EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1887

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1887, 7. november 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses heakskiidetud ettevõtete loetelus sisalduva teabe kättesaadavuse ja õigeaegse esitamisega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7899 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7899

OJ L 290, 11.11.2019, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 290, 11.11.2019, p. 30–31 (BG)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1887/oj

11.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1887,

7. november 2019,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses heakskiidetud ettevõtete loetelus sisalduva teabe kättesaadavuse ja õigeaegse esitamisega

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 7899 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga liikmesriikides (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) või nende piirkondades, mis on loetletud kõnealuse rakendusotsuse lisas. Kõnealuses rakendusotsuses on sätestatud otsuse lisas loetletud piirkondadest pärit kodusigade ja sealihatoodete, samuti uluksigade ja nende lihast toodete saadetiste lähetamise keeld piirkondadest. Samuti on selles sätestatud muud eeskirjad sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks, mille hulka kuuluvad ka liikmesriikidele kehtestatud teavitamisnõuded. Rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid rakendatakse paralleelselt nõukogu direktiivis 2002/60/EÜ (5) sätestatud meetmetega ning need on ette nähtud sigade Aafrika katku vastu võitlemiseks eelkõige liidu tasandil.

(2)

Rakendusotsuse 2014/709/EL kohaselt on võimalik teha erandeid keelu suhtes lähetada rakendusotsuse lisa II, III või IV osas loetletud piirkondadest pärit värsket sealiha ja teatavaid sealihavalmistisi ning sellisest sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid tooteid teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(3)

Teatavad erandid on võimalikud üksnes juhul, kui sead, millest kõnealuseid tooteid on saadud, vastavad rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 11 nõuetele, tapamajad, lihalõikusettevõtted ja lihatöötlemisettevõtted vastavad kõnealuse otsuse artiklis 12 sätestatud heakskiitmise tingimustele ning kõnealused tooted on toodetud ja töödeldud kooskõlas konkreetsete töötlemis- ja sertifitseerimisnõuetega, nagu on sätestatud kõnealuse otsuse artiklis 13.

(4)

Rakendusotsuse 2014/709/EL artiklis 14 on sätestatud, et liikmesriigid edastavad alates rakendusotsuse 2014/709/EL kuupäevast komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga kuue kuu järel artiklis 12 osutatud heakskiidetud ettevõtete ajakohastatud loetelu ning kogu artiklite 11, 12 ja 13 kohaldamiseks vajaliku asjakohase teabe. Selleks et optimeerida läbipaistvuse vajadust teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide suhtes ning tõhustada teabevahetust, peaks liikmesriikidel olema kohustus ajakohastada regulaarselt rakendusotsuse 2014/709/EL artiklis 12 osutatud heakskiidetud ettevõtete loetelu ning artiklite 11, 12 ja 13 kohaldamiseks vajalikku kogu asjakohast teavet. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid tegema kõnealuse teabe teistele liikmesriikidele ja kolmandatele riikidele õigeaegselt, avalikult ning hõlpsasti kättesaadavaks. Seepärast tuleks vastavalt muuta nimetatud rakendusotsuse artiklit 14.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Artiklitega 11, 12 ja 13 seotud teave

Liikmesriigid koostavad artikli 12 kohaselt heakskiidetud ettevõtete loetelu (heakskiidetud ettevõtete loetelu) ja ajakohastavad seda ning teevad selle loetelu kättesaadavaks komisjonile, teistele liikmesriikidele ja üldsusele.

Liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike:

a)

mis tahes muudatustest oma heakskiidetud ettevõtete loetelus

ning

b)

kogu artiklite 11, 12 ja 13 kohaldamiseks vajalikust asjakohasest teabest.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele

Komisjoni nimel

Komisjoni nimel

Vytenis ANDRIUKAITIS

komisjoni liige


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).


Top