EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1493

Nõukogu määrus (Euratom) nr 1493/93, 8. juuni 1993, radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise

OJ L 148, 19.6.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 8 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj

31993R1493Euroopa Liidu Teataja L 148 , 19/06/1993 Lk 0001 - 0007
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 2 Lk 0160
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 2 Lk 0160


Nõukogu määrus (Euratom) nr 1493/93,

8. juuni 1993,

radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1] mis on koostatud pärast arvamuse saamist asjatundjate rühmalt, mille teadus- ja tehnikakomitee on nimetanud liikmesriikide teadlaste seast,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [3]

ning arvestades, et:

2. veebruaril 1959. a võttis nõukogu vastu direktiivid ohutusnormide sätestamise kohta töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, [4] muudetud eelkõige direktiiviga 80/836/Euratom [5];

vastavalt direktiivi 80/836/Euratom artiklile 3 peavad kõik liikmesriigid muutma kohustuslikuks teatamise neist toimingutest, millega kaasneb ioniseeriva kiirguse risk; iga liikmesriik otsustab, millistel juhtudel tuleb võimalike ohtude ja muude asjaomaste kaalutluste tõttu kõnealusteks toiminguteks taotleda eelnevat luba;

liikmesriigid on järelikult loonud oma territooriumil süsteemid direktiivi 80/836/Euratom artikli 3 nõuete täitmiseks; jätkates kontrollimist ühenduse ja asjaomaste rahvusvaheliste nõuetega kooskõlas olevate siseriiklike eeskirjade alusel, tagavad liikmesriigid seega oma territooriumil võrdväärse tasemega kaitse;

radioaktiivsete jäätmete liikmesriikidevaheliste vedude, ühendusse sisseveo ja ühendusest väljaveo suhtes kehtivad direktiivis 92/3/Euratom [6] sätestatud erimeetmed; direktiivi 92/3/Euratom järgimiseks nõutakse liikmesriikidelt vajalike õigus- ja haldusnormide jõustamist hiljemalt 1. jaanuaril 1994; iga liikmesriik peaks vastutama selle eest, et tema radioaktiivseid jäätmeid käideldakse nõuetekohaselt;

seoses piirikontrolli kaotamisega ühenduses alates 1. jaanuarist 1993. aastal ei saa liikmesriikide pädevad asutused infot, mida nad radioaktiivsete ainete kohta varem piirikontrolli kaudu said; asjaomased pädevad asutused vajavad kiirguskaitse kontrolli jätkamiseks varasemaga samal tasemel infot; ühenduse deklareerimis- ja infosüsteem hõlbustaks kiirguskaitse kontrolli säilitamist; kinniste kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete veo puhul nõutakse eelnevat deklareerimist;

Euratomi asutamislepingu artiklis 197 määratletud radioaktiivseid elemente käsitletakse kõnealuse lepingu II jaotise VII peatüki "Kaitsemeetmed" sätetes; selliste materjalide transpordi küsimustega tegelemine kuulub vastavalt rahvusvahelisele radioaktiivse materjali füüsilise kaitsmise konventsioonile (IAEA, 1980) liikmesriikide ja komisjoni kohustuste hulka;

käesolev määrus käsitleb informeerimist ja kontrolli rakendamist ainult kiirguskaitse eesmärkidel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse kinniste kiirgusallikate ja muude kiirgusallikate ühest liikmesriigist teise vedamise suhtes juhul, kui veoste maht ja radiatsiooni tase ületavad direktiivi 80/836/Euratom artikli 4 punktides a ja b sätestatud piirmäärad. Seda määrust kohaldatakse ka radioaktiivsete jäätmete veo suhtes ühest liikmesriigist teise direktiivi 92/3/Euratom tähenduses.

2. Radioaktiivsete materjalide puhul korraldab iga liikmesriik vajaliku kontrolli oma territooriumil tagamaks, et kõik, kes saavad teisest liikmesriigist selliste materjalide veoseid, järgivad direktiivi 80/836/Euratom artikli 3 rakendamiseks kehtestatud siseriiklikke norme.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- vedu — radioaktiivsete ainete transportimisega seotud toimingud lähtepunktist kuni sihtpunktini, kaasa arvatud peale- ja mahalaadimine,

- radioaktiivsete ainete valdaja — ükskõik milline füüsiline või juriidiline isik, kes enne veose transportimist on siseriikliku õiguse alusel juriidiliselt vastutav selliste materjalide eest ja kavatseb veose saajale kätte toimetada,

- radioaktiivsete ainete saaja — füüsiline või juriidiline isik, kellele saadetakse sellise materjaliga veos,

- kinnine kiirgusallikas — nagu on määratletud direktiivis 80/836/Euratom,

- muu kiirgusallikas — mis tahes radioaktiivne aine, mis pole kinnine kiirgusallikas ja mille ioniseerivat kiirgust kavatsetakse otse või kaudselt kasutada meditsiinis, veterinaarias, tööstuses, kaubanduses, teadusuuringutes või põllumajanduses,

- radioaktiivsed jäätmed — nagu on määratletud direktiivis 92/3/Euratom,

- tuumamaterjalid — radioaktiivsed elemendid, toore ja maak vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (EAEC) artiklis 197 määratletule,

- pädevad asutused — ükskõik milline käesoleva määruse rakendamise või täitmise eest liikmesriigis vastutav ametiasutus või ükskõik milline muu selle liikmesriigi määratud ametiasutus,

- aktiivsus — nagu on määratletud direktiivis 80/836/Euratom.

Artikkel 3

Kinniste kiirgusallikate, muude kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete liikmesriikidevaheliste vedude kontrollimine kiirgusekaitse eesmärgil toimub vastavalt ühenduse või siseriiklikule õigusele kedagi diskrimineerimata kogu liikmesriigi territooriumil rakendatavate kontrolliprotseduuride ühe osana.

Artikkel 4

1. Kinniste kiirgusallikate või radioaktiivsete jäätmete valdaja, kes kavatseb vedada selliseid allikaid või jäätmeid või valmistada ette sellist vedu, peab hankima radioaktiivsete ainete saajalt eelneva kirjaliku deklaratsiooni, mis kinnitab, et saaja järgib sihtliikmesriigis kõiki direktiivi 80/836/Euratom artikli 3 rakendamiseks kehtestatud sätteid ja kõiki asjakohaseid sellist liiki allikate või jäätmete ohutu ladustamise, kasutamise või lõpphoiustamise siseriiklikke nõudeid.

Deklaratsiooni koostamisel kasutatakse käesoleva määruse I ja II lisas esitatud normdokumente.

2. Saaja saadab lõikes 1 märgitud deklaratsiooni selle liikmesriigi pädevale asutusele, kuhu veos saadetakse. Pädev asutus kinnitab dokumendil oma templiga, et on deklaratsiooni teadmiseks võtnud, ja seejärel saadab saaja deklaratsiooni veose valdajale.

Artikkel 5

1. Artiklis 4 märgitud deklaratsioon võib kehtida rohkem kui ühe veo kohta, tingimusel et:

- deklareeritavatel kinnistel kiirgusallikatel või radioaktiivsetel jäätmetel on põhiliselt samad füüsikalised või keemilised omadused,

- deklareeritavate kinniste kiirgusallikate või radioaktiivsete jäätmete aktiivsus ei ületa deklaratsioonis märgitud taset, ja

- veod peavad toimuma samalt valdajalt samale saajale ja olema seotud samade pädevate asutustega.

2. Deklaratsioon ei kehti üle kolme aasta alates kuupäevast, mil pädev asutus sellele artikli 4 lõikes 2 märgitud templi paneb.

Artikkel 6

Kinniste kiirgusallikate, muude kiirgusallikate või radioaktiivsete jäätmete valdaja, kes on vedanud selliseid allikaid või jäätmeid või valmistanud ette sellist vedu, peab 21 päeva jooksul pärast iga veerandaasta lõppu andma sihtliikmesriigi pädevatele asutustele kõnealuse veerandaasta saadetiste kohta järgmist infot:

- saajate nimed ja aadressid,

- igale saajale saadetud radionukliidi koguaktiivsus ja selliste saadetiste arv,

- igale saajale saadetud iga radionukliidi suurim üksikkogus,

- aine liik: kinnine kiirgusallikas, muud kiirgusallikad või radioaktiivsed jäätmed.

Esimene selline teadaanne hõlmab ajavahemikku 1. juulist 30. septembrini 1993.

Artikkel 7

Liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd, et tagada käesoleva määruse kohaldamine ja täitmine.

Artikkel 8

Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt 1. juulil 1993 artiklis 2 määratletud pädevate asutuste nime(d) ja aadressi(d) ning kogu vajaliku info kiireks kontakteerumiseks selliste ametiasutustega.

Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik nendes andmetes tehtud muudatused.

Komisjon edastab käesoleva info ja kõik selles tehtud muudatused kõikidele ühenduse pädevatele asutustele ja avaldab selle koos kõikide selles tehtud muudatustega Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 9

Käesolev määrus ei mõjuta radioaktiivsete materjalide kohta kehtivaid siseriiklikke norme ja rahvusvahelisi leppeid, mis käsitlevad nende ainete transportimist, kaasa arvatud transiit.

Artikkel 10

Käesolev määrus ei mõjuta direktiivist 92/3/Euratom tulenevaid kohustusi ja õigusi.

Artikkel 11

1. Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

2. Radioaktiivsete jäätmete osas kaotab käesolev määrus kehtivuse 1. jaanuaril 1994.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 8. juuni 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

N. Helveg Petersen

[1] EÜT C 347 31.12.1992, lk 17.

[2] EÜT 150, 31.5.1993.

[3] EÜT C 19, 25.1.1993, lk 13.

[4] EÜT L 11, 20.2.1959, lk 221/59.

[5] EÜT L 246, 17.9.1980, lk 1. Direktiiv muudetud direktiiviga 84/467/Euratom (EÜT L 265, 5.10.1984, lk 4).

[6] EÜT L 35, 12.2.1992, lk 24.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top