EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/EÜ:Euroopa Keskpanga otsus, 17. juuni 2004, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga üldnõukogu töökord (EKP/2004/12)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/61


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

17. juuni 2004,

millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga üldnõukogu töökord

(EKP/2004/12)

(2004/526/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA ÜLDNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 46.4,

ON OTSUSTANUD JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Keskpanga üldnõukogu 1. septembri 1998 töökord asendatakse järgmisega ja see jõustub 1. juulil 2004.

“EUROOPA KESKPANGA ÜLDNÕUKOGU TÖÖKORD

SISSEJUHATAV PEATÜKK

Artikkel 1

Mõisted

Käesolev töökord täiendab Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja. Käesolevas töökorras on mõisted samas tähenduses kui asutamislepingus ja põhikirjas.

I PEATÜKK

ÜLDNÕUKOGU

Artikkel 2

Üldnõukogu koosolekute aeg ja koht

1.   Oma koosoleku toimumisaja üle otsustab üldnõukogu presidendi ettepanekul.

2.   President kutsub üldnõukogu koosoleku kokku juhul, kui koosoleku taotluse on esitanud vähemalt kolm üldnõukogu liiget.

3.   President võib üldnõukogu koosoleku kokku kutsuda igal ajal, kui ta peab seda vajalikuks.

4.   Üldnõukogu koosolekud toimuvad tavaliselt Euroopa Keskpanga ruumides.

5.   Koosolekuid võib pidada ka kaugside vahendusel, välja arvatud juhul, kui selle vastu on vähemalt kolm panga presidenti.

Artikkel 3

Üldnõukogu koosolekutel osalemine

1.   Üldnõukogu koosolekutel osalemine on piiratud nõukogu liikmete, teiste juhatuse liikmete, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Euroopa ühenduste komisjoni liikmega, välja arvatud käesolevaga sätestatud erandid.

2.   Üldjuhul võib iga keskpanga presidendiga kaasas olla üks isik.

3.   Juhul kui üldnõukogu liige ei saa koosolekul osaleda, võib ta kirjalikult määrata koosolekul osalemiseks ja tema nimel hääletamiseks asendaja. See kirjalik teade tuleb saata presidendile õigeaegselt enne koosolekut. Vastava asendajaga võib üldjuhul kaasas olla üks isik.

4.   President määrab EKP personali hulgast sekretäri. Sekretär aitab presidendil üldnõukogu koosoleku ette valmistada ja koostab selle protokolli.

5.   Juhul kui üldnõukogu peab kohaseks, võib ta kutsuda oma koosolekutel osalema ka muid isikuid.

Artikkel 4

Hääletamine

1.   Üldnõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kahest kolmandikust liikmetest või nende asendajatest koosnev kvoorum. Kui kvoorumit ei ole, võib president kokku kutsuda erakorralise istungi, kus võib otsuseid vastu võtta olenemata kvoorumist.

2.   Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

3.   Üldnõukogu hääletab presidendi taotlusel. President algatab hääletusmenetluse ka iga üldnõukogu liikme taotlusel.

4.   Otsuseid võib vastu võtta ka kirjalikus menetluses, välja arvatud juhul, kui selle vastu on vähemalt kolm üldnõukogu liiget. Kirjalikus menetluses on nõutav järgmine:

i)

igal üldnõukogu liikmel peab üldjuhul olema arutluseks vähemalt kümme tööpäeva. Eriolukorras, mida tuleb taotluses põhjendada, võib seda ajavahemikku lühendada viiele tööpäevale; ja

ii)

iga üldnõukogu liikme omakäeline allkiri; ja

iii)

mis tahes vastavat otsust tuleb kajastada järgmise üldnõukogu koosoleku protokollis.

Artikkel 5

Üldnõukogu koosolekute korraldus

1.   Üldnõukogu võtab iga koosoleku jaoks vastu päevakorra. President koostab päevakorra eelnõu ja saadab selle koos seonduvate dokumentidega üldnõukogu liikmetele ja teistele volitatud osavõtjatele vähemalt kaheksa päeva enne vastavat koosolekut, välja arvatud eriolukordades, mil president tegutseb vastavalt asjaoludele. Presidendi või mis tahes muu üldnõukogu liikme ettepanekul võib üldnõukogu otsustada päevakorra eelnõus punkte kustutada või lisada. Päevakorra punkt kustutatakse vähemalt kolme üldnõukogu liikme taotlusel, kui seonduvaid dokumente ei esitatud üldnõukogu liikmetele õigeaegselt.

2.   Üldnõukogu toimingute protokoll esitatakse selle liikmetele kinnitamiseks järgmisel koosolekul (vajaduse korral varem kirjalikus menetluses) ja sellele kirjutab alla president.

II PEATÜKK

ÜLDNÕUKOGU KAASAMINE EUROOPA KESKPANKADE SÜSTEEMI ÜLESANNETESSE

Artikkel 6

Üldnõukogu ja nõukogu vahekord

1.   Üldnõukogu aitab kaasa eelkõige artiklites 6.2 kuni 6.8 loetletud ülesannetes, ilma et see piiraks üldnõukogu muid kohustusi, sealhulgas kohustusi põhikirja artikli 44 alusel.

2.   Üldnõukogu aitab kaasa põhikirja artiklitest 4 ja 25.1 tulenevates EKP nõustamisülesannetes.

3.   Üldnõukogu kaasabi EKP statistika ülesannetes hõlmab järgmist:

Euroopa Liidu riikide keskpankade vahelise koostöö tugevdamine, mis toetaks EKP ülesandeid statistika valdkonnas,

vajaduse korral kaasabi Euroopa Liidu riikide keskpankade statistika kogumist, kokkuvõttu ja levitamist käsitlevate eeskirjade ja tavade ühtlustamisel, ja

EKP nõukogule statistika valdkonna soovituste kohta tähelepanekute esitamine enne nende vastu võtmist tulenevalt põhikirja artiklist 42.

4.   Üldnõukogu aitab kaasa põhikirja artiklist 15 tulenevate EKP aruandluse kohustuste täitmisel, esitades EKP nõukogule tähelepanekuid aastaaruande kohta enne selle vastuvõtmist.

5.   Üldnõukogu aitab kaasa põhikirja artiklist 26.4 tulenevas raamatupidamise ja aruandluse standardimisel, esitades EKP nõukogule tähelepanekuid eeskirjade eelnõude kohta enne nende vastuvõtmist.

6.   Üldnõukogu aitab kaasa põhikirja artikliga 29.4 seonduvate muude meetmete vastuvõtmisel, esitades EKP nõukogule tähelepanekuid vastava meetme eelnõu kohta enne selle vastuvõtmist.

7.   Üldnõukogu aitab kaasa Euroopa Keskpanga personali töölepingu tingimuste osas, esitades EKP nõukogule tähelepanekuid enne nende vastuvõtmist.

8.   Üldnõukogu aitab kaasa põhikirja artiklist 47.3 tulenevas vajalike ettevalmistuste tegemisel valuutade vahetuskursside tagasivõtmatuks kindlaksmääramiseks, esitades EKP nõukogule tähelepanekuid järgmise kohta:

asutamislepingu artikli 123 lõikest 5 tulenevad EKP arvamuste eelnõud, ja

mis tahes muud ühenduse õigusaktidega seotud EKP arvamused, mis tuleb vastu võtta erandi tühistamise korral, ja

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriiki käsitlevate sätete protokolli artiklist 10 tulenevad otsused.

9.   Juhul kui üldnõukogult taotletakse kaasabi EKP ülesannetes eespool olevate lõigete alusel, tuleb talle anda selleks mõistlik ajavahemik, mis ei või olla vähem kui kümme tööpäeva. Eriolukorras, mida tuleb taotluses põhjendada, võib seda ajavahemikku lühendada viiele tööpäevale. Presidendi otsusel võib kasutada kirjalikku menetlust.

10.   EKP nõukogu poolt vastu võetud otsustest teatab president üldnõukogule kooskõlas põhikirja artikliga 47.4.

Artikkel 7

Üldnõukogu ja juhatuse vahekord

1.   EKP üldnõukogule tuleb anda võimalus tähelepanekute esitamiseks enne, kui juhatus:

rakendab nõukogu õigusakte, mille korral on üldnõukogu kaasabi nõutav kooskõlas Euroopa Keskpanga töökorra artikliga 12.1,

võtab vastu õigusakte, arvestades nõukogu poolt delegeeritud pädevust kooskõlas põhikirja artikliga 12.1, mille jaoks on vajalik üldnõukogu kaasabi kooskõlas Euroopa Keskpanga töökorra artikliga 12.1.

2.   Juhul kui üldnõukogult taotletakse tähelepanekute esitamist käesoleva artikli esimese lõike alusel, tuleb talle anda selleks mõistlik ajavahemik, mis ei või olla vähem kui kümme tööpäeva. Eriolukorras, mida tuleb taotluses põhjendada, võib seda ajavahemikku lühendada viiele tööpäevale. Presidendi otsusel võib kasutada kirjalikku menetlust.

Artikkel 8

Euroopa Keskpankade Süsteemi komiteed

1.   Oma pädevusvaldkonnas on üldnõukogul õigus nõuda EKP nõukogu poolt Euroopa Keskpanga töökorra artikli 9 alusel asutatud komiteedelt eritemaatilisi uurimistöid.

2.   Iga mitteosaleva liikmesriigi keskpank võib komitee koosolekutel osalemiseks määrata kuni kaks personali liiget, kui käsitletav asi kuulub üldnõukogu pädevusvaldkonda ja kui komitee juhataja ja juhatus peavad seda asjakohaseks.

III PEATÜKK

MENETLUSE ERISÄTTED

Artikkel 9

Õigusaktid

1.   Põhikirja artiklitest 46.4 ja 48 ja käesolevast töökorrast tulenevatele EKP otsustele, samuti EKP üldnõukogu poolt põhikirja artikli 44 alusel vastu võetud EKP soovitustele ja EKP arvamustele kirjutab alla president.

2.   Kõikide EKP õigusaktide nummerdamine, avaldamine ja nendest teatamine toimub kooskõlas Euroopa Keskpanga töökorra artikliga 17.7.

Artikkel 10

Konfidentsiaalsus ja juurdepääs EKP dokumentidele

1.   Üldnõukogu või tema pädevusse kuuluvat asja käsitleva mis tahes komitee või rühma menetlus on konfidentsiaalne, välja arvatud juhul, kui nõukogu volitab presidenti avalikustama arutelude tulemuse.

2.   Üldsuse juurdepääsu osas üldnõukogu või tema pädevusse kuuluvat asja käsitleva mis tahes komitee või rühma koostatud dokumentidele juhindutakse EKP nõukogu otsusest, mis võetakse vastu Euroopa Keskpanga töökorra artikli 23.2 alusel.

3.   Üldnõukogu või tema pädevusse kuuluvat asja käsitleva mis tahes komitee või rühma koostatud dokumente liigitatakse ja käsitletakse kooskõlas Euroopa Keskpanga töökorra artikli 23.3 alusel vastu võetud haldusringkirja normidega. Neile võimaldatakse vaba juurdepääs pärast 30 aasta möödumist, kui otsuseid tegevad organid ei otsusta teisiti.

Artikkel 11

Kehtivuse lõpp

Juhul kui Euroopa Liidu Nõukogu tühistab kõik erandid kooskõlas asutamislepingu artikli 122 lõikega 2 ja vastu võetakse Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriiki käsitlevate sätete protokollis ettenähtud otsused, läheb üldnõukogu laiali ja käesolev töökord kaotab kehtivuse.”

Frankfurt Maini ääres, 17. juuni 2004

EKP president

Jean-Claude TRICHET


Top