EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0907

Komisjoni määrus (EL) nr 907/2013, 20. september 2013 , millega kehtestatakse eeskiri üldnimetuse kasutamise avalduste esitamiseks EMPs kohaldatav tekst

OJ L 251, 21.9.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/907/oj

21.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 907/2013,

20. september 2013,

millega kehtestatakse eeskiri üldnimetuse kasutamise avalduste esitamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 1 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 1 lõikele 4 võib teatud üldnimetuste puhul, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, teha asjaomaste toidukäitlejate avalduse põhjal erandeid kõnealuse määruse rakendamisel.

(2)

Et tagada avalduste läbipaistev menetlemine mõistliku tähtaja jooksul, on määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 1 lõikes 4 nõutud, et komisjon võtab vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate avalduste esitamise eeskirja.

(3)

Eeskiri peaks tagama, et avaldus on täidetud nii, et selles on esitatud kogu avalduse hindamiseks vajalik teave. Lisaks peaks komisjonile jääma võimalus nõuda vajaduse korral ning sõltuvalt üldnimetuse liigist ja kohaldatava erandi ulatusest täiendavat teavet.

(4)

Vältimaks mitmekordset avalduste esitamist sama üldnimetuse kohta, on asjakohane lubada, et konkreetset toidusektorit esindavad kutseliidud saaksid avaldusi esitada oma liikmete nimel.

(5)

Selleks et tagada muu hulgas tarbijate kõrgetasemeline kaitse, ei tohiks väidete kasutamine olla vale, mitmeti mõistetav või eksitav. Üldnimetuse kasutamisel tuleks rakendada sama põhimõtet, mida kasutatakse väidete puhul, mis võivad tervist mõjutada. Et seda eesmärki saavutada ning kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, peavad riiklikud ametiasutused, võttes arvesse Euroopa Kohtu kohtupraktikat, iga juhtumi puhul kasutama keskmise tarbija tüüpilise reaktsiooni kindlaksmääramisel oma otsustusvõimet.

(6)

Üldnimetuse puhul peab olema võimalik tõendada, et seda on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud vähemalt 20 aastat enne käesoleva määruse jõustumist.

(7)

Liikmesriikidega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 1 lõike 4 kohased üldnimetuse kasutamist käsitlevad avaldused esitatakse lisas sätestatud eeskirja kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. september 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.


LISA

A   OSA

Avalduse esitamine

1.

Avaldust võib esitada üldnimetuse kasutamiseks ühes või mitmes liikmesriigis. Avaldus esitatakse ühe liikmesriigi (edaspidi „avalduse saanud liikmesriik”) pädevale ametiasutusele. Käitlejad võivad valida liikmesriigi, kellele nad avalduse esitavad, nende liikmesriikide hulgast, kus üldnimetust kasutatakse.

2.

Avaldus esitatakse elektrooniliselt ja sellele tuleb lisada kogu käesoleva lisa B osas loetletud teave. Liikmesriigid võivad taotleda seda teavet paberkandjal. Käesoleva lisa B osa punktides 1.5 ja 2 nõutud andmete puhul ei piisa üksnes viidete loetelust.

3.

Kui avalduse saanud liikmesriigi pädev ametiasutus on saanud avalduse, siis:

kinnitab ta avalduse saamist kirjalikult 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kinnituses on märgitud avalduse kättesaamise kuupäev;

teavitab ta viivitamata komisjoni, edastades avalduse kokkuvõtte;

edastab ta vajaduse korral avalduse ja kogu sellega kaasneva teabe liikmesriikidele, keda üldnimetuse kasutamise avalduses on käsitletud (edaspidi „avalduses käsitletud liikmesriik”);

kui avalduses käsitletud liikmesriik/liikmesriigid leiab/leiavad, et avalduses ei ole esitatud lisa B osas sätestatud teavet, peab/peavad ta/nad sellest hiljemalt nelja nädala jooksul teatama avalduse saanud liikmesriigile.

4.

Avalduse saanud liikmesriik kontrollib viivitamata ja arvestades avalduses käsitletud liikmesriigi poolt esitatud teavet, kas avalduses on esitatud kogu käesoleva lisa B osas nõutav teave. Kui avalduses ei ole kogu käesoleva lisa B osas nõutavat teavet, siis peab avalduse saanud liikmesriik nõudma avalduse esitajalt vajaliku täiendava teabe ja teavitama avalduse esitajat sellest, mis ajaks see teave tuleb esitada.

5.

Avaldust ei loeta kehtivaks, kui avalduse esitaja ei esita avalduse saanud liikmesriigi nõutud täiendavat teavet. Sel juhul teavitab avalduse saanud liikmesriik komisjoni ja teisi avalduses käsitletud liikmesriike ning märgib põhjused, miks avaldus ei kehti. Avalduse esitajale antakse võimalus sama avaldus uuesti esitada, jättes avaldusest välja liikmesriik/liikmesriigid, kelle kohta nõutavat teavet ei esitatud.

6.

Avalduse saanud liikmesriik edastab viivitamata kehtiva avalduse komisjonile ja kõigile liikmesriikidele ning teavitab sellest avalduse esitajat. Komisjon teatab 14 päeva jooksul pärast avalduse kättesaamist avalduse saanud liikmesriigile kirjalikult, et ta sai avalduse kätte.

7.

Avalduse saanud liikmesriik ja avalduses käsitletud liikmesriik/liikmesriigid esitavad oma arvamused komisjonile hiljemalt kuue nädala jooksul pärast kehtiva avalduse edastamise kuupäeva. Arvamuses märgitakse, kas üldnimetus vastab määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 1 lõike 4 kohase erandi tegemise tingimustele ja kas avaldusele on lisatud käesoleva lisa B osa punktides 1.3, 1.4 ja 1.5 osutatud teave ning vajaduse korral punktis 2 osutatud teave, ning esitatakse arvamust põhjendavad asjaolud. Arvamused esitatakse kirjalikult. Ka teised liikmesriigid võivad sama aja jooksul ja samadel tingimustel avalduse kohta komisjonile oma arvamusi esitada.

8.

Kui komisjon on saanud liikmesriigilt kehtiva avalduse ja käesoleva lisa A osa punktis 7 osutatud arvamused, võib ta mõistliku aja jooksul algatada üldnimetuse heakskiitmise menetluse vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 1 lõikele 4.

B   OSA

Avalduse sisu

1.   Kohustuslik teave

Avaldus sisaldab järgmist.

1.1.   Avalduse kokkuvõte, milles on esitatud:

avalduse esitaja nimi ja aadress;

üldnimetus, mille saamiseks avaldus esitatakse;

üldnimetusega hõlmatava toidu- või joogigrupi iseärasuse lühikirjeldus ning

liikmesriik/liikmesriigid, kelle nimel avalduse esitaja üldnimetuse kasutamise avalduse esitab.

1.2.   Avalduse esitaja

Avaldust esitava toidukäitleja ja/või avalduse esitaja nimel komisjoniga suhtlema volitatud isiku nimi, aadress ja kontaktandmed.

Üldnimetuse kasutamise loa saamise avalduse võivad esitada ka kutseliidud, kes toimivad oma liikmete nimel; avalduses tuleb sel juhul esitada avaldust esitava kutseliidu ja/või kutseliidu nimel komisjoniga suhtlema volitatud isiku nimi, aadress ja kontaktandmed. Kutseliidu liikmetel on soovitav lisada avaldust toetavat teavet.

1.3.   Üldnimetus, mille saamiseks avaldus esitatakse

1.

Üldnimetus, nagu see kõlab selles keeles / neis keeltes, milles seda tavapäraselt kasutatakse. Kui see on asjakohane, siis üldnimetuse kirjeldus inglise keeles.

2.

Liikmesriik/liikmesriigid, kus üldnimetust kasutatakse.

1.4.   Üldnimetusega hõlmatav toidu- või joogigrupp

1.

Avalduses esitatud üldnimetuse all turustatava toidu- või joogigrupi tunnus.

2.

Üksikasjalikud andmed, kus rõhutatakse neid iseärasusi ja omadusi, mis eristavad avalduses esitatud üldnimetuse all turustatavat toidu- või joogigruppi teistest toodetest, mis kuuluvad samasse toidu- või joogigruppi.

1.5.   Üldnimetuse kasutamist toetavad andmed

Asjakohane bibliograafiline viide või muu tõendusmaterjal, milles kinnitatakse, et selle üldnimetusega toidu- või joogigrupp on olnud liikmesriigi/liikmesriikide turul vähemalt 20 aastat enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

2.   Täiendav teave, mis tuleb esitada, kui mõni liikmesriik seda nõuab: andmed, mis toetavad tarbija arusaamu/hoiakuid

Juhul kui avalduse saanud ja avalduses käsitletud liikmesriik/liikmesriigid peavad seda vajalikuks, võivad nad taotleda avalduse esitajalt enne avalduse komisjonile edastamist täiendavaid andmeid järgmist liiki teabe kohta:

asjakohased tõendid või teave, milles käsitletakse tarbija arusaamu ja hoiakuid mõju suhtes, mida üldnimetuse kasutamine kaasa võib tuua. See teave peab olema esitatud liikmesriigi/liikmesriikide kohta, kus üldnimetust kasutatakse;

asjakohased tõendid või teave, milles näidatakse, et tarbija seostab üldnimetust selle konkreetse toidu- või joogigrupiga, mida on kirjeldatud lisa käesoleva osa punktis 1.4.

3.   Mis tahes täiendav teave (vabatahtlik)


Top