Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0008

Euroopa Keskpanga suunis, 11. september 2008 , andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja Sularaha teabesüsteem 2 toimimist (EKP/2008/8)

OJ L 346, 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 129 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/8/oj

23.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/89


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

11. september 2008,

andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist

(EKP/2008/8)

(2008/950/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 106 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 5 ja 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikli 106 lõige 1 ning EKPSi põhikirja artikkel 16 sätestavad, et Euroopa Keskpangal (EKP) on ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks ühenduse piires.

(2)

Asutamislepingu artikli 106 lõige 2 sätestab, et liikmesriigid võivad emiteerida euro münte tingimusel, et EKP on emissiooni mahu heaks kiitnud. Seetõttu teeb EKP igal aastal otsused, millega kiidab heaks euro kasutusele võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) mündiemissiooni mahud.

(3)

EKPSi põhikirja artikkel 5 sätestab, et Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks kogub EKP riikide keskpankade kaasabil vajalikku statistilist teavet, mis hõlmab statistilist teavet euro pangatähtede ja müntide emissiooni valdkonnas. Samuti on EKP-l vaja koguda teavet seoses asutamislepingu artikli 237 punktiga d, mille kohaselt on EKP ülesandeks jälgida aluslepingutest ning EKPSi ja EKP põhikirjast tulenevate riikide keskpankade kohustuste täitmist. Nende kohustuste hulka kuulub asutamislepingu artikliga 101 kehtestatud ning nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3603/93 (asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta) (1) rakendatud keelu järgimine. Sealhulgas sätestab nõukogu määruse (EÜ) nr 3603/93 artikkel 6, et „[…] riikide keskpankade valduses olevad avaliku sektori poolt käibelelastud ja avalikule sektorile laenatud münte ei loeta laenuvõimaluseks asutamislepingu artikli 104 tähenduses, kui selliste vahendite kogus on väiksem kui 10 % ringluses olevatest müntidest”.

(4)

Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust euro müntide emiteerimisel ning arvestades osalevate liikmesriikide keskpankade (edaspidi „RKPd”) keskset osa euro müntide jaotamisel, tuleb EKP-l eelkirjeldatud ülesannete täitmiseks koostöös riikide keskpankadega koguda andmeid euro pangatähtede ja müntide kohta. Selline andmete kogumine peaks hõlbustama otsuste tegemist euro pangatähtede ja müntide emiteerimise valdkonnas, nt andes EKP-le, RKPdele, Euroopa Ühenduste Komisjonile ja riikides münte emiteerivatele ametiasutustele teavet, mis võimaldab neil vastavalt oma pädevusele: i) kavandada euro pangatähtede ja müntide tootmist; ii) koordineerida euro pangatähtede ja müntide emiteerimist ja iii) koordineerida euro pangatähtede ülekandeid liikmesriikide keskpankade vahel ja euro müntide ülekandeid osalevate liikmesriikide vahel. Samuti peaks andmete kogumine võimaldama EKP-l teostada järelevalvet EKP otsuste järgimise kohta euro pangatähtede ja müntide emiteerimise valdkonnas.

(5)

EKP nõukogu võttis 16. detsembril 2004 vastu pangatähtede taasringluse raamistiku (banknote recycling framework, BRF), mille punkt 2.7 sätestab krediidiasutuste ja teiste kutseliste sularahakäitlejate aruandluskohustuse RKPde ees. Samas kontekstis otsustati samuti, et RKPd peavad rakendama BRFis nende käsutuses olevad vahendid, näiteks õigusaktid ja lepingud, 2006. aasta lõpuks. Hilisemate EKP nõukogu otsustega on seda tähtaega pikendatud. Siiski peavad RKPd hiljemalt BRF rakendamise kuupäevast saama BRF alusel esitatavaid andmeid nende jurisdiktsioonis tegutsevatelt krediidiasutustelt ja teistelt kutselistelt sularahakäitlejatelt ning olema valmis neid andmeid EKP-le esitama.

(6)

Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks peavad andmed euro pangatähtede ja müntide kohta hõlmama järgmist teavet: i) euro pangatähtede ja müntide emiteerimine; ii) ringluses olevate euro pangatähtede ja müntide hulk ja kvaliteet; iii) emissiooniga seotud üksuste poolt hoitavad euro pangatähtede ja müntide varud; iv) euro pangatähtede ja müntidega seotud tegevus, millega on seotud emissioonis hõlmatud üksused, sealhulgas krediidiasutused, kes rakendavad RKP nimel pangatähtede nõudmiseni hoidmise skeemi, ja krediidiasutused, kes rakendavad EKP ja ühe või mitme RKP huvides väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede programmi; v) toimingud pangatähtedega, mida teevad krediitasutused ja teised kutselised sularahakäitlejad, kes taaskäitlevad euro pangatähti vastavalt BRFile, ja vi) sularaha haldamise infrastruktuur.

(7)

Selleks, et tõhustada andmete kogumist ning võimaldada neil põhineva teabe levitamist, leppis EKP nõukogu 22. novembril 2007 kokku, et rakendatakse „Sularaha teabesüsteem 2” (edaspidi „CIS 2”) ja seega asendatakse sularaha teabesüsteem, mis loodi seoses euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtmisega ning mille alusel on nii EKP kui ka RKPd saanud alates 2002. aastast asjakohast sularahaga seotud teavet iseseisva EKP õigusakti alusel, mis käsitleb andmete kogumist seoses sularaha teabesüsteemiga.

(8)

CIS 2 tõhusa ja tõrgeteta toimimise huvides on vaja tagada kooskõlaliste andmete korrapärane ja õigeaegne kättesaadavus. Seetõttu tuleb käesoleva suunisega kehtestada RKPde ja EKP aruandekohustused, sätestades ühtlasi piiratud ajavahemiku, mille jooksul esitatakse aruandeid paralleelselt nii seni kehtinud korra kui ka CIS 2 alusel.

(9)

Euroopa Keskpanga 14. juuli 2006. aasta suunis EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (2) sätestas õigusraamistiku, mis võimaldab tulevastel eurosüsteemi RKPdel laenata, hankida või toota euro pangatähti ja münte eeljaotuse ja kaaseeljaotuse eesmärgil enne sularahavahetust tema liikmesriigis. Suunises EKP/2006/9 on sätestatud selliste tulevaste eurosüsteemi RKPde konkreetsed aruandekohustused, mis tuleb CIS 2 kontekstis määratleda suurema täpsusega.

(10)

Nii EKP kui ka RKPde CIS 2 kasutajatel peab olema juurdepääs veebipõhisele CIS 2 rakendusele ning aruandemoodulile, et CIS 2 andmeid saaks kasutada tõhusalt ja tulemuslikult ning saavutada läbipaistvuse kõrge tase. Nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele tuleb võimaldada piiratud juurdepääs CIS 2 andmetele, et suurendada teabevoogu EKP ja Euroopa Komisjoni ning samuti riikide keskpankade ja siseriiklike münte emiteerivate asutuste vahel.

(11)

Arvestades, et CIS 2 on uute andmete haldamiseks paindlik süsteem, on vaja sisse seada lihtsustatud kord, mis võimaldaks käesoleva suunise lisade tõhusat tehnilist täiendamist. Lisaks peaks olema võimalik täiendada samas lihtsustatud korras CIS 2 andmeedastusmehhanismi spetsifikatsioone seoses nende tehnilise olemusega. Seetõttu tuleb volitada EKP juhatust tegema teatavaid täiendusi käesolevas suunises ja selle lisades ning teavitama sellest EKP nõukogu.

(12)

Tulenevalt Euroopa Liidu nõukogu 8. juuli 2008. aasta positiivsest otsusest Slovakkia suhtes erandi tühistamise kohta ning kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikliga 3.5 on Národná banka Slovenska (Slovakkia keskpanga) president kutsutud jälgima käesolevat suunist puuduvaid läbirääkimisi EKP nõukogus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Mõisted

1.   Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

pangatähtede taasringluse raamistik” (BRF) — raamistik pangatähtede taasringluseks, mis on sätestatud EKP nõukogu poolt 16. detsembril 2004. aastal vastu võetud ning EKP kodulehel 6. jaanuaril 2005. aastal avaldatud dokumendis pealkirjaga „Euro pangatähtede taasringlus: raamistik võltsingute tuvastamiseks ja pangatähtede sortimiseks ringluskõlblikkuse alusel krediidiasutuste ja teiste sularahakäitlejate poolt” koos selle hilisemate muudatustega ning samuti selle riigis rakendamise tähtaegu puudutavates dokumentides;

b)

krediidiasutus” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (3) artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud krediidiasutus;

c)

CIS 2” — süsteem, mis koosneb järgmisest: i) EKPs asuv keskandmebaas, milles säilitatakse kogu asjakohast teavet euro pangatähtede, euro müntide, sularaha haldamise infrastruktuuri ja BRFi kohta, mis on kogutud vastavalt käesolevale suunisele; ii) veebipõhine onlain-rakendus, mis võimaldab süsteemi paindlikult konfigureerida ja saada teavet andmete edastamise ja valideerimise seisu, paranduste ning erinevat liiki viiteandmete ja süsteemiparameetrite kohta; iii) aruandemoodul kogutud andmete vaatamiseks ja analüüsimiseks ning iv) CIS 2 andmeedastusmehhanism;

d)

eeljaotus” — euro pangatähtede ja müntide füüsiline tarne tulevase eurosüsteemi RKP poolt nõuetele vastavatele tehingupooltele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemikus;

e)

kaaseeljaotus” — eeljaotatud pangatähtede ja müntide tarne nõuetele vastava tehingupoole poolt kutselistele kolmandatele osapoolele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemikus. Käesolevas suunises hõlmab kaaseeljaotuse mõiste ka euro mündivoldikute jagamist elanikkonnale;

f)

tulevane eurosüsteemi riigi keskpank” (tulevane RKP) — tulevase osaleva liikmesriigi keskpank;

g)

nõuetele vastavad kolmandad osapooled” — Euroopa Komisjon, rahandusministeeriumid, rahapajad ja osalevate liikmesriikide riigikassade poolt määratud avalik- või eraõiguslikud asutused;

h)

CIS 2 andmeedastusmehhanism” — EKPSi XML Data Integration (EXDI) rakendus. EXDI rakendust kasutatakse andmesõnumite vahetamiseks RKPde, tulevaste eurosüsteemi RKPde ja EKP vahel konfidentsiaalselt, sõltumata tehnilisest infrastruktuurist (st arvutivõrkudest ja tarkvararakendustest), mis seda toetavad;

i)

andmesõnum” — CIS 2 andmeedastusmehhanismiga ühilduvas andmeformaadis olev fail, mis sisaldab RKP või tulevase eurosüsteemi RKP kuu või poolaasta andmeid ühe aruandeperioodi või, paranduste korral, ühe või mitme aruandeperioodi kohta;

j)

tulevane osalev liikmesriik” — mitteosalev liikmesriik, mis on täitnud eurole ülemineku tingimused ning mille suhtes on tehtud erandi tühistamise otsus (vastavalt asutamislepingu artikli 122 lõikele 2);

k)

tööpäev” — päev, mis on EKP ja aruandeid esitava RKP tööpäev;

l)

raamatupidamisandmed” — ringluses olevate euro pangatähtede korrigeerimata väärtus, mida on korrigeeritud tasumata nõuetega krediidiasutuse vastu, mis rakendavad väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede programmi, aruandeperioodi lõpul Euroopa Keskpanga 16. novembri 2006. aasta suunise EKP/2006/16 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) (4) artikli 10 lõike 2 punktide a ja b kohaselt;

m)

andmesündmus” — CIS 2-s fikseeritud sündmus, mis käivitab CIS 2-st teate saatmise ühele või mitmele RKP-le ja EKP-le. Andmesündmus leiab aset, kui: i) RKP on saatnud CIS 2-le kuud või poolaastat hõlmava andmesõnumi, mis käivitab kinnitussõnumi sellele RKP-le ja EKP-le; ii) kõikide RKPde andmesõnumid uue aruandeperioodi kohta on edukalt valideeritud, mis käivitab olekusõnumi CIS 2-st RKPdele ja EKP-le, või iii) pärast olekusõnumi saatmist on CIS 2 edukalt valideerinud RKP parandatud andmesõnumi, mis käivitab parandusteate RKPdele ja EKP-le.

2.   Käesoleva suunise lisades kasutatud tehnilised mõisted on määratletud lisatud sõnastikus.

Artikkel 2

Andmete kogumine euro pangatähtede kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le igakuiselt CIS 2 andmed euro pangatähtede kohta, st andmeühikud I lisa 1. osa tabeli osades 1 kuni 4, järgides I lisa 3. osas määratletud kirjendamisreegleid.

2.   RKPd edastavad V lisas osutatud 1. kategooria andmed ning sündmusepõhiste andmetena määratletud andmed euro pangatähtede kohta hiljemalt aruandeperioodi lõppemisele järgneva kuu kuuendal tööpäeval.

3.   RKPd edastavad V lisas osutatud 2. kategooria andmed euro pangatähtede kohta hiljemalt aruandeperioodi lõppemisele järgneva kuu kümnendal tööpäeval.

4.   Esimest korda edastatakse euro pangatähtede kohta andmed 2008. aasta oktoobris.

5.   RKPd kasutavad käesoleva suunise alusel euro pangatähtede kohta andmete edastamiseks CIS 2 andmeedastusmehhanismi.

Artikkel 3

Andmete kogumine euro müntide kohta

1.   RKPd koguvad CIS 2 andmeid euro müntide kohta, st andmeühikuid II lisa 1. osa tabeli osades 1 kuni 5, asjaomastelt nõuetele vastavatelt kolmandatelt osapooltelt, kes tegelevad euro müntide emiteerimisega nende liikmesriikides.

2.   RKPd esitavad EKP-le igakuiselt CIS 2 andmed euro müntide kohta, st andmeühikuid II lisa 1. osa tabeli osades 1 kuni 6, järgides II lisa 3. osas määratletud kirjendamisreegleid.

3.   Artikli 2 lõigetes 2 kuni 5 sätestatud nõuded kehtivad mutatis mutandis euro müntide kohta andmete edastamisel vastavalt lõikele 1.

Artikkel 4

Andmete kogumine sularaha haldamise infrastruktuuri ja BRFi kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le kaks korda aastas III lisas määratletud andmed sularaha haldamise infrastruktuuri kohta.

2.   RKPd esitavad EKP-le III lisas määratletud andmed BFRi kohta esimest korda lõikes 7 nimetatud tähtajal ning seejärel kaks korda aastas. EKP-le esitatavad andmed peavad põhinema andmetel, mille RKPd on saanud krediidiasutustelt ja teistelt kutselistelt sularahakäitlejatelt vastavalt BRFi punktile 2.7 ning dokumendile pealkirjaga „Andmete kogumine krediidiasutustelt ja teistelt kutselistelt sularahakäitlejatelt vastavalt pangatähtede taasringluse raamistikule” (5).

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud sularaha haldamise infrastruktuuri ja BRFi kohta andmete edastamiseks kasutavad RKPd CIS 2 andmeedastusmehhanismi.

4.   Igal aastal hiljemalt oktoobri kuuendaks tööpäevaks edastavad RKPd lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed aruandeperioodi kohta vastava aasta jaanuarist juunini.

5.   Igal aastal hiljemalt aprilli kuuendaks tööpäevaks edastavad RKPd lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed aruandeperioodi kohta eelmise aasta juulist detsembrini.

6.   Esimest korda edastatakse sularaha haldamise infrastruktuuri andmed, st III lisa tabeli andmeühikud 1.1 kuni 1.4, 2.1 ja 2.3 kuni 2.6, 2008. aasta oktoobris.

7.   Esimest korda edastatakse BRF andmed, st III lisa tabeli andmeühikud 2.2, 2.7 kuni 2.10 ja 3, järgmiselt:

a)

2008. aasta oktoobris edastavad andmed Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank ja Suomen Pankki;

b)

2009. aasta oktoobris edastab andmed Banka Slovenije;

c)

2010. aasta oktoobris edastavad andmed Banque de France, Central Bank of Cyprus ja Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta ning

d)

2011. aasta oktoobris edastavad andmed Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ja Banco de Portugal.

Artikkel 5

Andmete kogumine tulevastelt eurosüsteemi RKPdelt nende euro sularahavahetuse kohta

1.   RKP lisab lepingusse, mille ta sõlmib tulevase eurosüsteemi RKPga vastavalt suunise EKP/2006/9 artikli 3 lõikele 3, erisätted, mille kohaselt tulevane eurosüsteemi RKP esitab lisaks käesolevas suunises sätestatud aruandekohustusele EKP-le igakuiselt andmeühikud I lisa tabeli osades 4 ja 5 ning II lisa tabeli osades 4 ja 7, järgides mutatis mutandis I lisa 3. osas ja II lisa 3. osas määratletud kirjendamisreegleid, kõikide euro pangatähtede ja/või müntide kohta, mis ta RKP-lt laenab ning mis on talle RKP poolt tarnitud. Kui tulevane eurosüsteemi RKP ei ole sõlminud sellist lepingut RKPga, sõlmib kõnealuse tulevase eurosüsteemi RKPga sellise lepingu EKP, sätestades lepingus käesolevas artiklis nimetatud aruandekohustused.

2.   Esimest korda edastatakse lõikes 1 sätestatud andmed euro pangatähtede ja/või müntide kohta hiljemalt kuuendal tööpäeval kuul, mis järgneb kuule, mil tulevane eurosüsteemi RKP võtab vastu või toodab esimest korda euro pangatähti või münte.

3.   Artikli 2 lõigetes 2 ja 5 sätestatud nõuded kehtivad mutatis mutandis lõikes 1 sätestatud andmete edastamisel euro pangatähtede ja müntide kohta.

Artikkel 6

Viiteandmete ja süsteemiparameetrite haldamine

1.   CIS 2-s sisestab EKP IV lisas nimetatud viiteandmed ja süsteemiparameetrid ning haldab neid.

2.   EKP tagab kohaste meetmetega, et nimetatud andmed ja süsteemiparameetrid on täielikud ja õiged.

3.   RKPd edastavad EKP-le õigeaegselt IV lisa tabeli punktides 2.1 ja 2.2 määratletud süsteemiparameetrid: i) käesoleva suunise jõustumisel ja ii) igal järgmisel süsteemiparameetrite muutumisel.

Artikkel 7

Edastatavate andmete täielikkus ja õigsus

1.   RKPd võtavad kohaseid meetmeid, et tagada käesoleva suunise alusel nõutavate andmete täielikkus ja õigsus enne andmete edastamist EKP-le. RKPd peavad läbi viima vähemalt V lisas sätestatud täielikkuse kontrolli ning VI lisas sätestatud õigsuse kontrolli.

2.   Iga RKP kasutab asjakohaseid CIS 2 andmeid, et koostada euro pangatähtede riigi netoemissiooni arvnäitajad. Iga RKP võrdleb seejärel neid arvnäitajaid oma raamatupidamisandmetega enne CIS 2 andmete edastamist EKP-le.

3.   Enne andmete talletamist CIS 2 keskandmebaasis, teeb EKP kindlaks, et V ja VI lisas määratletud täielikkuse ja õigsuse kontroll on CIS 2 poolt läbi viidud.

4.   EKP kontrollib RKP poolt esitatud ja lõikes 2 nimetatud CIS 2-s edastatud euro pangatähtede riigi netoemissiooni arvnäitajate ning vastavate raamatupidamisandmete kokkulangevust ning võtab mis tahes erinevuse korral ühendust vastava RKPga.

5.   Kui RKP avastab oma CIS 2 andmete mittevastavuse pärast andmete edastamist EKP-le, saadab see RKP ilma põhjendamatu viivituseta CIS 2 andmeedastusmehhanismi kaudu EKP-le parandatud andmed.

Artikkel 8

Juurdepääs CIS 2-le

1.   Kirjaliku taotluse saamisel ja tingimusel, et on sõlmitud lõikes 2 kirjeldatud iseseisev leping, annab EKP juurdepääsu CIS 2-le: i) kuni neljale üksikkasutajale igas RKPs, tulevase eurosüsteemi RKPs ning Euroopa Komisjonis, kes tegutseb nõuetele vastava kolmanda osapoole pädevuses, ja ii) ühele üksikkasutajale iga nõuetele vastava kolmanda osapoole juures. Nõuetele vastava kolmanda osapoole kasutajale antav juurdepääs on piiratud euro müntide andmetega ning antakse 2009. aasta esimeses kvartalis. EKP vaatab võimaluste piires läbi täiendavate üksikkasutajate CIS 2 juurdepääsu saamise kirjalikud avaldused, võttes arvesse süsteemi võimalusi.

2.   Vastutus üksikkasutajate tehnilise haldamise eest sätestatakse iseseisvas lepingus: i) EKP ja RKP vahel RKP üksikkasutajate ning vastava RKP liikmesriigi jurisdiktsiooni kuuluvate nõuetele vastavate kolmandate osapoolte üksikkasutajate osas; ii) EKP ja tulevase eurosüsteemi RKP vahel viimase üksikkasutajate osas ning iii) EKP ja Euroopa Komisjoni vahel viimase üksikkasutajate osas. EKP võib nendes lepingutes samuti viidata kasutajate haldamise korrale, turvastandarditele ning litsentseerimistingimustele, mida kohaldatakse CIS 2-s.

Artikkel 9

Automaatne teatamine andmesündmustest

EKP tagab, et CIS 2 saadab CIS 2 andmeedastusmehhanismi kaudu automaatseid teateid andmesündmuste kohta RKPdele, kes on nende automaatsete teadete saamist taotlenud.

Artikkel 10

CIS 2 andmete edastamine RKPdele

1.   RKPd, kes soovivad saada ja talletada kõik RKPsid ja tulevasi eurosüsteemi RKPsid puudutavad CIS 2 andmed oma kohalikes rakendustes väljaspool CIS 2, peavad saatma EKP-le kirjaliku taotluse selliste andmete korrapäraseks automaatseks edastamiseks CIS 2-st.

2.   EKP tagab, et CIS 2 saadab andmed CIS 2 andmeedastusmehhanismi kaudu RKPdele, kes on lõikes 1 nimetatud teenust taotlenud.

Artikkel 11

EKP juhatuse ülesanded

1.   EKP juhatus vastutab CIS 2 igapäevase haldamise eest.

2.   Kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikliga 17.3 antakse EKP juhatusele volitus:

a)

teha käesoleva suunise lisades ja CIS 2 andmeedastusmehhanismi spetsifikatsioonides tehnilisi täiendusi, arvestades pangatähtede komitee ja infotehnoloogiakomitee seisukohti, ning

b)

muuta käesoleva suunise alusel teabe esmakordse edastamise tähtaegu, kui EKP nõukogu otsustab pikendada RKP-le kohaldatavat BRF-le ülemineku perioodi, arvestades pangatähtede komitee seisukohta.

3.   EKP juhatus teatab EKP nõukogule lõike 2 alusel tehtud muudatustest ilma põhjendamatu viivituseta ning järgib EKP nõukogu poolt vastavas küsimuses tehtavaid otsuseid.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 1. oktoobril 2008. aastal.

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 11. september 2008

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1.

(2)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.

(3)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(4)  ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.

(5)  Avaldatud EKP kodulehel 2006. aasta jaanuaris.


I LISA

Euro pangatähtede andmed

1. OSA

Euro pangatähtede aruandeskeem

Andmed

 

 

Andmeühiku nimetus ja number

Pangatähti kokku

Jaotus seeria/variandi alusel

Jaotus nimiväärtuse alusel

Jaotus ECI panga alusel (1)

Jaotus lähte-RKP alusel

Jaotus siht-RKP alusel

Jaotus lähtevaruliigi alusel (2)

Jaotus sihtvaruliigi alusel (3)

Jaotus kvaliteedi alusel (4)

Jaotus määratud tootmisaasta alusel (5)

Jaotus kavandatuse alusel (6)

Andmeallikas

1.   

Kumulatiivsed andmeühikud

1.1

Valmis pangatähed

 

 

 

 

RKP

1.2

Liinil hävitatud pangatähed

 

 

 

1.3

Liiniväliselt hävitatud pangatähed

 

 

 

2.   

Pangatähtede varude andmeühikud

A)   

Eurosüsteemi varud

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline varu

 

 

 

 

RKP

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede strateegiline varu

 

 

 

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

 

 

 

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud RKPs

 

 (7)

 

2.5

Ringluskõlbmatute (hävitamisele kuuluvate) pangatähtede logistilised varud RKPs

 

 

 

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

 

 (7)

 

B)   

NHTO pankade varud

2.7

Uute pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

 

 

 

 

NHTO pangad

2.8

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

 

 (7)

 

2.9

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud NHTO pankades

 

 

 

2.10

Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades

 

 (7)

 

C)   

ECI pankade varud

2.11

Uute pangatähtede logistilised varud ECI pankades

 

 

 

 

 

ECI pangad

2.12

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud ECI pankades

 

 (7)

 

 

2.13

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud ECI pankades

 

 

 

 

2.14

Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades

 

 (7)

 

 

2.15

ECI pankadest lähtuvate või neisse suunduvate pangatähtede logistilised varud

 

 (7)

 

 

D)   

Ristkontrolli andmed

2.16

Ülekandeks märgistatud eurosüsteemi strateegiline varu

 

 

 

 

varustav RKP

2.17

Ülekandeks märgistatud logistilised varud

 

 (7)

 

2.18

Vastuvõtmiseks märgistatud eurosüsteemi strateegiline varu

 

 

 

vastuvõttev RKP

2.19

Vastuvõtmiseks märgistatud logistilised varud

 

 (7)

 

3.   

Tegevusega seotud andmeühikud

A)   

RKPde tegevuse andmed

3.1

RKP poolt emiteeritud pangatähed

 

 (7)

 

 

RKP

3.2

RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed

 

 (7)

 

3.3

RKP poolt ECI pankadele üle kantud pangatähed

 

 (7)

 

 

 

3.4

RKP-le tagastatud pangatähed

 

 (7)

 

 

3.5

NHTO pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

 

 (7)

 

3.6

ECI pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

 

 (7)

 

 

 

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

 

 

 

 

3.8

RKP poolt ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

 

 

 

B)   

NHTO pankade tegevus

3.9

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

 

 (7)

 

 

NHTO pangad

3.10

NHTO pankadele tagastatud pangatähed

 

 (7)

 

3.11

NHTO pankade poolt töödeldud pangatähed

 

 

 

3.12

NHTO pankade poolt ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

 

 

 

C)   

ECI pankade tegevus

3.13

ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

 

 (7)

 

 

 

ECI pangad

3.14

ECI pankadele tagastatud pangatähed

 

 (7)

 

 

3.15

ECI pankade poolt töödeldud pangatähed

 

 

 

 

3.16

ECI pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

 

 

 

 

RKP, ECI pangad

4.   

Pangatähtede liikumiste andmeühikud

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

 

 

 

 

 

 

 

 

vastutav RKP

4.2

Pangatähtede ülekanne

 

 (7)

 

 

vastuvõttev RKP

 

 

 

 

 

vastutav/varustav RKP

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

 (7)

 

 

vastutav/tarniv RKP

 

 

 

 

vastuvõttev RKP

5.   

Tulevaste eurosüsteemi RKPde andmeühikud

5.1

Varud enne seaduslikuks maksevahendiks muutumist

 

 

 

 

tulevane eurosüsteemi RKP

5.2

Eeljaotus

 

 

 

5.3

Kaaseeljaotus

 

 

 

eeljaotatud nõuetele vastavad tehingupartnerid

2. OSA

Euro pangatähtede andmete spetsifikatsioon

Kõikide andmeühikute osas esitavad RKPd ja tulevased eurosüsteemi RKPd arvnäitajad teabeühikutena, mis on väljendatud täisarvudes, olenemata sellest, kas need on positiivsed või negatiivsed.

1.   

Kumulatiivsed andmeühikud

Kumulatiivsed andmed koosnevad kõikide aruandeperioodide agregeeritud andmetest alates trükikoja esimesest tarnest enne uue seeria, variandi või nimiväärtuse kasutuselevõtmist kuni aruandeperioodi lõpuni

1.1

Valmis pangatähed

Pangatähed, mis on: i) toodetud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta; ii) tarnitud RKP LSi või ESSi ja paiknevad RKPs ning iii) registreeritud RKP sularaha haldussüsteemis (8). Pangatähed, mis on üle kantud NHTO või ECI pankadele või on nende valduses, sealhulgas hävitatud pangatähed (andmeühikud 1.2 ja 1.3) jäävad RKP valmis pangatähtede osaks

1.2

Liinil hävitatud pangatähed

Valmis pangatähed, mis on hävitatud pangatähtede sortimise masinasse sisseehitatud purustiga pärast ehtsuse ja ringluskõlblikkuse alusel sortimist, kas RKP poolt või tema nimel

1.3

Liiniväliselt hävitatud pangatähed

Valmis pangatähed, mis on hävitatud kas RKP poolt või tema nimel pärast ehtsuse kontrollimist ja sortimist ringluskõlblikkuse alusel muul viisil kui sisseehitatud purustiga pangatähtede sortimise masinas, st vigastatud pangatähed või pangatähed, mille sortimismasin mis tahes põhjusel tagasi lükkab. Siia ei kuulu liinil hävitatud pangatähtede andmed (andmeühik 1.2)

2.   

Pangatähtede varude andmeühikud

Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga

A)   

Eurosüsteemi varud

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline varu

Uued pangatähed, mis moodustavad ESS osa ja mida RKP hoiab EKP nimel

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede strateegiline varu

Ringluskõlblikud pangatähed, mis moodustavad ESS osa ja mida RKP hoiab EKP nimel

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

RKPs (peakontoris/või harukontoris) olevad uued pangatähed, mis kuuluvad RKP LSi. See näitaja ei hõlma uusi pangatähti, mis on ESS osaks

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud RKPs

RKPs (peakontoris/või harukontoris) olevad ringluskõlblikud pangatähed, mis kuuluvad RKP LSi. See näitaja ei hõlma ringluskõlblikke pangatähti, mis on ESS osaks

2.5

Ringluskõlbmatute (hävitamisele kuuluvate) pangatähtede varud RKPs

RKPs olevad ringluskõlbmatud pangatähed, mida ei ole veel hävitatud

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

RKPs olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole veel RKP poolt kontrollitud ning mida ei ole ringluskõlblikkuse alusel sorditud, kas pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi. Pangatähed, mille ehtsust on kontrollitud ja mis on ringluskõlblikkuse alusel sorditud NHTO või ECI pankade või muu krediidiasutuse või kutselise sularahakäitleja poolt ja seejärel RKP-le tagastatud kuuluvad sellesse andmeühikusse, kuni RKP poolt töötlemiseni

B)   

NHTO pankade varud

Need andmeühikud hõlmavad NHTO skeemi, mille RKP võib oma jurisdiktsioonis asutada. Üksikutelt NHTO pankadelt pärinev teave esitatakse RKP poolt agregeeritult kõikide NHTO pankade kohta. Need varud ei kuulu ringluses olevate pangatähtede hulka

2.7

Uute pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

NHTO pankades olevad uued pangatähed, mille RKP on üle kandnud

2.8

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

NHTO pankades olevad ringluskõlblikud pangatähed, mis on kas RKP poolt üle kantud või ringlusest tagastatud ning mille NHTO pangad on hinnanud ringluskõlblikuks vastavalt BRF-le

2.9

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud NHTO pankades

NHTO pankades olevad pangatähed, mis NHTO pangad on hinnanud ringluskõlbmatuks vastavalt BRF-le

2.10

Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades

NHTO pankades olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole veel NHTO pankade poolt kontrollitud ning mis ei ole ringluskõlblikkuse alusel sorditud

C)   

ECI pankade varud

Need andmeühikud hõlmavad ECI programmi. Need varud ei kuulu ringluses olevate pangatähtede hulka

2.11

Uute pangatähtede logistilised varud ECI pankades

ECI pankades olevad uued pangatähed, mille RKP on üle kandnud

2.12

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud ECI pankades

ECI pankades olevad ringluskõlblikud pangatähed, mis on kas RKP poolt üle kantud või ringlusest tagastatud ning mille ECI pangad on hinnanud ringluskõlblikuks vastavalt BRF-le

2.13

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud ECI pankades

ECI pankades olevad pangatähed, mille ECI pangad on hinnanud ringluskõlbmatuteks vastavalt BRF-le

2.14

Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades

ECI pankades olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole veel ECI pankade poolt kontrollitud ning mis ei ole ringluskõlblikkuse alusel sorditud

2.15

ECI pankadele või nende poolt saadetud teel olevate pangatähtede logistilised varud

Pangatähed, mille RKP on andnud ECI pangale (või ECI panga nimel tegutsevale sularahaveo (CIT) ettevõtjale), mis aruandeperioodi lõpul on endiselt teel ECI panga ruumidesse, ning pangatähed, mille RKP peab kavakohaselt ECI pangalt (või ECI panga nimel tegutsevalt sularahaveo ettevõtjalt) vastu võtma, kuid mis aruandeperioodi lõpul on endiselt teel, st mis on lahkunud ECI panga ruumidest, kuid ei ole veel jõudnud RKPni

D)   

Ristkontrolli andmed

2.16

Ülekandmiseks määratud eurosüsteemi strateegiline varu

RKPs olevad ESSi uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mis on reserveeritud ülekandmiseks vastavalt iseseisvatele EKP õigusaktidele pangatähtede tootmise ja pangatähtede varude haldamise kohta. RKP võib pangatähed üle kanda ühe või mitme RKP LSi või ESSi või omaenda LSi. Kuni pangatähed on füüsiliselt ülekandmisel, moodustavad nad RKPs oleva uue või ringluskõlbliku ESSi osa (andmeühik 2.1 või 2.2)

2.17

Ülekandmiseks määratud logistilised varud

RKP LSi kuuluvad uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mis on reserveeritud ülekandmiseks vastavalt iseseisvatele EKP õigusaktidele pangatähtede tootmise ja pangatähtede varude haldamise kohta. RKP võib pangatähed üle kanda ühe või mitme RKP LSi või ESSi või kõnealuse RKP ESSi. Kuni pangatähed on füüsiliselt ülekandmisel, moodustavad nad RKPs oleva uue või ringluskõlbliku LSi osa (andmeühik 2.3 või 2.4)

2.18

Vastuvõtmiseks määratud eurosüsteemi strateegiline varu

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mida hakatakse üle kandma RKPs (vastuvõtva RKPna) olevasse ESSi ühe või mitme teise RKP, trükikoja või selle RKP omaenda LS poolt vastavalt iseseisvatele EKP õigusaktidele pangatähtede tootmise ja pangatähtede varude haldamise kohta

2.19

Vastuvõtmiseks määratud logistiline varu

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mis hakatakse üle kandma RKP (vastuvõtva RKPna) LSi ühe või mitme teise RKP, trükikoja või selle RKP enda ESS poolt vastavalt iseseisvatele EKP õigusaktidele pangatähtede tootmise ja pangatähtede varude haldamise kohta

3.   

Tegevusega seotud andmeühikud

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi

A)   

RKPde tegevus

3.1

RKP poolt emiteeritud pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille kolmandad isikud on RKPst välja võtnud, olenemata sellest kas väljavõetud pangatähed on kliendi kontolt debiteeritud või mitte. See andmeühik ei hõlma ülekandeid NHTO pankadele (andmeühik 3.2) ja ECI pankadele (andmeühik 3.3)

3.2

RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on üle kandnud NHTO pankadele

3.3

RKP poolt ECI pankadele üle kantud pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on üle kandnud ECI pankadele

3.4

RKP-le tagastatud pangatähed

Ringlusest RKP-le tagastatud pangatähed, olenemata sellest, kas tagastatud pangatähed on kliendi kontole krediteeritud või mitte. See andmeühik ei hõlma ülekandeid RKP-le NHTO pankadest (andmeühik 3.5) või ECI pankadest (andmeühik 3.6)

3.5

NHTO pankadest RKP-le üle kantud pangatähed

Pangatähed, mille NHTO pangad on üle kandnud RKP-le

3.6

ECI pankadest RKP-le üle kantud pangatähed

Pangatähed, mille ECI pangad on üle kandnud RKP-le

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

Pangatähed, mille ehtsuse on RKP kontrollinud ja sortinud ringluskõlblikkuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi.

Need andmed hõlmavad eelmise aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.6) + ringlusest tagastatud pangatähed (andmeühik 3.4) + NHTO pankadest RKP-le üle kantud pangatähed (andmeühik 3.5) + ECI pankadest RKP-le üle kantud pangatähed (andmeühik 3.6) + teistelt RKPdelt saadud töötlemata pangatähed (andmeühik 4.3 alljaotus) – teistele RKPdele üle kantud töötlemata pangatähed (andmeühik 4.2 alljaotus) – jooksva aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.6)

3.8

RKP poolt ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

Pangatähed, mis on RKP poolt töödeldud ja mille ringluskõlbmatuse on RKP tuvastanud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede käitlemise kohta RKPde poolt

B)   

NHTO pankade tegevus

3.9

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed, st NHTO pankadest välja võetud sularaha andmed kokku

3.10

NHTO pankadele tagastatud pangatähed

NHTO pankadele tagastatud pangatähed, st kokku hoiused NHTO pankades

3.11

NHTO pankade poolt töödeldud pangatähed

Pangatähed, mille ehtsuse on NHTO pangad kontrollinud ja sortinud ringluskõlblikkuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi vastavalt BRF-le.

Need andmed hõlmavad eelmise aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.10) + NHTO pankadele tagastatud pangatähed (andmeühik 3.10) – NHTO pankade poolt RKP-le üle kantud töötlemata pangatähed – jooksva aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.10)

3.12

NHTO pankade poolt ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

Pangatähed, mis on NHTO pankade poolt töödeldud ja ringluskõlbmatuks sorditud vastavalt BRF-le

C)   

ECI pankade tegevus

3.13

ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

ECI panga poolt ringlusse lastud pangatähed, st ECI pangast välja võetud sularaha andmed kokku

3.14

ECI pankadele tagastatud pangatähed

ECI panka tagastatud pangatähed, st kokku hoiused ECI pangas

3.15

ECI pankade poolt töödeldud pangatähed

Pangatähed, mille ehtsuse on ECI pank tuvastanud ja sortinud ringluskõlblikkuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi vastavalt BRF-le.

Need andmed hõlmavad eelmise aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.14) + ECI panka tagastatud pangatähed (andmeühik 3.14) – jooksva aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik 2.14)

3.16

ECI pankade poolt ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

Pangatähed, mis on ECI panga poolt töödeldud ja ringluskõlbmatuks sorditud vastavalt BRF-le

4.   

Andmeühikud pangatähtede liikumise kohta

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

Uued pangatähed, mis on toodetud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta ja mis on tarnitud trükikohast RKP-le (tootmise eest vastutav RKP), või RKP kaudu (tootmise eest vastutav RKP) teisele RKP-le

4.2

Pangatähtede ülekanne

Pangatähed, mille RKP on üle kandnud teise RKP-le või sisemiselt enda LSst ESSi või vastupidi

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

Pangatähed, mille RKP on saanud teisest RKPst või sisemiselt üle kandnud enda LSst ESSi või vastupidi

5.   

Tulevaste eurosüsteemi RKPde andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

5.1

Varud enne seaduslikuks maksevahendiks muutumist

Euro pangatähed, mis on tulevases eurosüsteemi RKPs sularahavahetuse eesmärgil

5.2

Eeljaotus

Euro pangatähed, mis on tulevase eurosüsteemi RKP poolt eeljaotatud nõuetele vastavatele tehingupooltele, kes täidavad euro pangatähtede vastuvõtmise nõudeid eeljaotuseks, enne sularahavahetust vastavalt suunisele EKP/2006/9

5.3

Kaaseeljaotus

Euro pangatähed, mille nõuetele vastavad tehingupooled on kaaseeljaotanud kutselistele kolmandatele osapooltele vastavalt suunisele EKP/2006/9 ja mida need kutselised kolmandad osapooled hoiavad oma ruumides enne sularahavahetust

3. OSA

CIS 2 kirjendamise reeglid euro pangatähtede liikumiste kohta

1.   Sissejuhatus

Käesolevas osas sätestatakse ühtsed kirjendamise reeglid, mis hõlmavad pangatähtede tarneid trükikojast, ülekandeid RKPde vahel ning ülekandeid erinevate varuliikide vahel sama RKP sees, et tagada CIS 2 andmete ühtsus. Tulevased eurosüsteemi RKPd kohaldavad käesolevat korda mutatis mutandis.

2.   Tehinguliigid

Pangatähtede liikumiste tehinguliike on neli:

Tehinguliik 1 (otsetarne): uute pangatähtede otsetarne trükikojast vastutavale RKP-le, kes on ühtlasi vastuvõttev RKP.

Tehinguliik 2 (kaudne tarne ilma ajutise ladustamiseta): uute pangatähtede kaudne tarne trükikojast vastutava RKP kaudu teisele RKP-le. Pangatähed tarnitakse vastuvõtvale RKP-le vastutava RKP poolt, ilma ajutise ladustamiseta vastutavas RKP-s.

Tehinguliik 3 (kaudne tarne koos ajutise ladustamisega): uute pangatähtede kaudne tarne trükikojast vastutava RKP kaudu teisele RKP-le. Pangatähed ladustatakse vähemalt üheks päevaks vastutavas RKP-s enne nende vedu vastutava RKP poolt vastuvõtvale RKP-le.

Tehinguliik 4 (ülekanne): (uute, ringluskõlblike, töötlemata või ringluskõlbmatute) pangatähtede varude ülekanne i) kahe erineva RKP vahel (tarniv ja vastuvõttev RKP), mis võib hõlmata ka muudatust varu liigis (LS/ESS), või ii) erinevate varu liikide vahel sama RKP piires.

3.   Pangatähtede liikumiste andmete võrdlemine

RKPd, kelle vahel pangatähed liiguvad, kontrollivad vajadusel üle omavahel esitatavates andmetes toodud mahud ja liigitused.

Varustava ja vastuvõtva RKP kirjete sünkroniseerimiseks kirjendatakse iga pangatähtede liikumine varustava ja vastuvõtva RKP poolt alles pangatähtede liikumise lõpetamisel, st siis kui vastuvõttev RKP on kinnitanud pangatähtede kätesaamise ja registreerinud need oma sularaha haldussüsteemis. Kui pangatähed saabuvad kuu viimase tööpäeva hilisõhtul ja neid ei saa sellel päeval vastuvõtva RKP sularaha haldussüsteemis registreerida, peavad varustav ja vastuvõttev RKP omavahel kokku leppima, kas kirjendada pangatähtede liikumine jooksval kuul või järgmisel kuul.

4.   Pangatähtede märgistamine pangatähtede liikumistes

CIS 2-s ja märgistamise kontekstis on tähtajaks kuude arv, mis tuleb arvesse võtta, et määrata kindlaks pangatähtede varud, mis on kas reserveeritud ülekandmiseks või määratud vastuvõtmiseks. Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta kirjendatakse trükikojast oodatavate tarnete puhul „Vastuvõtmiseks määratud varu”, ehkki kõnealused pangatähed ei pruugi olla veel toodetud ja võib toimuda ootamatuid sündmusi, mis nende tarne edasi lükkavad või seda muul viisil mõjutavad. Tähtaeg on määratletud iseseisvas EKP õigusaktis pangatähtede varude haldamise kohta.

5.   Kirjendamisreeglid

Allpool toodud tabelites tähendab „+”, et CIS 2-s kirjendatakse suurenemine ja „–” et CIS 2-s kirjendatakse vähenemine.

5.1.   Tehinguliigi 1 kirjendamisreeglid

Andmeühiku number ja nimetus

Tarne ESSi

Tarne LSi

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Pärast tarnet trükikojast

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Pärast tarnet trükikojast

1.1

Valmis pangatähed

 

+

 

+

2.1

Uute pangatähtede ESS

 

+

 

 

2.3

Uute pangatähtede LS RKPs

 

 

 

+

2.18

Vastuvõtmiseks määratud ESS

+ (9)

 

 

2.19

Vastuvõtmiseks määratud LS

 

 

+ (9)

4.1

Uute pangatähtede tarne trükikojast vastutavale RKP-le

 

+

koos „varu liiki (to)” = ESS

 

+

koos „varu liiki (to)” = LS

5.2.   Tehinguliigi 2 kirjendamisreeglid

Andmeühiku number ja nimetus

Tarne ESSi

Tarne LSi

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast tarnet trükikojast / vastutavalt RKP-lt vastuvõtvale RKP-le

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Vastutavalt RKP-lt kättesaamisel

Pärast tarnet trükikojast / vastutavalt RKP-lt vastuvõtvale RKP-le

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Vastutavalt RKP-lt vastuvõtmisel

1.1

Valmis pangatähed

 

 

+

 

 

+

2.1

Uute pangatähtede ESS

 

 

+

 

 

 

2.3

Uute pangatähtede LS RKPs

 

 

 

 

 

+

2.18

Vastuvõtmiseks määratud ESS

 

+ (10)

 

 

 

2.19

Vastuvõtmiseks määratud LS

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Uute pangatähtede tarne trükikojast vastutavale RKP-le

+

koos „varu liiki (to)” = ESS

 

 

+

koos „varu liiki (to)” = LS

 

 

4.2

Pangatähtede ülekandmine

+

koos:

„RKP-le” = vastuvõttev RKP,

„varu liigist (from)”= tootmine,

„varu liiki (to)” = ESS,

kvaliteet = uus,

planeeritud = kavakohane

 

 

+

koos:

„RKP-le” = vastuvõttev RKP,

„varu liigist (from)”= tootmine,

„varu liiki (to)” = LS,

kvaliteet = uus,

planeeritud = kavakohane

 

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

 

+

koos:

„RKP-lt” = vastutav RKP,

„varu liiki (to)” = ESS,

kvaliteet = uus

 

 

+

koos:

„RKP-lt” = vastutav RKP,

„varu liiki (to)” = LS,

kvaliteet = uus

Trükikojalt vastuvõtvale RKP-le toimuva tarne kuul kirjendatakse esiteks trükikoja tarnekohustuse täitmine vastutava RKP ees, esitades andmed andmeühiku 4.1 kohta („Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le”). Teiseks kirjendatakse uute pangatähtede ülekanne vastutava RKP poolt vastuvõtvale RKP-le esitades andmed andmeühiku 4.2 kohta („Pangatähtede ülekanne”).

5.3.   Tehinguliigi 3 kirjendamisreeglid, kui sihtvaruliigiks on ESS

Andmeühiku number ja nimetus

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast tarnet trükikojast vastutavale RKP

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Pärast ülekannet vastuvõtvale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

+

 

+

2.1

Uute pangatähtede ESS

+

 

+

2.16

Ülekandmiseks määratud ESS

+ (11)

 

 

2.18

Vastuvõtmiseks määratud ESS

 

+ (11)

 

4.1

Uute pangatähtede tarne trükikojast vastutavale RKP-le

+

koos „varu liiki (to)” = ESS

 

 

 

4.2

Pangatähtede ülekanne

 

 

+

koos:

„RKP-le” = vastuvõttev RKP,

„varu liigist (from)” = tootmine,

„varu liiki (to)” = ESS,

kvaliteet = uus,

planeeritud = kavakohane

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

 

 

+

koos:

„RKP-lt” = vastutav RKP,

„varu liiki (to)” = ESS,

kvaliteet = uus

CIS 2-s kirjendamisel on tehinguliikide 3 ja 2 erinevused järgmised: i) trükikojalt saadud pangatähed kirjendatakse vastutava RKP poolt kui „valmis pangatähed” ning lisatakse ajutise ladustamise ajal vastutava RKP ESSile või LSile, ja ii) pärast tarnet trükikojalt märgistatakse nad ülekandeks ajutise ladustamise ajaks ja märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

5.4.   Tehinguliigi 3 kirjendamisreeglid, kui sihtvaruliigiks on LS

Andmeühiku number ja nimetus

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast tarnet trükikojast vastutavale RKP

Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta

Pärast ülekannet vastuvõtvale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

+

 

+

2.3

Uute pangatähtede LS RKPs

+

 

+

2.17

Ülekandeks märgistatud LS

+ (12)

 

 

2.19

Vastuvõtmiseks märgistatud LS

 

+ (12)

 

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

+

koos „varu liiki (to)” = LS

 

 

 

4.2

Pangatähtede ülekanne

 

 

+

koos:

„RKP-le” = vastuvõttev RKP,

„varu liigist (from)” = tootmine,

„varu liiki (to)” = LS,

kvaliteet = uus,

planeeritud = kavakohane

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

 

 

+

koos:

„RKP-lt” = vastutav RKP,

„varu liiki (to)” = LS,

kvaliteet = uus

Tehinguliikide 3 ja 2 erinevused kirjendamisel CIS 2-s on järgmised: i) trükikojalt saadud pangatähed kirjendatakse vastutava RKP poolt kui „Valmis pangatähed” ning lisatakse ajutise ladustamise ajal vastutava RKP ESSile või LSile, ja ii) pärast trükikojalt tarnimist märgistatakse nad ülekandeks ajutise ladustamise ajaks ja märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

5.5.   Tehinguliigi 4 kirjendamisreeglid (uued ja ringluskõlblikud pangatähed)

Andmeühiku number ja nimetus

Varustav RKP

Vastuvõttev RKP

Varustav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast ülekandmise otsust

Pärast ülekannet vastuvõtvale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

 

 

+

2.1

Uute pangatähtede ESS

 

 

+

2.2

Ringluskõlblike pangatähtede ESS

 

 

või: –

või: +

2.3

Uute pangatähtede LS RKPs

 

 

või: –

või: +

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede LS RKPs

 

 

või: –

või: +

2.16

Ülekandmiseks määratud ESS

+ (13)

 

 

2.17

Ülekandmiseks määratud LS

või: + (13)

 

või: –

 

2.18

Vastuvõtmiseks määratud ESS

 

+ (13)

 

2.19

Vastuvõtmiseks määratud LS

 

või: + (13)

 

või: –

4.2

Pangatähtede ülekanne

 

 

+

koos „RKP-le” = vastuvõttev RKP

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

 

 

+

koos „RKP-lt” = tarniv RKP

Andmeühikud 4.2 („Pangatähtede ülekanne”) ja 4.3 („Pangatähtede vastuvõtmine”) täidetakse järgmise teabega: i) sihtvaruliik (ESS/LS); ii) kvaliteedijaotus (uued/ringluskõlblikud) ja iii) jaotus kavandatuse alusel (kavakohane / ad hoc).

5.6.   Tehinguliigi 4 kirjendamisreeglid (töötlemata ja ringluskõlbmatud pangatähed)

Andmeühiku number ja nimetus

Varustav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast ülekannet vastuvõtvale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

+

2.5

Ringluskõlbmatute pangatähtede (hävitamisele kuuluvad) varud RKPs

+

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

või: –

või: +

4.2

Pangatähtede ülekanne

+

koos:

„RKP-le” = vastuvõttev RKP,

„varu liigist (from)” = LS,

„varu liiki (to)” = LS,

planeeritud = ad hoc

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

 

+

koos:

„RKP-lt” = tarniv RKP,

„varu liiki (to)” = LS

Andmeühikud 4.2 („Pangatähtede ülekanne”) ja 4.3 („Pangatähtede vastuvõtmine”) täidetakse teabega, kas ülekantud pangatähed olid töötlemata või ringluskõlbmatud.

Töötlemata või ringluskõlbmatute pangatähtede varusid ei märgistata.


(1)  Andmed esitatakse eraldi iga ECI panga kohta.

(2)  Esitatakse teave varu liigi kohta, millest ülekantavad pangatähed on varustavas RKPs võetud, st tootmine (tarne trükikojast), eurosüsteemi strateegiline varu (ESS) või logistilised varud (LS).

(3)  Esitatakse teave varu liigi kohta, kuhu vastuvõtvas RKPs on pangatähed üle kantud, st ESS või LS.

(4)  Esitatakse teave kas üle kantud pangatähed olid uued, ringluskõlblikud, töötlemata või ringluskõlbmatud. Kui kantakse üle erinevasse kvaliteediliiki kuuluvaid pangatähti, kui muud jaotused on identsed, esitatakse eraldi liikumine iga kvaliteediliigi kohta.

(5)  Esitatakse teave kalendriaasta kohta, milles tootmine on kajastatud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta. Kui tarnitud pangatähed on seotud erinevate iseseisvate EKP õigusaktidega pangatähtede tootmise kohta, mis viitavad eri kalendriaastatele, kuid muud jaotused on identsed, näidatakse aruandes eraldi tarned.

(6)  Esitatakse teave kas tegemist oli kavakohase ülekandega vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta või oli tegemist ad hoc ülekandega.

(7)  Andmete allikatena märgitud üksused võivad otsustada erinevatesse seeriatesse ja/või variantidesse kuuluvate pangatähtede segapakettide või -pakkide puhul seeriate ja variantide jaotuse statistilisel meetodil.

(8)  Nendest andmetest arvatakse välja kõik valmis pangatähed, mis on pärast trükkimist märgistatud kui näidised.

(9)  Märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

(10)  Märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

(11)  Märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

(12)  Märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.

(13)  Märgistamiseks määratud tähtaja jooksul.


II LISA

Euro müntide andmed

1. OSA

Euro müntide aruandeskeem

Andmed

 

 

Andmeühiku nimetus ja number

Müntide arv kokku

Müntide väärtus kokku

Jaotus seeria alusel

Jaotus nimiväärtuse alusel

Jaotus üksuse alusel (1)

Jaotus lähteliikmesriigi alusel

Jaotus sihtliikmesriigi alusel

Andmeallikas

1.

Ringluse andmeühikud

 

 

1.1

Riigi käibemüntide netoemissioon

 

 

 

 

 

Münte emiteerivad üksused (2)

1.2

Riigi meenemüntide netoemissioon (kogus)

 

 

1.3

Riigi meenemüntide netoemissioon (väärtus)

 

 

 

2.

Mündivarude andmeühikud

 

2.1

Mündivarud

 

 

 

 

 

 

Münte emiteerivad üksused (2)

3.

Tegevusega seotud andmeühikud

 

3.1

Üldsusele emiteeritud mündid

 

 

 

 

 

 

Münte emiteerivad üksused (2)

3.2

Üldsuselt tagastatud mündid

 

 

 

 

 

 

3.3

Töödeldud mündid

 

 

 

 

 

 

3.4

Ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

 

 

 

 

 

 

4.

Andmeühikud müntide liikumise kohta

 

4.1

Käibemüntide ülekanded

 

 

 

 

 

vastuvõttev liikmesriik

Münte emiteerivad üksused (2)

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

 

 

 

 

 

varustav liikmesriik

 

5.

Andmeühikud riigi koguemissiooni arvutamiseks

 

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

 

 

 

 

 

Münte emiteerivad üksused (2)

5.2

Krediteeritud meenemüntide arv münte emiteerivates üksustes

 

 

5.3

Krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteerivates üksustes

 

 

 

6.

Täiendavad andmeühikud

 

6.1

Müntide ülejääk (3)

 

 

 

 

 

Münte emiteerivad üksused (2)

6.2

Müntide puudujääk (3)

 

 

 

 

 

6.3

RKP poolt juriidilisele emitendile/ emitentidele krediteeritud varude väärtus

 

 

 

RKP

7.

Tulevaste osalevate liikmesriikide andmeühikud

 

7.1

Varud enne seadusliku maksevahendi staatust

 

 

 

 

 

tulevane eurosüsteemi RKP ja münte emiteerivad kolmandad isikud (4)

7.2

Eeljaotus

 

 

 

 

 

tulevane eurosüsteemi RKP

7.3

Kaaseeljaotus

 

 

 

 

 

eeljaotatud nõuetele vastavad tehingupooled

2. OSA

Euro müntide andmeühikute spetsifikatsioon

Andmeühikute 1.3, 5.3 ja 6.3 osas esitatakse näitajad väärtuse alusel ning kahe kümnendikkoha täpsusega, olenemata sellest, kas näitajad on positiivsed või negatiivsed. Ülejäänud andmeühikute osas esitatakse näitajad väljendatuna täisarvudes, olenemata sellest, kas need on positiivsed või negatiivsed.

1.   

Ringluse andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.

1.1

Riigi käibemüntide netoemissioon

RKPd arvutavad riigi käibemüntide netoemissiooni kasutades järgmisi samaväärseid valemeid:

Valem 1 Riigi netoemissioon = üldsusele emiteeritud müntide kumulatiivne koguarv (kumulatiivne andmeühik 3.1) – üldsuselt tagastatud müntide kumulatiivne koguarv (kumulatiivne andmeühik 3.2)

Valem 2 Riigi netoemissioon = valmis mündid – kumulatiivsed kogutarned (kumulatiivne andmeühik 4.1) + kumulatiivne koguvastuvõtt (kumulatiivne andmeühik 4.2) – valmis varud – hävitatud mündid

1.2

Riigi meenemüntide netoemissioon (kogus)

Ringlusse lastud kõikide nimiväärtustega meenemüntide agregeeritud koguhulk. RKPd arvutavad selle näitaja kasutades mutatis mutandis sama valemit nagu andmeühiku 1.1 puhul, v.a see, et kumulatiivseid kogutarneid ja kumulatiivseid ringlusest tagastamisi kokku ei kohaldata

1.3

Riigi meenemüntide netoemissioon (väärtus)

Ringlusse lastud kõikide nimiväärtustega meenemüntide agregeeritud nimiväärtus kokku. RKPd arvutavad selle näitaja kasutades mutatis mutandissama valemit nagu andmeühiku 1.1 andmete puhul, v.a see, et kumulatiivseid kogutarneid ja kumulatiivseid ringlusest tagastamisi kokku ei kohaldata

2.   

Mündivarude andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.

2.1

Mündivarud

RKPs ja münte emiteerivatel kolmandatel osapooltel (kui osalevas liikmesriigis neid on) olevad käibemündid, olenemata sellest, kas tegemist on müntidega: i) mis ei ole valmis ja mis ei ole krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele; ii) mis on valmis, kuid mida ei ole krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele, või iii) mis on valmis ja krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele.

Rahapajade valduses olevad mündivarud hõlmavad ainult münte, mis on läbinud lõpliku kvaliteedikontrolli, olenemata nende pakendatusest ja tarneseisust.

Esitatakse andmed müntide kohta, mis on sorditud ringluskõlbmatuiks, kuid mis ei ole veel hävitatud

3.   

Tegevusega seotud andmeühikud

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.

3.1

Üldsusele emiteeritud mündid

Käibemündid, mille RKP ja münte emiteerivad kolmandad osapooled on tarninud ja debiteerinud (müünud) üldsusele

3.2

Üldsuselt tagastatud mündid

Käibemündid, mille üldsus on hoiustanud RKPs ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte juures

3.3

Töödeldud mündid

Käibemündid, mille ehtsus ja ringluskõlblikkus on RKP ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt kontrollitud

3.4

Ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

RKP ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt töödeldud ja ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

4.   

Andmeühikud müntide liikumise kohta

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.

4.1

Käibemüntide ülekanded

Käibemündid, mille RKP ja (tulevase) osaleva liikmesriigi münte emiteerivad kolmandad osapooled on tarninud nimiväärtuses teiste (tulevaste) osalevate liikmesriikide münte emiteerivatele üksustele

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

Käibemündid, mille RKP ja (tulevase) osaleva liikmesriigi münte emiteerivad kolmandad osapooled on võtnud vastu nimiväärtuses teiste (tulevaste) osalevate liikmesriikide münte emiteerivatelt üksustelt

5.   

Andmeühikud riigi koguemissiooni arvutamiseks

Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga. Liikmesriigis, kus RKP on ainus münte emiteeriv üksus, on andmeühikute 5.1 ja 5.3 varude nimiväärtuste summa võrdne andmeühiku 6.3 nimiväärtusega.

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt hoitavad käibemündid

5.2

Krediteeritud meenemüntide arv münte emiteerivates üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt hoitavate meenemüntide koguarv

5.3

Krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteerivates üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt hoitavate meenemüntide nimiväärtus kokku

6.   

Täiendavad andmeühikud

Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga.

6.1

Müntide ülejääk

Käibemündid, mis ületavad riigi tasandil teatava mündivaru ülempiiri. Neid mündivarusid võib tarnida teistele (tulevastele) osalevatele liikmesriikidele. RKP otsustab, asjakohasel juhul koostöös juriidilise emitendiga, mündivarude ülempiiri

6.2

Müntide puudujääk

Käibemüntide puudujääk riigi tasandil allpool teatatavat mündivarude alampiiri. RKP otsustab, kohalduval juhul koostöös juriidilise emitendiga, mündivarude alampiiri

6.3

RKP poolt juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud varude väärtus

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud RKP käibe- ja meenemüntide varud, olenemata nende staatusest seadusliku maksevahendina. See hõlmab RKP liikmesriigi juriidilisele emitendile krediteeritud varusid ning varusid, mis on vastu võetud teistest osalevatest liikmesriikidest nimiväärtuses (vastuvõetud mündid krediteeritakse varustava liikmesriigi juriidilisele emitendile, kuid muutuvad vastuvõtva RKP krediteeritud varude osaks).

Tarned ja/või vastuvõtmised omahinnaga ei mõjuta käesolevat andmeühikut

7.   

Tulevaste osalevate liikmesriikide andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.

7.1

Varud enne seadusliku maksevahendi staatust

Tulevasel eurosüsteemi RKP ja tulevase eurosüsteemi liikmesriigi münte emiteerivate kolmandate osapoolte poolt sularahavahetuse eesmärgil hoitavad euro käibemündid

7.2

Eeljaotus

Euro käibemündid, mida hoiavad nõuetele vastavad tehingupooled, kes täidavad euro pangatähtede vastuvõtmise nõudeid eeljaotuseks enne sularahavahetust vastavalt suunisele EKP/2006/9

7.3

Kaaseeljaotus

Euro käibemündid, mille nõuetele vastavad tehingupooled on kaaseeljaotanud kutselistele kolmandatele osapooltele vastavalt suunisele EKP/2006/9. CIS 2 aruandluses hõlmab see elanikkonnale jaotatud mündivoldikutes olevaid euromünte

3. OSA

CIS 2 kirjendamise reeglid euro müntide liikumise kohta (tulevaste) osalevate liikmesriikide vahel

1.   Sissejuhatus

Käesolevas osas sätestatakse ühtsed kirjendamise reeglid, mis hõlmavad müntide liikumist osalevate liikmesriikide vahel, eelkõige RKPde vahel, et tagada CIS 2 andmete ühtsus riigi müntide neto- ja brutoemissioonide kohta. Kuivõrd müntide ülekanded võivad hõlmata nii RKPsid/tulevasi eurosüsteemi RKPsid ja münte emiteerivaid kolmandaid osapooli, loetakse nad edaspidi ühisnimetaja „liikmesriigid” alla kuuluvaks.

Tulevaste osalevate liikmesriikide osas kehtivad käesolevad reeglid mutatis mutandis.

2.   Müntide liikumine varustava ja vastuvõtva liikmesriigi vahel

Liikmesriikide vaheliste mündiülekannete puhul tehakse vahet nimiväärtusega ülekannete ja omahinnaga ülekannete vahel. Kummalgi juhul ei ole varustava liikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi münte emiteerivate üksuste vaheliste ülekannete puhul vaja teha muudatust riigi netoemissiooni andmetes.

Käesoleva jao järgmistes tabelites tähendab „+”, et CIS 2-s kirjendatakse suurenemine ja „–” et CIS 2-s kirjendatakse vähenemine.

2.1.   Käibemüntide nimiväärtusega ülekannete kirjendamisreeglid

Andmeühiku number ja nimetus

Varustav liikmesriik

Vastuvõttev liikmesriik

2.1

Mündivarud

+

4.1

Käibemüntide ülekanne

+

 

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

 

+

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

(–)

(vt märkus c)

+

(vt märkus d)

6.3

RKP poolt juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud varude väärtus

(–)

(vt märkus c)

+

(vt märkus d)

a)

„Üldsusele emiteeritud mündid” varustavas liikmesriigis (andmeühik 3.1) ja „Üldsuselt tagastatud mündid” vastuvõtvas liikmesriigis (andmeühik 3.2) ei muutu.

b)

„Valmis” müntide andmed varustava ja vastuvõtva liikmesriigi sularaha haldussüsteemides ei muutu (asjakohastel juhtudel).

c)

Näitajat „Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes” (andmeühik 5.1) varustavas liikmesriigis kas vähendatakse, kui tarnitud mündid olid varem krediteeritud juriidilisele emitendile varustavas liikmesriigis, või see jääb samaks, kui tarnitud mündid olid valmis, kuid mitte juriidilisele emitendile krediteeritud.

d)

Näitajat „Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes” (andmeühik 5.1) vastuvõtvas liikmesriigis suurendatakse, kuna vastuvõetud mündid on krediteeritud mündid (st krediteeritud juriidilisele emitendile varustavas liikmesriigis).

e)

Eeltoodud kirjed mõjutavad riigi brutoemissiooni andmeid järgmiselt:

Varustav liikmesriik: ei muutu, kui tarnitud mündid on valmis ja krediteeritud juriidilisele emitendile, või suureneb, kui tarnitud mündid on eelnevalt valmis, kuid mitte juriidilisele emitendile krediteeritud.

Vastuvõttev liikmesriik: ei muutu.

2.2.   Käibemüntide omahinnaga liikumise kirjendamisreeglid

Andmeühiku number ja nimetus

Varustav liikmesriik

Vastuvõttev liikmesriik

2.1

Mündivarud

+

a)

Käibemüntide ülekandmine ja vastuvõtmise näitaja osas ei tehta kirjeid.

b)

Omahinnaga liikumine ei mõjuta riigi brutoemissiooni näitajaid varustavas ja vastuvõtvas liikmesriigis.

2.3.   Müntide liikumistega seotud andmete võrdlemine

Kohaldatakse mutatis mutandis I lisa 3. osa 3. jagu, mis käsitleb pangatähtede liikumisega seotud andmete võrdlemist.


(1)  Andmed esitatakse eraldi iga münte emiteeriva üksuse kohta, st RKP, rahapaja, riigikassa, volitatud avalik-õiguslik ja/või volitatud eraõiguslik isik.

(2)  Münte emiteerivateks üksusteks on RKP, rahapajad, riigikassa, volitatud avalik-õiguslikud ja/või volitatud eraõiguslikud isikud.

(3)  Need andmed võib esitada vabatahtlikult.

(4)  Münte emiteerivateks kolmandateks osapoolteks on rahapajad, riigikassa, volitatud avalik-õiguslikud ja volitatud eraõiguslikud isikud.


III LISA

Sularahainfrastruktuuri ja BRFi andmed

Kõik andmeühikud tuleb esitada positiivsete täisarvudena.

1.   

RKPga seotud sularahainfrastruktuuri andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

1.1

RKP filiaalide arv

Kõik RKP filiaalid, mis pakuvad sularahateenuseid krediidiasutustele ja teistele kutselistele klientidele

1.2

Ladustusvõime

RKP pangatähtede turvaliselt säilitamise võime kokku, miljonites pangatähtedes, arvutatuna 20 EUR nimiväärtusega pangatähtede alusel

1.3

Sortimisvõime

Kõikide RKP pangatähtede toimivate sortimismasinate pangatähtede sortimise võime kokku (st maksimaalne teoreetiliselt võimalik läbilaskevõime), tuhandetes pangatähtedes tunnis, arvutatuna 20 EUR nimiväärtusega pangatähtede alusel

1.4

Veovõime

RKP soomustatud rahaveoautode veovõime kokku (st maksimaalne kandevõime), tuhandetes pangatähtedes, arvutatuna 20 EUR nimiväärtusega pangatähtede alusel

2.   

Üldise sularahainfrastruktuuri ja BRFi andmeühikud

Need andmed esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

2.1

Krediidiasutuste filiaalide arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutuste filiaalid, mis osutavad sularahaga seotud jae- või hulgiteenuseid

2.2

Krediidiasutuste kaugfiliaalide arv

Kõik krediidiasutuste filiaalid, mis loetakse „kaugfiliaalideks” vastavalt BRFile (1)

2.3

Sularahaveo ettevõtete arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud sularahaveo (CIT) ettevõtted, kes veavad sularaha (2)  (3)

2.4

RKP omandis mitteolevate sularahakeskuste arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud sularahakeskused, mis on krediidiasutuste, CIT ettevõtete ja teiste kutseliste sularahakäitlejate omandis (2)  (3)

2.5

Krediidiasutuste poolt käitatavate sularahaautomaatide (ATM) arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutuste vastutusel käitavad sularahaautomaadid, olenemata sellest, kes neid automaate täidab

2.6

Muude sularahaautomaatide arv

Kõik sularahaautomaadid, mida käitavad üksused, mis ei ole osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutused (st „jaekaubanduse sularahaautomaadid” või „kaupluste sularahaautomaadid”) (2)

2.7

Klientide kasutuses olevate sularaha taasringlusseadmete (CRM) arv, mida käitavad krediidiasutused

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asuvad ning klientide kasutuses olevad sularaha taasringlusseadmed, mida käitavad krediidiasutused (1)

2.8

Krediidiasutuste poolt käitatavate sularahasisestusautomaatide arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asuvad sularahasisestusautomaadid, mida käitavad krediidiasutused (1)

2.9

Pangatöötajate kasutatavate pangatähtede töötlusseadmete arv, mida käitavad krediidiasutused

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asuvad pangatöötajate kasutatavad pangatähtede käitlusseadmed, mida kasutatakse krediidiasutuste (1) poolt taasringluse eesmärgil

2.10

Töötajate poolt kasutatavate arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinate arv, mida käitavad teised kutselised sularahakäitlejad

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asuvad töötajate poolt kasutatavad pangatähtede sortimise masinad, mida kasutavad taasringluse eesmärgil selle liikmesriigi territooriumil asutatud teised kutselised sularahakäitlejad, kelle suhtes kohaldatakse BRFi

3.   

BRFi tegevuse andmeühikud (4)

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmed kogu aruandeperioodi ning need esitatakse tükkidena nimiväärtuste kaupa jaotatult

3.1

Krediidiasutuste poolt klientidele taasringlusse väljastatud pangatähtede arv

Pangatähed, mille krediidiasutused on klientidelt saanud ja vastavalt BRFile arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel töödelnud ning mis on kas väljastatud klientidele või on veel krediidiasutuses klientidele väljastamise eesmärgil

3.2

Muude kutseliste sularahakäitlejate poolt klientidele taasringlusse väljastatud pangatähtede arv

Pangatähed, mille teised kutselised sularahakäitlejad on saanud krediidiasutustelt ja vastavalt BRFile arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel töödelnud ning mille need kutselised sularahakäitlejad on kas edastanud krediidiasutustele või hoiavad veel enda juures krediidiasutustele edastamise eesmärgil

3.3

Krediidiasutuste poolt käitatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega töödeldud pangatähtede arv

Pangatähed, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud töötajate kasutatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega, mida käitavad liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutused

3.4

Muude kutseliste sularahakäitlejate poolt käitatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega töödeldud pangatähtede arv

Pangatähed, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud töötajate kasutatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega, mida käitavad liikmesriigi territooriumil asutatud teised kutselised sularahakäitlejad

3.5

Krediidiasutuste poolt käitatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega ringluskõlbmatuks sorditud pangatähtede arv

Pangatähed, mille ringluskõlbmatus on tuvastatud töötajate kasutatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega, mida käitavad liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutused

3.6

Teiste kutseliste sularahakäitlejate poolt käitatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega ringluskõlbmatuks sorditud pangatähtede arv

Pangatähed, mille ringluskõlbmatus on tuvastatud töötajate kasutatavate arveldusosakonna (back-office) sortimismasinatega, mida käitavad liikmesriigi territooriumil asutatud teised kutselised sularahakäitlejad


(1)  Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud krediidiasutused, kelle suhtes kehtib BRF.

(2)  Andmete esitamine sõltub nende kättesaadavusest osalevas liikmesriigis. RKPd teatavad EKP-le oma aruandluse ulatuse.

(3)  RKPd esitavad andmed, mis hõlmavad vähemalt krediidiasutusi ja/või sularahaveo ettevõtteid, kelle suhtes kehtib BRF.

(4)  V.a pankade kaugfiliaalides taasringluseks töödeldud pangatähed.


IV LISA

EKP poolt hallatavad CIS 2 viiteandmed ja süsteemiparameetrid

EKP sisestab viiteandmed ja süsteemiparameetrid koos nende kehtivusajaga. See teave on nähtav kõikidele RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde kasutajale. Lisaks on euro müntidega seotud viiteandmed ja süsteemiparameetrid nähtavad kõikidele nõuetele vastavatele kolmandatest isikutest kasutajatele.

1.   

Viiteandmed

1.1

Heakskiidetud mündiemissioonid

Heakskiidetud euro käibemüntide ja meenemüntide mahud väärtuse alusel, mida (tulevane) osalev liikmesriik võib emiteerida konkreetsel kalendriaastal vastavalt kohalduvale müntide emissiooni otsusele (1)

1.2

Pangatähtede logistiliste varude sihttasemed

LS kogused nimiväärtuste ja RKPde lõikes, mis on aluseks tootmise aastakavadele vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede varude haldamise kohta. Lisaks sisestatakse ja ajakohastatakse nende kogustega seotud toimingumarginaalid nimiväärtuste ja RKPde lõikes

1.3

Kapitali märkimise osakaalud

RKPde osad EKP kapitali märkimise aluses, mis arvutatakse vastavalt otsusele EKP/2006/21 (2) ja väljendatakse protsendina

2.   

Süsteemiparameetrid

2.1

RKP atribuudid

Järgmine teave: i) NHTO skeemide olemasolu osalevates liikmesriikides; ii) osalevates liikmesriikides tegutsevad erinevad münte emiteerivad üksused; iii) RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde staatus, mis puudutab nende poolt EKP-le esitatavate CIS 2 andmete ulatust; iv) kas RKPd saavad andmesündmusest automaatse teate ja v) kas RKPd saavad regulaarselt automaatse andmeedastusena kõik RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde CIS 2 andmed

2.2

ECI panga ja RKP suhe

ECI pankade nimed ning osutus, et RKP haldab neid ECI panku ja varustab neid euro pangatähtedega

2.3

Seeriate/variantide/nimiväärtuste staatus

Teave selle kohta, kas pangatähtede ja müntide seeriate üksikud nimiväärtused ning pangatähtede variandid ei ole veel saanud seaduslikuks maksevahendiks (seadusliku maksevahendi eelne staatus), on seaduslikud maksevahendid või ei ole enam seaduslikud maksevahendid (seadusliku maksevahendi järgne staatus)

2.4

Andmeühikute atribuudid

I kuni III lisades kirjeldatud kõikide andmeühikute kohta esitatakse järgmine teave: i) millised on jaotustasandid; ii) kas tegemist on 1. kategooria, 2. kategooria või sündmusepõhiste andmetega ja iii) ka andmete esitajaks on RKP ja/või tulevane eurosüsteemi RKP

2.5

Usutavuse piirnormid

Spetsifikatsioonid piirnormidele, mis kehtivad VI lisas määratletud konkreetsete õigsuse kontrollide puhul


(1)  Kohaldatav müntide emissiooni otsus tähendab iga-aastast EKP otsust/otsuseid vastava aasta mündiemissiooni mahu heakskiitmise kohta, millest viimane on Euroopa Keskpanga 23. novembri 2007. aasta otsus EKP/2007/16 müntide emissiooni 2008. aasta mahu heakskiitmise kohta (ELT L 317, 5.12.2007, lk 81).

(2)  Euroopa Keskpanga 15. detsembri 2006. aasta otsus EKP/2006/21 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses (ELT L 24, 31.1.2007, lk 1).


V LISA

RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde poolt esitatud andmete täielikkuse kontroll

1.   Sissejuhatus

CIS 2-s kontrollitakse RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde saadetud andmete täielikkust. Kuna andmed on erinevad, eristatakse ühelt poolt 1. ja 2. kategooria andmeid, mis tuleb esitada igal aruandeperioodil, ja teiselt poolt sündmusepõhiseid andmeid, mis tuleb esitada ainult juhul, kui aruandeperioodil leiab aset vastav sündmus.

CIS 2 kontrollib, kas RKP poolt aruandeperioodi kohta saadetud esimene andmesõnum sisaldab kõiki 1. ja 2. kategooria andmeid, võttes seejuures arvesse RKP atribuutidega seotud süsteemiparameetreid ning ECI-RKP suhteid, mis on kirjeldatud IV lisa tabeli 2. osas. Kui vähemalt üks 1. kategooria andmeühik puudub või ei ole täielik, lükkab CIS 2 esimese andmesõnumi tagasi ja RKP peab selle uuesti saatma. Kui RKP esimeses andmesõnumis on 1. kategooria andmed täielikud, kuid vähemalt üks 2. kategooria andmeühik puudub või ei ole täielik, võtab CIS 2 esimese andmesõnumi vastu ja salvestab selle oma keskandmebaasis, kuid veebipõhises onlain-rakenduses kuvatakse iga puuduliku andmeühiku juures hoiatus. Seda hoiatust näevad kõik EKP, RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde kasutajad ning müntide puhul ka kõik nõuetele vastavalt kolmandad osapooled. Hoiatused on näha, kuni asjaomane RKP saadab ühe või mitu parandatud andmesõnumit, milles esitatakse esimeses andmesõnumis puudunud andmed. Sündmusepõhiste andmete puhul jätab CIS 2 täielikkuse kontrolli tegemata.

2.   Euro pangatähtede andmete täielikkuse kontroll

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Jaotus seeriate/variantide ning nimiväärtuse kaupa

Jaotus ECI pankade kaupa

Andmeliik

1.1–1.3

Kumulatiivsed andmeühikud

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

2.1–2.6

Eurosüsteemi varud

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

2.7–2.10

NHTO pankade varud

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

2.11–2.15

ECI pankade varud

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

2.16–2.19

Ristkontrolli andmed

kõik seadusliku maksevahendi ja selle järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.1

RKP poolt emiteeritud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.2

RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.3

RKP poolt ECI pankadele üle kantud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

sündmusepõhine

3.4

RKP-le tagastatud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.5

NHTO pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.6

ECI pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

sündmusepõhine

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.8

RKP poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.9

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.10

NHTO pankadele tagastatud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.11

NHTO pankade poolt töödeldud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.12

NHTO pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

3.13

ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

1. kategooria

3.14

ECI pankadele tagastatud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

sündmusepõhine

3.15

ECI pankade poolt töödeldud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

2. kategooria

3.16

ECI pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik ECI pangad, mida RKP haldab

2. kategooria

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

kõik seadusliku maksevahendi ja selle eelse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

4.2

Pangatähtede ülekanne

kõik seadusliku maksevahendi, selle eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

kõik seadusliku maksevahendi, selle eelse ja järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

5.1–5.3

Tulevaste eurosüsteemi RKPde andmeühikud

kõik seadusliku maksevahendi ja selle eelse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.   Euro müntide andmete täielikkuse kontroll

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Jaotus seeriate ja nimiväärtuste kaupa

Jaotus üksuste kaupa

Andmeliik

1.1

Riigi käibemüntide netoemissioon

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

1.2

Riigi meenemüntide netoemissioon (kogus)

2. kategooria

1.3

Riigi meenemüntide netoemissioon (väärtus)

2. kategooria

2.1

Mündivarud

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik münte emiteerivad kolmandad osapooled, kellelt RKP kogub mündivarude andmeid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse või järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.1

Üldsusele emiteeritud mündid

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik münte emiteerivad kolmandad osapooled, kellelt RKP kogub mündivarude andmeid

1. kategooria

3.2

Üldsuselt tagastatud mündid

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik münte emiteerivad kolmandad osapooled, kellelt RKP kogub mündivarude andmeid

1. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

3.3

Töödeldud mündid

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik münte emiteerivad kolmandad osapooled, kellelt RKP kogub mündivarude andmeid

2. kategooria

3.4

Ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

kõik münte emiteerivad kolmandad osapooled, kellelt RKP kogub mündivarude andmeid

2. kategooria

4.1

Käibemüntide ülekanded

kõik seadusliku maksevahendi või selle järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

kõik seadusliku maksevahendi või selle järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

2. kategooria

kõik seadusliku maksevahendi eelse või järgse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

5.2

Krediteeritud meenemüntide arv münte emiteerivates üksustes

2. kategooria

5.3

Krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteerivates üksustes

2. kategooria

6.1

Müntide ülejääk

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

6.2

Müntide puudujääk

kõik seadusliku maksevahendi staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

6.3

RKP poolt juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud varude väärtus

1. kategooria

7.1–7.3

Tulevaste eurosüsteemi RKPde andmeühikud

kõik seadusliku maksevahendi või selle eelse staatusega kombinatsioonid

sündmusepõhine

4.   Sularahainfrastruktuuri ja BRFi andmete täielikkuse kontroll

Andmeühiku number ja nimetus

Jaotus nimiväärtuste kaupa

Andmeliik

RKPga seotud sularahainfrastruktuuri andmeühikud

1.1

RKP filiaalide arv

2. kategooria

1.2

Ladustusvõime

2. kategooria

1.3

Sortimisvõime

2. kategooria

1.4

Veovõime

2. kategooria

Üldise sularahainfrastruktuuri ja BRFi andmeühikud

2.1

Krediidiasutuste filiaalide arv

2. kategooria

2.2

Krediidiasutuste kaugfiliaalide arv

sündmusepõhine

2.3

Sularahaveo ettevõtete arv

sündmusepõhine

2.4

RKP omandis mitteolevate sularahakeskuste arv

sündmusepõhine

2.5

Krediidiasutuste poolt käitatavate sularahaautomaatide (ATM) arv

2. kategooria

2.6

Muude sularahaautomaatide arv

sündmusepõhine

2.7

Klientide kasutuses olevate sularaha taasringlusseadmete (CRM) arv, mida käitavad krediidiasutused

sündmusepõhine

2.8

Klientide kasutuses olevate krediidiasutuste käitatavate sularahasisestusautomaatide arv

sündmusepõhine

2.9

Pangatöötajate kasutatavate pangatähtede töötlusseadmete arv, mida opereerivad krediidiasutused

sündmusepõhine

2.10

Töötajate poolt kasutatavate arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinate arv, mida käitavad teised kutselised sularahakäitlejad

sündmusepõhine

BRFi tegevuse andmeühikud

3.1

Krediidiasutuste poolt klientidele taasringlusse väljastatud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine

3.2

Muude kutseliste sularahakäitlejate poolt klientidele taasringlusse väljastatud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine

3.3

Krediidiasutuste poolt käitatavatel arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel töödeldud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine

3.4

Muude kutseliste sularahakäitlejate poolt käitatavatel arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel töödeldud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine

3.5

Krediidiasutuste poolt käitatavatel arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine

3.6

Muude kutseliste sularahakäitlejate poolt käitatavatel arveldusosakonna (back-office) pangatähtede sortimise masinatel ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähtede arv

kõik nimiväärtused, mille puhul eksisteerib vähemalt üks seadusliku maksevahendi staatuses seeria/variandi/nimiväärtuse kombinatsioon vähemalt ühe kuu jooksul aruandeperioodil

sündmusepõhine


VI LISA

RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde poolt esitatud andmete õigsuse kontroll

1.   Sissejuhatus

CIS 2-s toimub RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde poolt EKP-le esitatud andmete õigsuse kontroll, mille puhul eristatakse kahte liiki kontrolle, „peab-kontrollid” (must-checks) ja „peaks-kontrollid” (should-checks).

„Peab-kontroll” on õigsuse kontroll, mille käigus ei tohi ületada piirnormi. Kui „peab-kontroll” ebaõnnestub, loetakse asjaomased andmed ebaõigeks ja CIS 2 lükkab kogu RKP poolt saadetud andmesõnumi tagasi. Piirnorm on 1 % nendel õigsuse kontrollidel, milles tehtemärgiks on „võrdub” (1), ja null kõikide ülejäänud õigsuse kontrollide puhul.

Eelnimetatud „peaks-kontroll” on õigsuse kontroll, mille puhul kohaldatakse piirnormi 3 %. Kui see norm ületatakse, ei mõjuta see CIS 2-s andmesõnumi vastuvõtmist, kuid veebipõhises onlain-rakenduses kuvatakse selle õigsuse kontrolli kohta hoiatus. Seda hoiatust näevad kõik RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde kasutajad ning müntide puhul ka kõik nõuetele vastavalt kolmandad osapooled.

Õigsuse kontroll viiakse läbi seadusliku maksevahendi staatuses olevate pangatähtede ja müntide andmete suhtes ning eraldi seeria ja nimiväärtuse kõikide kombinatsioonide suhtes. Pangatähtede osas toimub see ka variandi, kui on, ja nimiväärtuse kõikide kombinatsioonide suhtes. Õigsuse kontrollid pangatähtede ülekannete suhtes (kontrollid 5.1 ja 5.2) ja müntide ülekannete suhtes (kontroll 6.6) viiakse läbi ka seadusliku maksevahendi staatusele eelneva ja järgneva staatustega pangatähtede ja müntide suhtes.

2.   Riigi pangatähtede netoemissiooni õigsuse kontroll

Kui uus seeria, variant või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks, viiakse õigsuse kontroll läbi alates esimesest aruandeperioodist, mil vastav seeria/variant/nimiväärtus sai seaduslikuks maksevahendiks. Riigi eelmise aruandeperioodi netoemissioon (t – 1) on sellisel juhul null.

2.1   Riigi pangatähtede netoemissioon (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil (stock method) perioodi t kohta

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi (t – 1) kohta

=

 

 

3.1

RKP poolt emiteeritud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

3.9

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

3.13

ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

3.4

RKP-le tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

3.10

NHTO pankadele tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

3.14

ECI pankadele tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil arvutatakse alljärgnevas tabelis näitlikustatud viisil.

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi t kohta =

 

 

1.1

Valmis pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

1.2

Liinil hävitatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

1.3

Liiniväliselt hävitatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.5

Ringluskõlbmatute (hävitamisele kuuluvate) pangatähtede varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.7

Uute pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.8

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.9

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

2.10

Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

2.11

Uute pangatähtede logistilised varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

2.12

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

2.13

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

2.14

Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

2.15

ECI pankadest lähtuvate või neisse suunduvate pangatähtede logistilised varud

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

3.   Pangatähtede varude andmete õigsuse kontroll

Pangatähtede varude õigsuse kontroll viiakse läbi alates teisest aruandeperioodist, mil RKP esitab CIS 2 andmeid EKP-le.

Kui seeria, variant või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks, viiakse see õigsuse kontroll läbi alates teisest aruandeperioodist, mil kõnealune seeria/variant/nimiväärtus on seaduslik maksevahend.

RKPde puhul, kes on euro äsja kasutusele võtnud (st olid enne tulevased eurosüsteemi RKPd), viiakse pangatähtede varude õigsuse kontroll läbi alates teisest aruandeperioodist pärast euro kasutuselevõtmist.

3.1   Eurosüsteemi strateegilise varu uute pangatähtede muutus (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline varu

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,

kus

„varu liiki (to)” = ESS

+

Σ

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,

kus

kvaliteet = uus JA „varu liik” = ESS

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,

kus

kvaliteet = uus JA („varu liigist (from)” = ESS VÕI „varu liigist (from)” = tootmine) JA „varu liiki (to)” = ESS

Enne kui uusi ESSi pangatähti võib emiteerida, kantakse nad üle emiteeriva RKP logistilisse varusse.

3.2   Eurosüsteemi strateegilise varu ringluskõlblike pangatähtede muutus (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede strateegiline varu

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, kus kvaliteet = ringluskõlblik JA „varu liiki (to)” = ESS

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, kus kvaliteet = ringluskõlblik JA „varu liigist (from)” = ESS

Enne kui ringluskõlblikke ESS pangatähti võib emiteerida, kantakse nad üle nad emiteeriva RKP logistilisse varusse.

3.3   Uute ja ringluskõlblike pangatähtede logistiliste varude muutus (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud RKPs

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k kus „varu liiki (to)” = LS

+

Σ

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k kus kvaliteet = uus või ringluskõlblik JA „varu liiki (to)” = LS

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, kus (kvaliteet = uus või ringluskõlblik JA „varu liigist (from)” = LS) või (kvaliteet = uus JA „varu liigist (from)” = tootmine JA „varu liiki (to)” = LS)

 

3.1

RKP poolt emiteeritud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

3.8

RKP poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

3.2

RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

3.3.

RKP poolt ECI pankadele üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k


3.4   Töötlemata pangatähtede varude muutus (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

3.4

RKP-le tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

3.5

NHTO pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

3.6

ECI pankadelt RKP-le üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, kus kvaliteet = töötlemata

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, kus kvaliteet = töötlemata

Kõik töötlemata pangatähtede vastuvõtmised kirjendatakse vastuvõtvas RKP-s: „varu liiki (to)” = LS.

Kõik töötlemata pangatähtede ülekanded kirjendatakse varustavas RKP-s: „varu liigist (from)” = LS ja „varu liiki (to)” = LS.

3.5   Pangatähtede varude muutus NHTO pankades (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

2.7

Uute pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.8

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.9

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.10

Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

2.7

Uute pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.8

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud NHTO pankades

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.9

Ringluskõlbmatute pangatähtede varud NHTO pankades

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

2.10

Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

3.2

RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

3.10

NHTO pankadele tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

3.5

NHTO pankade poolt RKP-le üle kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

3.9

NHTO pankade poolt ringlusse lastud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Käesoleva suunise tähenduses on kõik ringlusest NHTO pankadele tagastatud pangatähed kuni töötlemiseni hõlmatud punktiga 2.10 („Töötlemata pangatähtede varud NHTO pankades”).

3.6   Töötlemata pangatähtede varude muutus ECI pankades (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

2.14

Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

=

 

2.14

Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

 

3.15

ECI pankade poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

+

 

3.14

ECI pankadele tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

Käesoleva suunise tähenduses on kõik ringlusest ECI pankadele tagastatud pangatähed kuni töötlemiseni hõlmatud punktis 2.14 („Töötlemata pangatähtede varud ECI pankades”).

3.7   Pangatähtede varude muutus tulevastes eurosüsteemi RKPdes (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

5.1

Varud enne seaduslikuks maksevahendiks muutmist

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

5.2

Eeljaotus

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

5.1

Varud enne seaduslikuks maksevahendiks muutmist

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

5.2

Eeljaotus

t – 1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

 

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,

kus „RKP-lt” ≠ andmeid esitav RKP-k

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,

kus „RKP-le” ≠ andmeid esitav RKP-k

4.   Pangatähtedega seotud toimingute andmete õigsuse kontroll

4.1   RKPde poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed (peab-kontroll)

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.8

RKP poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

3.7

RKP poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k


4.2   NHTO pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed (peab-kontroll)

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.12

NHTO pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

3.11

NHTO pankade poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k


4.3   ECI panga poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed (peab-kontroll)

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.16

ECI pankade poolt ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

3.15

ECI pankade poolt töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, ECI pank-m

5.   Pangatähtede ülekannete andmete õigsuse kontrollid

5.1   Ülekanded erinevate varu liikide (to) vahel sama RKP raames (peab-kontroll)

Tingimused

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

KUI

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, „RKP-le”-m, „varu liigist (from)”-u, „varu liiki (to)”-v, kvaliteet-x, kava-y,

kus RKP-k = RKP-m

SIIS

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

varu liik-u ≠ varu liik-v


5.2   (Tulevaste eurosüsteemi) RKPde vaheliste pangatähtede ülekannete andmete vastavuse kontroll (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Σ

4.2

Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, „RKP-le”-m, kvaliteet-n, „varu liiki (to)”-p

=

 

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-m, „RKP-lt”-k, kvaliteet-n, „varu liiki (to)”-p

RKP või tulevase eurosüsteemi RKP poolt üle kantud pangatähed peavad võrduma teise RKP või tulevase eurosüsteemi RKP poolt vastu võetud pangatähtedega.

6.   Müntide andmete õigsuse kontroll

6.1   Riigi müntide netoemissiooni muutus (peaks-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

 

 

1.1

Riigi käibemüntide netoemissioon

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

=

 

 

1.1

Riigi käibemüntide netoemissioon

t – 1

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

+

Σ

3.1

Üldsusele jaotatud mündid

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Σ

3.2

Üldsuselt tagastatud mündid

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

See õigsuse kontroll viiakse läbi alates teisest aruandeperioodist, mil RKP esitab CIS 2 andmeid EKP-le.

Kui uus seeria või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks, viiakse see õigsuse kontroll läbi alates esimesest aruandeperioodist, mil kõnealune seeria või nimiväärtus sai seaduslikuks maksevahendiks. Riigi eelmise aruandeperioodi netoemissioon (t – 1) on sellisel juhul null.

6.2   Mündivarude andmete vastavuse kontroll (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Σ

2.1

Mündivarud

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

 

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

CIS 2-s kogutakse andmeid varude kohta (andmeühik 2.1), olenemata sellest, kas need on krediteeritud juriidilis(t)ele emitendile/emitentidele või mitte. Osalevas liikmesriigis füüsiliselt münte valdavate münte emiteerivate üksuste varud kokku peavad olema suuremad või võrduma selle liikmesriigi juriidilisele emitendile või teistele osalevate liikmesriikide juriidilistele emitentidele krediteeritud varudega.

6.3   Kõikide krediteeritud varude võrdlus RKP krediteeritud varudega (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Muud üksikasjad

 

Σ

5.1

Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes

t

andmeid esitav RKP-k

Kuna andmeühik 5.1 esitatakse numbriliselt, korrutatakse üksiknumbrid vastavate nimiväärtustega

+

 

5.3

Krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteerivates üksustes

t

andmeid esitav RKP-k

 

 

6.3

RKP poolt juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud varude väärtus

t

andmeid esitav RKP-k


6.4   Müntide töötlemise andmed (peab-kontroll)

Andmeühiku nimetus ja number

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.4

Ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, üksus-m

3.3

Töödeldud mündid

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, üksus-m


6.5   Üle- ja puudujääkide kontroll (peab-kontroll)

Tingimused

Andmeühiku nimetus

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

KUI

6.1

Müntide ülejääk

t

nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

> 0

SIIS

6.2

Müntide puudujääk

t

nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k

Peab olema 0 või tühi


6.6   (Tulevaste) osalevate liikmesriikide vaheliste müntide ülekannete andmete vastavuse kontroll (peaks-kontroll)

Andmeühiku nimetus

Aruandeperioodid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

4.1

Käibemüntide ülekanded

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k, „Liikmesriigile”-m

=

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

t

seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-m, „Liikmesriigilt”-k

(Tulevase) osaleva liikmesriigi poolt tarnitud müntide andmed peavad võrduma muu (tulevase) osaleva liikmesriigi poolt vastu võetud müntidega.


(1)  Lubatud maksimaalne erinevus võrrandi vasaku ja parema poole vahel ei tohi ületada piirnormiga korrutatud suurema absoluutväärtusega poole väärtust. Õigsuse kontroll teeb kindlaks, kas: absoluutväärtus („vasak pool” – „parem pool”) on väiksem või võrdne kui lubatud suurim erinevus.

Näide:

„vasak pool” = 190; „parem pool” = 200; piirnorm = 1 %; lubatud maksimumerinevus: 200 × 1 % = 2;

Õigsuse kontrollist tuleneb, kas: absoluutväärtus (190 – 200) ≤ 2

Käesolevas näites: absoluutväärtus (190 – 200) = 10. Seega on õigsuse kontrolli tulemus negatiivne.


SÕNASTIK

Käesolevas sõnastikus määratletakse suunise lisades kasutatavad tehnilised mõisted.

Eurosüsteemi strateegiline varu”: (Eurosystem Strategic Stock, ESS) — uute ja ringluskõlblike euro pangatähtede varu, mis on ladustatud teatavates RKPdes, et tulla toime euro pangatähtede nõudlusega, mida ei suudeta rahuldada logistilistest varudest (1).

Käibemündid”: (circulation coins) — euro mündid, millele on antud seadusliku maksevahendi staatus kogu euroalal vastavalt nõukogu 3. mai 1998. aasta määrusele (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (2) (st 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusele võetud esimene euro käibemüntide seeria koosneb müntidest nimiväärtusega 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1 ja 2 eurot). Euro käibemündid hõlmavad eriviimistluse või -kvaliteedi ja/või pakendiga münte ning euro mälestuskäibemünte. Viimatinimetatuga mälestatakse tavaliselt sündmust või isikut ning need emiteeritakse nimiväärtuses piiratud aja jooksul ja piiratud koguses.

Logistilised varud”: (logistical stocks, LS) — kõik RKPdes ning käesoleva suunise tähenduses ka NHTO pankades ja ECI pankades olevad uute ja ringluskõlblike euro pangatähtede varud, mis ei kuulu ESSi hulka (1).

Meenemündid”: (collector coins) — euro mündid, mis on seaduslikuks maksevahendiks ainult need emiteerinud liikmesriigis ja mis ei ole mõeldud ringluseks. Nende nimiväärtus, kujundus, mõõtmed ja kaal erinevad euro käibemüntide vastavatest näitajatest, et neid saaks euro käibemüntidest lihtsalt eristada. Meenemündid hõlmavad ka investeerimismünte (3).

Mündiseeriad”: (coin series) — eri nimiväärtustega euro müntide kogum, mis on määratletud seeriana määruses (EÜ) nr 975/98 (st 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusele võetud esimene euro käibemüntide seeria koosneb müntidest nimiväärtusega 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1 ja 2 eurot), kusjuures euro mündid, mille tehnilisi spetsifikatsioone või kujundust on muudetud (nt Euroopa kaardi muutused aversil) kujutavad endast uut mündiseeriat ainult juhul, kui need nimetatakse uueks seeriaks määruse (EÜ) nr 975/98 muudatuses või muus ühenduse õigusaktis.

Mündivoldik”: (starter kit) — erineva nimiväärtusega euro käibemüntide pakk, kooskõlas pädevate ametiasutuste määrangutega, eesmärgiga kaaseeljaotada euro käibemünte elanikkonnale tulevases osalevas liikmesriigis.

Münte emiteerivad üksused”: (coin-issuing entities) — kõik üksused, keda riigi euro müntide seaduslik emitent on volitanud euromünte ringlusse laskma, või seaduslik emitent ise. Münte emiteerivateks üksusteks võivad olla RKP, rahapajad, riigikassa, volitatud riigiasutused ja volitatud eraõiguslikud isikud. Nende münte emiteerivate üksuste, välja arvatud RKP kohta kasutataks samuti nimetust „münte emiteerivad kolmandad osapooled”.

Nimiväärtus”: (denomination) — euro pangatähe või mündi nimiväärtus, mis on kehtestatud pangatähtede puhul otsusega EKP/2003/4 või hilisema EKP aktiga ja müntide puhul nõukogu määrusega (EÜ) nr 975/98 või hilisema ühenduse õigusaktiga.

Pangatähtede nõudmiseni hoidmise skeem” või „NHTO skeem”: (notes-held-to-order scheme või NHTO scheme) — RKP ja tema osaleva liikmesriigi teatavate krediidiasutuste (NHTO pankade) vaheline eraldiseisvate lepingute süsteem, mille puhul RKP i) varustab NHTO panku euro pangatähtedega, mida nad hoiavad oma ruumides eesmärgiga need ringlusse lasta, ja ii) krediteerib NHTO panku seoses euro pangatähtedega, mille nende kliendid on hoiustanud, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust nad on kontrollinud, mis on nende hoiul ja millest nad on RKPd teavitanud. RKP poolt NHTO pankadele üle kantud pangatähed kuuluvad RKP valmis pangatähtede (andmeühik 1.1) hulka. NHTO pankade hoiul olevad pangatähed ei kuulu RKP riigi pangatähtede netoemissiooni hulka.

Pangatähtede seeriad”: (banknote series) — eri nimiväärtustega euro pangatähtede kogum, mis on määratletud seeriana Euroopa Keskpanga 20. märtsi 2003. aasta otsuses EKP/2003/4 euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (4) või hilisemas EKP õigusaktis (st 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusele võetud esimene euro pangatähtede seeria koosneb pangatähtedes nimiväärtusega 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 eurot), kusjuures euro pangatähed, mille tehnilisi spetsifikatsioone või kujundust on muudetud (nt erinevate EKP presidentide erinevad allkirjad) kujutavad endast uut pangatähtede seeriat ainult juhul, kui need nimetatakse uueks seeriaks otsuse EKP/2003/4 muudatuses või muus EKP õigusaktis.

Pangatähtede variant”: (banknote variant) — pangatähtede seeria allseeria, mis koosneb ühe või mitme nimiväärtusega pangatähtedest, millel on uuendatud turvaelemendid ja/või muudetud kujundus.

Riigi brutoemissioon”: (national gross issuance) — euro müntide puhul euro käibemündid või euro meenemündid, mille osaleva liikmesriigi seaduslik emitent on emiteerinud (st mündid, mille nimiväärtus on krediteeritud juriidilisele emitendile), olenemata sellest, kas need mündid on RKP, tulevase eurosüsteemi RKP, münte emiteeriva kolmanda osapoole või elanikkonna valduses.

Käibemüntide puhul: riigi brutoemissioon = riigi käibemüntide netoemissioon (andmeühik 1.1) + käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes (andmeühik 5.1) + käibemüntide ülekanded alates nende kasutusele võtmisest (kumulatiivne andmeühik 4.1) – käibemüntide vastuvõtmised alates nende kasutusele võtmisest (kumulatiivne andmeühik 4.2).

Meenemüntide puhul: riigi brutoemissioon = riigi meenemüntide netoemissioon (väärtus) (andmeühik 1.3) + krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteerivates üksustes (andmeühik 5.3).

Riigi pangatähtede netoemissioon”: (national net issuance of banknotes) — konkreetse RKP poolt emiteeritud ja ringlusse lastud euro pangatähtede maht teataval ajahetkel (nt aruandeperioodi lõpul), sealhulgas euro pangatähed, mille on ringlusse lasknud selle RKP jurisdiktsioonis asuvad NHTO pangad ja ECI pangad. Siia ei kuulu pangatähtede ülekanded teistele RKPdele või tulevastele eurosüsteemi RKPdele. Riigi pangatähtede netoemissiooni võib arvutada kas i) varumeetodil, milles kasutatakse ainult teatava ajahetke varude andmeid, või ii) voogude meetodil, milles agregeeritakse voogude andmed alates pangatähtede kasutuselevõtust kuni teatava ajahetkeni (st aruandeperioodi lõpuni).

Varumeetod: riigi netoemissioon = valmis pangatähed (andmeühik 1.1) – valmis pangatähtede varud (andmeühikud 2.1 kuni 2.15) – valmis pangatähed, mis on hävitatud (andmeühikud 1.2 ja 1.3)

Voogude meetod: riigi netoemissioon = RKP poolt emiteeritud valmis pangatähed (sealhulgas NHTO pankade ja ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähed) alates nende kasutusele võtmisest (kumulatiivsed andmeühikud 3.1, 3.9 ja 3.13) – RKP-le tagastatud valmis pangatähed (sealhulgas NHTO pankadele ja ECI pankadele tagastatud pangatähed) alates nende kasutusele võtmisest (kumulatiivsed andmeühikud 3.4, 3.10 ja 3.14).

Ringluses olevad mündid”: (coins in circulation) — euro käibemüntide riikide agregeeritud netoemissioon (andmeühik 1.1). Tuleb arvesse võtta, et mõistet „ringluses olevad mündid” ei kohaldata riigi tasandil, sest ei ole võimalik tuvastada, kas ühes osalevas liikmesriigis ringlusse lastud mündid ringlevad seal ja kas nad on naasnud ringlusest teiste osalevate liikmesriikide münte emiteerivatesse üksustesse. Mõiste ei hõlma euro meenemünte, kuna need on seaduslikuks maksevahendiks ainult need emiteerinud liikmesriigis.

Ringluses olevad pangatähed”: (banknotes in circulation) — eurosüsteemi poolt emiteeritud ja RKPde poolt teataval ajahetkel ringlusse lastud pangatähed, mis käesoleva suunise tähenduses hõlmavad ka NHTO pankade ja ECI pankade poolt ringlusse lastud pangatähti. See näitaja on võrdne euro pangatähtede riikide agregeeritud netoemissiooniga. Tuleb arvesse võtta, et mõistet „ringluses olevad pangatähed” ei kohaldata riigi tasandil, sest ei ole võimalik tuvastada, kas ühes osalevas liikmesriigis ringlusse lastud pangatähed ringlevad selles liikmesriigis või kas nad on naasnud ringlusest teistesse RKPdesse, NHTO pankadesse või ECI pankadesse.

Ringluskõlbmatud pangatähed”: (unfit banknotes) — i) euro pangatähed, mis on tagastatud RKP-le ning mis ei ole ringluskõlblikud vastavalt EKP iseseisvale õigusaktile pangatähtede töötlemise kohta RKPde poolt, või ii) euro pangatähed, mis on tagastatud krediidiasutustele, sh NHTO pankadele ja ECI pankadele, ning mis ei ole ringluskõlblikud vastavalt BRFs sätestatud sortimise miinimumstandarditele.

Ringluskõlblikud pangatähed”: (fit banknotes) — i) euro pangatähed, mis on tagastatud RKP-le ning mis on ringluskõlblikud vastavalt EKP iseseisvale õigusaktile pangatähtede töötlemise kohta RKPde poolt, või ii) euro pangatähed, mis on tagastatud krediidiasutustele, sh NHTO pankadele ja ECI pankadele ning mis on ringluskõlblikud vastavalt BRFs sätestatud sortimise miinimumstandarditele.

Sularahakeskus”: (cash centre) — tsentraliseeritud turvarajatis, kus euro pangatähti ja/või euro käibemünte töödeldakse pärast kohaletoomist erinevatest asukohtadest.

Töötlemata pangatähed”: (unprocessed banknotes) — i) euro pangatähed, mis on tagastatud RKP-le, kuid mille ehtsust ja ringluskõlblikkust ei ole kontrollitud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede töötlemise kohta RKPde poolt, või ii) euro pangatähed, mis on tagastatud krediidiasutustele, sh NHTO pankadele ja ECI pankadele, kuid mille ehtsust ja ringluskõlblikkust ei ole kontrollitud vastavalt BRF-le.

Uued pangatähed”: (new banknotes) — euro pangatähed, mida ei ole veel RKPde, NHTO pankade ega ECI pankade poolt ringlusse lastud ega tulevase eurosüsteemi RKP poolt eeljaotatud.

Valmis mündid”: (created coins) — euro käibemündid: i) mille rahapajad on tootnud vastavat liikmesriiki tähistava küljega; ii) mis on tarnitud osaleva liikmesriigi münte emiteerivale üksusele ja iii) mis on registreeritud nende münte emiteerivate üksuste sularaha haldussüsteemis. See kehtib mutatis mutandis euro meenemüntide kohta.

Väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede programm” või „ECI programm”: (extended custodial inventory programme või ECI programme) — programm, mis koosneb EKP, RKP ja konkreetsete krediidiasutuste („ECI pangad”) vahelistest lepingutest, mille puhul RKP i) varustab ECI panku euro pangatähtedega, mis on nende hoiul väljaspool Euroopat eesmärgiga need ringlusse lasta, ja ii) krediteerib ECI pankadele euro pangatähed, mille nende kliendid on hoiustanud, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust nad on kontrollinud, mis on nende hoiul ja millest nad on RKPd teavitanud. ECI pankade poolt hoitavad pangatähed, sealhulgas RKP ja ECI pankade vahel teel olevad pangatähed, on täielikult tagatud kuni nad on ECI pankade poolt ringlusse lastud või tagastatud RKP-le. RKP poolt ECI pankadele üle kantud pangatähed kuuluvad RKP valmis pangatähtede (andmeühik 1.1) hulka. ECI pankade hoiul olevad pangatähed ei kuulu RKP riigi pangatähtede netoemissiooni hulka.

Üldsus”: (public) — seoses euro müntide emiteerimisega elanikkond ja kõik juriidilised isikud, kes ei ole (tulevases) osalevas liikmesriigis münte emiteerivateks üksusteks.


(1)  Vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede varude haldamise kohta.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.

(3)  Münte, mida müüakse investeerimiseks väärismetallidesse, nimetatakse investeerimismüntideks. Neid vermitakse vastavalt turunõudlusele ning neil ei ole mingit erilist kujundust ega kvaliteeti. Selliste müntide hinnaks on neis sisalduva metalli turuhind pluss vermimismarginaal, mis katab tootmis- ja reklaamikulud ning väikese kasumi.

(4)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.


Top