EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0532

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/532, 22. märts 2021, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

C/2021/2064

OJ L 106, 26.3.2021, p. 55–57 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 57–59 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/532/oj

26.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/55


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/532,

22. märts 2021,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. märts 2021

Komisjoni nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Gerassimos THOMAS


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjused

(1)

(2)

(3)

Seade (nn kaamerajaam ehk kõik-ühes salvesti, ingl camera station appliance ehk all-in-one recorder) esitatakse tollile ühes korpuses, mõõtmetega umbes 33 × 23 × 8 cm. Seadmel on järgmised komponendid:

passiiv- ja aktiivelemendid,

protsessor,

graafikakaart,

sisemälu (kõvakettaajam).

Seadmel ei ole telerituunerit.

Seadmel on järgmised liidesed: RJ-45, USB, VGA, SPF ja HDMI ning sisseehitatud kaheksa pordiga kommutaator Ethernet-toite (Power over Ethernet) võimekusega.

Seade on varustatud „standardse automaatse andmetöötlusseadme“ operatsioonisüsteemiga. Samuti on see eelkonfigureeritud ja eelvarustatud spetsiaalse „kaamerahaldustarkvaraga“ ning sisaldab kaheksa kanali litsentse.

Seade on kavandatud heli- ja videoandmete vastuvõtmiseks telekommunikatsiooniliidese (ja internetiprotokolli (IP)) kaudu kuni kaheksast valvekaamerast (IP-kaamerast). Andmed saab salvestada sisemisele kõvakettale, välissalvestile (USB-liidese kaudu) või seade võib saata andmed telekommunikatsioonivõrkude kaudu teisele IP-aadressile (näiteks serverile, kommutaatorile, mobiiltelefonile või automaatsele andmetöötlusseadmele).

Seadme saab ühendada monitori või kuvariga ja klaviatuurikontrolleriga. See esitatakse tollile kui seade, mida kasutatakse turva- ja valvesüsteemis.

8521 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 3, grupi 84 märkuse 5 punktiga E ning CN-koodide 8521 ja 8521 90 00 sõnastusega.

Arvestades seadme objektiivseid omadusi, on see ette nähtud videovalve otstarbeks töötama koos kuni kaheksa kaameraga. Seade, mis selleks otstarbeks salvestab kaamerasignaale ja saab need saata teisele IP-aadressile või taasesitada kuvaril või monitoril, täidab muud erifunktsiooni kui andmetöötlus grupi 84 märkuse 5 punkti E tähenduses. (Vt ka Euroopa Kohtu 17. märtsi 2005. aasta otsus C-467/03, Ikegami Electronics, ECLI:EU:C:2005:182). Seetõttu ei või seadet klassifitseerida automaatse andmetöötlusseadmena rubriiki 8471 .

Seade on kavandatud täitma kahte või enamat täiendavat funktsiooni XVI jaotise märkuse 3 tähenduses, nimelt rubriigi 8517 andmete edastamine ja vastuvõtmine ning rubriigi 8521 videosignaalide salvestus ja taasesitus.

Seadme objektiivsete omaduste põhjal on selle põhifunktsioon videosalvestus turva- ja valvesüsteemis. Andmete edastamine ja vastuvõtmine on üksnes lisafunktsioon, kavatsusega parandada selle süsteemi toimimist, millesse seade on paigaldatud. Seetõttu ei või seadet klassifitseerida rubriiki 8517. (Vt ka Euroopa Kohtu 25. veebruari 2016. aasta otsus C-143/15, G. E. Security, ECLI:EU:C:2016:115, punktid 55–57).

Seepärast tuleb seade klassifitseerida muu videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuurina, mis sisaldab või ei sisalda tuunerit, CN-koodi 8521 90 00 alla.


Top