohustada elu või normaalset talitlusvõimet. „Taastusravi“ – teenused, mis stabiliseerivad, parandavad või taastavad keha ja selle kahjustunud talitlusvõimet, kompenseerivad keha puuduvat või piiratud talitlusvõimet ja struktuure, parandavad tegevusvõimet ja osalemist ning väldivad kahjustuste ja meditsiiniliste komplikatsioonide teket ja riske.

5.   

„Päevapatsientide aktiivravi ja taastusravi“: „päevaravi“ – kavandatud meditsiiniteenused ja meditsiinilised tugiteenused, mida osutatakse tervishoiuasutuses patsientidele, kes on diagnoosi määramiseks, raviks või muud liiki tervishoiuteenuste kasutamiseks hospitaliseeritud, kuid kes kirjutatakse välja samal päeval. „Aktiivravi“ – tervishoiuteenused, mille peamine eesmärk on leevendada sümptomeid või vähendada haiguse või vigastuse tõsidust või kaitsta haiguse või vigastuse süvenemise või komplikatsioonide tekkimise eest, mis võiks ohustada elu või normaalset talitlusvõimet. „Taastusravi“ – teenused, mis stabiliseerivad, parandavad või taastavad keha ja selle kahjustunud talitlusvõimet, kompenseerivad keha puuduvat või piiratud talitlusvõimet ja struktuure, parandavad tegevusvõimet ja osalemist ning väldivad kahjustuste ja meditsiiniliste komplikatsioonide teket ja riske.

6.   

„Ambulatoorne aktiivravi ja taastusravi“: „ambulatoorne ravi“ – meditsiini- ja tugiteenused, mida osutatakse tervishoiuasutuses patsiendile, kes ei ole asutusse hospitaliseeritud ega ööbi seal. „Aktiivravi“ – tervishoiuteenused, mille peamine eesmärk on leevendada sümptomeid või vähendada haiguse või vigastuse tõsidust või kaitsta haiguse või vigastuse süvenemise või komplikatsioonide tekkimise eest, mis võiks ohustada elu või normaalset talitlusvõimet. „Taastusravi“ – teenused, mis stabiliseerivad, parandavad või taastavad keha ja selle kahjustunud talitlusvõimet, kompenseerivad keha puuduvat või piiratud talitlusvõimet ja struktuure, parandavad tegevusvõimet ja osalemist ning väldivad kahjustuste ja meditsiiniliste komplikatsioonide teket ja riske.

7.   

„Kodune aktiivravi ja taastusravi“: „koduhooldus“ – meditsiini-, tugi- ja õendusteenused, mida osutatakse patsientidele nende kodus ja mis eeldavad teenuse osutaja füüsilist kohalolekut. „Aktiivravi“ – tervishoiuteenused, mille peamine eesmärk on leevendada sümptomeid või vähendada haiguse või vigastuse tõsidust või kaitsta haiguse või vigastuse süvenemise või komplikatsioonide tekkimise eest, mis võiks ohustada elu või normaalset talitlusvõimet. „Taastusravi“ – teenused, mis stabiliseerivad, parandavad või taastavad keha ja selle kahjustunud talitlusvõimet, kompenseerivad keha puuduvat või piiratud talitlusvõimet ja struktuure, parandavad tegevusvõimet ja osalemist ning väldivad kahjustuste ja meditsiiniliste komplikatsioonide teket ja riske.

8.   

„Pikaajaline statsionaarne ravi (tervis)“: „statsionaarne ravi“ – selliste patsientide ravi ja/või hooldus tervishoiuasutuses, kes on tervishoiuasutusse hospitaliseeritud vähemalt üheks ööks. „Pikaajaline hooldus (tervis)“ – mitmesugused meditsiini- või õendusteenused ja isikuhooldusteenused, mis toetavad igapäevatoiminguid ja mille põhieesmärk on leevendada valu ja kannatusi ning vähendada või ohjeldada terviseseisundi halvenemist patsientidel, kes on teataval määral pikaajaliselt sõltuvad.

9.   

„Pikaajaline päevaravi (tervis)“: „päevaravi“ – kavandatud meditsiiniteenused ja meditsiinilised tugiteenused, mida osutatakse tervishoiuasutuses patsientidele, kes on diagnoosi määramiseks, raviks või muud liiki tervishoiuteenuste kasutamiseks hospitaliseeritud, kuid kes kirjutatakse välja samal päeval. „Pikaajaline hooldus (tervis)“ – mitmesugused meditsiini- ja isikuhooldusteenused, mille põhieesmärk on leevendada valu ja kannatusi ning vähendada või ohjeldada terviseseisundi halvenemist patsientidel, kes on teataval määral pikaajaliselt sõltuvad.

10.   

„Pikaajaline ambulatoorne ravi (tervis)“: „ambulatoorne ravi“ – meditsiini- ja tugiteenused, mida osutatakse tervishoiuasutuses patsiendile, kes ei ole asutusse hospitaliseeritud ega ööbi seal. „Pikaajaline hooldus (tervis)“ – mitmesugused meditsiini- ja isikuhooldusteenused, mille põhieesmärk on leevendada valu ja kannatusi ning vähendada või ohjeldada terviseseisundi halvenemist patsientidel, kes on teataval määral pikaajaliselt sõltuvad.

11.   

„Pikaajaline koduhooldus (tervis)“: „koduhooldus“ – meditsiini-, tugi- ja õendusteenused, mida osutatakse patsientidele nende kodus ja mis eeldavad teenuse osutaja füüsilist kohalolekut. „Pikaajaline hooldus (tervis)“ – mitmesugused meditsiini- ja isikuhooldusteenused, mille põhieesmärk on leevendada valu ja kannatusi ning vähendada või ohjeldada terviseseisundi halvenemist patsientidel, kes on teataval määral pikaajaliselt sõltuvad.

12.   

„Tugiteenused (funktsioon täpsustamata)“ – tervishoiu või pikaajalise hooldusega seotud teenused, mille puhul ei ole funktsioon ega pakkumise viis täpsustatud ning mida patsient kasutab otse – eelkõige tervishoiusüsteemiga iseseisva kokkupuutumise käigus – ja mis ei ole raviteenuste paketi lahutamatu osa, näiteks laboriteenused ja meditsiinilised ülesvõtted või patsiendi transportimine ja päästmine hädaolukorras.

13.   

„Ravimid ja muud meditsiinilised mittekestvuskaubad (funktsioon täpsustamata)“ – ravimid ja meditsiinilised mittekestvuskaubad, mis on mõeldud kasutamiseks diagnoosi määramisel, haigusest tervenemiseks, haiguse leevendamisel ja ravimisel ning mille puhul ei ole funktsiooni ega pakkumise viisi täpsustatud, sealhulgas retseptiravimid ja käsimüügiravimid.

14.   

„Meditsiiniseadmed ja muud meditsiinikaubad (funktsioon täpsustamata)“ – meditsiinilised kestvuskaubad – sealhulgas korrigeerivad lisavahendid –, mis toetavad või korrigeerivad inimorganismi defekte ja/või hälbeid; ortopeedilised abivahendid, proteesid või tehispikendused, mis asendavad puuduvat kehaosa; muud abivahendid, sealhulgas implantaadid, mis asendavad või täiendavad puuduva bioloogilise struktuuri funktsionaalsust, ning meditsiinitehnilised vahendid; funktsioon ja pakkumise viis on täpsustama.

15.   

„Ennetavad teenused“ – meetmed, mille eesmärk on vältida või vähendada vigastuste ja haiguste arvu või tõsidust ning nendega seotud järelhaigusi ja komplikatsioone.

16.   

„Juhtimine ning tervishoiusüsteemi ja rahastamise haldamine“ – teenused, mis keskenduvad pigem tervishoiusüsteemile kui otsesele tervishoiule ning juhivad ja toetavad tervishoiusüsteemi toimimist ning mida peetakse kollektiivseteks, kuna need ei ole suunatud konkreetsetele üksikisikutele, vaid nendest saavad kasu tervishoiusüsteemi kõik kasutajad.

17.   

„Muud mujal liigitamata tervishoiuteenused“ – mis tahes muud tervishoiuteenused, mida ei ole liigitatud kategooriatesse HC.1–HC.7.

18.   

„Tervishoiu rahastamismudelid“ – rahastamismehhanismid, mis võimaldavad inimestel kasutada tervishoiuteenuseid ja mis hõlmavad nii olukordi, kus teenuste ja kaupade eest tasuvad otseselt leibkonnad, kui ka kolmandate isikute pakutavat rahastamist.

19.   

„Avaliku sektori mudelid“ – tervishoiu rahastamismudelid, mille omadused määrab kindlaks seadus või valitsus ja mille puhul on programmi jaoks nähtud ette eraldi eelarve ja selle eest kokkuvõttes vastutav valitsusüksus.

20.   

„Sotsiaalravikindlustusskeem“ – rahastamismehhanism, millega tagatakse seaduse või valitsuse sätestatud kohustusliku osalemise kaudu teatavate elanikkonnarühmade juurdepääs tervishoiule; osalemiskõlblikkus põhineb asjaomaste isikute tehtavatel või asjaomaste isikute nimel tehtavatel tervisekindlustusmaksetel.

21.   

„Kohustuslik erakindlustusskeem“ – rahastamismehhanism, millega tagatakse seaduse või valitsuse sätestatud kohustusliku osalemise kaudu teatavate elanikkonnarühmade juurdepääs tervishoiule; osalemiskõlblikkus põhineb tervisekindlustuse ostmisel.

22.   

„Vabatahtlikud ravikindlustusskeemid“ – skeemid, mis põhinevad sellise tervisekindlustuse ostmisel, mida valitsus ei ole muutnud kohustuslikuks ja mille kindlustusmakseid võib valitsus otseselt või kaudselt toetada.

23.   

„Mittetulundusühenduste rahastamismudelid“ – mittekohustuslikud rahastamismehhanismid ja -programmid, mille puhul on õigus saada sissemaksetega mitte seotud hüvitisi, mis põhinevad üldsuse, valitsuse või ettevõtete toetustel.

24.   

„Ettevõtete rahastamismudelid“ – eelkõige mehhanismid, mille puhul ettevõtted osutavad oma töötajatele otse tervishoiuteenuseid või rahastavad neid, kaasamata kindlustusel põhinevat skeemi.

25.   

„Leibkondade omaosalus“ – leibkond tasub tervishoiukaupade ja -teenuste eest otse oma esmasest sissetulekust või säästudest; kasutaja maksab kaupade ostmise või teenuste kasutamise ajal.

26.   

„Muu maailma rahastamismudelid“ – rahastamismehhanismid, kuhu on kaasatud või mida juhivad välisriigi residendist institutsioonilised üksused, kes koguvad ja koondavad vahendeid ning ostavad tervishoiukaupu ja -teenuseid residentide nimel ja kohalikku mudelit kasutamata.

27.   

„Tervishoiuteenuse osutajad“ – asutused ja ettevõtjad, kelle põhitegevus on tervishoiukaupade ja -teenuste pakkumine, samuti need, kelle jaoks tervishoiukaupade ja -teenuste pakkumine on üks mitmest tegevusvaldkonnast.

28.   

„Haiglad“ – tegevusloaga asutused, kes eelkõige osutavad meditsiinilisi, diagnostilisi ja raviteenuseid, mis hõlmavad hospitaliseeritud patsientidele osutatavaid arsti-, õendus- ja muid tervishoiuteenuseid ning erimajutusteenuseid, ning kes võivad pakkuda ka päevaravi, ambulatoorset ravi ja koduhooldusteenuseid.

29.   

„Pikaajalise hooldusravi asutused“ – asutused, kes eelkõige pakuvad pikaajalist hooldusravi, mis hõlmab õendus-, järelevalve- või muid teenuseid, mida hooldatavad isikud vajavad, kusjuures märkimisväärne osa pakutavatest teenustest ja hooldusest on segu tervishoiu- ja sotsiaalteenustest, kusjuures tervishoiuteenused hõlmavad enamjaolt õendusteenuseid ja isikuhooldusteenuseid.

30.   

„Ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajad“ – asutused, kes eelkõige osutavad tervishoiuteenuseid otse ambulatoorsetele patsientidele, kes ei vaja statsionaarset ravi, sealhulgas nii üld- ja eriarstikabinetid kui ka asutused, kes on spetsialiseerunud päevaravile ja koduhooldusteenuste pakkumisele.

31.   

„Tugiteenuste osutajad“ – asutused, kes tervishoiutöötajate järelevalve all osutavad konkreetseid tugiteenuseid otse ambulatoorsetele patsientidele olukorras, kus ravi haiglates, hooldusraviasutustes, ambulatoorset ravi pakkuvates asutustes või muudes asutustes selliseid teenuseid ei hõlma.

32.   

„Meditsiinikaupade jaemüüjad ja muud pakkujad“ – asutused, kelle põhitegevus on meditsiinikaupade jaemüük üldsusele tarbimiseks või kasutamiseks üksikisikute või leibkondade poolt, sealhulgas müügiga kaasnev paigaldamine ja remont.

33.   

„Ennetavate teenuste osutajad“ – asutused, kes eelkõige rakendavad kollektiivseid ennetavaid programme ja kampaaniaid/rahvaterviseprogramme, mis on mõeldud teatavatele isikute rühmadele või kogu rahvastikule, näiteks tervise edendamise ja kaitsmise ametid või rahvatervise instituudid, samuti spetsialiseerunud asutused, kelle põhitegevus on esmaste ennetavate teenuste osutamine.

34.   

„Tervishoiusüsteemi haldamise ja rahastamise pakkujad“ – asutused, kes eelkõige tegelevad tervishoiuteenuseid osutavate asutuste tegevuse reguleerimisega ning tervishoiusektori üldise haldamisega, sealhulgas tervishoiu rahastamise haldamisega.

35.   

„Muu majandus“ – muud residentidest tervishoiuteenuste osutajad, keda ei ole mujal kajastatud, sealhulgas leibkonnad kui perekonnaliikmetele isiklike koduste tervishoiuteenuste osutajad, juhul kui need vastavad sellel otstarbel antud sotsiaaltoetustele, samuti kõik muud üksused, kes osutavad tervishoiuteenuseid kõrvaltegevusena.

36.   

„Muu maailma pakkujad“ – kõik mitteresidentidest üksused, kes pakuvad tervishoiukaupu ja -teenuseid, samuti need, kes on seotud tervist puudutava tegevusega.


II LISA

Kajastatavad teemad ja nende karakteristikud, ristklassifikatsiooni andmed ja jaotused

1)

Ristklassifikatsioon: tervishoiu jooksevkulud tervishoiu funktsioonide (HC) ja rahastamismudelite (HF) lõikes

Kõik andmed esitatakse riigi omavääringus (miljonites).

 

Rahastamismudelid

HF.1.1

HF.1.2.1

HF.1.2.2

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Tervishoiu funktsioonid

 

Avaliku sektori mudelid

Sotsiaalravikindlustusskeemid

Kohustuslikud erakindlustusskeemid

Vabatahtlikud ravikindlustusskeemid

Mittetulundusühenduste rahastamismudelid

Ettevõtete rahastamismudelid

Leibkondade omaosalus

Muu maailma rahastamismudelid

Tervishoiu jooksevkulud

HF.1 – HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Statsionaarne aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Päevapatsientide aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Ambulatoorne aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Kodune aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Pikaajaline statsionaarne ravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Pikaajaline päevaravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Pikaajaline ambulatoorne ravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Pikaajaline koduhooldus (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Tugiteenused (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Ravimid ja muud meditsiinilised mittekestvuskaubad (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Meditsiiniseadmed ja muud meditsiinikaubad (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Ennetavad teenused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Juhtimine ning tervishoiusüsteemi ja rahastamise haldamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Muud, mujal kajastamata tervishoiuteenused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiu jooksevkulud

HC.1 – HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Ristklassifikatsioon: tervishoiu jooksevkulud tervishoiu funktsioonide (HC) ja tervishoiuteenuste osutajate (HP) lõikes

Kõik andmed esitatakse riigi omavääringus (miljonites).

 

Tervishoiuteenuse osutajad

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Tervishoiu funktsioonid

 

Haiglad

Pikaajalise hooldusravi asutused

Ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajad

Tugiteenuste osutajad

Meditsiinikaupade jaemüüjad ja muud pakkujad

Ennetavate teenuste osutajad

Tervishoiusüsteemi haldamise ja rahastamise pakkujad

Muu majandus

Muu maailma pakkujad

Tervishoiu jooksevkulud

HP.1 – HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Statsionaarne aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Päevapatsientide aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Ambulatoorne aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Kodune aktiivravi ja taastusravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Pikaajaline statsionaarne ravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Pikaajaline päevaravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Pikaajaline ambulatoorne ravi (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Pikaajaline koduhooldus (tervis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Tugiteenused (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Ravimid ja muud meditsiinilised mittekestvuskaubad (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Meditsiiniseadmed ja muud meditsiinikaubad (funktsioon täpsustamata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Ennetavad teenused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Juhtimine ning tervishoiusüsteemi ja rahastamise haldamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Muud, mujal kajastamata tervishoiuteenused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiu jooksevkulud

HC.1 – HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Ristklassifikatsioon: tervishoiu jooksevkulud tervishoiuteenuse osutajate (HP) ja rahastamismudelite (HF) lõikes

Kõik andmed esitatakse riigi omavääringus (miljonites).

 

Rahastamismudelid

HF.1.1

HF.1.2.1

HF.1.2.2

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Tervishoiuteenuse osutajad

 

Avaliku sektori mudelid

Sotsiaalravikindlustusskeemid

Kohustuslikud erakindlustusskeemid

Vabatahtlikud ravikindlustusskeemid

Mittetulundusühenduste rahastamismudelid

Ettevõtete rahastamismudelid

Leibkondade omaosalus

Muu maailma rahastamismudelid (mitteresidendid)

Tervishoiu jooksevkulud

HF.1 – HF.4

HP.1

Haiglad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Pikaajalise hooldusravi asutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Tugiteenuste osutajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Meditsiinikaupade jaemüüjad ja muud pakkujad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Ennetavate teenuste osutajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Tervishoiusüsteemi haldamise ja rahastamise pakkujad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Muu majandus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Muu maailma pakkujad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiu jooksevkulud

HP.1 – HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top