EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0029-20191120

Consolidated text: Nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ, 31. märts 1992, ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2019-11-20

01992L0029 — ET — 20.11.2019 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/29/EMÜ,

31. märts 1992,

ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

(ELT L 113 30.4.1992, lk 19)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1882/2003, 29. september 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/30/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 20. juuni 2007,

  L 165

21

27.6.2007

 M3

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2008, 22. oktoober 2008,

  L 311

1

21.11.2008

►M4

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1243, 20. juuni 2019,

  L 198

241

25.7.2019

►M5

KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2019/1834, 24. oktoober 2019,

  L 279

80

31.10.2019
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/29/EMÜ,

31. märts 1992,

ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadelArtikkel 1

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  laev — eraisikule või avalik-õiguslikule isikule kuuluv merelaev või rannikuvetes kalapüügiga tegelev laev, mis sõidab liikmesriigi lipu all või on kantud liikmesriigi registrisse, välja arvatud:

 siseveelaevad,

 sõjalaevad,

 lõbusõidulaevad, mida ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil ja kus ei tööta väljaõppinud meeskond,

 sadamaaladel töötavad puksiirid.

Laevad liigitatakse vastavalt I lisale kolme kategooriasse;

b)  töötaja — laeval töötav isik, sealhulgas koolitatavad isikud ja praktikandid, kuid mitte sadamalootsid ja kai ääres seisval laeval töötav kaldapersonal;

c)  omanik — laeva registreeritud omanik, välja arvatud juhul, kui laev on prahitud ilma laevapereta või kui seda osaliselt või täielikult haldab halduslepingu alusel füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole laeva registreeritud omanik; sel juhul käsitatakse vastavalt olukorrale omanikuna laevapereta prahtijat või laeva haldavat füüsilist või juriidilist isikut;

d)  meditsiinitarbed — ravimid, meditsiiniseadmed ja antidoodid, mille II lisas esitatud loend ei ole täielik;

e)  antidoot — aine, mida kasutatakse ühe või mitme III lisas esitatud kahjulike ainete loetelus sisalduva aine otsese või kaudse kahjuliku toime või kahjulike toimete vältimiseks või ravimiseks.

Artikkel 2

Ravimid ja meditsiiniseadmed — Laevalaatsaret — Arst

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1.

 

a) kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel on alati meditsiinitarbed, mis kvaliteedi poolest vastavad vähemalt II lisa I ja II jaos vastava laevakategooria puhul ettenähtud nõuetele;

b) laeval olevate meditsiinitoodete ja -seadmete kogused sõltuvad reisi laadist — eelkõige külastatavatest sadamatest, sihtkohast ja reisi kestusest — ning reisi ajal tehtavate tööde laadist, lasti eripärast ja töötajate arvust;

c) meditsiinitarvete hulka kuuluvad ravimid ja meditsiiniseadmed on üksikasjalikult loetletud kontrollaktis, mis vastab vähemalt IV lisa A, B ja C jao II osa punktides 1 ja 2 ettenähtud üldnõuetele;

2.

 

a) kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel on iga päästeparve ja päästepaadi jaoks veekindel esmaabipakk, mis sisaldab vähemalt II lisa I ja II jaos C kategooria laevade jaoks ettenähtud meditsiinitarbeid;

b) nende esmaabipakkide sisu üksikasjalik loetelu on esitatud ka lõike 1 punktis c osutatud kontrollaktis;

3. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel, mis on üle 500 brutoregistertonni ja kus on vähemalt 15 töötajat ning reis kestab kauem kui kolm päeva, on laevalaatsaret, kus meditsiiniteenuseid saab osutada materjalide ja hügieeninõuete seisukohalt rahuldavates tingimustes;

4. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud ning vähemalt 100 töötajaga laevadel, mille rahvusvaheline reis kestab kauem kui kolm päeva, on laevatöötajate meditsiiniabi eest vastutav arst.

Artikkel 3

Antidoodid

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel, mis veavad mõnda III lisas loetletud ohtlikku ainet, on olemas meditsiinitarbed, mille hulka kuuluvad vähemalt II lisa III jaos loetletud antidoodid;

2. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud parvlaevadel, mis oma tegevustingimuste tõttu ei tea alati ette transporditavate ohtlike ainete laadi, on olemas meditsiinitarbed, mille hulka kuuluvad vähemalt II lisa III jaos loetletud antidoodid.

Regulaarse laevaliikluse korral, kus sõiduaeg on alla kahe tunni, võib piirduda nende antidootidega, mida äärmise vajaduse korral tuleb manustada aja jooksul, mis ei ületa tavalist sõiduaega;

3. meditsiinitarvete hulka kuuluvad antidoodid on üksikasjalikult loetletud kontrollaktis, mis vastab vähemalt IV lisa A, B ja C jao II osa punktis 3 ettenähtud üldnõuetele.

Artikkel 4

Ülesannete jaotus

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1.

 

a) kõigi tema lipu all sõitvate või tema registrisse kantud laevade meditsiinitarvete hankimise ja nende varude täiendamise eest vastutab täielikult omanik ning sellega ei kaasne kulusid töötajatele;

b) meditsiinitarvete eest vastutab laeva kapten; kapten võib anda meditsiinitarvete kasutamise ja hoidmise ülesande ühele või mitmele selleks pädevale töötajale, mis aga ei piira tema vastutust;

2. meditsiinitarbeid hoitakse heas korras ning neid täiendatakse ja/või need asendatakse niipea kui võimalik ning eeliskorras alati siis, kui toimub varude tavapärane täiendamine;

3. ohuolukorras, mille kapten kuulutab välja pärast seda, kui on saanud võimalustele vastava meditsiinilise arvamuse, hangitakse laeval puuduvad ravimid, meditsiiniseadmed ja antidoodid esimesel võimalusel.

Artikkel 5

Teave ja väljaõpe

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. meditsiinitarvetele on lisatud üks või mitu kasutusjuhendit, mis sisaldavad õpetusi vähemalt II lisa III jaos nõutavate antidootide kasutamise kohta;

2. kõik mereharidust saavad isikud, kes kavatsevad asuda tööle laeval, on saanud põhiväljaõppe, milliseid meetmeid viivitamata rakendada õnnetusjuhtumi puhul või tõsises meditsiinilises ohuolukorras;

3. kapten ning töötaja või töötajad, keda ta on vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile b määranud meditsiinitarbeid kasutama, on saanud kooskõlas V lisas ettenähtud üldsuunistele vastava eriväljaõppe, mida korrapäraselt, vähemalt iga viie aasta järel ajakohastatakse ning mille puhul on arvesse võetud eri laevakategooriatega seotud konkreetseid ohte ja vajadusi.

Artikkel 6

Meditsiinilised konsultatsioonid raadio teel

1.  Töötajatele ohuolukorras paremate raviteenuste osutamiseks võtab iga liikmesriik vajalikud meetmed tagamaks, et:

a) nimetatakse üks või mitu keskust, kes annavad töötajatele raadio teel tasuta meditsiinialast nõu;

b) osa arste, kes osutavad teenust raadio teel toimivatele konsultatsioonikeskustele, on saanud eriväljaõppe, eelistatavalt laeval.

2.  Raadio teel antavate konsultatsioonide optimaalse kvaliteedi tagamiseks võivad keskused pidada asjaomaste töötajate nõusolekul nende kohta isiklikke meditsiinilisi andmekaarte.

Need andmekaardid on konfidentsiaalsed.

Artikkel 7

Kontroll

1.  Iga liikmesriik võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et pädev isik või pädev asutus kontrollib igal aastal, kas kõigil selle riigi lipu all sõitvatel laevadel on täidetud järgmised tingimused:

 meditsiinitarbed vastavad käesolevas direktiivis ettenähtud miinimumnõuetele,

 artikli 2 lõike 1 punktis c ettenähtud kontrollaktis on kinnitatud, et meditsiinitarbed vastavad kõnealustele miinimumnõuetele,

 meditsiinitarbed on nõuetekohaselt ladustatud,

 kõikidest kõlblikkusaegadest on kinni peetud.

2.  Päästeparvedel ladustatavaid meditsiinitarbeid kontrollitakse päästeparvede iga-aastase ülevaatuse käigus.

Kontrollimisi võib erandkorras edasi lükata kuni viis kuud.

▼M4

Artikkel 8

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud õigusakte lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning laevadel raviteenuste osutamisega seotud teadmiste täienemist.

Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 8b sätestatud menetlust.

▼M4

Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 26. juulist 2019. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes ( 1 ) sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 8b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 8a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

▼B

Artikkel 9

Lõppsätted

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 31. detsembriks 1994. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud või võetavate siseriiklike õigusnormide teksti.

▼M2 —————

▼M2

Artikkel 9a

Rakendamisaruanne

Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiivi praktilise rakendamise aruande eraldi peatükina direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17a lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ühtses aruandes, mille alusel komisjon peab teostama hindamise kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17a lõikega 4.

▼B

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

LAEVADE KATEGOORIAD

(Artikli 1 punkt a)

A. Merelaevad või merekalapüügilaevad, olenemata reiside kaugusest.

B. Merelaevad või merekalapüügilaevad, mis teevad lähimast meditsiiniseadmetega piisavalt varustatud sadamast kuni 150 meremiili kaugusele ulatuvaid reise. ( 2 )

C. Sadamalaevad, paadid ja veesõidukid, mis asuvad vahetult kalda läheduses või mille ainsaks ruumiks on roolikamber.

▼M5
II LISA

Meditsiinitarbed (loend ei ole täielik) (*)

(Artikli 1 punkt d)

(*) Võttes arvesse artikli 2 lõike 1 punkti a, võivad liikmesriigid erandlike asjaolude korral kaaluda alternatiivsete ravimite või meditsiiniseadmete kasutamist objektiivselt põhjendatud kaalutlustel.

I.    RAVIMID 

Laevakategooriad

 

A

B

C

1. Südame-veresoonkond

 

 

 

a) Südame-vereringe adrenomimeetikumid

x

x

 

b) Antianginaalsed preparaadid

x

x

x

c) Diureetikumid

x

x

 

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi

x

x

 

e) Antihüpertensiivsed preparaadid

x

x

 

2. Seedetrakt

 

 

 

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid

 

 

 

— Ravimid maohaavandite ja gastriidi raviks

x

x

 

—Antatsiidid

x

x

 

b) Antiemeetikumid

x

x

 

c) Lahtistid

x

 

 

d) Kõhulahtisusevastased preparaadid

x

x

x

e) Hemorroididevastased preparaadid

x

x

 

3. Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

 

 

 

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid

x

x

x

b) Tugevatoimelised valuvaigistid

x

x

 

c) Spasmolüütikumid

x

x

 

4. Närvisüsteem

 

 

 

a) Anksiolüütikumid

x

x

 

b) Neuroleptikumid

x

x

 

c) Merehaigusevastased preparaadid

x

x

x

d) Antiepileptikumid

x

x

 

5. Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

 

 

 

a) Histaminoblokaatorid

x

x

 

b) Glükokortikoidid

x

x

 

6. Hingamiselundid

 

 

 

a) Bronhospasmolüütikumid

x

x

 

b) Köhavastased preparaadid

x

x

 

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid

x

x

 

7. Infektsioonivastased preparaadid

 

 

 

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma)

x

x

 

b) Antiparasiitikumid

x

x

 

c) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid

x

x

 

d) Malaariavastased ravimid, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

x

x

 

8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad

x

x

 

9. Ravimid välispidiseks kasutamiseks

 

 

 

a) Naharavimid

 

 

 

— Antiseptilised lahused

x

x

x

— Antibiootilised salvid

x

x

 

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid

x

x

 

— Seentevastased nahakreemid

x

 

 

— Põletust leevendavad preparaadid

x

x

x

b) Silmaravimid

 

 

 

— Antibiootilised ja põletikuvastased

x

x

 

— Valuvaigistavad tilgad

x

x

 

— Soolalahus silmapesuks

x

x

x

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad

x

x

 

c) Kõrvaravimid

 

 

 

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused

x

x

 

d) Suu- ja neelupõletike ravimid

 

 

 

— Antiseptilised suuveed

x

x

 

e) Lokaalanesteetikumid

 

 

 

— Paikselt külmutavad valuvaigistid

x

 

 

— Naha alla manustatavad valuvaigistid

x

x

 

II.    MEDITSIINISEADMED 

Laevakategooriad

 

A

B

C

1. Elustamisseadmed

 

 

 

— Ambukott (või samaväärne seade); varustatud suurte, keskmiste ja väikeste maskidega

x

x

 

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist (1)

x

x

 

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks

x

x

 

2. Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

 

 

 

— Žgutid

x

x

x

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt

x

x

 

— Kleepuv elastne sidematerjal

x

x

x

— Marliribad

x

x

 

— Marli-toruside sõrmesideme jaoks

x

 

 

— Steriilsed marlitampoonid

x

x

x

— Steriilsed linad põletushaigetele

x

x

 

— Kolmnurklina

x

x

 

— Ühekordse kasutusega kindad

x

x

x

— Kleepsidemed

x

x

x

— Steriilne rõhkside

x

x

x

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal

x

x

x

— Mitteresorbeeruv haavaõmblusniit nõeltega

x

 

 

— Vaseliiniga immutatud marli

x

x

 

3. Instrumendid

 

 

 

— Ühekordse kasutusega skalpellid

x

 

 

— Instrumendikarp, mis on valmistatud sobivast materjalist

x

x

 

— Käärid

x

x

 

— Anatoomilised pintsetid

x

x

 

— Hemostaatilised klemmid

x

x

 

— Nõelahoidlid

x

 

 

— Ühekordse kasutusega raseerimisvahendid

x

 

 

4. Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

 

 

 

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid

x

x

 

— Uriinianalüüsi testribad

x

 

 

— Temperatuurikaardid

x

 

 

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed

x

x

 

— Stetoskoop

x

x

 

— Sfügmomanomeeter

x

x

 

— Meditsiiniline termomeeter

x

x

 

— Hüpotermiatermomeeter

x

x

 

d) Malaaria kiirtest, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

x

x

 

5. Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

 

 

 

— Põietühjendusvahendid (sobivad nii meestele kui ka naistele)

x

 

 

— Veenisisene infusioonikomplekt

x

x

 

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad

x

x

 

6. Üldkasutatavad meditsiiniseadmed

 

 

 

— Isikukaitse- ja meditsiiniabivahendid

x

x

 

— Siiber

x

 

 

— Kuumaveepudel

x

 

 

— Uriinianum

x

 

 

— Jääkott

x

 

 

7. Lahastamis- ja paigaldusseadmed

 

 

 

— Komplekt eri suurusega lahaseid jäsemete jaoks

x

x

 

— Kaelus kaela fikseerimiseks

x

x

 

8. Desinfektsioon, desinsektsioon ja profülaktika

 

 

 

— Vee desinfitseerimisaine

x

 

 

— Vedelad insektitsiidid

x

 

 

— Pulberinsektitsiidid

x

 

 

(1)   Vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud ja/või tavadena väljakujunenud kasutustingimustele.

III.    ANTIDOODID1. Ravimid

— Üldine

— Südame-veresoonkond

— Seedetrakt

— Närvisüsteem

— Hingamiselundid

— Infektsioonivastased preparaadid

— Välispidiseks kasutamiseks

2. Meditsiiniseadmed

— Hapniku manustamiseks vajalikud seadmed (sh nende hooldusvahendid)

Märkus

III jao üksikasjalikul rakendamisel võivad liikmesriigid võtta aluseks IMO meditsiinilise esmaabi osutamise juhendi ohtlike kaupade põhjustatud õnnetuste puhul, mis on esitatud IMO rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveoeeskirja 1990. aasta konsolideeritud versioonis, nagu seda on muudetud.

Artikli 8 rakendamise käigus III jaos tehtavate kohanduste puhul võib muu hulgas arvesse võtta meditsiinilise esmaabi osutamise juhendi ajakohastamiseks tehtud muudatusi.

▼B
III LISA

OHTLIKUD AINED

(Artikli 1 punkt e ja artikli 3 lõige 1)

Käesolevas lisas loetletud aineid tuleb arvesse võtta olenemata sellest, mis kujul need laeval on, sh jäätmete või lastijääkidena.

 Lõhkematerjal ja plahvatusohtlikud esemed,

 suru-, vedel- või rõhu all lahustatud gaas,

 kergsüttivad vedelikud,

 kergsüttivad tahked ained,

 isesüttivad ained,

 ained, mis veega kokkupuutel eritavad kergsüttivaid gaase,

 põlevained,

 orgaanilised peroksiidid,

 toksilised ained,

 nakkusohtlikud ained,

 radioaktiivsed ained,

 söövitavad ained,

 muud ohtlikud ained, st ained, mis on osutunud või võivad osutuda ohtlikuks, nii et tuleb kohaldada artiklit 3.

Märkus

Käesoleva lisa üksikasjalikul rakendamisel võivad liikmesriigid võtta aluseks IMO rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveoeeskirja 1990. aasta konsolideeritud versiooni.

Artikli 8 rakendamise käigus käesolevas lisas tehtavate kohanduste puhul võib muu hulgas arvesse võtta IMO rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveoeeskirja ajakohastamiseks tehtud muudatusi.

▼M5
IV LISA

Üldnõuded laevade meditsiinitarvete kontrollimiseks

(Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikli 3 lõige 3)

A JAGU

A KATEGOORIA LAEVAD

I.    Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipuriik: …

Kodusadam: …

II.    Meditsiinitarbed 

Nõutavad kogused

Pardal tegelikult olevad kogused

Märkused (eelkõige kõlblikkusaja lõpp)

1. RAVIMID

1.1. Südame-veresoonkond

 

a) Südame-vereringe adrenomimeetikumid

0

0

0

b) Antianginaalsed preparaadid

0

0

0

c) Diureetikumid

0

0

0

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi

0

0

0

e) Antihüpertensiivsed preparaadid

0

0

0

1.2. Seedetrakt

 

 

 

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid

0

0

0

— Ravimid maohaavandite ja gastriidi raviks

0

0

0

— Antatsiidid

0

0

0

b) Antiemeetikumid

0

0

0

c) Lahtistid

0

0

0

d) Kõhulahtisusevastased preparaadid

0

0

0

e) Hemorroididevastased preparaadid

0

0

0

1.3. Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

 

 

 

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid

0

0

0

b) Tugevatoimelised valuvaigistid

0

0

0

c) Spasmolüütikumid

0

0

0

1.4. Närvisüsteem

 

 

 

a) Anksiolüütikumid

0

0

0

b) Neuroleptikumid

0

0

0

c) Merehaigusevastased preparaadid

0

0

0

d) Antiepileptikumid

0

0

0

1.5. Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

 

 

 

a) Histaminoblokaatorid

0

0

0

b) Glükokortikoidid

0

0

0

1.6. Hingamiselundid

 

 

 

a) Bronhospasmolüütikumid

0

0

0

b) Köhavastased preparaadid

0

0

0

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid

0

0

0

1.7. Infektsioonivastased preparaadid

 

 

 

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma)

0

0

0

b) Antiparasiitikumid

0

0

0

c) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid

0

0

0

d) Malaariavastased ravimid, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

0

0

0

1.8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad

0

0

0

1.9. Ravimid välispidiseks kasutamiseks

 

 

 

a) Naharavimid

0

0

0

— Antiseptilised lahused

0

0

0

— Antibiootilised salvid

0

0

0

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid

0

0

0

— Seentevastased nahakreemid

0

0

0

— Põletust leevendavad preparaadid

0

0

0

b) Silmaravimid

0

0

0

— Antibiootilised ja põletikuvastased

0

0

0

— Valuvaigistavad tilgad

0

0

0

— Soolalahus silmapesuks

0

0

0

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad

0

0

0

c) Kõrvaravimid

0

0

0

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused

0

0

0

d) Suu- ja neelupõletike ravimid

0

0

0

— Antiseptilised suuveed

0

0

0

e) Lokaalanesteetikumid

0

0

0

— Paikselt külmutavad valuvaigistid

0

0

0

— Naha alla manustatavad valuvaigistid

0

0

0

2. MEDITSIINISEADMED

2.1. Elustamisseadmed

 

— Ambukott (või samaväärne seade); varustatud suurte, keskmiste ja väikeste maskidega

0

0

0

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist (1)

0

0

0

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks

0

0

0

2.2. Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Žgutid

0

0

0

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt

0

0

0

— Kleepuv elastne sidematerjal

0

0

0

— Marliribad

0

0

0

— Marli-toruside sõrmesideme jaoks

0

0

0

— Steriilsed marlitampoonid

0

0

0

— Steriilsed linad põletushaigetele

0

0

0

— Kolmnurklina

0

0

0

— Ühekordse kasutusega kindad

0

0

0

— Kleepsidemed

0

0

0

— Steriilne rõhkside

0

0

0

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal

0

0

0

— Mitteresorbeeruv haavaõmblusniit nõeltega

0

0

0

— Vaseliiniga immutatud marli

0

0

0

2.3. Instrumendid

— Ühekordse kasutusega skalpellid

0

0

0

— Instrumendikarp, mis on valmistatud sobivast materjalist

0

0

0

— Käärid

0

0

0

— Anatoomilised pintsetid

0

0

0

— Hemostaatilised klemmid

0

0

0

— Nõelahoidlid

0

0

0

— Ühekordse kasutusega raseerimisvahendid

0

0

0

2.4. Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

0

0

0

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid

0

0

0

— Uriinianalüüsi testribad

0

0

0

— Temperatuurikaardid

0

0

0

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed

0

0

0

— Stetoskoop

0

0

0

— Sfügmomanomeeter

0

0

0

— Meditsiiniline termomeeter

0

0

0

— Hüpotermiatermomeeter

0

0

0

— Malaaria kiirtest, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

0

0

0

2.5. Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

0

0

0

— Põietühjendusvahendid (sobivad nii meestele kui ka naistele)

0

0

0

— Veenisisene infusioonikomplekt

0

0

0

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad

0

0

0

2.6. Üldkasutatavad meditsiiniseadmed

0

0

0

— Isikukaitse- ja meditsiiniabivahendid

0

0

0

— Siiber

0

0

0

— Kuumaveepudel

0

0

0

— Uriinianum

0

0

0

— Jääkott

0

0

0

2.7. Lahastamis- ja paigaldusseadmed

0

0

0

— Komplekt eri suurusega lahaseid jäsemete jaoks

0

0

0

— Kaelus kaela fikseerimiseks

0

0

0

2.8. Desinfektsioon, desinsektsioon ja profülaktika

0

0

0

— Vee desinfitseerimisaine

0

0

0

— Vedelad insektitsiidid

0

0

0

— Pulberinsektitsiidid

0

0

0

3. ANTIDOODID

3.1. Üldine

0

0

0

3.2. Südame-veresoonkond

0

0

0

3.3. Seedetrakt

0

0

0

3.4. Närvisüsteem

0

0

0

3.5. Hingamiselundid

0

0

0

3.6. Infektsioonivastased preparaadid

0

0

0

3.7. Välispidiseks kasutamiseks

0

0

0

3.8. Muu

0

0

0

3.9. Hapniku manustamiseks vajalikud seadmed (sh nende hooldusvahendid)

0

0

0

(1)   Vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud ja/või tavadena väljakujunenud kasutustingimustele.

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

B JAGU

B KATEGOORIA LAEVAD

I.    Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipuriik: …

Kodusadam: …

II.    Meditsiinitarbed 

Nõutavad kogused

Pardal tegelikult olevad kogused

Märkused (eelkõige kõlblikkusaja lõpp)

1. RAVIMID

1.1. Südame-veresoonkond

 

a) Südame-vereringe adrenomimeetikumid

0

0

0

b) Antianginaalsed preparaadid

0

0

0

c) Diureetikumid

0

0

0

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi

0

0

0

e) Antihüpertensiivsed preparaadid

0

0

0

1.2. Seedetrakt

 

 

 

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid

0

0

0

— Ravimid maohaavandite ja gastriidi raviks

0

0

0

— Antatsiidid

0

0

0

b) Antiemeetikumid

0

0

0

c) Kõhulahtisusevastased preparaadid

0

0

0

d) Hemorroididevastased preparaadid

0

0

0

1.3. Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

 

 

 

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid

0

0

0

b) Tugevatoimelised valuvaigistid

0

0

0

c) Spasmolüütikumid

0

0

0

1.4. Närvisüsteem

 

 

 

a) Anksiolüütikumid

0

0

0

b) Neuroleptikumid

0

0

0

c) Merehaigusevastased preparaadid

0

0

0

d) Antiepileptikumid

0

0

0

1.5. Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

 

 

 

a) Histaminoblokaatorid

0

0

0

b) Glükokortikoidid

0

0

0

1.6. Hingamiselundid

 

 

 

a) Bronhospasmolüütikumid

0

0

0

b) Köhavastased preparaadid

0

0

0

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid

0

0

0

1.7. Infektsioonivastased preparaadid

 

 

 

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma)

0

0

0

b) Antiparasiitikumid

0

0

0

c) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid

0

0

0

d) Malaariavastased ravimid, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

0

0

0

1.8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad

0

0

0

1.9. Ravimid välispidiseks kasutamiseks

 

 

 

a) Naharavimid

0

0

0

— Antiseptilised lahused

0

0

0

— Antibiootilised salvid

0

0

0

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid

0

0

0

— Põletust leevendavad preparaadid

0

0

0

b) Silmaravimid

0

0

0

— Antibiootilised ja põletikuvastased

0

0

0

— Valuvaigistavad tilgad

0

0

0

— Soolalahus silmapesuks

0

0

0

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad

0

0

0

c) Kõrvaravimid

0

0

0

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused

0

0

0

d) Suu- ja neelupõletike ravimid

0

0

0

— Antiseptilised suuveed

0

0

0

e) Lokaalanesteetikumid

0

0

0

— Naha alla manustatavad valuvaigistid

0

0

0

2. MEDITSIINISEADMED

2.1. Elustamisseadmed

 

— Ambukott (või samaväärne seade); varustatud suurte, keskmiste ja väikeste maskidega

0

0

0

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist (1)

0

0

0

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks

0

0

0

2.2. Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Žgutid

0

0

0

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt

0

0

0

— Kleepuv elastne sidematerjal

0

0

0

— Marliribad

0

0

0

— Steriilsed marlitampoonid

0

0

0

— Steriilsed linad põletushaigetele

0

0

0

— Kolmnurklina

0

0

0

— Ühekordse kasutusega kindad

0

0

0

— Kleepsidemed

0

0

0

— Steriilne rõhkside

0

0

0

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal

0

0

0

— Vaseliiniga immutatud marli

0

0

0

2.3. Instrumendid

— Instrumendikarp, mis on valmistatud sobivast materjalist

0

0

0

— Käärid

0

0

0

— Anatoomilised pintsetid

0

0

0

— Hemostaatilised klemmid

0

0

0

2.4. Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

0

0

0

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid

0

0

0

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed

0

0

0

— Stetoskoop

0

0

0

— Sfügmomanomeeter

0

0

0

— Meditsiiniline termomeeter

0

0

0

— Hüpotermiatermomeeter

0

0

0

— Malaaria kiirtest, kaasasolek sõltub tegevuspiirkonnast

0

0

0

2.5. Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

0

0

0

— Veenisisene infusioonikomplekt

0

0

0

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad

0

0

0

2.6. Üldkasutatavad meditsiiniseadmed

0

0

0

— Isikukaitse- ja meditsiiniabivahendid

0

0

0

2.7. Lahastamis- ja paigaldusseadmed

0

0

0

— Komplekt eri suurusega lahaseid jäsemete jaoks

0

0

0

— Kaelus kaela fikseerimiseks

0

0

0

3. ANTIDOODID

3.1. Üldine

0

0

0

3.2. Südame-veresoonkond

0

0

0

3.3. Seedetrakt

0

0

0

3.4. Närvisüsteem

0

0

0

3.5. Hingamiselundid

0

0

0

3.6. Infektsioonivastased preparaadid

0

0

0

3.7. Välispidiseks kasutamiseks

0

0

0

3.8. Muu

0

0

0

3.9. Hapniku manustamiseks vajalikud seadmed (sh nende hooldusvahendid)

0

0

0

(1)   Vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud ja/või tavadena väljakujunenud kasutustingimustele.

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

C JAGU

C KATEGOORIA LAEVAD

I.    Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipuriik: …

Kodusadam: …

II.    Meditsiinitarbed 

Nõutavad kogused

Pardal tegelikult olevad kogused

Märkused (eelkõige kõlblikkusaja lõpp)

1. RAVIMID

1.1. Südame-veresoonkond

 

a) Antianginaalsed preparaadid

0

0

0

1.2. Seedetrakt

 

 

 

a) Kõhulahtisusevastased preparaadid

0

0

0

1.3. Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

 

 

 

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid

0

0

0

1.4. Närvisüsteem

 

 

 

c) Merehaigusevastased preparaadid

0

0

0

1.5. Ravimid välispidiseks kasutamiseks

 

 

 

a) Naharavimid

0

0

0

— Antiseptilised lahused

0

0

0

— Põletust leevendavad preparaadid

0

0

0

b) Silmaravimid

0

0

0

— Soolalahus silmapesuks

0

0

0

2. MEDITSIINISEADMED

2.1. Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Žgutid

0

0

0

— Kleepuv elastne sidematerjal

0

0

0

— Steriilsed marlitampoonid

0

0

0

— Ühekordse kasutusega kindad

0

0

0

— Kleepsidemed

0

0

0

— Steriilne rõhkside

0

0

0

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal

0

0

0

3. ANTIDOODID

3.1. Üldine

0

0

0

3.2. Südame-veresoonkond

0

0

0

3.3. Seedetrakt

0

0

0

3.4. Närvisüsteem

0

0

0

3.5. Hingamiselundid

0

0

0

3.6. Infektsioonivastased preparaadid

0

0

0

3.7. Välispidiseks kasutamiseks

0

0

0

3.8. Muu

0

0

0

3.9. Hapniku manustamiseks vajalikud seadmed (sh nende hooldusvahendid)

0

0

0

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

▼B
V LISA

KAPTENI JA MÄÄRATUD TÖÖTAJATE MEDITSIINILINE VÄLJAÕPE

(Artikli 5 lõige 3)

I.

 

1. Põhiteadmiste omandamine füsioloogias, sümptomatoloogias ja terapeutikas.

2. Teadmiste omandamine ennetava meditsiini, eelkõige individuaalse ja kollektiivse hügieeni, ning võimalike profülaktiliste meetmete kohta.

3. Oskuste omandamine põhiliste raviprotseduuride tegemiseks ja selleks, et juhtida ohuolukorras laevalt maale toimetamist.

A kategooria laevadel osutatavate raviteenuste eest vastutavate isikute väljaõpe peaks võimaluse korral toimuma haiglas.

4. Põhjalike teadmiste omandamine selle kohta, kuidas kasutada mitmesuguseid võimalusi meditsiiniliste kaugkonsultatsioonide saamiseks.

II. Väljaõppe puhul tuleks silmas pidada hiljutistes rahvusvahelistes dokumentides sisalduvaid õppeprogramme.( 1 ) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

( 2 ) B kategooria laieneb merelaevadele või merekalapüügilaevadele, mis teevad lähimast meditsiiniseadmetega piisavalt varustatud sadamast kuni 175 meremiili kaugusele ulatuvaid reise ega välju helikopteri päästeteenistuse piirkonnast. Sel eesmärgil edastavad liikmesriigid ajakohastatud informatsiooni helikopteri päästeteenistuse tavaliste piirkondade ja sealsete tingimuste kohta:

a) teistele liikmesriikidele ja komisjonile ja

b) liikmesriigi lipu all sõitvate või tema registrisse kantud laevade kaptenitele, kelle laevade suhtes kohaldatakse või võidakse kohaldada käesoleva joonealuse märkuse esimest lõiget; informatsioon edastatakse kõige asjakohasemal viisil, näiteks raadio teel konsultatsioonikeskuste, päästeteenistuse koordinatsioonikeskuste või rannikuäärsete raadiojaamade kaudu.

Top