Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0323

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/323, 20. jaanuar 2017, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/0149

OJ L 49, 25.2.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/323/oj

25.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 49/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/323,

20. jaanuar 2017,

millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 (1) börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, eriti selle artikli 11 lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2251 (2) võeti vastu 4. oktoobril 2016 ja avaldati 15. detsembril 2016. Selles on sätestatud standardid tagatise õigeaegse, täpse ja asjakohaselt eraldatud vahetamise kohta juhul, kui tuletislepinguid ei kliirita keskse vastaspoole kaudu, ja see sisaldab mitut üksikasjalikku nõuet, mida grupp peab täitma, et saada vabastus tagatise andmisest grupisiseste tehingute puhul. Lisaks nendele nõuetele peab grupp juhul, kui üks kahest gruppi kuuluvast vastaspoolest asub kolmandas riigis, mille kohta ei ole veel määruse (EL) nr 648/2012 artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsuse otsust, vahetama kõigi sellises kolmandas riigis asuvate tütarettevõtjatega tehtavate grupisiseste tehingute puhul variatsiooni- ja asjakohaselt eraldatud alustamise tagatisi. Selleks et vältida võimendustagatise nõuete ebaproportsionaalset kohaldamist ja võttes arvesse kliirimiskohustuste suhtes kohaldatavaid sarnaseid nõudeid, on delegeeritud määrusega nähtud ette kõnealuse konkreetse nõude hilisem rakendamine, et anda piisavalt aega samaväärsuse hindamise protsessi lõpuleviimiseks, ilma et sellega kaasneks vahendite ebatõhus eraldamine gruppidele, mille tütarettevõtjad asuvad kolmandates riikides.

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 artiklist 37 on puudu säte grupisiseste tehingute variatsioonitagatise nõuete järkjärgulise kasutuselevõtu kohta, mis oleks sarnane artikli 36 lõike 2 sättega (milles käsitletakse alustamise tagatise nõudeid). Seepärast tuleks lisada kaks uut lõiget artiklisse 37, milles täpsustatakse variatsioonitagatise nõuete järkjärgulise kasutuselevõtu ajakava. Need lõiked peaksid olema sarnased kehtivate artikli 36 lõigetega 2 ja 3 ning nende kohaselt ei tuleks variatsioonitagatise vahetamist liidu üksuse ja kolmanda riigi üksuse vahelise grupisisese tehingu puhul nõuda enne, kui määruse jõustumisest on möödunud kolm aastat ja asjaomase kolmanda riigiga seoses ei ole samaväärsust käsitlevat otsust tehtud. Kui samaväärsuse otsus on olemas, tuleks nõudeid kohaldada kas alates nelja kuu möödumisest samaväärsuse otsuse jõustumisest või üldise ajakava kohaselt, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

(3)

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus, millel delegeeritud määrus (EL) 2016/2251 põhineb ja mille Euroopa järelevalveasutused esitasid komisjonile 8. märtsil 2016, oli ette nähtud sama järkjärgulise kasutuselevõtu periood nii variatsioonitagatise kui ka alustamise tagatise nõuete jaoks. Parandust on vaja tehnilise vea tõttu protsessis, mis viis delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 vastuvõtmiseni ja mille käigus jäeti kaks grupisiseste tehingute variatsioonitagatise nõuete järkjärgulist kasutuselevõttu käsitlevat lõiget välja.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 vastavalt parandada.

(5)

Delegeeritud määrus (EL) 2016/2251 jõustus 4. jaanuaril 2017. Selleks et vältida alustamise ja variatsioonitagatiste järkjärgulise kasutuselevõtu perioodide kohaldamise katkemist, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti ja olema tagasiulatuva mõjuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 artiklile 37 lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3.   Erandina lõikest 1, kui täidetud on käesoleva artikli lõike 4 tingimused, kohaldatakse artikli 9 lõiget 1 ning artikleid 10 ja 12 järgmiselt:

a)

alates kolme aasta möödumisest käesoleva määruse jõustumise kuupäevast, kui asjaomase kolmanda riigi suhtes ei ole määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 3 kohaldamisel võetud kõnealuse määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu samaväärsust käsitlevat otsust;

b)

kui asjaomase kolmanda riigi suhtes on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 3 kohaldamisel võetud kõnealuse määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu samaväärsust käsitlev otsus, alates järgmistest kuupäevadest hiliseimast:

i)

neli kuud pärast asjaomase kolmanda riigi suhtes määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 3 kohaldamisel kõnealuse määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu võetud otsuse jõustumise kuupäeva;

ii)

lõike 1 kohaselt kindlaks määratud kohaldamise alguskuupäev.

4.   Lõikes 3 osutatud erandit kohaldatakse üksnes juhul, kui mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute vastaspooled vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

a)

üks vastaspool on asutatud kolmandas riigis ja teine vastaspool on asutatud liidus;

b)

kolmandas riigis asutatud vastaspool on kas finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool;

c)

liidus asutatud vastaspool on üks järgmistest:

i)

finantssektori vastaspool, finantssektoriväline vastaspool, finantsvaldusettevõtja, finantsasutus või abiettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid, ja punktis a osutatud kolmanda riigi vastaspool on finantssektori vastaspool;

ii)

kas finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool ja punktis a osutatud kolmanda riigi vastaspool on finantssektoriväline vastaspool;

d)

mõlemad vastaspooled on täielikult hõlmatud sama konsolideeritud aruandlusega vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 lõikele 3;

e)

mõlema vastaspoole suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise menetlusi;

f)

täidetud on III peatüki tingimused.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 4. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. oktoobri 2016.aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (ELT L 340, 15.12.2016, lk 9).


Top