Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0872

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 872/2012, 1. oktoober 2012 , millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ EMPs kohaldatav tekst

OJ L 267, 2.10.2012, p. 1–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 152 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj

2.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 872/2012,

1. oktoober 2012,

millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2, artikli 4 lõiget 1 ja artiklit 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1334/2008 (mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ) (2) ja eriti selle artikli 25 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2232/96 nähakse ette ühenduse menetlus lõhna- ja maitseainete hindamiseks ja lubamiseks. Liikmesriigid on teatanud komisjonile lõhna- ja maitseainete loetelu, mida on lubatud kasutada nende territooriumil turustatavates toiduainetes või nende pinnal.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 2232/96 nähakse ette lubatud lõhna- ja maitseainete loetelu, millega keelatakse kõigi muude selliste ainete kasutamine. Loetelu koostatakse lõhna- ja maitseainete registri põhjal, millesse on kantud kõik liikmesriikide poolt teatatud ained, ja erilise hindamiskava põhjal.

(3)

Teatatud ained kanti registrisse, mis on sätestatud komisjoni 23. veebruari 1999. aasta otsusega nr 1999/217/EÜ, millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2232/96 (3).

(4)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1565/2000 (4) on sätestatud määrusele (EÜ) nr 2232/96 vastava hindamiskava vastuvõtmiseks vajalikud meetmed. Määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 5 lõike 2 kohaselt on hindamiskavaga hõlmatud ka lõhna- ja maitseained, mida ei ole registrisse kantud.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (5) (edaspidi „amet”) on hinnanud mitmeid toidu lõhna- ja maitseaineid, kasutades astmelist lähenemisviisi, milles on ühendatud teave ainete struktuuri-aktiivsuse sõltuvuste, praegu kasutatavate tavaliste koguste ja toksikoloogilise ohutuskünnise kohta ning olemasolevad andmed metabolismi ja toksilisuse kohta. Lõhna- ja maitseained, mis toiduga sissevõetavates kogustes ei tekita ohtu, tuleks kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetellu.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1565/2000 artikli 2 lõike 1 kohaselt ei tuleks hindamiskava kohaselt enam uuesti hinnata registris olevaid aineid, mis on klassifitseeritud toidu teaduskomitee (SCF) poolt 1. kategooriasse (6) või Euroopa Nõukogu (Council of Europe, CoE) poolt A kategooriasse (7) või mille FAO/WHO toidu lisaainete ühine ekspertkomisjon (edaspidi „JECFA”) oma 46., 49., 51. või 53. istungil tunnistas ohutuks aineks (8). Sellised ained tuleks kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1565/2000 artikli 2 lõike 2 kohaselt peaks amet läbi vaatama registris olevaid aineid, mis JECFA poolt on pärast 2000. aastat eeldatava hinnanguliselt kasutatava koguse põhjal klassifitseerinud ohutuks aineks. Ained, mille puhul amet nõustub JECFA järeldusega, tuleks kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse.

(8)

Lõhna- ja maitseaineid võidakse kasutada toidu sees või toidu pinnal vastavalt heale tootmistavale või, vajaduse korral, eritingimustele. Määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelus peaks olema järgmine teave: aine kordumatu identifitseerimisnumber (FL-number), aine nimetus (keemiline nimetus), Chemical Abstracts Service’i registreerimisnumber (CASi nr), JECFA number, Euroopa Nõukogu number, puhtus, konkreetsed kasutustingimused ja viide teadusorganile, kes hindas või hindab ainet.

(9)

Käesolevas määruses kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) (9) II lisas esitatud toidugruppe. Vajaduse korral võib tõlgendamise kohta võtta vastu otsuseid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 13 punktiga c, et täpsustada, kas konkreetne toiduaine kuulub teatavasse toidugruppi.

(10)

Lõhna- ja maitseained, mille ohutusele ei antud soodsat hinnangut, on loetletud määruse (EÜ) nr 1334/2008 III lisa A osas (Ained, mida ei tohi sellisena toidule lisada) või on registrist välja jäetud komisjoni otsustega 2005/389/EÜ, (10), 2006/252/EÜ (11) või 2008/478/EÜ (12).

(11)

Lõhna- ja maitseaineid, mille kohta vajalikku teavet ei ole esitatud ja mida seepärast amet ei ole hinnanud vastavalt määruse (EÜ) nr 1565/2000 artikli 5 lõikele 3, ei tuleks kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse.

(12)

Lõhna- ja maitseaineid, mille turuleviimise eest vastutavad isikud on oma taotluse tagasi võtnud, ei tuleks kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse.

(13)

Paljude ainete hindamist ei ole amet lõpetanud või on palunud saata täiendavaid teaduslikke andmeid hindamise lõpuleviimiseks. Vastavalt määruste (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 1334/2008 eesmärkidele ning õiguskindluse suurendamiseks on kohane kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse sellised ained, mis on praegu turule viidud, et jätkataks nende kasutamist toidus või toidu pinnal, kuni riskide hindamise ja loaandmise menetlused on lõpule viidud.

(14)

Ameti poolt palutud teaduslike lisaandmete esitamise haldamiseks tuleks kehtestada lõhna- ja maitseainete turuleviimise eest vastutavate isikute jaoks ajapiirangud, mille jooksul nad peaksid täitma ameti poolt avaldatud arvamustes esitatud palved. Seepärast on määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse lõhna- ja maitseainetele, mille kohta amet on palunud saata täiendavaid teaduslikke andmeid, lisatud joonealused märkused 2 kuni 4. Ametile tuleks seada ajapiirang esitatud andmete hindamiseks. Kui vajalikku teavet ei esitata nõutud aja jooksul, võidakse kõnealust lõhna- või maitseainet määruse (EÜ) nr 1565/2000 artikli 3 lõike 5 kohaselt mitte hinnata, ja seepärast jäetakse see Euroopa Liidu loetelust välja vastavalt menetlusele, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (13) artiklis 7.

(15)

Lõhna- ja maitseained, mille hindamist amet ei ole veel lõpetanud ja mille kohta ei ole esitatud palvet lisateabe saamiseks, tuleks määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelus märkida sellekohase joonealuse märkusega 1.

(16)

Kui kasutamisluba on antud lõhna- ja maitseainele, mis on ratsemaat (optiliste isomeeride ekvimolaarne segu), peaksid ka nii R- kui ka S-vorm olema lubatud kasutamiseks. Kui kasutamisluba on antud ainult R-vormile, ei tohiks see luba hõlmata S-vormi, ja vastupidi.

(17)

Mitu D- ja D,L-aminohapet on ameti poolt hinnatud lõhna- ja maitseainena kasutamisel ohutuks tingimusel, et kõnealused ained on tarbimise ajal muutmata samas vormis. Seepärast tuleks sellised aminohapped kanda määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelusse seoses nende kasutamisega üksnes maitse- ja lõhnaainena.

(18)

Määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud loetelu on kavandatud üksnes selliste lõhna- ja maitseainete kasutamise reguleerimiseks, mida lisatakse toidule lõhna ja/või maitse andmiseks või muutmiseks. Teatavaid loetelus olevaid aineid võidakse toidule lisada muudel eesmärkidel kui lõhna- ja maitseainena ning selliste kasutusviiside kohta kehtivad muud eeskirjad. Mõne aine puhul on vaja kehtestada kontsentratsiooni piirtase, mis on seotud nende kasutamisega lõhna- ja maitseainena. Sellised ained on kofeiin (FL 16.016), teobromiin (FL 16.032), neohesperidiindivesinikhalkoon (neohesperidiin DC) (FL 16.061) ja rebaudiosiid A (FL 16.113). Ammooniumkloriidi (FL 16.048) kohta on riiklikud eeskirjad juba kehtestatud. Seepärast tuleks kasutatavad kontsentratsioonid siseturu toimimise tagamiseks ühtlustada.

(19)

Amet on oma 22. mai 2008. aasta arvamuses (14) soovitanud, et d-kampri (FL 07.215) jaoks tuleks kehtestada maksimaalne kasutatav kontsentratsioon, millega tagatakse, et kokkupuude d-kampriga ühe päeva jooksul ei ületaks üheski vanuserühmas 2 mg kehakaalu kg kohta. Seepärast tuleks d-kampri jaoks kehtestada eritingimused.

(20)

Toidu teaduskomitee tegi oma 19. veebruari 1988. aasta arvamuses (15) järelduse, et toksikoloogia seisukohast ei ole tal vastuväiteid kiniini kasutamise jätkamisele praegu kasutatavas kontsentratsioonis (kuni 100 mg/l) mõrudes jookides. Amet ei vaidlusta seda hinnangut, kuid soovitab läbi vaadata kiniini toksikoloogia andmebaasi (16). Kuni kiniini läbivaatamiseni tuleks kolme kiniinisoola (FL 14.011, FL 14.152 ja FL 14.155) kasutamine piirata alkoholivabade ja alkohoolsete jookidega.

(21)

Amet käsitles glütsürritsiinhapet ja selle ammoniaagiga küllastatud vormi oma 22. mai 2008. aasta arvamuses (17). Amet nõustus toidu teaduskomitee hinnanguga, (18) milles leiti, et annus kuni 100 mg inimese kohta päevas ei peaks tekitama ohutusega seotud kartusi. Seepärast tuleks glütsürritsiinhappe (FL 16.012) ja selle ammooniumiga küllastatud vormi (FL 16.060) kui lõhna- ja maitseainete jaoks kehtestada eritingimused.

(22)

Määrusega (EÜ) nr 1334/2008 tunnistatakse määrus (EÜ) nr 2232/96 kehtetuks alates kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud loendi kohaldamise kuupäevast. Seepärast on õiguskindluse huvides kohane määrata kindlaks osutatud loetelu kohaldamise kuupäev. Määruses (EÜ) nr 2232/96 sätestatud vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist tuleks siiski jätkata käesoleva määruse lisasse kantud lõhna- ja maitseainete puhul, millele on lisatud joonealused märkused 1 kuni 4. Määruse (EÜ) nr 2232/96 kohaldamine lõpetatakse ja määrus iganeb pärast seda, kui kõnealuste lõhna- ja maitseainete riskide hindamise ja loaandmise menetlused on lõpule viidud.

(23)

Määrusega (EÜ nr 1565/2000 ettenähtud hindamiskava oli kavandatud määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud loetelu koostamiseks. Pärast kõnealuse loetelu koostamist määrus (EÜ) nr 1565/2000 iganeb ja tuleks tunnistada kehtetuks. Selle kohaldamist tuleks siiski jätkata lõhna- ja maitseainete puhul, mis on kantud käesoleva määruse lisasse, millele on lisatud joonealused märkused 1 kuni 4. Määruse (EÜ) nr 1565/2000 kohaldamine lõpetatakse ja määrus iganeb pärast seda, kui kõnealuste lõhna- ja maitseainete riskide hindamise ja loaandmise menetlused on lõpule viidud.

(24)

Seoses määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud loetelu kehtestamisega on otsusega 1999/217/EÜ vastuvõetud toidus ja toidu pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register iganenud ja tuleks tunnistada kehtetuks.

(25)

Määrusega (EÜ) nr 1334/2008 on nähtud ette, et Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide loetelu kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud lõhna- ja maitseainete loetelu lisamisega määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse selle vastuvõtmise ajal. Sellele vastavalt tuleks määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud lõhna- ja maitseainete loetelu lisada määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse.

(26)

Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide loetelu kohaldamisega ei piirata muid sätteid, mis on esitatud valdkondlikes õigusaktides.

(27)

Lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide kasutamine imikute piimasegudes, jätkupiimasegudes, töödeldud teraviljatoitudes ja imikutoitudes, samuti meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud imiku ja väikelapse dieettoitudes, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivis 2009/39/EÜ eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, (19) ühtlustatakse tulevikus vastuvõetavate erieeskirjadega imikutele ja väikelastele kasutamiseks ettenähtud toiduainete koostise kohta. Vahepeal peaksid liikmesriigid olema suutelised selles valdkonnas kohaldama rangemaid eeskirju kui need, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud loeteluga.

(28)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 kohaselt võib Euroopa Liidu loetelust väljajäetud lõhna- ja maitseaineid sellisena turule viia ja toidus kasutada kuni 18 kuud pärast ELi loetelu kohaldamise kuupäeva. Kuna lõhna- ja maitseühendid on juba liikmesriikide turul kättesaadavad, on ette nähtud sätted, mis tagavad sujuva ülemineku ELi lubade andmise menetlusele. Selleks on sätestatud üleminekuperioodid toidu jaoks, mis sisaldab komisjoni määruses (EL) nr 873/2012 (20) viidatud lõhna- ja maitseaineid.

(29)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„Euroopa Liidu loetelu” – määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas esitatud lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide loetelu;

b)

„hindamise läbinud lõhna- ja maitseaine” – aine, mille hindamine ja heakskiitmine ELi tasandil on lõpetatud. Sellistele ainetele ei ole Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide loetelu A osas lisatud joonealust märkust;

c)

„hindamisel olev lõhna- ja maitseaine” – aine, mille hindamine ja heakskiitmine ELi tasandil ei ole käesoleva määruse jõustumise ajal veel lõpetatud. Sellistele ainetele on Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide loetelu A osas lisatud joonealune märkus 1 kuni 4.

Artikkel 2

Määruses (EÜ) nr 2232/96 osutatud lõhna- ja maitseainete loetelu heakskiitmine

Määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud lõhna- ja maitseainete loetelu, nagu see on esitatud käesoleva määruse lisa A osas, kiidetakse heaks.

Artikkel 3

Lõhna- ja maitseainete loetelu lisamine määrusesse (EÜ) nr 1334/2008

Käesoleva määruse lisa tekst lisatakse määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse.

Artikkel 4

Hindamisel olev lõhna- ja maitseaine

Hindamisel olevat lõhna- ja maitseainet võib viia turule ja kasutada toitudes või nende pinnal, kuni aine kantakse hindamise läbinud lõhna- ja maitseainena Euroopa Liidu loetelu A osasse või kuni aine sealt loetelust välja jäetakse.

Artikkel 5

Loetelu ajakohastamine

Vajaduse korral ajakohastatakse Euroopa Liidu loetelu A osa vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklis 7 osutatud menetlusele alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 2232/96 kehtetuks tunnistamine

1.   Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 24 lõike 2 kohaldamisel, milles käsitletakse määruse (EÜ) nr 2232/96 kehtetuks tunnistamist, on määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 2 lõikes 2 osutatud loetelu kohaldamise kuupäev 22. aprill 2013.

2.   Määruse (EÜ) nr 2232/96 artiklid 1 ja 2, artikli 3 lõiked 1 ja 2 ning artikli 4 lõiked 1 ja 2, samuti määruse lisa kehtivad siiski ka edaspidi hindamisel olevatele lõhna- ja maitseainetele kuni nende kandmiseni hindamise läbinud ainetena Euroopa Liidu loetelu A osasse või nende väljajätmiseni nimetatud loetelust. Viidatud artiklites esitatud viiteid lõhna- ja maitseainete registrile käsitatakse viidetena Euroopa Liidu loetelu A osale.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1565/2000 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1565/2000 tunnistatakse kehtetuks alates 22. aprillist 2013. See kehtib aga jätkuvalt hindamise all olevatele lõhna- ja maitseainetele.

Artikkel 8

Otsuse 1999/217/EÜ kehtetuks tunnistamine

Otsus 1999/217/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 22. aprillist 2013.

Artikkel 9

Imikute ja väikelaste toitu käsitlevad sätted

Liikmesriik võib kohaldada Euroopa Liidu loetelu A osas esitatutest rangemaid sätteid lõhna- ja maitseainete kasutamise kohta imikute piimasegudes, jätkupiimasegudes, töödeldud teraviljatoitudes ja imikutoitudes ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud imiku ja väikelapse dieettoitude suhtes, millele on osutatud direktiivis 2009/39/EÜ. Riigisisesed meetmed peavad olema nii tõhusad, et tagavad tarbijate vajaliku kaitse, ja olema proportsionaalsed nimetatud eesmärgi saavutamisega.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust hakatakse kohaldama 22. aprillist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 34.

(3)  EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1.

(4)  EÜT L 180, 19.7.2000, lk 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Toidu teaduskomitee 21.–22. septembril 1995. aastal peetud 98. istungi protokolli lisa 6.

(7)  Flavouring Substances and Natural Sources of Flavourings, I köide, Chemically Defined Flavouring Substances, 4. trükk. Euroopa Nõukogu, sotsiaal- ja rahvaterviseala osaliste kokkulepe, Strasbourg, 1992, sh selle kuni 1999. aastani tehtud muudatused (eraldi lehtedena).

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee 46. aruanne, WHO tehniliste aruannete seeria, nr 868, 1997.

FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee 49. aruanne, WHO tehniliste aruannete seeria, nr 884, 1999.

FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee 51. aruanne, WHO tehniliste aruannete seeria, nr 891, 2000.

FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee 53. aruanne, WHO tehniliste aruannete seeria, nr 896, 2000.

(9)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(10)  ELT L 128, 21.5.2005, lk 73.

(11)  ELT L 91, 29.3.2006, lk 48.

(12)  ELT L 163, 24.6.2008, lk 42.

(13)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties (Lisaainete, lõhna- ja maitseainete, abiainete ja toiduga kokkupuutuvate materjalide komisjoni teaduslik arvamus vastuseks komisjoni taotlusele kampri kasutamise kohta lõhna- ja maitseainetes ning muudes lõhna- ja maitseaine omadustega toidukomponentides). EFSA Journal (2008) 729, 1-15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine (Toidu teaduskomitee arvamus kiniini kohta). (Arvamus on esitatud 19. veebruaril 1988. aastal.) Food - Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (21. seeria). Siseturu ja tööstuse peadirektoraat.

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30 (Lisaainete, lõhna- ja maitseainete, abiainete ja toiduga kokkupuutuvate materjalide komisjoni teaduslik arvamus vastuseks komisjoni taotlusele toidu lõhna- ja maitseainete rühma 35 hindamise kohta (FGE.35). Kolm kiniinisoola eritähelepanu vajavate keemiliste ainete rühma 30 loetelust.). EFSA Journal (2008) 739, 1–18.

(17)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list (Lisaainete, lõhna- ja maitseainete, abiainete ja toiduga kokkupuutuvate materjalide komisjoni teaduslik arvamus vastuseks komisjoni taotlusele toidu lõhna- ja maitseainete rühma 36 hindamise kohta. Kaks triterpeenglükosiidi eritähelepanu vajavate keemiliste ainete loetelust). EFSA Journal (2008) 740, 1–19.

(18)  Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (toidu teaduskomitee arvamus glütsürritsiinhappe ja selle ammooniumsoola kohta (4. aprill 2003). Toidu teaduskomitee. SCF/CS/ADD/GEN/225 lõplik. 10. aprill 2003. Euroopa Komisjoni Tervishoiu ja Tarbijakaitse Peadirektoraat.

(19)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.

(20)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 162.


LISA

EUROOPA LIIDU LÕHNA- JA MAITSEAINETE NING LÄHTEMATERJALIDE LOETELU

A   OSA

Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete loetelu

1.   JAGU

Loetelu sisu

Tabel 1 sisaldab järgmist teavet:

 

Veerg 1 (FLi nr): aine ainuline tunnuskood.

 

Veerg 2 (Keemiline nimetus): aine nimetus.

 

Veerg 3 (CASi number): CASi (Chemical Abstracts Service) registrinumber.

 

Veerg 4 (JECFA nr): FAO/WHO toidu lisaainete ühise ekspertkomisjoni (JECFA) number.

 

Veerg 5 (CoE nr): Euroopa Nõukogu (Council of Europe, CoE) number.

 

Veerg 6 (Nimetatud aine puhtus vähemalt 95 %, kui ei ole öeldud teisiti): nimetatud lõhna- ja maitseaine puhtus peab olema vähemalt 95 %. Kui see on madalam, esitatakse selles veerus lõhna- ja maitseaine koostis.

 

Veerg 7 (Kasutamispiirangud): lõhna- ja maitseaineid lubatakse kasutada vastavalt heale tootmistavale, kui selles veerus ei ole esitatud konkreetset piirangut. Kasutamispiiranguga lõhna- ja maitseainet on lubatud lisada üksnes loetletud toidugruppidele ja vastavalt konkreetsetele kasutamistingimustele. Piirangutega seoses viidatakse järgmistele toidugruppidele, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas:

Grupinumber

Toidugrupp

1

Piimatooted ja nende analoogid

2

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

3

Toidujää

4.2

Töödeldud marjad, puu- ja köögiviljad

5

Kondiitritooted

5.3

Närimiskumm

6

Teravili ja teraviljatooted

7

Pagaritooted

8

Liha

9

Kala ja kalatooted

10

Munad ja munatooted

11

Suhkrud, siirupid, mesi ja lauamagusained

12

Soolad, vürtsid, supid, kastmed, salatid ja valgutooted

13

Eritoiduks ettenähtud toit, nagu määratletud direktiivis 2009/39/EÜ (1)

14.1

Mittealkohoolsed joogid

14.2

Alkohoolsed joogid, sh nende alkoholivabad või väikese alkoholisisaldusega analoogid

15

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

16

Magustoidud, välja arvatud gruppide 1, 3 ja 4 tooted

17

Toidulisandid, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ, (2) välja arvatud imikute ja väikelaste toidulisandid

18

Töödeldud toiduained, mis ei ole kuulu gruppidesse 1–17, välja arvatud imikute ja väikelaste toiduained

 

Veerg 8 (Joonealused märkused): joonealune märkus 1 lisatakse lõhna- ja maitseainetele, mille hindamise amet lõpetab. Joonealused märkused 2 kuni 4 osutavad taotleja jaoks seatud ajapiirangutele, mille jooksul ta peab täitma ameti nõude, mis on esitatud avaldatud arvamuses. Kui vajalikku teavet nõutud ajaks ei esitata, kõrvaldatakse kõnealune lõhna- ja maitseaine ELi loetelust. Amet hindab esitatud andmeid 9 kuu jooksul, arvates andmete saamisest. JECFA hindamise juba läbinud lõhna- ja maitseained on kindlaks tehtavad JECFA numbri järgi veerus 4.

(1)

Amet lõpetab hindamise.

(2)

Täiendavad teaduslikud andmed tuleb esitada 31. detsembriks 2012.

(3)

Täiendavad teaduslikud andmed tuleb esitada 30. juuniks 2013.

(4)

Täiendavad teaduslikud andmed tuleb esitada 31. detsembriks 2013.

 

Veerg 9 (Viide): viide teadusorganile, kes viis läbi hindamise.

2.   JAGU

Märkused

Märkus 1: põhiaine hõlmab ka sellest saadud ammoonium-, naatrium, kaalium- ja kaltsiumsooli, samuti kloriide, karbonaate ja sulfaate tingimusel, et neil on lõhna- ja maitseaine omadusi.

Märkus 2: kui kasutamisluba on antud lõhna- ja maitseainele, mis on ratsemaat (optiliste isomeeride ekvimolaarne segu), tuleb nii R- kui ka S-vormile anda kasutusluba. Kui kasutamisluba on antud ainult R-vormile, ei hõlma see luba S-vormi, ja ka vastupidi.

Märkus 3: piirnormid turustatavas toidus või toidu pinnal. Erandina sellest põhimõttest kohaldatakse kuivatatud ja/või kontsentreeritud toidu suhtes, mis tuleb tarvitusvalmiks muuta, etiketil oleva tarvitamisjuhise kohaselt tarvitusvalmiks muudetud toidu suhtes kohaldatavaid piirnorme, võttes arvesse vähimat lahjendustegurit.

Märkus 4: toidu lõhna- ja maitseaine esinemine on lubatud:

a)

liittoidus (välja arvatud lisas osutatud liittoidus), kui toidu lõhna- ja maitseaine olemasolu on lubatud liittoidu ühes koostisosas;

b)

toidus, mida kasutatakse vaid liittoidu valmistamiseks ja tingimusel, et liittoit vastab käesolevale määrusele.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FLi number

Keemiline nimetus

CASi number

JECFA number

CoE nr

Nimetatud aine puhtus vähemalt 95 %, kui ei ole öeldud teisiti

Kasutuspiirangud

Joonealune märkus

Viide

01.001

limoneen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-isopropüül-4-metüülbenseen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-een

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-een

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinoleen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

α-fellandreen

99-83-2

1328

2117

Vähemalt 85 %; teisesed koostisained: 10–12 % tsümeeni ja muid terpeensüsivesinikke

 

 

EFSA

01.007

β-karüofülleen

87-44-5

1324

2118

80–92 % β-karüofülleeni ja 15–19 % C15H24-terpeensüsivesinikke (näiteks valentseeni)

 

2

EFSA

01.008

mürtseen

123-35-3

1327

2197

Vähemalt 90 %; teisesed koostisained: C15H24-terpeensüsivesinikud (näiteks valentseen); minimaalse analüüsiväärtusena võib sisaldada limoneeni, α- ja β-pineeni ning muude tavaliste C10H16-terpeenide jälgi.

 

4

EFSA

01.009

kamfeen

79-92-5

1323

2227

Vähemalt 80 %; teisesed koostisained: 15–19 % C15H24-terpeensüsivesinikke (näiteks valentseeni)

 

2

EFSA

01.010

1-isopropenüül-4-metüülbenseen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metüülnaftaleen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinüülbenseen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bisabolatrieen

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valentseen

4630-07-3

1337

11030

Vähemalt 94 %; teisesed koostisained: 1–4 % C15H24-seskviterpeene

 

2

EFSA

01.018

β-otsimeen

13877-91-3

1338

11015

Vähemalt 80 %; teisene koostisaine: 15–17 % cis-β-otsimeeni

 

4

EFSA

01.019

α-terpineen

99-86-5

1339

11023

Vähemalt 89 %; teisesed koostisained: 6–7 % 1,4- ja 1,8-tsineooli

 

 

EFSA

01.020

γ-terpineen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

β-burboneen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-guaiadieen

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trieen

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

β-bisaboleen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

δ-3-kareen

13466-78-9

1342

10983

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 2–3 % β-pineeni, 1–2 % limoneeni, 1–2 % mürtseeni, 0–1 % p-tsümeeni

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetüülheksaan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetüülheksaan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetüülokta-2,4,6-trieen

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekaan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

δ-elemeen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

α-farneseen

502-61-4

1343

10998

Vähemalt 38 % α- ja 29 % β-isomeere (cis- ja trans-isomeeri summa); teisesed koostisained: 20 % bisaboleeni, kuni 10 % muid isomeere (valentseen, burboneen, kadineen, guaieen)

 

4

EFSA

01.045

d-limoneen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limoneen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekaan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekaan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujeen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trieen

16356-11-9

1341

 

Vähemalt 94 % (cis- ja trans-isomeeri summa); teisene koostisaine: 2,4,6-undekatrieen (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetüül-1,3,6-oktatrieen

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-okteen

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metüül-1,3-tsükloheksadieen

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metüülpropaan-1-ool

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propaan-1-ool

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

isopentanool

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butaan-1-ool

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

heksaan-1-ool

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktaan-1-ool

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonaan-1-ool

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekaan-1-ool

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

heksadekaan-1-ool

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

bensüülalkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

tsitronellool

106-22-9

1219

59

Vähemalt 90 %; teisesed koostisained: 5–8 % diküllastamata ja küllastunud C10-alkohole, 1 % tsitronellüülatsetaati, 1 % tsitronellaali

 

 

EFSA

02.012

geraniool

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

α-terpineool

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentool

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneool

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

tsinnamüülalkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidool

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenüületaan-1-ool

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

heks-2-een-1-ool

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptaan-1-ool

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktaan-2-ool

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-een-3-ool

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekaan-1-ool

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetüüloktaan-1-ool

106-21-8

272

75

Vähemalt 90 %; teisesed koostisained: 5–7 % geraniooli ja tsitronellooli

 

 

JECFA

02.027

(–)-rodinool

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetüüloktaan-3-ool

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-ool

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

α-pentüültsinnamüülalkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenüülpropaan-1-ool

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenüülpropaan-1-ool

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenüülpentaan-2-ool

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ool

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenüülbutaan-2-ool

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metüül-1-fenüülpentaan-3-ool

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenhüülalkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-isopropüülbensüülalkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentaan-1-ool

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metüülbutaan-2-ool

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metüülfenüül)propaan-2-ool

1197-01-9

1650

530

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 9–11 % p-isopropenüültolueeni

 

 

EFSA

02.043

2-etüülbutaan-1-ool

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptaan-3-ool

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptaan-2-ool

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetüüloktaan-1,7-diool

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dieen-1-ool

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-een-1-ool

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenüülpentaan-1-ool

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metüülpropaan-2-ool

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentaan-1,8-diool

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetüülheksaan-1-ool

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

heks-3(cis)-een-1-ool

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekaan-1-ool

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerool

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-isoborneool

124-76-5

1386

2020

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–5 % borneooli

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dieen-7-ool

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihüdrokarveool

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveool

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentool

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenüületaan-1-ool

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metüül-1-fenüülpentaan-2-ool

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenüülbut-3-een-2-ool

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegool

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

tsükloheksanool

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentaan-2-ool

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenool

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenüülpropaan-1-ool

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

heks-4-een-1-ool

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihüdrokarveool

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metüülbutaan-1-ool

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentaan-3-ool

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanool

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

isopropanool

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolüül)etaan-1-ool

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetüülheptaan-4-ool

108-82-7

303

11719

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 8–9 % 2-heptanooli

 

 

JECFA

02.082

2-etüülheksaan-1-ool

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-een-3-ool

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabineenhüdraat

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekaan-2-ool

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonaan-2-ool

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentaan-2-ool

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

heksaan-3-ool

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(trans)-een-1-ool

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

mürtenool

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehüdrodihüdroionool

57069-86-0

397

10195

Vähemalt 70 %; teisene koostisaine: 25–27 % tetrahüdroionooni

 

 

JECFA

02.093

non-6-een-1-ool

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

okt-3-een-1-ool

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etüülfenhool

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenool

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

β-terpineool

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktaan-3-ool

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-een-3-ool

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveool

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-een-4-ool

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-een-2-ool

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekaan-3-ool

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

heks-1-een-3-ool

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetüül-1-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool

22029-76-1

392

 

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 3–8 % ionooli ja ionooni

 

2

JECFA

02.107

dihüdro-β-ionool

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metüül-4-fenüülbutaan-2-ool

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metüülbut-2-een-1-ool

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetüülhept-6-een-1-ool

36806-46-9

348

 

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 5–10 % 6-metüül-5-hepteen-2-ooni

 

 

JECFA

02.111

3-metüülbutaan-2-ool

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cis)-een-1-ool

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cis)-een-1-ool

64275-73-6

322

 

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 7–9 % trans-5-okteen-1-ooli

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetüültsüklopent-3-enüül)etaan-1-ool

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metüülpentaan-1-ool

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

tsedrenool

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-tsedrool

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butaan-2-ool

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-1,8(10)-dieen-9-ool

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metüülbut-3-een-2-ool

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metüülhept-5-een-2-ool

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undets-10-een-1-ool

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekaan-1-ool

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisüülalkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-α-bisabolool

23089-26-1

 

10178

Isomeeride summat vähemalt 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-een-2-ool

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butaan-1,3-diool

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butaan-2,3-diool

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-tsükloheksüületaan-1-ool

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

tsüklopentanool

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dets-1-een-3-ool

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dets-2-een-1-ool

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dets-9-een-1-ool

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deka-2,4-dieen-1-ool

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihüdrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-üül)etaan-1-ool

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetüülbutaan-2-ool

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetüülokt-7-een-2-ool

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool

53834-70-1

 

10202

Vähemalt 93 %; teisesed koostisained: 2–3 % linalooli, 1–2 % linalooloksiidi ja kuni 1 % nerooloksiidi

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetüüloktaan-3-ool

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekaan-2-ool

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(–)-α-elemool

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranüüllinalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-een-1-ool

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dieen-1-ool

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadekaan-1-ool

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepteen-3-ool

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

heks-2(cis)-een-1-ool

928-94-9

1374

69

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % heks-2(trans)-een-1-ooli

 

2

EFSA

02.159

heks-3-een-1-ool

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

heksa-2,4-dieen-1-ool

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensüülalkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hüdroksübensüülalkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hüdroksüfenüül)etaan-1-ool

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-isodihüdrokarveool

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

isofütool

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(–)-lavandulool

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentaan-8-ool

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoksüfenüül)propaan-1-ool

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metüülbut-2-een-1-ool

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metüülbut-3-een-1-ool

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metüülbut-3-een-1-ool

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metüülheksaan-3-ool

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metüüloktaan-1-ool

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metüülpentaan-1-ool

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metüülpentaan-2-ool

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metüülpentaan-2-ool

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metüülpentaan-2-ool

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metüülpentaan-3-ool

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

mürtanool

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-een-3-ool

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dieen-1-ool

62488-56-6

1183

11802

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-noneen-1-ooli

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dieen-1-ool

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonaan-3-ool

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-een-1-ool

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-een-4-ool

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

okta-1,5-dieen-3-ool

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

okta-(3Z,5E)-dieen-1-ool

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekaan-1-ool

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahüdro-2,5,5-trimetüülnaftaleen-2-ool

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktaan-1,3-diool

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-een-1-ool

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekaan-1-ool

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenüülpropaan-2-ool

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fütool

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonüülalkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(–)-sklareool

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujüülalkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetüültsükloheksaan-1-ool

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undets-2-een-1-ool

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeka-1,5-dieen-3-ool

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanillüülalkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverool

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-β-santaleen-14-ool

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-α-santaleen-14-ool

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetüül-2-heptanool

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenool-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoksü)propaan-1,2-diool

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(–)-3,7-dimetüül-6-okteen-1-ool

7540-51-4

 

 

Vähemalt 90 % cis-isomeeri; teisesed koostisained: 2–6 % diküllastumata ja küllastunud C10-alkohole, 2–4 % tsitronellüülatsetaati ja 2–3 % tsitronellaali

 

1

EFSA

02.230

terpineool

8000-41-7

 

 

Isomeeride summa: 91–99 %. Iga isomeeri suhteline panus: 55–75 % α, 16–23 % γ, 1–10 % cis-β, 1–13 % trans-β, 0–1 % δ

 

 

EFSA

02.231

trans-2,cis-6-nonadieen-1-ool

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-een-1-ool

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoksüetaan-1-ool

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadieen-1-ool

56805-23-3

1284

 

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 6 % (E,E)-3,6-nonadieen-1-ooli

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetüül-3-pentanool

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentaan-3,8-diool

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoksüetanool

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilliin-3-(l-mentoksü)propaan-1,2-dioolatsetaal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepteen-1-ool

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetüül-7-noneen-2-ool

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetüül-3,7-nonadieen-2-ool

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetüül-3,7-nonadieen-2-ool

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetüül-4-nonanool

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R,2S,5S)-3-mentoksü-2-metüülpropaan-1,2-diool

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepteen-2-ool

66642-85-1

 

 

Vähemalt 91 %; teisesed koostisained: (E)-4-hepteen-2-ool (4–5 %), 2-heptanool (kuni 1 %), trans-3-hepteen-2-ool (kuni 1 %), cis-3-hepteen-2-ool (kuni 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-tsineool

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

bensüületüüleeter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibensüüleeter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butüületüüleeter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoksüetüülbenseen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-tsineool

470-67-7

1233

11225

Vähemalt 75 %; teisene koostisaine: 20–25 % 1,8-tsineooli

 

 

EFSA

03.008

2-atsetoksü-1,8-tsineool

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

bensüülbutüüleeter

588-67-0

1253

520

Vähemalt 93 %; teisene koostisaine: 2–5 % bensüülalkoholi

 

 

EFSA

03.011

bensüülmetüüleeter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

bensüüloktüüleeter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etüülgeranüüleeter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

heksüülmetüüleeter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenüületüüleeter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

α-terpinüülmetüüleeter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoksü-1-detseen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoksüetüülatsetaat

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranüüleeter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoksüprop-3-enüülfenool

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenool

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

isoeugenool

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoksüfenool

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

tümool

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoksü-4-metüülfenool

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etüülguaiakool

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoksü-4-vinüülfenool

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül)benseen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoksü-2-metüülbenseen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoksü-4-metüülbenseen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoksübenseen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoksü-2-metoksü-4-(prop-1-enüül)benseen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

bensüülisoeugenüüleeter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetüülfenool

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetüülfenool

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etüülfenool

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etüülfenool

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metüülfenool

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metüülfenool

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metüülfenool

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benseen-1,2-diool

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrool

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anisool

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

β-naftüületüüleeter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoksübenseen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenüüleeter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoksüfenool

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoksüfenool

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakrüületüüleeter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoksü-4-propüülbenseen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoksü-4-vinüülbenseen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenool

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetüülfenool

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-isopropüül-2-metoksü-4-metüülbenseen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-isopropüülfenool

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoksümetüül)fenool

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propüülfenool

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benseen-1,3-diool

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetüülfenool

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoksü-4-propüülfenool

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propüülfenool

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allüül-2,6-dimetoksüfenool

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etüül-2,6-dimetoksüfenool

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metüül-2,6-dimetoksüfenool

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

isobutüül-β-naftüüleeter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksü-4-prop-1-enüülfenool

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoksü-4-propüülfenool

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinüülfenool

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allüülfenool

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakrüülmetüüleeter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoksü-4-vinüülfenool

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoksübenseen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetüül-4-metoksübenseen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetüületüül)fenool

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetüülfenool

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetüülfenool

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoksü-2-metoksübenseen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoksü-4-metoksübenseen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etüül-4-metoksübenseen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etüülfenool

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-isopropüülfenool

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-isopropüülfenool

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoksünaftaleen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoksünaftaleen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoksüfenool

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoksüfenool

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metüül-2-(tert-butüül)fenool

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metüül-4-metoksübensüüleeter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoksübenseen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetüülfenool

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoksü-4-(1-propenüül)benseen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etüül-4-hüdroksübensüüleeter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hüdroksübensüülmetüüleeter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butüülvanillüüleeter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetüülfenool

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoksü-6-(2-propenüül)fenool

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enüülfenool

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

atseetaldehüüd

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanaal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanaal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metüülpropanaal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanaal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metüülbutanaal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etüülbutanaal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

heksanaal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanaal

124-13-0

98

97

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–7 % 2-metüülheptanaali

 

 

JECFA

05.010

dekanaal

112-31-2

104

98

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–7 % 2-metüülnonanaali

 

 

JECFA

05.011

dodekanaal

112-54-9

110

99

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 3–6 % tetradekanaali, 2–5 % dekanaali, 1–2 % heksadekanaali

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetüül-7-hüdroksüoktanaal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

bensaldehüüd

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

kaneelaldehüüd

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoksübensaldehüüd

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonaal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehüüd

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilliin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etüülvanilliin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

tsitraal

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

tsitronellaal

106-23-0

1220

110

Vähemalt 85 %; teisesed koostisained: 12–14 % terpeenilaadsete ühendite segu (peamiselt 1,8-tsineool, 2-isopropülideen-5-metüültsükloheksanool, linalool, tsitronellüülatsetaat ja muud looduslikud terpeenid)

 

 

EFSA

05.022

4-isopropüülbensaldehüüd

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetüüloktanaal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metüüloktanaal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanaal

124-19-6

101

114

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–8 % 2-metüüloktanaali

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehüüd

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehüüd

1334-78-7

866

115

Vähemalt 95 % (o-, m- ja p-isomeeri summa)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehüüd

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehüüd

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenüülatseetaldehüüd

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanaal

111-71-7

95

117

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–7 % 2-metüülheksanaali

 

 

EFSA

05.032

tetradekanaal

124-25-4

112

118

Vähemalt 85 %; teisesed koostisained: 10–12 % dodekanaali, heksadekanaali ja oktadekanaali

 

 

JECFA

05.033

2-etüülhept-2-enaal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanaal

112-44-7

107

121

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–8 % 2-metüüldekanaali

 

 

JECFA

05.035

undets-10-enaal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undets-9-enaal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodetsenaal

4826-62-4

1350

124

Vähemalt 93 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-dodetseenhapet

 

2

EFSA

05.038

2-fenüülpropanaal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

α-butüülkaneelaldehüüd

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

α-pentüülkaneelaldehüüd

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

α-heksüülkaneelaldehüüd

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolüülatseetaldehüüd

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolüül)propioonaldehüüd

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-isopropüülfenüülatseetaldehüüd

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenüül)-2-metüülpropioonaldehüüd

103-95-7

1465

133

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 5 % 3-(p-kumenüül)-2-metüülpropioonhapet

 

 

EFSA

05.046

2-metüül-4-fenüülbutüüraldehüüd

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hüdroksübensaldehüüd

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoksükaneelaldehüüd

1504-74-1

688

571

Vähemalt 94 %; teisene koostisaine: 3 % o-metoksükaneelhapet

 

 

EFSA

05.049

2-metüülbutüüraldehüüd

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

α-metüülkaneelaldehüüd

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksüfenüül)-2-metüülprop-2-enaal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metüül-3-(p-tolüül)propioonaldehüüd

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetüül-1,3,5-trioksaan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salitsüülaldehüüd

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoksübensaldehüüd

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

heksa-2(trans),4(trans)-dienaal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienaal

557-48-2

1186

659

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienaali

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enaal

2277-19-2

325

661

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 6–9 % trans-6-nonenaali

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enaal

2363-89-5

1363

663

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 3–4 % 2-okteenhapet ja etüüloktanaati

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enaal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenüülkrootonaldehüüd

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienaal

13552-96-0

1198

685

Vähemalt 71 %; teisesed koostisained: 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienooli, 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienooli, 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienaali, 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienaali

 

2

EFSA

05.066

4-etoksü-3-metoksübensaldehüüd

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etüülbensaldehüüd

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metüülpentanaal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenaal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienaal

6750-03-4

1185

732

Vähemalt 89 %; teisesed koostisained: 5–6 % 2,4-nonadieen-1-ooli ja 1–2 % 2-noneen-1-ooli

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenaal

18829-56-6

 

733

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-noneenhapet

 

2

CoE

05.073

heks-2(trans)-enaal

6728-26-3

1353

748

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-hekseenhapet

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetüülhept-5-enaal

106-72-9

349

2006

Vähemalt 85 %; teisesed koostisained: 9–10 % 6-metüül-5-hepteen-2-ooni, 1–2 % 2,6-dimetüül-6-heptenaali

 

 

JECFA

05.075

heks-3(cis)-enaal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dets-2-enaal

3913-71-1

1349

2009

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-detseenhapet

 

2

EFSA

05.077

2-metüülundekanaal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridets-2-enaal

7774-82-5

1359

2011

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-tridetseenhapet

 

2

EFSA

05.079

tsitronellüüloksüatseetaldehüüd

7492-67-3

592

2012

Vähemalt 75 %; teisesed koostisained: 20–21 % geranüüloksüatseetaldehüüdi, 1–2 % tsitronellooli

 

 

EFSA

05.080

3-fenüülpropanaal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienaal

2363-88-4

 

 

Vähemalt 89 %; teisesed koostisained: (cis,cis)-, (cis,trans)- ja (trans,cis)-2,4-dekadienaalide segu (kõiki isomeere kokku 95 %); atsetoon ja isopropanool

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienaal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienaal

4313-03-5

1179

729

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienaali ja 2–4 % 2,4-heptadieenhapet

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enaal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metüülpent-2-enaal

623-36-9

1209

2129

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 1,5–2,5 % propioonaldehüüdi ja 3,5–4,5 % propioonhapet

 

1

EFSA

05.091

2-hüdroksü-4-metüülbensaldehüüd

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-isopropüülfenüül)propioonaldehüüd

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-isomeeri ja 5–10 % o-isomeeri

 

 

EFSA

05.095

2-metüülkrootonaldehüüd

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-detsenaal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metüül-2-fenüülbutüüraldehüüd

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-een-9-aal

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metüül-2-fenüülheks-2-enaal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metüül-2-fenüülpent-2-enaal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienaal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enaal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenüülpent-4-enaal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-karbaldehüüd

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butüülbut-2-enaal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

mürtenaal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-isopropüül-5-metüülheks-2-enaal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeka-2,4-dienaal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undetsenaal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetüülbensaldehüüd

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienaal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetüültsükloheks-1-een-1-atseetaldehüüd

472-66-2

978

10338

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 2–3 % β-tsüklotsitraali, 0,5–1 % β-ionooni, 2–4 % metüül-β-homotsüklogeranaati, 0,6–1 % etüül-β-homotsüklogeranaati

 

 

EFSA

05.113

heks-4-enaal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metüülpent-2-enaal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenüülpent-4-enaal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetüülheksanaal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-dieen-7-aal

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoksükaneelaldehüüd

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R)-2,2,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül-atseetaldehüüd

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienaal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metüülkaneelaldehüüd

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenüül-2-metüültsüklopentaankarboksaldehüüd

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metüülkrootonaldehüüd

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeka-2,4-dienaal

21662-16-8

1196

11758

Vähemalt 85 %; teisene koostisaine: 11–12 % 2-trans-4-cis-isomeeri

 

2

EFSA

05.126

2-metüülokt-2-enaal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienaal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

okt-5(cis)-enaal

41547-22-2

323

 

Vähemalt 85 %; teisene koostisaine: 10–15 % trans-5-oktenaali

 

 

JECFA

05.129

2-metoksübensaldehüüd

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metüül-3-tolüülpropioonaldehüüd (o-, m-, p-isomeeri segu)

 

 

587

Vähemalt 95 % (summa, milles on p-, o- ja m-isomeeri vastavalt 80%, 10% ja 5%)

 

 

CoE

05.137

dets-4(cis)-enaal

21662-09-9

 

 

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: vähemalt 5 % trans-isomeeri

 

1

EFSA

05.139

dets-9-enaal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienaal

25152-84-5

1190

2120

Vähemalt 89 %; teisesed koostisained: 3–4 % ( cis-cis)-; (cis-trans)- ja (trans-cis)- 2,4-dekadienaalide segu; 3–4 % atsetooni ja isopropanooli jälgi

 

2

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienaal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihüdroksübensaldehüüd

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetüül-2-vinüülheks-4-enaal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodets-2(trans)-enaal

20407-84-5

 

 

Vähemalt 93 %; teisene koostisaine: 2–3 % 2-dodetseenhapet

 

2

EFSA

05.147

2-etüülheksanaal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesaal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaaraldehüüd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enaal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

heksadekanaal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensaldehüüd

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hüdroksü-3,5-dimetoksükaneelaldehüüd

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hüdroksü-3-metoksükaneelaldehüüd (isomeeride segu)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)propanaal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

isotsüklotsitraal

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoksübensaldehüüd

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoksüfenüülatseetaldehüüd

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metüüldekanaal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metüülheksanaal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metüülpentanaal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metüültetradekanaal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metüültridekanaal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neraal

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enaal

2463-53-8

1362

733

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-noneenhapet

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienaal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienaal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enaal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenüülpent-2-enaal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradets-2-enaal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-karboksaldehüüd

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetüültsükloheksenüül)-2-metüülbutanaal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undets-2(trans)-enaal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienaal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimetüülokta-2,6-dienaal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-heksenaal

505-57-7

 

 

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-hekseenhapet

 

2

EFSA

05.190

trans-2-oktenaal

2548-87-0

 

 

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 3–4 % 2-okteenhapet ja etüüloktanaati

 

2

EFSA

05.191

trans-2-detsenaal

3913-81-3

 

 

Vähemalt 92 %; teisene koostisaine: 3–4 % 2-detseenhapet

 

2

EFSA

05.192

3-heksenaal

4440-65-7

1271

 

Vähemalt 80 % (cis- ja trans-isomeeri summa); teisene koostisaine: 18–20 % trans-2-heksenaali

 

 

EFSA

05.194

trans-2,trans-4-nonadienaal

5910-87-2

 

 

Vähemalt 89 %; teisesed koostisained: vähemalt 5 % 2,4-nonadieen-1-ooli, 2-noneen-1-ooli ja muid 2,4-nonadienaali isomeere

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridetsenaal

7069-41-2

 

 

Vähemalt 92 %; teisesed koostisained: 2–5 % 2-tridetseenhapet ja 3–5 % cis-2-tridetsenaali

 

2

EFSA

05.196

trans-2,trans-4-undekadienaal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

2-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-3-butenaal

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadetsenaal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradetsenaal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metüüloktanaal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-detsenaal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadetsenaal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metüülheksanaal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodetsenaal

21944-98-9

1636

 

Vähemalt 94 % (4Z)-dodetsenaali; teisene koostisaine: 3–4 % dodekanaali

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihüdroksü-5,5'-dimetoksü-bifenüül-3,3'-dikarbaldehüüd

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenüül-4-metüül-2-heksenaal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etüüloktanaal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-heksenaal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metüülheptanaal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undetsenaal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoksüetaan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaan

1708-40-3

838

36

Kokku vähemalt 98 % (5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaani ja 2-fenüül-4-hüdroksümetüül-1,3-dioksalaani)

 

 

EFSA

06.003

α,α-dimetoksütolueen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

tsitraaldietüülatsetaal

7492-66-2

948

38

Vähemalt 98 % (isomeeride, hemiatsetaali ja tsitraali summa)

 

 

EFSA

06.005

tsitraaldimetüülatsetaal

7549-37-3

944

39

Vähemalt 98 % (isomeeride, hemiatsetaali ja tsitraali summa)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoksü-2-fenüületaan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenüülatseetaldehüüd-glütserüülatsetaal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hüdroksümetüül-2-fenüül-1,3-dioksolaani, 38 % 5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaani

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoksüoktaan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoksüdekaan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehüüdglütserüülatsetaal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hüdroksüdioksaani, 60 % 5-hüdroksümetüüldioksalaani

 

 

EFSA

06.013

α-pentüülkaneelaldehüüddimetüülatsetaal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

kaneelaldehüüdetüleenglükoolatsetaal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoksüetaan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenüületoksü-1-propoksüetaan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(dietoksümetüül)benseen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-bensüüloksü-1-(2-metoksüetoksü)etaan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoksüdekaan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoksüheptaan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoksüheksaan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-isobutoksü-2-fenüületaan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoksünona-2,6-dieen

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetüül-2-bensüül-1,3-dioksolaan

5468-06-4

1005

669

Vähemalt 93 %; teisene koostisaine: 2–3 % butaan-2,3-diooli

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoksüheptaan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanaalglütserüülatsetaal (1,2- ja 1,3-atsetaali segu)

72854-42-3

912

2016

Atsetaalide segu (56–58 % dioksolaani, 37–39 % dioksaani) ja 1–2 % reageerimata heptanaali

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoksü-2-fenüülpropaan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoksüheks-2-een

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoksüetaan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoksüetaan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

tsitraalpropüleenglükoolatsetaal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoksühept-4-een (cis ja trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoksübutaan-2-oon

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoksü)-etoksü)propaan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris([1'-etoksü]-etoksü)propaan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-isobutoksü-1-etoksü-2-metüülpropaan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-isobutoksü-1-etoksü-3-metüülbutaan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-isoamüüloksü-1-etoksüpropaan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-isobutoksü-1-etoksüpropaan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-2-metüülpropaan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-3-metüülbutaan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-isopentüüloksü-1-propoksüetaan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-isopentüüloksü-1-propoksüpropaan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoksü-1-etoksüetaan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metüülbutoksü)etaan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-isobutoksü-2-metüülpropaan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-isobutoksüetaan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-isobutoksüpentaan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-isopentüüloksüetaan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoksü-2-metüülbutaan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoksü-2-metüülpropaan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoksü-3-metüülbutaan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoksübutaan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoksüdodekaan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoksüheks-3-een

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

dietoksümetaan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoksünonaan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoksüoktaan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoksüpentaan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoksüpropaan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoksüundekaan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-diheksüüloksüetaan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimetoksüheks-2(trans)-een

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoksüheksaan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimetoksümetaan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoksüpentaan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoksüpropaan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenetoksüetaan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoksü-1-(3-heksenüüloksü)etaan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoksü-1-heksüüloksüetaan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoksü-1-isopentüüloksüetaan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoksü-1-metoksüetaan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoksü-1-pentüüloksüetaan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoksü-1-propoksüetaan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

etüül-2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan-2-atsetaat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etüül-4-metüül-1,3-dioksolaan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-heksüül-4,5-dimetüül-1,3-dioksolaan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hüdroksümetüül-2-metüül-1,3-dioksolaan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-isobutoksü-1-etoksüetaan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-isobutoksü-1-isopentüüloksüetaan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metüül-2-pentüül-1,3-dioksolaan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metüül-2-propüül-1,3-dioksolaan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

trietoksümetaan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoksüpropaan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetüül-1,3-dioksolaan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentüüloksüetaan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-heksüül-5-hüdroksü-1,3-dioksaan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanilliinpropüleenglükoolatsetaal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metüül-1,1-di-isopentüüloksübutaan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metüül-1,1-di-isopentüüloksüpropaan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metüülbutoksü)-1-isopentüüloksüetaan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoksü-2,6-dimetüülokt-2-een

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoksü-1-metoksüpropaan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-heksüüloksü-1-isopentüüloksüetaan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-isopentüüloksü-1-pentüüloksüetaan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-mentoon-1,2-glütseroolketaal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoksü-1-isopentüüloksüetaan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-di-isobutoksü-3-metüülbutaan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-di-isobutoksüpropaan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoksü-1-pentüüloksübutaan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoksü-2-metüül-1-isopentüüloksüpropaan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoksü-2-metüül-1-propoksüpropaan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)-3-metüülbutaan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanilliinbutaan-2,3-dioolatsetaal (stereoisomeeride segu)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

l-mentoon-1,2-glütseroolketaal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-isobutüül-4-metüül-1,3-dioksolaan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-isopropüül-3,9-dimetüül-1,4-dioksüspiro[4.5]dekaan-2-oon

831213-72-0

1859

 

Vähemalt 98 % isomeeride summat, millest vähemalt 60–70 % on (3S,5R,6S,9R)-6-isopropüül-3,9-dimetüül-1,4-dioksüspiro[4.5]dekaan-2-ooni

 

 

EFSA

06.137

atseetaldehüüdetüülisopropüülatsetaal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oksopropanaal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptaan-2-oon

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptaan-3-oon

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

atsetofenoon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanillüülatsetoon

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

α-ionoon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/EFSA

07.008

β-ionoon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

metüül-α-ionoon

7779-30-8

398

143

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 5–6 % metüül-β-ionooni

 

2

JECFA/EFSA

07.010

metüül-β-ionoon

127-43-5

399

144

Vähemalt 88 %; teisesed koostisained: 7–10 % α- ja β-isometüülionooni

 

2

JECFA/EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametüül-2-tsükloheksenüül)-3-buteen-2-oon

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/EFSA

07.012

karvoon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

metüül-2-naftüülketoon

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltool

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metüülhept-5-een-2-oon

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undekaan-2-oon

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metüülpentaan-2-oon

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

heksaan-2,3-dioon

3848-24-6

412

152

Vähemalt 93 %; teisesed koostisained: 2–3 % heksaandioone

 

 

JECFA

07.019

oktaan-2-oon

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonaan-2-oon

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undeka-2,3-dioon

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metüülatsetofenoon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimetüülatsetofenoon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenüülbut-3-een-2-oon

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-metüül-1-fenüülpentaan-2-oon

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolüül)butaan-2-oon

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-metüül-4-fenüülbut-3-een-2-oon

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

bensoiin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-metoksüfenüül)butaan-2-oon

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-metoksüfenüül)pent-1-een-3-oon

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonüülatsetoon

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

bensofenoon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

isojasmoon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-heksülideentsüklopentaan-1-oon

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetrametüületüültsükloheksenoon (isomeeride segu)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

α-isometüülionoon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoksüatsetofenoon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenüülpropaan-1-oon

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

β-isometüülionoon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-isopropüülatsetofenoon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

pent-3-een-2-oon

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimetüültsükloheksanoon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanillülideenatsetoon

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

etüülmaltool

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-hekseen-3-oon

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-metoksüfenüül)-4-metüülpent-1-een-3-oon

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

atsetoon

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hüdroksübutaan-2-oon

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diatsetüül

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

butaan-2-oon

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentaan-2-oon

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-metüültsüklopentaan-1,2-dioon

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etüültsüklopentaan-1,2-dioon

21835-01-8

419

759

Vähemalt 90 %; teisene koostisaine: 5–10 % 3-etüültsüklopentaan-1,2-diooni (enoolvorm)

 

 

JECFA

07.058

heptaan-4-oon

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentaan-3-oon

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentaan-2,3-dioon

600-14-6

410

2039

Vähemalt 93 %; teisene koostisaine: 2–3 % 2,5-dietüültsükloheksadieen-1,4-diooni (2,3-pentadiooni dimeer)

 

 

JECFA

07.061

allüül-α-ionoon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

oktaan-3-oon

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-metüülpentaan-2,3-dioon

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

heptaan-2,3-dioon

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-hüdroksüoktaan-4-oon

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-isopulegoon

29606-79-9

754

2051

 

 

4

EFSA

07.069

tetrahüdropseudoionoon

4433-36-7

1121

2053

 

 

 

EFSA

07.070

3-bensüülheptaan-4-oon

7492-37-7

830

2140

 

 

 

EFSA

07.071

oktaan-4,5-dioon

5455-24-3

 

2141

 

 

 

EFSA

07.072

6-metüülheptaan-3-oon

624-42-0