EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1895, 28. oktoober 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/112


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1895,

28. oktoober 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus kaotada järk-järgult ja kooskõlastatud viisil vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need on välja antud kooskõlas standarditega, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud norme kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on kooskõlas liidu õigusega õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

28. juulil 2021 esitas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta vastavalt süsteemile „UK COVID Certificates“. Süsteemi neli osa on järgmised: Inglismaal, Walesis ja Mani saarel „Covid Pass“; Jerseyl ja Guernseyl „2D Barcode API“; Šotimaal „NHS Scotland Covid Status“ ning Põhja-Iirimaal „COVIDCert“. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et tema poolt vastavalt süsteemile „UK COVID Certificates“ välja antud COVID-19 tõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et ta aktsepteerib vaktsineerimistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid kooskõlas määrusega (EL) 2021/953. Samuti teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et ta kohtleb ELi digitaalse vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testimistõendi omajaid ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi välja antud tõendite omajaid võrdselt. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik juhtis tähelepanu sellele, et kõik reisijad, kes on täielikult vaktsineeritud Ühendkuningriigis tunnustatud vaktsiiniga või vaktsiiniga, millele on antud kogu ELis kehtiv müügiluba, on vabastatud karantiinist ja kaheksandal päeval testimise nõudest, kui nad saabuvad riigist, mille epidemioloogilist olukorda tähistatakse merevaigukollase värviga. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik täpsustas ka, et ta ei võta inimeste vabastamisel karantiinist aluseks negatiivset testitulemust või pärast positiivset testitulemust omandatud loomulikku immuunsust.

(5)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotlusel tegi komisjon 4. oktoobril 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on välja andnud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid kooskõlas süsteemiga „UK COVID Certificates“, mille kõik osad on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi poolt süsteemi „UK COVID Certificates“ kõikide osade kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid sisaldavad vajalikke andmeid. Komisjoni hinnangut kinnitatakse pärast lisateadet, mille Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi saatis 14. oktoobril 2021.

(6)

Lisaks teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et ta annab koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid välja COVID-19 vaktsiinide jaoks. Nende vaktsiinide hulka kuuluvad praegu Comirnaty, Jansseni COVID-19 vaktsiin, Spikevax ja Vaxzevria. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik teatas ka, et annab vaktsineerimistõendeid välja vaktsiinikandidaatide kliinilistes uuringutes osalejatele, kes on sellise vaktsiinikandidaadi saanud. See kehtib praegu Novavax CZ AS väljatöötatud vaktsiinikandidaadi kohta.

(7)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik teatas komisjonile ka, et annab välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid üksnes nukleiinhappe amplifitseerimise testide korral, kuid mitte antigeeni kiirtestide kasutamise korral.

(8)

Lisaks teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi tõendeid läbipõdemise kohta. Need tõendid kehtivad kuni 180 päeva pärast esimese positiivse tulemuse andnud testi kuupäeva.

(9)

Samuti teatas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Ühendkuningriigis neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi poolt süsteemi „UK COVID Certificates“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on välja andnud süsteemi „UK COVID Certificates“ kohaselt, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Selleks et ühendada Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi poolt süsteemi „UK COVID Certificates“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


Top