EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0411

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/411, 14. märts 2018, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/411/oj

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/28


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/411,

14. märts 2018,

millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/97 (2) on ühtlustatud siseriiklikke sätteid, mis käsitlevad kindlustus- ja edasikindlustustoodete ning kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamist liidus kindlustusvahendajate ja kindlustusandjate ja nende töötajate ning kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajate poolt.

(2)

Direktiivi (EL) 2016/97 artikli 42 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama kõnealuse direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 23. veebruariks 2018.

(3)

Komisjon võttis 21. septembril 2017 vastu delegeeritud määrused (EL) 2017/2358 (3) ja (EL) 2017/2359, (4) mis täiendavad direktiivi (EL) 2016/97.

(4)

Otsustades mitte esitada delegeeritud määrustele (EL) 2017/2358 ja (EL) 2017/2359 vastuväiteid, palus Euroopa Parlament komisjonil võtta vastu seadusandliku ettepaneku, milles määratakse direktiivi (EL) 2016/97 järgimiseks vajalike õigus- ja haldusnormide kohaldamise tähtpäevaks 23. veebruari 2018 asemel 1. oktoober 2018. Euroopa Parlament põhjendas seda palvet vajadusega anda kindlustusandjatele ja kindlustustoodete turustajatele rohkem aega, et nad saaksid paremini valmistuda direktiivi (EL) 2016/97 nõuetekohaseks ja tõhusaks rakendamiseks ning teha delegeeritud määruste (EL) 2017/2358 ja (EL) 2017/2359 järgimiseks vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised muudatused.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi (EL) 2016/97 vastavalt muuta.

(6)

Arvestades direktiivi (EL) 2016/97 järgimiseks vajalike siseriiklike õigus- ja haldusnormide jõustamiseks jäävat väga lühikest aega ning vajadust tagada õiguskindlus ja vältida võimalikke turuhäireid, peaks käesolev direktiiv jõustuma kiiresti ning seda tuleks kohaldada tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2018.

(7)

Sellest tulenevalt on käesoleval juhul põhjendatud kohaldada Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud edasilükkamatute juhtude erandit.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2016/97 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 42 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmiste lõikudega:

„1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juuliks 2018. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme hiljemalt alates 1. oktoobrist 2018.“

2)

Artikli 44 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Direktiiv 2002/92/EÜ, mida on muudetud käesoleva direktiivi II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks alates 1. oktoobrist 2018, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud käesoleva direktiivi II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.“

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2018.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 14. märts 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PAVLOVA


(1)  Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. märtsi 2018. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

(3)  Komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2358, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes (ELT L 341, 20.12.2017, lk 1).

(4)  Komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2359, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuetega ja äritegevuse eeskirjadega (ELT L 341, 20.12.2017, lk 8).


Top