Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/320, 12. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL seoses nimetatud direktiivi artikli 3 lõike 3 punktis g osutatud oluliste nõuete kohaldamisega, et tagada hädaolukorra sides helistaja asukoha kindlaksmääramine mobiilseadmetelt

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/320,

12. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL seoses nimetatud direktiivi artikli 3 lõike 3 punktis g osutatud oluliste nõuete kohaldamisega, et tagada hädaolukorra sides helistaja asukoha kindlaksmääramine mobiilseadmetelt

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nagu on sätestatud direktiivi 2014/53/EL põhjenduses 14, on raadioseadmetest kasu juurdepääsu võimaldamisel hädaabiteenustele ja seepärast tuleks raadioseadmed vajaduse korral projekteerida selliselt, et need toetaksid kõnealustele teenustele juurdepääsu võimaldavaid funktsioone.

(2)

Galileo programmi raames Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1285/2013 (2) alusel loodud süsteem on täielikult liidu omanduses ja kontrolli all olev globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS), millega osutatakse tsiviiljuhtimise all väga täpset positsioneerimisteenust. Galileo süsteemi saab kasutada kombinatsioonis muude GNSSidega.

(3)

2016. aastal vastu võetud Euroopa kosmosestrateegias (3) kuulutati välja meetmed Galileo positsioneerimis- ja navigeerimisteenuste kasutuselevõtuks mobiiltelefonides.

(4)

Oma 5. detsembri 2017. aasta järeldustes (4) toetab nõukogu kosmosepõhiste rakenduste ja teenuste kasutajate tugeva turu loomist ning rõhutab, et tuleks võtta piisavaid, sealhulgas vajaduse korral regulatiivseid meetmeid, et saavutada ELis müüdavate seadmete täielik ühilduvus Galileo süsteemiga ning ergutada Galileoga ühilduvate seadmete levikut ülemaailmsel turul.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/22/EÜ (5) on sätestatud Euroopa ühtse hädaabinumbri (112) kasutuselevõtt kogu liidus ja sellega kohustatakse liikmesriike tagama, et ettevõtjad, kes osutavad lõppkasutajatele elektroonilise side teenust, mis võimaldab kõnede algatamist riigi numeratsiooniplaani kuuluvale numbrile või numbritele, avaldavad teabe helistaja asukoha kohta hädaolukordadega tegelevale asutusele vähemalt Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede puhul.

(6)

Uudsete andmetöötlusvõimalustega mobiiltelefonid (edaspidi „mobiilseadmed“) on kaugsideraadioseadmete kategooria, mida kasutatakse liidus kõige rohkem, et helistada Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

(7)

Hädaabiteenustega ühendust võtva raadioseadme asukoha kindlaksmääramise täpsusel on tähtis roll nimetatud teenustele tulemusliku juurdepääsu tagamisel. Praegu kasutatakse mobiiltelefonilt valitud hädaabikõnede puhul helistaja asukoha kindlakstegemiseks kärjetunnust, mis saadakse mobiilseadet teenindava mobiilsidemasti leviala järgi. Mobiilsidemasti leviala võib ulatuda 100 meetrist mitme kilomeetrini. Teatavatel juhtudel, eriti mägedes, linnades ja suurtes hoonetes võib see põhjustada suuri vigu helistaja asukoha kindlakstegemisel.

(8)

Kärjetunnusel põhinev, kuid WiFi ja GNSSi teabega täiendatud asukoha kindlakstegemine võimaldab helistaja asukoha palju täpsemat kindlakstegemist, kiiremat ja tõhusamat päästetööd ning vahendite optimeerimist.

(9)

GNSSi põhisele positsioneerimisele tuginevad helistaja asukoha kindlaksmääramise lahendused on võetud juba kasutusele kaheksas liikmesriigis ja teatavates kolmandates riikides.

(10)

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi puhul on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/758 (6) juba sätestatud, et nende süsteemide vastuvõtuseadmed peavad ühilduma Galileo ja EGNOSe süsteemide positsioneerimisteenustega.

(11)

Eespool nimetatud põhjustel peaksid mobiilseadmed samuti kuuluma raadioseadmete kategooriasse, mis toetab direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 3 punktis g osutatud hädaabiteenustele juurdepääsu tagamise teatavaid funktsioone. Uutel mobiilseadmetel peaks olema suutlikkus tagada hädaolukorra sides juurdepääs WiFi ja GNSSi põhisele asukohateabele ning asukoha positsioneerimise funktsioon peaks olema ühilduv ja koostalitlusvõimeline Galileo programmi osutatavate teenustega.

(12)

Direktiivis 2014/53/EL piirdutakse oluliste nõuete esitamisega. Selleks et hõlbustada nimetatud nõuetele vastavuse hindamist, on direktiivis sätestatud vastavuseeldus raadioseadmete puhul, mis on kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (7) kohaselt vastu võetud harmoneeritud vabatahtlike standarditega, et esitada nende normide üksikasjalikud tehnilised kirjeldused.

(13)

Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteel (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudil (ETSI) paluti koostada direktiivi 2014/53/EL artikli 3 rakendamist toetavad harmoneeritud standardid raadioseadmete kohta (M/536) (8).

(14)

Ettevõtjatele tuleks anda piisavalt aega vajalike muudatuste tegemiseks mobiilseadmetes, mida nad kavatsevad turule lasta. Midagi käesolevas määruses ei tohiks tõlgendada nii, nagu takistaks see ettevõtjatel määruse järgimist alates selle jõustumise kuupäevast.

(15)

Käesolevas määruses sätestatud meetmeid ette valmistades pidas komisjon asjakohaseid konsultatsioone ka ekspertide tasandil ning konsulteeris kosmosepoliitika eksperdirühmaga selle kohtumistel 14. novembril 2017 ja 14. märtsil 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 3 punkti g olulisi nõudeid kohaldatakse mobiiltelefonide suhtes, mille funktsioonid sarnanevad andmetöötluse ja andmesalvestuse suutlikkuse seisukohast arvuti omadega.

2.   Lõike 1 sätete järgimine tagatakse tehniliste lahendustega, mille abil saab vastu võtta ja töödelda WiFi signaali põhiseid andmeid ning määruses (EL) nr 1285/2013 osutatud Galileo süsteemiga ühilduva ja koostalitlusvõimelise globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi andmeid ning teha nimetatud andmed hädaolukorra sides edastamise jaoks kättesaadavaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 17. märtsist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 153, 22.5.2014, lk 62.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1285/2013 Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 876/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa kosmosestrateegia“ (COM(2016) 705 (final)).

(4)  Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldused „Programmide Galileo ja EGNOS ning Euroopa GNSSi Agentuuri tegevuse vahehindamine“, 15435/17.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

(8)  Komisjoni 4. augusti 2015. aasta rakendusotsus C(2015) 5376 (final) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL toetava standardimistaotluse kohta, mis esitatakse Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteele ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile seoses raadioseadmetega.


Top