EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0461

Komisjoni otsus, 29. aprill 2004, millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt nõukogu direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1714 all)EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–145 (ES)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 78–125 (EN)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–138 (PT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–141 (EL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–140 (IT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–133 (NL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–142 (DE)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 79–127 (FI)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 96–139 (DA)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–134 (FR)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 77–126 (SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 43 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/461/oj

32004D0461

Komisjoni otsus, 29. aprill 2004, millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt nõukogu direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1714 all)EMPs kohaldatav tekst.

CS.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
ET.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
HU.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
LT.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
LV.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
MT.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
PL.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
SK.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464
SL.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 418 - 464


Komisjoni otsus,

29. aprill 2004,

millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt nõukogu direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 1714 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/461/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. septembri 1996. aasta direktiivi 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta, [1] eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiv 96/62/EÜ kehtestab välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise raamistiku ning sätestab õhu kvaliteediteabe aruandluse üksikasjaliku korra.

(2) Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiiviga 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus [2] sätestatakse teataval kindlaksmääratud kuupäeval saavutatavad piirtasemed.

(3) Komisjoni 8. novembri 2001. aasta otsus 2001/839/EÜ, millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ, [3] andis mudeli, mille alusel pidid liikmesriigid andma teavet õhukvaliteedi kohta vastavalt nendele direktiividele.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2000. aasta direktiiv 2000/69/EÜ benseeni ja süsinikoksiidi piirtaseme kohta välisõhus [4] sätestab teatud kindlaksmääratud kuupäeval saavutatavad piirtasemed. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2002 direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osoonisisalduse kohta [5] sätestab sihtväärtused, pikaajalised eesmärgid, teavitamis- ja häiretasemed, mis loovad teatud kohustusi. Korraline ettekandmine liikmesriikide poolt on nende direktiivide lahutamatu osa, loetav koos direktiiviga 96/62/EÜ ning asendamatu vastavuse kontrollimiseks nende kohustustega.

(5) Veel enam, mitmed direktiivi 96/62/EÜ artiklis 11 sätestatud punktid seonduvalt direktiivide 1999/30/EÜ, 2002/69/EÜ ja 2002/3/EÜ poolt hõlmatud saasteainetega peavad olema esitatud aastaaruannetena.

(6) Vastavalt direktiivile 1999/30/EÜ on nõukogu 15. juuli 1980 direktiivi 80/779/EMÜ õhu kvaliteedi piirtasemete ja soovituslike väärtuste kohta vääveldioksiidi ja hõljuvata osakeste suhtes, [6] nõukogu 3. detsembri 1982. aasta direktiivi 82/884/EMÜ plii piirtaseme kohta õhus [7] ja nõukogu 7. märtsi 1982. aasta direktiivi 85/203/EMÜ õhu kvaliteedistandardite kohta lämmastikdioksiidi suhtes [8] kohased aruandlust käsitlevad sätted alates 19. juulist 2001 tühistatud, kuigi nende direktiivide kohased piirtasemed jäävad direktiivide 80/779/EMÜ ja 82/884/EMÜ puhul jõusse kuni aastani 2005 ja direktiivi 85/203/EMÜ puhul aastani 2010 ning aruandlus nende piirtasemete ületamise kohta jätkub vastavalt direktiivi 1999/30/EÜ artikli 9 lõikele 6.

(7) Tagamaks, et nõutav teave esitatakse nõuetekohases vormingus, peavad liikmesriigid nimetatud teabe esitama standardiseeritud küsimustiku alusel.

(8) Otsusega 2001/839/EÜ sätestatud küsimustikku tuleb laiendada nii, et see hõlmaks ka direktiividest 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ tuleneva aastaaruande kohustuse, viies samal ajal sisse mõned direktiivi 1999/30/EÜ puudutavad muudatused, mis on tehtud selgitamise eesmärgil ning selleks, et tagada aruannete parem hindamine.

(9) Selguse huvides peaks otsuse 2001/839/EÜ asendama.

(10) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/62/EÜ artikli 12 lõikega 2 asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid kasutavad lisas sätestatud küsimustikku alusena edastamaks teavet, mida on vaja iga-aastaselt esitada vastavalt direktiivi 96/62/EÜ artikli 11 lõikega 1 ja artikli 12 lõikega 1 ning järgmistele sätetele:

- direktiivi 1999/30/EÜ artikli 3 lõiked 1, 3 ja 4, artikli 4 lõige 1, artikli 5 lõiked 1, 2, 4 ja 5, artikkel 6, artikli 7 lõiked 1, 2, ja 3 ning artikli 9 lõige 6,

- direktiivi 2000/69/EÜ artikli 3 lõige 1, artikkel 4 ning artikli 5 lõiked 1, 2, 3 ja 5 ning

- direktiivi 2002/3/EÜ artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikli 4 lõiked 1 ja 2, artikkel 5, artikli 9 lõiked 1 ja 3 ning artikli 10 lõike 1 punkt a ja lõike 2 punkt b.

Artikkel 2

Otsus 2001/839/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margot Wallström

[1] EÜT L 296, 21.11.1996, lk 55. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[2] EÜT L 163, 29.6.1999, lk 41. Direktiivi on muudetud otsusega 2001/744/EÜ (EÜT L 278, 23.10.2001, lk 35).

[3] EÜT L 319, 4.12.2001, lk 45.

[4] EÜT L 313, 13.12.2000, lk 12.

[5] EÜT L 67, 9.3.2002, lk 14.

[6] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 30.

[7] EÜT L 378, 31.12.1982, lk 15.

[8] EÜT L 87, 27.3.1985, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Aruandlusküsimustik,

mis käsitleb nõukogu direktiivi 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta ning nõukogu direktiivi 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/69/EÜ benseeni ja süsinikoksiidi piirtaseme kohta välisõhus ja 2002/3/EÜ välisõhu osoonisisalduse kohta

LIIKMESRIIK: …

KONTAKTAADRESS: …

VÕRDLUSAASTA: …

KOOSTAMISKUUPÄEV: …

Järgmistes vormides eristatakse liikmesriigilt seaduse järgi nõutavaid ja vabatahtlikult esitatavaid andmeid. Vabatahtlikult esitatavad andmed trükitakse kursiivis.

Paljud vormid sisaldavad määramatut arvu täidetavaid ridu või veerge. Vormi näidises on seetõttu ainult kolm täidetavat tühja rida või veergu, kusjuures katkendlik joon näitab, et vormi tuleb vajaduse korral laiendada.

Lisaks liikmesriikide poolt täidetavatele vormidele esitatakse ka mõned tabelid. Tabelites esitatakse selline teave nagu kindlaksmääratud koodid, mida liikmesriigid ei või muuta.

Vormide nimekiri

Vorm 1 | Kontaktasutus ja selle aadress |

Vorm 2 | Alade ja linnastute piiritlus |

Vorm 3 | Hindamiseks kasutatavad mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid direktiivide 1999/30/EÜ ja 2000/69/EÜ järgi |

Vorm 4 | Osooni, sealhulgas lämmastikdioksiidi ja lämmastikoksiidide osooni suhtes hindamiseks kasutatavad mõõtmisjaamad |

Vorm 5 | Mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid, mida kasutatakse soovitatava lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse hindamiseks |

Vorm 6 | Mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid, mida kasutatakse muude osooni lähteainete sisalduse hindamiseks |

Vorm 7 | PM10 ja PM2,5 ning osooni lähteainete proovide võtmiseks ja mõõtmiseks kasutatavad meetodid: liikmesriikide poolt määratletavad valikulised lisakoodid |

Vorm 8 | Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus tasemed ületavad või ei ületa piirtasemeid või piirtasemete ja lubatud ületamismäära summat |

Vorm 9 | Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus osoonitase ületab või ei ületa sihtväärtusi või pikaajalisi eesmärke |

Vorm 10 | Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus tasemed ületavad või ei ületa ülemist või alumist hindamispiiri, sealhulgas teave lisahindamismeetodite kasutamise kohta |

Vorm 11 | Üksikud piirtasemete ning piirtasemete ja lubatud ületamismäära summa ületamised |

Vorm 12 | Üksikute ületamiste põhjused: liikmesriikide poolt määratletavad valikulised lisakoodid |

Vorm 13 | Üksikud osoonipiiride ületamised |

Vorm 14 | Osooni sihtväärtuste ületamine |

Vorm 15 | Osooni aastastatistika |

Vorm 16 | Osooni lähteainete aastane keskmine kontsentratsioon |

Vorm 17 | Seireandmed 10 minuti keskmiste SO2 tasemete kohta |

Vorm 18 | Seireandmed 24 tunni keskmiste PM2,5 tasemete kohta |

Vorm 19 | Lisahindamise koondtulemused ja lisahindamisel kasutatud meetodid |

Vorm 20 | Vormis 19 nimetatud lisahindamise meetodite viidete nimekiri |

Vorm 21 | SO2 piirtasemete ületamine looduslike allikate tõttu |

Vorm 22 | SO2 looduslikud allikad: liikmesriikide poolt määratletavad valikulised lisakoodid |

Vorm 23 | PM10 piirtasemete ületamine loodusnähtuste tõttu |

Vorm 24 | PM10 piirtasemete ületamine teede liivatamise tõttu talvel |

Vorm 25 | Piiriülese saaste alased konsultatsioonid |

Vorm 26 | Direktiivides 80/779/EMÜ, 82/884/EMÜ ja 85/203/EMÜ sätestatud piirtasemete ületamised |

Vorm 27 | Direktiivides 80/779/EMÜ, 82/884/EMÜ ja 85/203/EMÜ sätestatud piirtasemete ületamiste põhjused: liikmesriikide poolt määratletavad valikulised lisakoodid |

Tabelite nimekiri

Tabel 1 | PM10 ja PM2,5 ning osooni lähteainete proovide võtmiseks ja mõõtmiseks kasutatavad meetodid: standardkoodid |

Tabel 2 | Üksikute ületamiste põhjused: standardkoodid |

Tabel 3 | Kontsentratsioonikaartidel kasutatavad statistilised parameetrid |

Tabel 4 | SO2 looduslikud allikad: standardkoodid |

Tabel 5 | PM10 piirtaseme ületamisi põhjustanud loodusnähtused: standardkoodid |

Vorm 1. Kontaktasutus ja selle aadress

Kontaktasutuse nimi | |

Postiaadress | |

Kontaktisiku nimi | |

Kontaktisiku telefon | |

Kontaktisiku faks | |

Kontaktisiku e-posti aadress | |

Selgitavad märkused vajaduse korral | |

Märkus vormi 1 kohta:

Liikmesriikidel palutakse märkida riigisisese tasandi kontaktasutus ja kontaktisik, et komisjon võiks vajaduse korral nende poole pöörduda käesoleva küsimustikuga seotud üksikasjades.

Vorm 2. Alade ja linnastute piiritlus (direktiivi 96/62/EÜ artikkel 5 ja artikli 11 lõike 1 punkt b)

| Alad |

| | |

Ala täielik nimi | | | |

Ala kood | | | |

Saasteaine(d), võimaluse korral eraldi kaitseobjektid, mille kohta ala kohaldatakse | | | |

Tüüp (ag(linnastu)/nonag(muu)) | | | |

Pindala (km2) | | | |

Elanike arv | | | |

Ala piiride koordinaadid | | | |

Ala piiride koordinaadid | | | |

Ala piiride koordinaadid | | | |

Märkused vormi 2 kohta:

1) Liikmesriigid peaksid peale ala nime märkima ka ala kordumatu koodi.

2) Liikmesriik peab näitama ära saasteaine/saasteained, mille jaoks ala kohaldatakse, kasutades järgmisi koode:

"S" – SO2, "N" – NO2/NOx, "P" – PM10, "L" – plii, "B" – benseen, "C" – süsinikoksiid ja "O" – osoon, eraldatud semikooloniga, või "A" juhul, kui ala kohaldatakse kõigile neile saasteainetele. Kui alad on eraldi määratletud tervise, ökosüsteemi ja taimestiku kaitseks, peab liikmesriik kasutama järgmisi koode:

"SH" – SO2, tervisekaitse; "SE" – SO2, ökosüsteemi kaitse; "NH" – NO2, tervisekaitse; "NV" – NOx, taimestiku kaitse.

3) Tuleb näidata, kas ala on linnastu (kood "ag") või mitte (kood "nonag").

4) Liikmesriigid võivad soovi korral lisada ala suuruse ja rahvaarvu Euroopa tasandil andmete edasiseks töötlemiseks.

5) Liikmesriikidel palutakse andmete edasise töötlemise jaoks märkida alade piirid standardvormingus (hulknurgad, mille puhul kasutatakse ISO 6709 kohaseid geograafilisi koordinaate: geograafilist pikkust ja laiust). Liikmesriikidel palutakse eraldi esitada alade kaart (failina või paberil), et lihtsustada ala käsitlevate andmete nõuetekohast tõlgendamist. Liikmesriigid peavad esitama vähemalt vormi 2 kohased ala piirid või kaardi.

Vorm 3. Mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid, mida kasutatakse hindamiseks direktiivi 1999/30/EÜ (IX lisa) ja direktiivi 2000/69/EÜ (VII lisa) järgi

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 3 kohta:

1) Vormis 3 ja muudes selle küsimustiku vormides viitab "EoI mõõtmisjaama kood" koodile, mida kasutatakse andmete vahetamiseks teabevahetuse otsuse 97/101/EÜ alusel. "Kohaliku mõõtmisjaama kood" on kood, mida kasutatakse liikmesriigis või piirkonnas.

2) Liikmesriigil palutakse kolmandas veerus täpsustada ala(d), mida kohaldatakse alale, kus mõõtmisjaam asub. Kui tegemist on enama kui ühe alaga, tuleb koodid eraldada semikooloniga.

3) Liikmesriikidel palutakse kasutada veerge "SO2", "NO2", "NOx", "Plii", "Benseen" ja "CO" et näidata, kas mõõtmist kasutatakse direktiivi 1999/30/EÜ või direktiivi 2000/69/EÜ kohaseks hindamiseks, märkides jaatava vastuse korral "y" ja jättes lahtri eitava vastuse korral tühjaks. Veergu "NOx" tehtud märge tähendab, et mõõtmisjaam paikneb kohas, kus kohaldatakse taimekaitseks ettenähtud piirtaset. Kui mõõtmisjaam paikneb direktiivi 1999/30/EÜ IV lisas nimetatud plii eriallikate vahetus läheduses, palutakse liikmesriigil märkida "y" asemel "SS".

4) Liikmesriigid peaksid kasutama veerge "PM10" ja "PM2,5", et näidata, kas mõõtmismeetodit kasutatakse direktiivi 1999/30/EÜ kohaseks hindamiseks ja samal ajal näidata, millist mõõtmismeetodit kasutatakse. Kui mõõtmismeetodit kasutatakse direktiivikohaseks hindamiseks, märgib liikmesriik mõõtmismeetodi koodi (vt märkus 5); kui mõõtmismeetodit ei kasutata direktiivikohaseks hindamiseks, jäetakse lahter tühjaks. Direktiivi 96/62/EÜ artikli 6 kohast ametlikku hindamist ei nõuta PM2,5 tasemete puhul.

5) PM10 ja PM2,5 mõõtmismeetodit võib näidata ühe käesolevas küsimustikus antud standardkoodi (vt tabel 1) või liikmesriigi poolt määratletud koodi abil, mis viitab liikmesriigi poolt kirjeldatud meetodite eraldi nimekirjale (vt vorm 7). Kirjeldusse võib märkida ka viite küsimustikule lisatud eraldi dokumendile. Kui mõõtmismeetodit on aasta jooksul muudetud, palutakse liikmesriigil märkida mõlemad koodid: kõigepealt märgitakse aasta jooksul kauem kasutusel olnud meetod ja seejärel teine ning need eraldatakse semikooloniga.

6) Kui PM10 või PM2,5 mõõtmisel ei ole kasutatud direktiivi 1999/30/EÜ IX lisas sätestatud ajutist standardmeetodit, palutakse liikmesriigil märkida paranduskoefitsient, millega mõõdetud tasemeid on korrutatud, et saada käesolevas küsimustikus esitatud tasemed, või märkida vastav parandusvõrrand. Parandusvõrrandi kasutamise korral võib kasutada vaba vormingut, kus mõõdetud taset peaks väljendama "CM" ja teatatud taseme "CR", eelistatult vormingus CR = f(CM). Kui kasutatud meetodi abil saadud tulemused vastavad standardmeetodi abil saadud tulemustele ilma paranduseta, palutakse liikmesriigil seda näidata, märkides paranduskoefitsiendi või -võrrandi väärtuseks "1".

7) "Mõõtmisjaama ülesanne" näitab, kas mõõtmisjaam paikneb kohas, kus a) kohaldatakse tervisekaitsega seotud piirtasemeid, ökosüsteemide kaitsega seotud SO2 piirtaset ja taimekaitsega seotud NOx piirtaset (kood HEV), b) kohaldatakse ainult tervisekaitsega seotud piirtasemeid ja ökosüsteemide kaitsega seotud SO2 piirtaset (kood HE), c) kohaldatakse ainult tervisekaitsega seotud piirtaset ja taimekaitsega seotud NOx piirtaset (kood HV) või d) kohaldatakse ainult tervisekaitsega seotud piirtasemeid (kood H).

Vorm 4. Osooni, sealhulgas lämmastikdioksiidi ja lämmastikoksiidide osooni suhtes hindamiseks kasutatavad mõõtmisjaamad (direktiiv 2002/3/EÜ, III, IV, VI lisa)

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 4 kohta:

1) Liikmesriigil palutakse kolmandas veerus täpsustada ala(d), kus mõõtmisjaam asub.

2) Liikmesriikidel palutakse kasutada veerge "O3", "NO2" ja "NOx", et näidata, kas mõõtmist kasutatakse direktiivi 2002/3/EÜ kohaseks hindamiseks, märkides jaatava vastuse korral "y" ja jättes lahtri eitava vastuse korral tühjaks. Veerg pealkirjaga "NO2" näitab mõõtmist, nagu on mainitud direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõikes 1, veerg pealkirjaga "NOx" näitab mõõtmist, nagu mainitud direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõikes 3.

3) "Mõõtmisjaama liik" on määratletud vastavalt direktiivi 2002/3/EÜ IV lisale. Kasutada tuleb järgmisi koode: "U" – linn, "S" – eeslinn, "R" – maapiirkond ja "RB" – maapiirkonnataust.

Vorm 5. Mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid, mida kasutatakse soovitatava lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse hindamiseks (direktiiv 2002/3/EÜ, VI lisa)

| Mõõtmisjaamad |

| | |

EoI mõõtmisjaama kood | | | |

Kohaliku mõõtmisjaama kood | | | |

Osoonile kohaldatav ala kood | | | |

etaan | | | |

etüleen | | | |

atsetüleen | | | |

propaan | | | |

propüleen | | | |

n-butaan | | | |

i-butaan | | | |

1-buteen | | | |

trans-2-buteen | | | |

cis-2-buteen | | | |

1,3-butadieen | | | |

n-pentaan | | | |

i-pentaan | | | |

1-penteen | | | |

2-penteen | | | |

isopreen | | | |

n-heksaan | | | |

i-heksaan | | | |

n-heptaan | | | |

n-oktaan | | | |

i-oktaan | | | |

benseen | | | |

tolueen | | | |

etüülbenseen | | | |

m + p-ksüleen | | | |

o-ksüleen | | | |

1,2,4-trimetüülbenseen | | | |

1,2,3-trimetüülbenseen | | | |

1,3,5-trimetüülbenseen | | | |

formaldehüüd | | | |

Muude süsivesinike kui metaani kogusisaldus | | | |

Märkused vormi 5 kohta:

1) Liikmesriigil tuleb vormis 5 näidata iga mõõtmisjaama ja iga direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõike 3 kohaselt hinnatud aine mõõtmismeetodi ühe standardkoodi järgi, mis on esitatud käesolevas küsimustikus (vt tabel 1), või liikmesriigi poolt määratletud koodi järgi (vorm 7).

2) Arvestades, et kui osooni lähteainete aruannetes peab sisalduma jaotis "asjakohased lenduvad orgaanilised ained", on vormis 5 esitatud nimekiri direktiivi 2002/3/EÜ VI lisa kohaselt ainult soovitus.

Vorm 6. Mõõtmisjaamad ja mõõtmismeetodid, mida kasutatakse muude osooni lähteainete hindamiseks (direktiiv 2002/3/EÜ, lisa VI)

| Mõõtmisjaamad |

| | |

EoI mõõtmisjaama kood | | | |

Kohaliku mõõtmisjaama kood | | | |

Osoonile kohaldatav ala kood | | | |

Märkus vormi 6 kohta:

Vormi 6 vasakpoolseimas veerus tuleb liikmesriigil näidata direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõike 3 järgi hinnatud nende osooni lähteainete sisaldus, mida ei ole kirjeldatud vormis 5. Liikmesriigil tuleb vormis 6 näidata iga mõõtmisjaama ja iga aine puhul mõõtmismeetodit ühe käesoleva küsimustiku poolt antud standardkoodiga (vt tabel 1) või liikmesriigi määratletud koodiga (vorm 7). Vormi 5 märkust 2 kohaldatakse vastavalt vormile 6.

Tabel 1. PM10 ja PM2,5 ning osooni lähteainete proovide võtmiseks ja mõõtmiseks kasutatavad meetodid: standardkoodid1

Meetodi kood | Kirjeldus |

M1 | PM10 või PM2,5: beetaabsorptsioon |

M2 | PM10 või PM2,5: PM10 ja/või PM2,5 gravimeetria – pidevmõõtmine |

M2dxxx | PM10 või PM2,5: PM10 ja/või PM2,5 gravimeetria – pisteline mõõtmine; xxx peab olema mõõdetud päevade arv. Näide: pistelist proovivõttu 180 päeval aastas tähistab M2d180. |

M3 | PM10 või PM2,5: PM10 ja/või PM2,5 ostsilleeriv mikrokaalumine |

M4 | Muude süsivesinike kui metaani kogusisaldus: automaatne, poolpidev seire, muude süsivesinike kui metaani sisalduse arvutamine süsivesinike üldsisaldusest metaani sisalduse lahutamise teel; FID |

M5 | Muude süsivesinike kui metaani kogusisaldus: automaatne, poolpidev seire, pärast muude süsivesinike kui metaani kromatograafilist eraldamist metaanist; FID |

M6 | Lenduvad orgaanilised üksikühendid: automaatne proovivõtt ja sidusanalüüs; proovi krüogeenne eelkontsentreerimine, GC/FID (MS) analüüs |

M7 | Lenduvad orgaanilised üksikühendid: mahutisse võetavad täisõhuproovid; autonoomne GC/FID (MS) analüüs |

M8 | Lenduvad orgaanilised üksikühendid: proovivõtt aktiivse tahke absorbendiga; autonoomne GC/FID (MS) analüüs pärast desorbeerimist lahustiga või soojuse toimel |

M9 | Lenduvad orgaanilised üksikühendid: proovivõtt difuusse tahke absorbendiga; autonoomne GC/FID (MS) analüüs pärast desorbeerimist lahustiga või soojuse toimel |

M10alakood2 | Formaldehüüd: proovivõtt 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga (DNPH); hüdrasoonide autonoomne analüüs kõrgsurve-vedelikukromatograafiaga koos UV-määramisega (360 nm). |

M11alakood2 | Formaldehüüd: proovivõtt hüdroksümetüülpiperidiiniga (HMP); autonoomne oksasolidiini analüüs GC-NPD-ga |

M12alakood2 | Formaldehüüd: proovivõtt bisulfitiga ja kromotroophappega; autonoomne analüüs spektromeetriga (580 nm) |

(1) DNPH: dinitrofenüülhüdrasiin; FID: leekionisatsioonmääramine; GC: gaasikromatograafia; HC: süsivesinikud; HMP: hüdroksümetüülpiperidiin; HPLC: kõrgsurve-vedelikukromatograafia; MS: massispektromeetria; NMHC: muud süsivesinikud kui metaan; NPD: lämmastiku ja fosfori sisalduse mõõteseade; UV: ultraviolett; VOC: lenduvad orgaanilised ühendid.

(2) Proovivõtul minitsükloniga kasutage alakoodi "IM", proovivõtul aktiivsorbendiga alakoodi "AS" ja difusiivse sorbendiga alakoodi "DI". Näide: "M10AS".

Vorm 7. PM10 ja PM2,5 ning osooni lähteainete proovide võtmiseks ja mõõtmiseks kasutatavad meetodid: valikulised lisakoodid, mille määratlevad liikmesriigid (direktiivi 1999/30/EÜ IX lisa ja direktiivi 2002/3/EÜ VI lisa)

+++++ TIFF +++++

Vorm 8. Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus tasemed ületavad või ei ületa piirtasemeid (LV) või piirtasemete ja lubatud ületamismäära summat (LV + MOT) (direktiivi 96/62/EÜ artiklid 8, 9 ja 11, direktiivi 1999/30/EÜ I, II, III ja IV lisa ning direktiivi 2000/69/EÜ I ja II lisa)

Vorm 8a. Alade nimekiri seoses SO2 piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Vorm 8b. Alade nimekiri seoses NO2/NOx piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Vorm 8c. Alade nimekiri seoses PM10 piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Vorm 8d. Alade nimekiri seoses plii piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Vorm 8e. Alade nimekiri seoses benseeni piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Vorm 8f. Alade nimekiri seoses süsinikmonoksiidi piirtaseme ületamisega või mitte

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 8 kohta:

1) Veerupealkirjadel on järgmine tähendus:

> LV + MOT üle piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa;

≤ LV + MOT; > LV alla piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa või sellega võrdne;

> LV alla piirtaseme või sellega võrdne;

> LV üle piirtaseme;

SS eriallikate tõttu, vt märkus 7.

Artikli 3 lõige 2 antakse pikendusperiood, vt märkus 8.

2) "> LV + MOT" on sama mis "> LV", kui lubatud ületamismäär on 0 %. Sellisel juhul ei tule veergu pealkirjaga "LV + MOT; >LV" kasutada.

3) Kui veerupealkiri kirjeldab ala seisukorda, tuleb märkida "y".

4) Kui ületamine on kindlaks määratud mudelarvutuste abil, tuleb märkida "y" asemel "m".

5) Ökosüsteemide kaitse ja taimekaitsega seotud künnisväärtuste puhul teha märge ainult siis, kui piirtase ületati aladel, kus neid piirtasemeid kohaldatakse. Alade puhul, kus ei nende piirtasemete kohaldamise piirkondi, märkida veerg "LV" tähisega "n".

6) Talve keskmine määratletakse sellise ajavahemiku keskmisena, mis kestab võrdlusaastale eelneva aasta 1. oktoobrist kuni võrdlusaasta 31. märtsini.

7) Kui vormis 8d näidatud piirtaseme ületamine on tingitud üksnes piirtaseme ületamisest direktiivi 1999/30/EÜ IV lisa kohaste eriallikate vahetus läheduses oleval alal, palutakse liikmesriikidel seda näidata, märkides veergu "SS" tähise "y".

8) Vormis 8e tähendab "LV" direktiivi 2000/69/EÜ I lisas määratletud piirtaset. Nende alade puhul, millele komisjon on andnud pikendusperioodi benseeni jaoks vastavalt direktiivi 2000/69/EÜ artikli 3 lõikele 2, tuleb liikmesriikidel seda näidata, märkides veergu "Artikli 3 lõige 2" tähise "y".

Vorm 9. Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus osoonitase ületab või ei ületa sihtväärtusi või pikaajalisi eesmärke (direktiivi 2002/3/EÜ I lisa)

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 9 kohta:

Veerupealkirjadel on järgmine tähendus:

> TV : üle osooni sihtväärtuse;

≤ TV; > LTO : alla osooni pikaajalist eesmärki või sellega võrdne;

≤ LTO : alla osooni pikaajalist eesmärki.

1) Kui veerupealkiri kirjeldab ala seisukorda, tuleb märkida "y".

2) Kui ületamine on kindlaks määratud mudelarvutuste abil, tuleb märkida "y" asemel "m".

3) Seisundit hinnatakse tervise sihtväärtuse puhul kolme aasta jooksul ja taimekaitse sihtväärtuse puhul viie aasta jooksul.

Vorm 10. Selliste alade ja linnastute nimekiri, kus tasemed ületavad või ei ületa ülemist (UAT) või alumist hindamispiiri (LAT), sealhulgas teave lisahindamismeetodite kasutamise kohta (direktiivi 96/62/EÜ artikkel 6 ja direktiivi 1999/30/EÜ artikli 7 lõige 3 ja V lisa, direktiivi 2000/69/EÜ artikli 5 lõige 3 ja III lisa, direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõige 1 ja VII lisa)

Vorm 10a. Alade nimekiri seoses SO2 piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10b. Alade nimekiri seoses NO2/NOx piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10c. Alade nimekiri seoses PM10 piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10d. Alade nimekiri seoses plii piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10e. Alade nimekiri seoses benseeni piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10f. Alade nimekiri seoses süsinikmonoksiidi piirtaseme ületamisega ja lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Vorm 10 g. Alade nimekiri seoses osooni lisahindamisega

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 10 kohta:

1) Veerupealkirjadel on järgmine tähendus:

> UAT : üle ülemise hindamispiiri;

≤ UAT; > LAT : alla ülemise hindamispiiri või sellega võrdne, kuid üle alumise hindamispiiri;

≤ LAT : alla alumise hindamispiiri või sellega võrdne;

SA : lisahindamine, vt märkus 6.

2) Kui veerupealkiri kirjeldab ala seisukorda, tuleb märkida "y".

3) Kui ületamine on kindlaks määratud mudelarvutuste abil, tuleb märkida "y" asemel "m".

4) Ökosüsteemide kaitsega seotud künnisväärtuste puhul teha märge ainult siis, kui piirtase ületati aladel, kus neid piirtasemeid kohaldatakse.

5) UAT ja LAT ületamist hinnatakse võrdlusaasta ja eelneva nelja aasta alusel direktiivi 1999/30/EÜ V lisa II jao ja direktiivi 2000/69/EÜ III lisa II jao kohaselt.

6) Liikmesriigil palutakse näidata veerus "SA", kas teave paiksetest mõõtmisjaamadest on täiendatud teabega muudest allikatest, nagu on viidatud direktiivi 1999/30/EÜ artikli 7 lõikes 3, direktiivi 2000/69/EÜ artikli 5 lõikes 3 ja direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõikes 1.

Vorm 11. Üksikud piirtasemete ning piirtasemete ja lubatud ületamismäära summa ületamised (direktiivi 96/62/EÜ artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktid i ja ii, direktiivi 1999/30/EÜ I, II, IV ja V lisa ja direktiivi 2000/69/EÜ I ja II lisa)

Vorm 11a. Tervisekaitseks ettenähtud SO2 piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine (1 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11b. Tervisekaitseks ettenähtud SO2 piirtaseme ületamine (24 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11c. Ökosüsteemide kaitseks ettenähtud SO2 piirtaseme ületamine (aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11d. Ökosüsteemide kaitseks ettenähtud SO2 piirtaseme ületamine (talve keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11e. Tervisekaitseks ettenähtud NO2 piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine (1 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11f. Tervisekaitseks ettenähtud NO2 piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine (aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11g. Taimekaitseks ettenähtud NOx piirtaseme ületamine

+++++ TIFF +++++

Vorm 11h. PM10 piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine (1. etapp; 24 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11i. PM10 piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine (1. etapp; aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 11j. Plii piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine

+++++ TIFF +++++

Vorm 11k. Benseeni piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine

+++++ TIFF +++++

Vorm 11l. Süsinikmonoksiidi piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamine

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 11 kohta:

1) Mõõtmisjaama koodi esitamine ei ole kohustuslik, kuid on väga soovitatav.

2) "Piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa" on sama mis piirtase, kui lubatud ületamismäär on langenud kuni 0 %-ni.

3) Kuu ja kuupäev peavad olema märgitud numbritega (vastavalt 1–12 ja 1–31). Tund tuleb märkida nii, et "1" tähendab ajavahemikku 00:00–01:00 jne.

4) Kõik piirtaseme ja lubatud ületamismäära summa ületamised mõõtmisjaamas esitatakse siis, kui ületamiste üldarv on lubatud arvust suurem. Kui ületamiste üldarv mõõtmisjaamas on lubatud arvust madalam või sellega võrdne, ületamistest ei teatata.

5) Ületamise põhjuse võib esitada ühe või mitme käesolevas küsimustikus antud standardkoodiga (vt tabel 2) või liikmesriigi poolt määratletud koodiga, mis viitab liikmesriigi poolt kirjeldatud eraldi põhjuste loetelule (vt vorm 12). Kui tegemist on enama kui ühe põhjusega, tuleks koodid eraldada semikooloniga. Liikmesriigi poolt antud kirjelduses võib olla ka viide küsimustikule lisatud eraldi dokumendile.

6) Ületamiste puhul aladel, millele komisjon on vastavalt direktiivi 2000/69/EÜ artikli 3 lõikele 2 andnud piiratud ajaga pikenduse, tuleb liikmesriigil märkida "y" veergu "Artikli 3 lõige 2".

7) Kui täheldatud ei ole ühtegi lubatud ületamiste arvu ületamist, tuleb liikmesriigil märkida "Ületamised puuduvad" esimese rea vasakpoolsesse lahtrisse.

Tabel 2. Üksikute ületamiste põhjused: standardkoodid

Põhjuse kood | Kirjeldus |

S1 | Tiheda liiklusega linnakeskus |

S2 | Põhimaantee lähedus |

S3 | Kohalik tööstus, sealhulgas energia tootmine |

S4 | Kaevandamistööd |

S5 | Kodumajapidamiste kütmine |

S6 | Juhuslik heide tööstusallikast |

S7 | Juhuslik heide muust kui tööstusallikast |

S8 | Looduslik(ud) allika(d) või sündmus(ed) |

S9 | Teede liivatamine talvel |

S10 | Väljaspool liikmesriike paiknevatest allikatest pärit õhusaaste edasikandumine |

S11 | Kohalik bensiinijaam |

S12 | Parkla |

S13 | Benseenihoidla |

Vorm 12. Üksikute ületamiste põhjused: liikmesriikide poolt määratletavad valikulised lisakoodid (direktiivi 96/62/EÜ artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktid i ja ii ning direktiivi 1999/30/EÜ I, II, IV ja V lisa, direktiivi 2000/69/EÜ I ja II lisa)

+++++ TIFF +++++

Vorm 13. Üksikud osoonipiiride ületamised (direktiivi 2002/3/EÜ artikli 10 lõige 2b ja III lisa)

Vorm 13a. Osooni teavitustaseme ületamine

+++++ TIFF +++++

Vorm 13b. Osooni häiretaseme ületamine

+++++ TIFF +++++

Vorm 13c. Osooni tervisekaitse pikaajalise eesmärgi ületamine

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 13 kohta:

1) "Põhjuse kood/koodid": vt märkust 5 vormi 11 juurde.

2) 13a ja 13b: Ületamisaeg on katkestusteta ajavahemik ühel kalendripäeval, mille jooksul oli künnis pidevalt ületatud. See ajavahemik ei saa kesta rohkem tunde kui on ühes kalendripäevas. Kui kalendripäevas on rohkem kui üks ületamisaeg, peab igast ületamisajast aru andma eraldi.

3) Nõue teatada NO2 mõõtmisi on piiratud miinimumiga 50 % O3 proovide võtmise punktist (direktiivi 2003/3/EÜ artikli 9 lõige 1).

Vorm 14. Osooni sihtväärtuste ületamine (direktiivi 2002/3/EÜ artikli 10 lõige 2b ja III lisa)

Vorm 14a. Mõõtmisjaamad, kus osooni inimtervise sihtväärtus on ületatud

+++++ TIFF +++++

Vorm 14d. Mõõtmisjaamad, kus osooni taimekaitse sihtväärtus on ületatud

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 14 kohta:

1) Andmed peaksid olema kooskõlas direktiivi 2002/3/EÜ I lisa II jaotise märkustega b ja c. Kui kolme või viie aasta keskmisi ei saa määrata täieliku ja järjestikuse aastase andmete komplekti alusel, peaks iga arvutamisel arvestatud aasta olema näidatud kõige parempoolsemas veerus, eraldatuna muudest aastatest semikooloniga.

2) Vorm 14a: Kõik sihtväärtuse ületamised mõõtmisjaamas esitatakse siis, kui ületamiste üldarv on lubatud arvust suurem. Kui ületamiste üldarv mõõtmisjaamas on lubatud arvust madalam või sellega võrdne, ületamistest ei teatata.

Vorm 15. Osooni aastastatistika (direktiivi 2002/3/EÜ artikli 10 lõige 2b ja III lisa)

+++++ TIFF +++++

Märkus vormi 15 kohta:

Tõendatud andmete arv AOT40 kohta viitab igatunnistele andmetele, mis on saadaval asjakohase perioodi kohta (taimekaitseks kell 8:00–20:00 maist juulini, kuni 1104 tundi; metsakaitseks kell 8:00–20:00 aprillist septembrini, kuni 2196 tundi).

Vorm 16. Osooni lähteainete aastane keskmine kontsentratsioon (direktiivi 2002/3/EÜ artikli 10 lõige 2b ja VI lisa)

Vorm 16a. Soovitatavate lenduvate orgaaniliste ühendite aastane keskmine kontsentratsioon

| Mõõtmisjaamad |

| | |

EoI mõõtmisjaama kood | | | |

etaan | | | |

etüleen | | | |

atsetüleen | | | |

propaan | | | |

propüleen | | | |

n-butaan | | | |

i-butaan | | | |

1-buteen | | | |

trans-2-buteen | | | |

cis-2-buteen | | | |

1,3-butadieen | | | |

n-pentaan | | | |

i-pentaan | | | |

1-penteen | | | |

2-penteen | | | |

isopreen | | | |

n-heksaan | | | |

i-heksaan | | | |

n-heptaan | | | |

n-oktaan | | | |

i-oktaan | | | |

benseen | | | |

tolueen | | | |

etüülbenseen | | | |

m + p-ksüleen | | | |

o-ksüleen | | | |

1,2,4-trimetüülbenseen | | | |

1,2,3-trimetüülbenseen | | | |

1,3,5-trimetüülbenseen | | | |

formaldehüüd | | | |

Muude süsivesinike kui metaani kogusisaldus | | | |

Vorm 16b. Osooni muude lähteainete aastane keskmine kontsentratsioon

| Mõõtmisjaamad |

| | |

EoI mõõtmisjaama kood | | | |

Märkused vormi 16 kohta:

1) Vormi 16a esimesel real tuleb liikmesriigil teatada EoI mõõtmisjaama koodid ja järgnevatel ridadel direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõike 3 alusel hinnatud osooni lähteainete aasta keskmine kontsentratsioon.

2) Muude osooni lähteainete puhul kui need, mis on kirjeldatud vormis 16a ja hinnatud direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõike 3 alusel, tuleb liikmesriigil täita vorm 16b, järgides vormi 16a ülesehitust, ja näidata neid muid aineid esimeses veerus.

3) Arvestades, et kui osooni lähteainete aruannetes peab sisalduma jaotis "asjakohased lenduvad orgaanilised ained", on vormis 16a esitatud nimekiri direktiivi 2002/3/EÜ VI lisa kohaselt ainult soovitus.

4) Kontsentratsioone, mis on ette kantud teabevahetuse otsuse 97/101/EÜ alusel, ei tule vormis 16 esitada.

Vorm 17. Seireandmed 10 minuti keskmiste SO2-tasemete kohta (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 3 lõige 3)

+++++ TIFF +++++

Märkus vormi 17 kohta:

Kui liikmesriigil ei ole võimalik registreerida 10 minuti keskmisi vääveldioksiidi tasemeid, ei ole seda vormi vaja täita.

Vorm 18. Seireandmed 24 tunni keskmiste PM2,5 tasemete kohta (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 5 lõige 2)

+++++ TIFF +++++

Vorm 19. Lisahindamise koondtulemused ja kasutatud meetodid (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 7 lõige 3 ja VIII lisa II jaotis, direktiivi 2000/69/EÜ artikli 5 lõige 3 VI lisa II jaotis ning direktiivi 2002/3/EÜ artikli 9 lõige 1 ja VII lisa II jaotis)

Vorm 19a. SO2 lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Vorm 19b. NO2/NOx lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Vorm 19c.1 PM10 lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused (1. etapp)

+++++ TIFF +++++

Vorm 19c.2 PM10 lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused (2. etapp)

+++++ TIFF +++++

Vorm 19d. Plii lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Vorm 19e. Benseeni lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Vorm 19f. Süsinikmonoksiidi lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Vorm 19g. Osooni lisahindamisel kasutatud meetodid ja hindamise tulemused

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 19 kohta:

1) "Meetod" on liikmesriigi poolt määratletud kood, mis osutab täiendavaid meetodeid käsitlevatest väljaannetest või aruannetest koostatud eraldi viidete nimekirjale (vorm 20). Vorm 20 on osa komisjonile esitatavast aruandest; osutatud väljaandeid või aruandeid ei tule saata komisjonile.

2) Vormi 19 võib täita kontsentratsioonijaotusi näitavate kaartide abil. On soovitatav, et liikmesriik koostab võimaluse korral kontsentratsioonijaotusi näitavad kaardid iga ala ja linnastu kohta. On soovitatav esitada samakontsentratsioonijooned nende parameetrite kohta, mille puhul piirtasemed on antud (vt tabel 3), kasutades samakontsentratsioonijooni, mis vastavad piirtasemest 10 % intervalliga paiknevatele väärtustele.

3) Teave peaks viitama asjakohasele keskmisele perioodile pikaajaliste eesmärkide (üks aasta), tervisekaitse sihtväärtuse (kolm aastat) ja taimekaitse sihtväärtuse (viis aastat) puhul.

Tabel 3. Kontsentratsioonikaartidel kasutatavad statistilised parameetrid

Saasteaine | Parameetrid |

SO2 | 1 h keskmise 99,7-protsentiil; 24 h keskmise 98,9-protsentiil; aasta keskmine; talve keskmine |

NO2 | 1 h keskmise 99,8-protsentiil |

NO2/NOx | Aasta keskmine |

PM10 | 24 h keskmise 90,1-protsentiil (1. etapp); 24 h keskmise 97.8-protsentiil (2. etapp); |

PM10 ja PM2,5 | Aasta keskmine |

Plii | Aasta keskmine |

Benseen | Aasta keskmine |

Süsinikmonooksiid | Suurim päevane 8 h keskmine |

Osoon | Päevase 8 h keskmise 92,9-protsentiil 3 aasta keskmise järgi; suurim päevase 8 h keskmine võrdlusaastal; AOT40 (mai–juuli) keskmine viimase 5 aasta jooksul |

Vorm 20. Vormis 19 nimetatud lisahindamise meetodite viidete nimekiri (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 7 lõige 3 ja VIII lisa II jagu)

+++++ TIFF +++++

Vorm 21. SO2 piirtasemete ületamine looduslike allikate tõttu (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 3 lõige 4)

Vorm 21a. Tervisekaitseks ettenähtud SO2-piirtase (1 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 21b. Tervisekaitseks ettenähtud SO2-piirtase (24 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 21c. Ökosüsteemide kaitseks ettenähtud SO2 piirtase (aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 21d. Ökosüsteemide kaitseks ettenähtud SO2 piirtase (talve keskmine)

+++++ TIFF +++++

Märkus vormi 21 kohta:

Loodusliku allika võib esitada ühe või mitme käesolevas küsimustikus antud standardkoodiga (vt tabel 4) või liikmesriigi poolt määratletud koodiga, mis viitab liikmesriigi poolt kirjeldatud looduslike allikate eraldi loetelule (vorm 22).

Tabel 4. SO2 looduslikud allikad: standardkoodid

Loodusliku allika kood | Kirjeldus |

A1 | Vulkaanitegevus liikmesriigis |

A2 | Vulkaanitegevus väljaspool liikmesriiki |

B | Rannikumärgalad |

C1 | Loodustulekahjud liikmesriigis |

C2 | Loodustulekahjud väljaspool liikmesriiki |

Vorm 22. SO2 looduslikud allikad: valikulised lisakoodid, mille määratlevad liikmesriigid (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 3 lõige 4)

+++++ TIFF +++++

Vorm 23. PM10 piirtasemete ületamine loodusnähtuste tõttu (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 5 lõige 4)

Vorm 23a. Loodusnähtuste osa PM10 piirtaseme ületamises (1. etapp, 24 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 23b. Loodusnähtuste osa PM10 piirtaseme ületamises (1. etapp, aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Märkus vormi 23 kohta:

Loodusnähtuse võib esitada ühe või mitme käesolevas küsimustikus antud standardkoodiga (vt tabel 5).

Tabel 5. PM10-piirtaseme ületamisi põhjustanud loodusnähtused: standardkoodid

Loodusliku protsessi kood | Kirjeldus |

A1 | Vulkaanipurse liikmesriigis |

A2 | Vulkaanipurse väljaspool liikmesriiki |

B1 | Seismiline sündmus liikmesriigis |

B2 | Seismiline sündmus väljaspool liikmesriiki |

C1 | Geotermiline sündmus liikmesriigis |

C2 | Geotermiline sündmus väljaspool liikmesriiki |

D1 | Loodusmaastiku põleng liikmesriigis |

D2 | Loodusmaastiku põleng väljaspool liikmesriiki |

E1 | Tugev tuul liikmesriigis |

E2 | Tugev tuul väljaspool liikmesriiki |

F1 | Atmosfääri sattumine liikmesriigis |

F2 | Atmosfääri sattumine väljaspool liikmesriiki |

G1 | Kuivadelt aladelt pärinevate looduslike osakeste edasikandumine liikmesriigis |

G2 | Kuivadelt aladelt pärinevate looduslike osakeste edasikandumine väljaspool liikmesriiki |

Vorm 24. PM10 piirtasemete ületamine teede liivatamise tõttu talvel (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 5 lõige 5)

Vorm 24a. Talvise teede liivatamise osa PM10 piirtaseme ületamises (1. etapp, 24 h keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 24b. Talvise teede liivatamise osa PM10 piirtaseme ületamises (1. etapp, aasta keskmine)

+++++ TIFF +++++

Vorm 25. Piiriülese saaste alased konsultatsioonid (direktiivi 96/62/EÜ artikli 8 lõige 6)

Vorm 25a. Üldist

Kas liikmesriik on konsulteerinud teiste liikmesriikidega teistest liikmesriikidest pärineva olulise õhusaaste üle? Jaatava vastuse korral märkige "y" ja eitava vastuse korral "n": | (y või n) |

Vorm 25b. Määratlus liikmesriigi kohta

Jaatava vastuse korral: | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SK | SI | UK |

–märkida ristiga liikmesriik või asjaomane riik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–märkida ristiga, kui konsultatsioonide päevakord(-korrad) on lisatud käesolevale aruandele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–märkida ristiga, kui konsultatsioonide protokollid on lisatud käesolevale aruandele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Märkus vormi 25b kohta:

Märkige ainult jaatamise korral, kasutades tähist "y".

Vorm 26. Direktiiv ides 80/779/EMÜ, 82/884/EMÜ ja 85/203/EMÜ sätestatud piirtasemete ületamised, millest on direktiivi 1999/30/EÜ artikli 9 lõike 6 kohaselt vaja teatada

+++++ TIFF +++++

Märkused vormi 26 kohta:

1) Ületatud piirtaseme arvväärtus tuleb esitada teises veerus.

2) SO2 ja hõljuvate osakeste puhul näidata, kas kasutati tahma- või gravimeetrilist meetodit.

3) Mõõtmisjaama nimetamine ei ole kohustuslik, kuid on väga soovitatav.

4) Ületamise põhjuse võib esitada ühe või mitme käesolevas küsimustikus antud standardkoodiga (vt tabel 5) või liikmesriigi poolt määratletud koodiga, mis viitab liikmesriigi poolt kirjeldatud põhjuste eraldi loetelule (vorm 27). Kui tegemist on enama kui ühe põhjusega, tuleks koodid eraldada semikooloniga. Liikmesriigi poolt antud kirjelduses võib olla ka viide küsimustikule lisatud eraldi dokumendile.

Vorm 27. Direktiivides 80/779/EMÜ, 82/884/EMÜ ja 85/203/EMÜ sätestatud piirtasemete ületamiste põhjused: valikulised lisakoodid, mille määratlevad liikmesriigid (direktiivi 1999/30/EÜ artikli 9 lõige 6)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top