EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1015

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1015, 24. juuni 2020, tiheda koostöö alustamise kohta Euroopa Keskpanga ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel (EKP/2020/30)

OJ L 224I , 13.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1015/oj

13.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 224/1


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2020/1015,

24. juuni 2020,

tiheda koostöö alustamise kohta Euroopa Keskpanga ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel (EKP/2020/30)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

18. juulil 2018 esitas Bulgaaria Vabariik Euroopa Keskpangale (EKP) taotluse alustada tihedat koostööd EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) (edaspidi BNB) vahel määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 kohaselt.

(2)

13. detsembril 2018 ja 6. veebruaril 2020 võttis Bulgaaria Vabariik vastu riigisisesed õigusaktid, mis sätestavad BNB kohustuse võtta vastu EKP poolt nõutavad järelevalve alla kuuluvate üksustega seotud õigusaktid ning EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktide siduvuse ja täitmiselepööratavuse Bulgaaria Vabariigis. EKP hindas neid õigusakte praktilise rakendamise seisukohast.

(3)

25. juulil 2019 lõpetas EKP Bulgaaria Vabariigis asutatud teatavate krediidiasutuste põhjaliku hindamise. Samal kuupäeval kiitis BNB põhjaliku hindamise tulemused heaks ja võttis asjaomaste krediidiasutuste suhtes meetmed, et kõrvaldada hindamises osutatud puudused.

(4)

16. juunil 2020 esitas EKP Bulgaaria Vabariigile oma eelhinnangu taotluse kohta alustada tihedat koostööd ja andis talle võimaluse märkuste esitamiseks. Bulgaaria Vabariigi 18. juuni 2020 vastuses nõustuti hinnanguga ja märkusi ei esitatud.

(5)

Otsuse EKP/2014/5 (2) artikli 5 lõike 1 kohaselt võtab EKP vastu otsuse tiheda koostöö alustamise kohta ja adresseerib selle taotlevale liikmesriigile, kui EKP leiab, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punktide a kuni c kriteeriumid on täidetud.

(6)

Otsuse EKP/2014/5 artikli 5 lõike 2 kohaselt tuleb tiheda koostöö alustamise otsuses osutada järelevalveülesannete EKP-le üleandmise üksikasjad ja tiheda koostöö alguskuupäev,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tiheda koostöö alustamine EKP ja BNB vahel

1.   Bulgaaria Vabariigi poolt esitatud teabe põhjal teeb EKP järelduse, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punktide a kuni c kriteeriumid BNBga tiheda koostöö alustamiseks on täidetud.

2.   Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 kohaselt alustatakse käesoleva otsuse alusel tihedat koostööd EKP ja BNB vahel eesmärgiga teostada ülesandeid määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 5 osutatud valdkondades seoses Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate üksustega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kohaldatakse Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (3) mõisteid.

Artikkel 3

Lojaalse koostöö ja teabevahetuse kohustus

Alates käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevast kehtib EKP ja BNB suhtes lojaalse koostöö ja teabevahetuse kohustus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 2 alusel.

Artikkel 4

EKP ja BNB vahelise tiheda koostöö alustamise kuupäev

1.   EKP ja BNB vahelise tiheda koostöö alustamise kuupäev on 1. oktoober 2020.

2.   Olenemata lõikest 1 loetakse EKP ja BNB vahelise tiheda koostöö alustamise kuupäevaks käesoleva otsuse kohaldamise kuupäev Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste tuvastamise eesmärgil määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 110 kohaselt.

Artikkel 5

Järelevalveülesannete EKP-le üleandmise üksikasjad

1.   Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 5 osutatud valdkondades teostab EKP ülesandeid seoses Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate üksustega alates 1. oktoobrist 2020.

2.   Alates sellest kuupäevast:

a)

BNB esindaja osaleb EKP järelevalvenõukogus hääleõigusega kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 26;

b)

BNB esindaja osaleb kohastel juhtudel järelevalvenõukogu juhtkomitees hääleõigusega kooskõlas Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu kodukorra (4) artiklitega 11 ja 12;

c)

kooskõlas oma siseeeskirjadega osalevad BNB esindajad muudes komiteedes ja allstruktuurides, aidates kaasa EKP töös usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud poliitika küsimustes seoses EKP ülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 alusel.

3.   Erandina lõikest 2 osaleb BNB esindaja EKP järelevalvenõukogus hääleõigusega aruteludel, kui EKP võtab vastu juhised seoses Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste tuvastamisega määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 110 alusel alates käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevast.

4.   Kui EKP on teatanud, et ta on BNB-le adresseerinud juhised Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste tuvastamiseks määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 110 alusel, nimetab BNB määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 115 lõike 3 alusel ametisse asjaomaste ühiste järelevalverühmade allkoordinaatorid ja teatab sellest EKP-le ebakohase viivituseta.

5.   Kui EKP on teatanud, et ta on BNB-le adresseerinud juhised Bulgaaria Vabariigis asutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste tuvastamiseks määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 110 alusel, käsitleb BNB kõiki menetlusi, mis on ametlikult alustatud ja otsuse ootel, kuid mida ei saa lõpetada enne 1. oktoobrit 2020, käimasolevate menetlustena määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 48 alusel. Käimasolevate menetlustena käsitletakse menetlusi, mis on seotud ülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punktides a ja c osutatud valdkondades.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 24. juuni 2020

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga 31. jaanuari 2014. aasta otsus 2014/434/EL tiheda koostöö kohta pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro (EKP/2014/5) (ELT L 198, 5.7.2014, lk 7).

(3)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSMi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu kodukord (ELT L 182, 21.6.2014, lk 56).


Top