EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0081

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/81, 19. detsember 2014 , millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex ante osamaksetega

OJ L 15, 22.1.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/81/oj

22.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/81,

19. detsember 2014,

millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex ante osamaksetega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, (1) eriti selle artikli 70 lõiget 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtne kriisilahendusfond loodi määruse (EL) nr 806/2014 kohaselt kui ühtne kriisilahendusrahastu kõigi liikmesriikide jaoks, kes osalevad ühtses järelevalvemehhanismis vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (2) ja ühtses kriisilahenduskorras (edaspidi „osalevad liikmesriigid”).

(2)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 67 lõike 2 kohaselt haldab ühtne kriisilahendusfondi kõnealuse määruse kohaselt loodud ühtne kriisilahendusnõukogu.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklile 76 tuleks ühtset kriisilahendusfondi kasutada kriisilahendusmenetlustes, kui ühtne kriisilahendusnõukogu peab seda vajalikuks kriisilahendusvahendite tulemusliku rakendamise tagamiseks. Ühtsel kriisilahendusfondil peaks olema piisavad rahalised vahendid, mis võimaldavad kriisilahendusraamistiku tulemuslikku toimimist, et ta saaks sekkuda, kui seda on vaja kriisilahendusvahendite tulemuslikuks rakendamiseks ja finantsstabiilsuse kaitsmiseks ilma maksumaksja raha kasutamata.

(4)

Ühtsel kriisilahendusnõukogul on õigus arvutada vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikele 2 individuaalsed ex ante osamaksed, mida peavad tegema kõikide osalevate liikmesriikide territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutused ja investeerimisühingud.

(5)

Ühtne kriisilahendusnõukogu peaks arvutama ühtse kriisilahendusfondi tehtavad iga-aastased osamaksed ühtse sihttaseme alusel, mis kehtestatakse kõikides osalevates liikmesriikides tegevusloa saanud kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute tagatud hoiuste summa protsendimäärana. Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikele 1 peaks ühtne kriisilahendusnõukogu tagama, et 1. jaanuarist 2016 algava ja kaheksa aastat kestva algse ajavahemiku lõpuks või muul juhul alates kuupäevast, mil määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõige 1 muutub nimetatud määruse artikli 99 lõike 6 alusel kohaldatavaks, on ühtse kriisilahendusfondi kasutada olevad rahalised vahendid saavutanud vähemalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikes 1 osutatud sihttaseme.

(6)

Osamaksed, mis on kogutud osalevate liikmesriikide poolt kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (3) artiklitega 103 ja 104 ja kantud ühtsesse kriisilahendusfondi vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 3 lõike 1 punktis 36 osutatud osamaksete fondi ülekandmist ja ühiskasutusse võtmist käsitleva lepingu (edaspidi „leping”) artikli 3 lõikele 3, tuleks arvesse võtta individuaalsete osamaksete arvutamisel ja seega tuleks need maha arvata iga krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt makstavast summast. Selles arvutuses tuleks arvesse võtta seda, et lepinguosaliste poolt vastavalt lepingu artikli 3 lõigetele 3 ja 4 ülekantavad summad peaksid vastama 10 protsendile direktiivi 2014/59/EL artikli 102 lõikes 1 sätestatud sihttasemest. Ühtne kriisilahendusnõukogu tagab, et lepingu kohaselt üle kantavate summadega kaasneb iga osaleva liikmesriigi jaoks sama osa tagasivõtmatutest maksekohustustest.

(7)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõike 2 kohaselt peaks ühtse kriisilahendusfondi tehtav iga-aastane osamakse põhinema kindlasummalisel osamaksel, mis määratakse kindlaks vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu kohustustele, ilma omavahendite ja tagatud hoiusteta, ja riskipõhisel osamaksel, mis sõltub kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilist.

(8)

Kui ühtne kriisilahendusnõukogu täidab ülesandeid või kasutab õigusi, mida määruse (EL) nr 806/2014 ja direktiivi 2014/59/EL kohaselt peab täitma või kasutama liikmesriigi kriisilahendusasutus, käsitatakse ühtset kriisilahendusnõukogu kooskõlas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 5 lõikega 1 nimetatud õigusaktide kohaldamisel asjaomase liikmesriigi kriisilahendusasutusena või piiriülese konsolideerimisgrupi kriisilahenduse korral asjaomase konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutusena, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 806/2014 artikli 7 kohaldamist. Seepärast tuleks ühtset kriisilahendusnõukogu käsitada kriisilahendusasutusena ka komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 (4) kohaldamisel. Kõnealuse delegeeritud õigusakti sätteid kohaldatakse ühtse kriisilahendusnõukogu suhtes, kui ta täidab ülesandeid ja kasutab õiguseid, mis on sätestatud käesolevas määruses.

(9)

Iga-aastaste osamaksete arvutamisel kasutab ühtne kriisilahendusnõukogu metoodikat, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2015/63, nagu on nõutud määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikes 6. Seepärast kohaldatakse kõnealuse delegeeritud määruse kohaselt väikeste krediidiasutuste ja investeerimisühingutena käsitatavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavat erikorda ka kõikide osalevate liikmesriikide territooriumil tegevusloa saanud kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes, kes vastavad kõnealuses delegeeritud määruses sätestatud kriteeriumidele, mille alusel krediidiasutusi ja investeerimisühinguid käsitatakse väikestena.

(10)

Kuna käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadega määratakse kindlaks direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõike 7 kohaselt vastu võetud delegeeritud määruses (EL) 2015/63 sätestatud metoodika kasutamise tingimused, peaksid erinevused ühtse kriisilahendusnõukogu poolt osalevates liikmesriikides tegevusloa saanud krediidiasutuste ja investeerimisühingute iga-aastaste osamaksete ning ühtses kriisilahenduskorras mitteosalevates liikmesriikides iga-aastaste osamaksete arvutamisel kajastama üksnes ühtse süsteemi eripärasid osalevates liikmesriikides. Need eripärad tulenevad eelkõige asjaolust, et ühtses kriisilahenduskorras on kõigi osalevate liikmesriikide jaoks ühtne sihttase. Kõigis liikmesriikides üldreeglina sama metoodika kasutamine iga-aastaste osamaksete arvutamisel peaks säilitama võrdsed tingimused osalevates liikmesriikides ja tugeva siseturu.

(11)

Üleeuroopalise sihttasemega ühtse kriisilahendusfondi puhul sõltub kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutuste ja investeerimisühingute individuaalne iga-aastane osamakse kõigi nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute osamaksetest, kelle suhtes kohaldatakse ühtset kriisilahenduskorda. Ühtse kriisilahenduskorra tulemuslikuks toimimiseks ja ühtse kriisilahendusfondi sihttaseme sujuvaks saavutamiseks on määrava tähtsusega, et kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud teevad oma iga-aastased osamaksed ühtsesse kriisilahendusfondi õigel ajal ja täies mahus.

(12)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 67 lõike 4 kohaselt koguvad ühtse kriisilahendusnõukogu arvutatud osamakseid ühtsesse kriisilahendusfondi liikmesriikide kriisilahendusasutused ja need osamaksed kantakse üle ühtsesse kriisilahendusfondi vastavalt lepingule. Ühtse kriisilahendusnõukogu poolt kindlaks määratud andmevormingud ja esitusnõuded võivad hõlmata nõuet, et kõik krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatavad andmed, eriti määruse (EL) nr 806/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud andmed, peab kinnitama audiitor või, kui see on asjakohane, pädev asutus.

(13)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõike 2 punktis b nõutakse, et ühtne kriisilahendusnõukogu võtaks individuaalsete osamaksude arvutamisel riskipõhist osamakset kohaldades arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, tekitamata moonutusi liikmesriikide pangandussektorite struktuuride vahel. Riskipõhised osamaksed põhinevad kriteeriumidel, mis on sätestatud direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõikes 7. Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 1 kolmandale lõigule sõltub ühtse kriisilahendusfondi kasutamine lepingu jõustumisest. Lepingu kohaselt jaotatakse osalevate liikmesriikide kogutud osamaksed nende vastavatesse alafondidesse. Alafondid võetakse kaheksa aasta pikkuse üleminekuaja jooksul järk-järgult ühiskasutusse, nii et pärast üleminekuaja lõppu lakkavad need eksisteerimast.

(14)

Olukord, et ühelt poolt arvutatakse määruse (EL) nr 806/2014 kohaselt osamaksed ühtse sihttaseme põhjal ja et teiselt poolt võetakse lepingu kohaselt teatavate selliste riskide tagamine, mis on lepingus osutatud üleminekuaja jooksul riigi pangandussektori piires korrelatsiooni viidud, ühiskasutusse alles järk-järgult, võib avaldada mõju mõnede krediidiasutuste ja investeerimisühingute mainele turul ja sellest tulenevalt ka nende finantsseisundile direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõike 7 punkti c tähenduses, mõjutades seega nende riskiprofiili. Lisaks võib ajutiselt alafondidel põhinev süsteem mõjutada üldiselt krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtelist tähtsust finantssüsteemi või majanduse stabiilsuse jaoks, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõike 7 punktis g. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute tähtsus finantssüsteemi või majanduse stabiilsuse jaoks tuleks kindlaks määrata nii seoses liikmesriigiga, kus krediidiasutus või investeerimisühing asub (s.o eeldatav kahju alafondi veel ühiskasutusse võtmata osa jaoks) kui ka seoses pangandusliidu kui tervikuga (s.o eeldatav kahju alafondi ühiskasutusse võetud osa jaoks) See viib riskipõhise osamakse vastavusse vastava alafondi ühiskasutusse võtmata rahaliste vahendite eeldatava kasutamisega üleminekuperioodi jooksul.

(15)

Kohandamismetoodika, mis on piisav põhjenduses 14 osutatud olukordade käsitlemiseks ning milles seetõttu võetakse arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ja millega hoitakse ära moonutusi liikmesriikide pangandussektorite struktuuride vahel, tuleks kehtestada ajani, mil kõik ühtsesse kriisilahendusfondi tehtud ex ante osamaksed on täielikult ühiskasutusse võetud. Osamaksete arvutamise meetodit tuleks seetõttu kohandada nii, et see oleks ajalises korrelatsioonis ühtse kriisilahendusfondi ühiskasutusse võtmisega. Sellest tulenevalt peaks ühiskasutusse võetud osasse määratavate osamaksete arvutamine põhinema määruses (EL) nr 806/2014 sätestatud kriteeriumidel, samas kui, erandina direktiivi 2014/59/EL artikli 102 lõikes 1 ette nähtud ajavahemikust, peaks alafondide ühiskasutusse võtmata osasse jaotatavate osamaksete arvutamine põhinema direktiivis 2014/59/EL sätestatud kriteeriumidel ning sihttasemel, mis määratakse kindlaks ajavahemikuks, mis vastab määruses (EL) nr 806/2014 sätestatud algsele perioodile.

(16)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikes 3 osutatud tagasivõtmatute maksekohustuste kasutamine ei tohiks mingil moel mõjutada ühtse kriisilahendusfondi finantssuutlikkust ja likviidsust. Maksekohustused tuleks sisse nõuda üksnes ühtset kriisilahendusfondi puudutava kriisilahendusmeetme korral. Kui ei esine erakorralisi asjaolusid, peaks ühtne kriisilahendusnõukogu algsel perioodil jaotama tagasivõtmatute maksekohustuste kasutamise seda taotlevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel võrdselt. Need maksekohustused peaksid olema täielikult tagatud madala riskiga varadest tagatisega, mis ei ole koormatud mingite kolmandate isikute õigustega, mis on vabalt kättesaadavad ja määratud ainuüksi ühtse kriisilahendusnõukogu käsutusse ühtses kriisilahendusfondis kasutamise otstarbel.

(17)

Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõike 2 kolmandale lõigule võetakse kindlasummalise osamakse ja riskipõhise osamakse suhte juures arvesse osamaksete tasakaalustatud jaotust eri liiki krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel. Vastavalt sellele tuleks ette näha erikord väikeste krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavate osamaksete kindlaksmääramiseks.

(18)

Krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kes ei kuulu delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklis 10 osutatud väikeste krediidiasutuste ja investeerimisühingute kategooriasse ja kelle varade koguväärtus on 3 000 000 000 eurot või vähem, on väiksemad riskid kui suurtel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel ning enamikul juhtudel ei kujuta nad süsteemset riski ja tõenäosus, et nende suhtes tuleb kohaldada kriisilahendust, on väiksem, ning see vähendab järelikult tõenäosust, et nad saavad ühtsest kriisilahendusfondist vahendeid. Seetõttu on asjakohane kehtestada nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavate osamaksete arvutamiseks lihtsustatud meetod. See hoiaks ära ka võimalikud lühiajalised muutused nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute staatuses, mida võidaks teha selleks, et nad kvalifitseeruksid delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 10 kohaldamise tingimustele. Kõnealune arvutus peaks sisaldama kindlasummalist komponenti. Selline süsteem peaks võimaldama ära hoida krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahelisi moonutusi ning saavutada osamaksete tasakaalustatud jaotuse eri liiki krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel. Ühtlasi kergendaks see haldus- ja finantskoormust, mida tekitab individuaalsete osamaksete kogumine selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt.

(19)

Samal ajal delegeeritud määruse (EL) 2015/63 läbivaatamisega vaatab komisjon läbi ka käesoleva määruse rakendamise, et vajaduse korral võimaldada käesolevas määruses sätestatud eeskirjade kohandamist.

(20)

Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 99 lõikele 2 kohaldatakse kõnealust määrust alates 1. jaanuarist 2016. Siiski esitab ühtne kriisilahendusnõukogu alates 1. jaanuarist 2015 igal kuul Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile oma täiskogus vastu võetud aruande selle kohta, kas tingimused liikmesriigi tasandil kogutud osamaksete ülekandmiseks on täidetud. Kui aruanded osutavad, et tingimused osamaksete ülekandmiseks ühtsesse kriisilahendusfondi ei ole täidetud, lükatakse alates 1. detsembrist 2015 määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamist seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate osamaksetega iga kord ühe kuu võrra edasi. Seepärast tuleks ka käesolevat määrust kohaldada alates kuupäevast, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõiget 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, millega määratakse kindlaks tingimused, mille alusel ühtne kriisilahendusnõukogu täidab oma kohustust arvutada määruse (EL) nr 806/2014 kohaselt konkreetsete krediidiasutuste ja investeerimisfondide poolt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad osamaksed ning metoodika nende osamaksete arvutamiseks.

Artikkel 2

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisfondide suhtes, kellelt kogutakse osamakseid vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklile 70.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 3 määratletud mõisteid, välja arvatud nimetatud artikli punktides 2 ja 11 määratletud mõisted. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „osalevad liikmesriigid”— liikmesriigid määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 tähenduses;

2)   „aasta sihttase”— iga-aastaste osamaksete kogusumma, mille ühtne kriisilahendusnõukogu määrab igaks osamakseperioodiks kindlaks vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikes 2 sätestatud menetlusele, et saavutada nimetatud määruse artikli 69 lõikes 1 ja artiklis 70 osutatud sihttase;

3)   „iga-aastane osamakse”— määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikes 1 osutatud summa, mille ühtne kriisilahendusnõukogu igal aastal arvutab ja mida koguvad liikmesriikide kriisilahendusasutused osamakseperioodil kõikide osalevate liikmesriikide territooriumil tegevusloa saanud kõigilt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt;

4)   „osamakseperiood”— kalendriaasta;

5)   „ühtses kriisilahenduskorras mitteosaleva liikmesriigi kriisilahendusasutus”— direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 18 osutatud asutus või mis tahes muu asjaomane asutus, mille liikmesriigid on määranud direktiivi 2014/59/EL artikli 100 lõigete 2 ja 6 kohaldamiseks;

6)   „tagatud hoiused”— direktiivi 2014/49/EL artikli 6 lõikes 1 osutatud hoiused, välja arvatud kõnealuse direktiivi artikli 6 lõikes 2 määratletud ajutine suur kontojääk;

7)   „pädev asutus”— vastavalt kas pädev asutus, nagu see on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 40, või Euroopa Keskpank;

Artikkel 4

Iga-aastaste osamaksete arvutamine

Igaks osamakseperioodiks arvutab ühtne kriisilahendusnõukogu pärast EKPga või riikide pädevate asutustega konsulteerimist ning tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega iga krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuuluva iga-aastase osamakse, võttes aluseks ühtse kriisilahendusfondi aasta sihttaseme. Aasta sihttase määratakse kindlaks määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikes 1 ja artiklis 70 osutatud ühtse kriisilahendusfondi sihttaseme alusel ja kooskõlas delegeeritud määruses (EL) 2015/63 sätestatud metoodikaga.

Artikkel 5

Ühtse kriisilahendusnõukogu edastatav teave

1.   Ühtne kriisilahendusnõukogu teavitab asjaomaseid liikmesriikide kriisilahendusasutusi oma otsustest, millega arvutatakse vastavate riikide territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutuste ja investeerimisühingute iga-aastased osamaksed.

2.   Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist teavitab iga liikmesriigi kriisilahendusasutus igat oma territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutust või investeerimisühingut ühtse kriisilahendusnõukogu otsusest, millega arvutatakse selle krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuuluv iga-aastane osamakse.

Artikkel 6

Aruandlus

Ühtne kriisilahendusnõukogu kehtestab andmevormingud ja esitusviisid, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad iga-aastaste osamaksete arvutamiseks nõutava teabe esitamiseks, et suurendada esitatud teabe võrreldavust ja saadud teabe töötlemise tulemuslikkust.

Artikkel 7

Maksekohustuste sissenõudmine

1.   Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikes 3 osutatud tagasivõtmatute maksekohustuste kasutamine ei mõjuta kuidagi ühtse kriisilahendusfondi finantssuutlikkust ja likviidsust.

2.   Kui kriisilahendusmeede hõlmab kooskõlas määruse (EL) nr 806/2014 artikliga 76 ühtse kriisilahendusfondi kasutamist, nõuab ühtne kriisilahendusfond sisse osa vastavalt määrusele (EL) nr 806/2014 tehtud tagasivõtmatutest maksekohustustest või kõik need maksekohustused, et taastada tagasivõtmatute maksekohustuste osa ühtse kriisilahendusfondi kasutada olevates rahalistes vahendites, mille ühtne kriisilahendusnõukogu on kindlaks määranud vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikes 3 sätestatud ülempiirile.

Kui sissenõutud tagasivõtmatute maksekohustusega seotud osamakse on nõuetekohaselt ühtsesse kriisilahendusfondi laekunud, tagastatakse selliste maksekohustuste tagatised. Kui nõutud rahasumma ei ole nõuetekohaselt ühtsesse kriisilahendusfondi laekunud esimesel nõudmisel, arestib ühtne kriisilahendusnõukogu asjaomase tagasivõtmatu maksekohustuse tagatise kooskõlas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikega 3.

3.   Krediidiasutuse või investeerimisühingu tagasivõtmatud maksekohustused, mis ei kuulu enam määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamisalasse, tühistatakse ning nende tagatised tagastatakse.

Artikkel 8

Konkreetsed kohandused algsel perioodil

1.   Erandina käesoleva määruse artiklist 4 arvutatakse määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikes 1 osutatud algsel perioodil artiklis 2 osutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute iga-aastased osamaksed kooskõlas järgmise kohandatud metoodikaga:

a)

algse perioodi esimesel aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 60 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 40 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

b)

algse perioodi teisel aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 40 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 60 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

c)

algse perioodi kolmandal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 33,33 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 66,67 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

d)

algse perioodi neljandal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 26,67 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 73,33 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

e)

algse perioodi viiendal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 20 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 80 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

f)

algse perioodi kuuendal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 13,33 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 86,67 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

g)

algse perioodi seitsmendal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 6,67 % ulatuses vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklile 4 ning 93,33 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4;

h)

algse perioodi kaheksandal aastal arvutatakse nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute tehtavad iga-aastased osamaksed 100 % ulatuses vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning käesoleva määruse artiklile 4.

2.   Algse perioodi jooksul võtab ühtne kriisilahendusnõukogu iga krediidiasutuse või investeerimisühingu individuaalsete osamaksete arvutamisel arvesse osalevate liikmesriikide poolt direktiivi 2014/59/EL artiklite 103 ja 104 kohaselt kogutud ja lepingu artikli 3 punkti 3 kohaselt ühtsesse kriisilahendusfondi üle kantud osamaksed, arvates need maha iga krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuuluvast summast.

3.   Kui ei esine erakorralisi asjaolusid, peab ühtne kriisilahendusnõukogu algsel perioodil lubama krediidiasutustel ja investeerimisühingutel vastava taotluse korral kasutada tagasivõtmatuid maksekohustusi. Ühtne kriisilahendusnõukogu jaotab algsel perioodil tagasivõtmatute maksekohustuste kasutamise seda taotlevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel võrdselt. Jaotatud tagasivõtmatud maksekohustused ei või moodustada vähem kui 15 % krediidiasutuse või investeerimisühingu maksekohustuste kogusummast. Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuuluvate iga-aastaste osamaksete arvutamisel tagab ühtne kriisilahendusnõukogu, et kõnealuste tagasivõtmatute maksekohustuste summa ei ületa ühelgi konkreetsel aastal 30 % määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 kohaselt kogutud osamaksete kogusummast.

4.   Lõike 1 kohaldamisel määratakse direktiivi 2014/59/EL artikli 103 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 4 kohaselt arvutatud iga-aastased osamaksed kindlaks sihttaseme alusel, mis on määratud kindlaks ajavahemikuks, mis vastab algsele perioodile.

5.   Ilma et see piiraks delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 10 kohaldamist, teevad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle varade koguväärtus on 3 000 000 000 eurot või väiksem, määruse (EL) nr 806/2014 artikli 69 lõikes 1 osutatud algse perioodi jooksul kohustuste kogusumma (ilma omavahendite ja tagatud hoiusteta) esimese 300 000 000 euro eest ühekordse makse summas 50 000 eurot. 300 000 000 eurot ületava kohustuste kogusumma (ilma omavahendite ja tagatud hoiusteta) eest teevad need krediidiasutused ja investeerimisühingud osamakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklitele 4–9.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016 või alates kuupäevast, mil vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 99 lõikele 6 hakatakse kohaldama nimetatud määruse artikli 69 lõiget 1, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja osalevates liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 19. detsember 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

(4)  Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex ante osamaksetega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 44).


Top