EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2151

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/9199

OJ L 428, 18.12.2020, p. 57–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/oj

18.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 428/57


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2151,

17. detsember 2020,

millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis (EL) 2019/904 on sätestatud üldised nõuded selliste teatavate ühekordselt kasutatavate plasttoodete märgistusele, mida sageli kõrvaldatakse sobimatul viisil. Märgistuselt peavad tarbijad saama teavet selle kohta, kas toode sisaldab plasti, millised on jäätmekõrvaldamisviisid, mida tuleb kõnealuse toote puhul vältida, ning tootega seotud prügistamisest või toote muust sobimatust jäätmekõrvaldamisviisist tulenev negatiivne keskkonnamõju.

(2)

Direktiivi (EL) 2019/904 kohaselt peab komisjon kehtestama kõnealuse direktiivi lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuded. Märgistuse asukoha, suuruse ja kujunduse ühtlustatud nõuete puhul tuleks arvesse võtta direktiiviga hõlmatud eri tooterühmi. Täpsustada tuleks kasutatav formaat, värvid, minimaalne resolutsioon ja kirjasuurus, tagamaks, et kõik märgistuse elemendid oleksid täielikult nähtavad.

(3)

Komisjon hindas olemasolevaid märgistusi sidusrühmade veebiküsitluse ja turuülevaate abil, et mõista, milline on hindamismehhanism ning millised on märgistusega seotud nõuded ja nende mõju.

(4)

Komisjon konsulteeris tarbijaid esindavate rühmadega ja korraldas reaaltingimustes katse, veendumaks, et märgistused on tõhusad ja kergesti mõistetavad, ning et vältida eksitavat teavet.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (2) artikli 39 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Pakend

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „pakend“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ (3) artikli 3 punktis 1 määratletud müügipakendit ja rühmapakendit.

Artikkel 2

Ühtlustatud märgistusnõuded

1.   Hügieenisidemete ning tampoonide ja aplikaatoriga tampoonide ühtlustatud märgistusnõuded on esitatud I lisas.

2.   Niisutatud pühkepaberite, st isikliku hügieeni tarbeks või kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud eelniisutatud pühkepaberite ühtlustatud märgistusnõuded on esitatud II lisas.

3.   Filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite ühtlustatud märgistusnõuded on esitatud III lisas.

4.   Joogitopside ühtlustatud märgistusnõuded on esitatud IV lisas.

Artikkel 3

Keeled

Teabetekst koostatakse selle liikmesriigi või nende liikmesriikide ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus ühekordselt kasutatav plasttoode turule lastakse.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. juulist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 155, 12.6.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).


I LISA

Hügieenisidemete ning tampoonide ja aplikaatoriga tampoonide ühtlustatud märgistusnõuded

1.   

Hügieenisidemete pakenditel, mille pindala on vähemalt 10 cm2, peab olema järgmine trükitud märgistus:

Image 1

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tõsta valgel taustal esile märgistust ümbritsev kitsas valge joon.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavate hügieenisidemete pakenditele kinnitada märgistuse kleebisena.

2.   

Tampoonide ja aplikaatoriga tampoonide pakenditel, mille pindala on vähemalt 10 cm2, peab olema järgmine trükitud märgistus:

Image 2

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tõsta valgel taustal esile märgistust ümbritsev kitsas valge joon.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavate tampoonide ja aplikaatoriga tampoonide pakenditele kinnitada märgistuse kleebisena.

3.   

Punktides 1 ja 2 käsitletud märgistus peab vastama käesolevas punktis esitatud nõuetele.

a)

Märgistuse asukoht

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui miinimumsuurusega märgistus ei mahu täielikult pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, võib selle paigutada osaliselt pakendi kahele küljele, st pealmisele ja eesmisele või eesmisele ja külgmisele pinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui märgistust ei ole pakendi kuju või suuruse tõttu võimalik horisontaalselt paigutada, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt.

Märgistuse osaks olevaid kaste ei tohi üksteisest eraldada.

Pakendi avamisel vastavalt juhistele ei tohi märgistus rebeneda ega muutuda loetamatuks.

b)

Märgistuse suurus

Märgistus koosneb kahest kõrvuti asuvast võrdse suurusega punasest ja sinisest kastist ning ristkülikukujulisest mustast kastist, mis asub kahe võrdse suurusega kasti all ja sisaldab teabeteksti „TOODE SISALDAB PLASTI“. Märgistuse kõrguse ja pikkuse suhe peab olema 1: 2.

Kui pakendi eesmine või pealmine välispind, kuhu märgistus paigutatakse, on pindalalt väiksem kui 65 cm2, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kõigil muudel juhtudel peab märgistus katma vähemalt 6 % pinnast, millele märgistus on paigutatud. Märgistuse maksimaalne nõutav suurus on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märgistuse kujundus

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse ilma efekte lisamata, värve kohandamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Kui märgistus trükitakse tegelikus suuruses, peab selle resolutsioon olema vähemalt 300 punkti tolli kohta. Märgistuse ümber peab olema kitsas valge joon.

Teabetekst „TOODE SISALDAB PLASTI“ peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt.

Kui teabetekst tõlgitakse liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde, tuleb tõlgitud teave paigutada kas otse märgistuse alla või esimese keele all asuvasse ristkülikukujulisesse musta kasti ning see peab mõlemal juhul olema selgelt nähtav. Erandjuhtudel, kui pakendi eesmisel või pealmisel välispinnal ei ole piisavalt ruumi, võib liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde tõlgitud teabeteksti paigutada pakendi muule pinnale, mis on märgistusele võimalikult lähedal ja kus see on selgelt nähtav. Tõlgitud teave peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt. Kui täiendavates keeltes teabetekst paigutatakse ristkülikukujulisse musta kasti, on lubatud teha erandid märgistuse maksimaalsest nõutavast suurusest.

Kasutatakse järgmisi värvikoode:

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Punane: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Sinine: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


II LISA

Niisutatud pühkepaberite ühtlustatud märgistusnõuded

1.   

Niisutatud pühkepaberite (st eelniisutatud pühkepaberid, mis on mõeldud isikliku hügieeni tarbeks või kodumajapidamises kasutamiseks) pakendil, mille pindala on vähemalt 10 cm2, peab olema järgmine trükitud märgistus:

Image 3

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tõsta valgel taustal esile märgistust ümbritsev kitsas valge joon.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavate niisutatud pühkepaberite pakenditele kinnitada märgistuse kleebisena.

2.   

Märgistus peab vastama käesolevas punktis esitatud nõuetele.

a)

Märgistuse asukoht

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui miinimumsuurusega märgistus ei mahu täielikult pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, võib selle paigutada osaliselt pakendi kahele küljele, st pealmisele ja eesmisele või eesmisele ja külgmisele pinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui märgistust ei ole pakendi kuju või suuruse tõttu võimalik horisontaalselt paigutada, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt.

Märgistuse osaks olevaid kaste ei tohi üksteisest eraldada.

Pakendi avamisel vastavalt juhistele ei tohi märgistus rebeneda ega muutuda loetamatuks.

b)

Märgistuse suurus

Märgistus koosneb kahest kõrvuti asuvast võrdse suurusega punasest ja sinisest kastist ning ristkülikukujulisest mustast kastist, mis asub kahe võrdse suurusega kasti all ja sisaldab teabeteksti „TOODE SISALDAB PLASTI“. Märgistuse kõrguse ja pikkuse suhe peab olema 1: 2.

Kui pakendi eesmine või pealmine välispind, kuhu märgistus paigutatakse, on pindalalt väiksem kui 65 cm2, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kõigil muudel juhtudel peab märgistus katma vähemalt 6 % pinnast, millele märgistus on paigutatud. Märgistuse maksimaalne nõutav suurus on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märgistuse kujundus

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse ilma efekte lisamata, värve kohandamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Kui märgistus trükitakse tegelikus suuruses, peab selle resolutsioon olema vähemalt 300 punkti tolli kohta. Märgistuse ümber peab olema kitsas valge joon.

Teabetekst „TOODE SISALDAB PLASTI“ peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt.

Kui teabetekst tõlgitakse liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde, tuleb tõlgitud teave paigutada kas otse märgistuse alla või esimese keele all asuvasse ristkülikukujulisesse musta kasti ning see peab mõlemal juhul olema selgelt nähtav. Erandjuhtudel, kui pakendi eesmisel või pealmisel välispinnal ei ole piisavalt ruumi, võib liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde tõlgitud teabeteksti paigutada pakendi muule pinnale, mis on märgistusele võimalikult lähedal ja kus see on selgelt nähtav. Tõlgitud teave peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt. Kui täiendavates keeltes teabetekst paigutatakse ristkülikukujulisse musta kasti, on lubatud teha erandid märgistuse maksimaalsest nõutavast suurusest.

Kasutatakse järgmisi värvikoode:

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Punane: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Sinine: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


III LISA

Filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite ühtlustatud märgistusnõuded

1.   

Direktiivi 2014/40/EÜ artikli 2 punktis 30 määratletud tarbijapakendil („tarbijapakend“) ja direktiivi 2014/40/EÜ artikli 2 punktis 29 määratletud välispakendil („välispakend“), mis on ette nähtud filtriga tubakatoodete jaoks ja mille pindala on vähemalt 10 cm2, ning koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite pakendil, mille pindala on vähemalt 10 cm2, peab olema järgmine trükitud märgistus:

Image 4

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tõsta valgel taustal esile märgistust ümbritsev kitsas valge joon.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavate filtriga tubakatoodete tarbijapakendite ja välispakendite ning koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite pakenditele kinnitada märgistuse kleebisena.

2.   

Märgistus peab vastama käesolevas punktis esitatud nõuetele.

a)

Märgistuse asukoht

i)

Filtriga tubakatooted

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt tarbijapakendi tagumisele välispinnale ja välispakendile.

Kui miinimumsuurusega märgistus ei mahu horisontaalselt tarbijapakendi tagumisele välispinnale, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt tarbijapakendi tagumisele või mis tahes külgmisele välispinnale. Igal juhul peab see olema selgelt nähtav.

Märgistuse osaks olevaid kaste ei tohi üksteisest eraldada.

Märgistus ei tohi mingil viisil piirata direktiiviga 2014/40/EL nõutud terviseohu hoiatuste nähtavust.

Märgistus ei tohi olla täielikult või osaliselt kaetud muude etikettide või templitega.

Tarbijapakendi ja välispakendi avamisel vastavalt juhistele ei tohi märgistus rebeneda ega muutuda loetamatuks.

ii)

Koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavad filtrid

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui miinimumsuurusega märgistus ei mahu täielikult pakendi eesmisele või pealmisele välispinnale, võib selle paigutada horisontaalselt osaliselt pakendi kahele küljele, st pealmisele ja eesmisele või eesmisele ja külgmisele pinnale, olenevalt sellest, kumb on paremini nähtav.

Kui märgistust ei ole pakendi kuju või suuruse tõttu võimalik horisontaalselt paigutada, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt.

Märgistuse osaks olevaid kaste ei tohi üksteisest eraldada.

Pakendi avamisel vastavalt juhistele ei tohi märgistus rebeneda ega muutuda loetamatuks.

b)

Märgistuse suurus

Märgistus koosneb kahest kõrvuti asuvast võrdse suurusega punasest ja sinisest kastist ning ristkülikukujulisest mustast kastist, mis asub kahe võrdse suurusega kasti all ja sisaldab teabeteksti „FILTER SISALDAB PLASTI“. Märgistuse kõrguse ja pikkuse suhe peab olema 1: 2.

i)

Filtriga tubakatooted

Kui tarbijapakendi tagumine välispind on pindalalt väiksem kui 65 cm2, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kõigil muudel juhtudel peab märgistus katma vähemalt 6 % pinnast, millele märgistus on paigutatud. Märgistuse maksimaalne nõutav suurus on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii)

Koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavad filtrid

Kui pakendi eesmine või pealmine välispind, kuhu märgistus paigutatakse, on pindalalt väiksem kui 65 cm2, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kõigil muudel juhtudel peab märgistus katma vähemalt 6 % pinnast, millele märgistus on paigutatud. Märgistuse maksimaalne nõutav suurus on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märgistuse kujundus

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse ilma efekte lisamata, värve kohandamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Kui märgistus trükitakse tegelikus suuruses, peab selle resolutsioon olema vähemalt 300 punkti tolli kohta. Märgistuse ümber peab olema kitsas valge joon.

Teabetekst „FILTER SISALDAB PLASTI“ peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt.

Kui teabetekst tõlgitakse liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde, tuleb tõlgitud teave paigutada kas otse märgistuse alla või esimese keele all asuvasse ristkülikukujulisesse musta kasti ning see peab mõlemal juhul olema selgelt nähtav. Erandjuhtudel, kui pakendi eesmisel või pealmisel välispinnal ei ole piisavalt ruumi, võib liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde tõlgitud teabeteksti paigutada pakendi muule pinnale, mis on märgistusele võimalikult lähedal ja kus see on selgelt nähtav. Tõlgitud teave peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema minimaalselt 5 pt ja maksimaalselt 14 pt. Kui täiendavates keeltes teabetekst paigutatakse ristkülikukujulisse musta kasti, on lubatud teha erandid märgistuse maksimaalsest nõutavast suurusest.

Kasutatakse järgmisi värvikoode:

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Punane: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Sinine: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


IV LISA

Joogitopside ühtlustatud märgistusnõuded

1.   

Osaliselt plastist valmistatud joogitopsidel peab olema järgmine trükitud märgistus:

Image 5

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tõsta valgel taustal esile märgistust ümbritsev kitsas valge joon.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavatele osaliselt plastist valmistatud joogitopsidele kinnitada märgistuse kleebisena.

2.   

Täielikult plastist valmistatud joogitopsidel peab olema kas järgmine trükitud või graveeritud/pressitud märgistus:

Image 6

Märkus

:

märgistusega piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tekitada kontrast valge pinnaga.

Erandina käesoleva punkti esimesest lausest võib enne 4. juulit 2022 turule lastavatele täielikult plastist valmistatud joogitopsidele kinnitada märgistuse kleebisena.

Image 7

Märkus

:

märgistuse ja halli taustaga piirnev must joon ei ole märgistuse osa. Selle ainus eesmärk on tekitada kontrast valge pinnaga.

3.   

Osaliselt plastist valmistatud joogitopside märgistus peab vastama käesolevas punktis esitatud nõuetele.

a)

Märgistuse asukoht

i)

Traditsioonilised topsid

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt topsi välispinnale servast eemale, et vältida joomisel selle kokkupuudet suuga. Märgistust ei tohi paigutada topsi põhja alla.

ii)

Šampanjapokaali tüüpi topsid

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt topsi välispinnale, kaasa arvatud jalga hoidva aluse pealmisele poolele. Märgistus tuleb paigutada servast eemale, et vältida joomisel selle kokkupuudet suuga. Märgistust ei tohi paigutada topsi põhja alla.

Kui märgistust ei ole topsi kuju või suuruse tõttu võimalik horisontaalselt paigutada, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt.

Märgistuse osaks olevaid kaste ei tohi üksteisest eraldada.

b)

Märgistuse suurus

Märgistus koosneb kahest kõrvuti asuvast võrdse suurusega punasest ja sinisest kastist ning ristkülikukujulisest mustast kastist, mis asub kahe võrdse suurusega kasti all ja sisaldab teabeteksti „TOODE SISALDAB PLASTI“. Märgistuse kõrguse ja pikkuse suhe peab olema 1: 2.

Topside puhul, mille maht on väiksem kui 500 ml, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Topside puhul, mille maht on vähemalt 500 ml, on märgistuse miinimumsuurus 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Märgistuse kujundus

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse ilma efekte lisamata, värve kohandamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Kui märgistus trükitakse tegelikus suuruses, peab selle resolutsioon olema vähemalt 300 punkti tolli kohta. Märgistuse ümber peab olema kitsas valge joon.

Teabetekst „TOODE SISALDAB PLASTI“ peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema vähemalt 5 pt alla 500 ml topside puhul ja 6 pt vähemalt 500 ml topside puhul.

Kui teabetekst tõlgitakse liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde, tuleb tõlgitud teave paigutada kas otse märgistuse alla või esimese keele all asuvasse ristkülikukujulisesse musta kasti ning see peab mõlemal juhul olema selgelt nähtav. Erandjuhtudel, kui topsi välispinnal ei ole piisavalt ruumi, võib liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde tõlgitud teabeteksti paigutada topsi muule pinnale, mis on märgistusele võimalikult lähedal ja kus see on selgelt nähtav. Tõlgitud teave peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema vähemalt 5 pt alla 500 ml topside puhul ja 6 pt vähemalt 500 ml topside puhul. Kui täiendavates keeltes teabetekst paigutatakse ristkülikukujulisse musta kasti, on lubatud teha erandid märgistuse maksimaalsest nõutavast suurusest.

Kasutatakse järgmisi värvikoode:

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Punane: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Sinine: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Täielikult plastist valmistatud joogitopside märgistus peab vastama käesolevas punktis esitatud nõuetele.

a)

Märgistuse asukoht

i)

Traditsioonilised topsid

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt topsi välispinnale, olenevalt sellest, kus see on paremini nähtav. Märgistust ei tohi paigutada topsi põhja alla. Trükitud märgistus tuleb paigutada servast eemale, et vältida joomisel selle kokkupuudet suuga. Kurrulise pinnaga topsi puhul ei tohi märgistust graveerida/pressida kurdude peale.

ii)

Šampanjapokaali tüüpi topsid

Märgistus tuleb paigutada horisontaalselt topsi välispinnale, kaasa arvatud jalga hoidva aluse pealmisele poolele, olenevalt sellest, kus see on paremini nähtav. Märgistust ei tohi paigutada topsi põhja alla. Trükitud märgistus tuleb paigutada servast eemale, et vältida joomisel selle kokkupuudet suuga. Kurrulise pinnaga topsi puhul ei tohi märgistust graveerida/pressida kurdude peale.

Kui märgistust ei ole topsi kuju või suuruse tõttu võimalik horisontaalselt paigutada, võib seda pöörata 90° ja paigutada vertikaalselt.

b)

Märgistuse suurus

Märgistus on ristkülikukujuline ning kõrguse ja pikkuse suhe on 1: 2.

Topside puhul, mille maht on väiksem kui 500 ml, on märgistuse miinimumsuurus 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Topside puhul, mille maht on vähemalt 500 ml, on märgistuse miinimumsuurus 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Märgistuse kujundus

i)

Trükitud

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse musta trükitindiga ilma efekte lisamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Kui märgistus trükitakse tegelikus suuruses, peab selle resolutsioon olema vähemalt 300 punkti tolli kohta. Märgistusel peaks olema piisavalt hea kontrast taustaga, et see oleks hästi loetav. Seepärast tuleks märgistuse piirjoone trükkimisel kasutada üht järgmistest värvidest.

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Punane: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Sinine: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii)

Graveeritud/pressitud

Märgistuse kujundus reprodutseeritakse ilma efekte lisamata, retušeerimata või tausta laiendamata. Käesoleva lisa punkti 1.2 kohasel märgistusel kujutatud valge piirjoon tähistab topsile graveeritavat või pressitavat joont.

Teabetekst „VALMISTATUD PLASTIST“ peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema vähemalt 5 pt alla 500 ml topside puhul ja 6 pt vähemalt 500 ml topside puhul.

Kui teabetekst tõlgitakse liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde, tuleb tõlgitud teave paigutada kas otse märgistuse alla või esimese keele all asuvasse ristkülikukujulisesse musta kasti ning see peab mõlemal juhul olema selgelt nähtav. Erandjuhtudel, kui topsi välispinnal ei ole piisavalt ruumi, võib liikmesriigi teise või mitmesse ametlikku keelde tõlgitud teabeteksti paigutada topsi muule pinnale, mis on märgistusele võimalikult lähedal ja kus see on selgelt nähtav. Tõlgitud teave peab olema suurtähtedega ja Helvetica Bold kirjatüübis. Kirjasuurus peab olema vähemalt 5 pt alla 500 ml topside puhul ja 6 pt vähemalt 500 ml topside puhul.

Trükkimisel kasutatakse järgmisi värvikoode:

Valge: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Must: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100


Top