EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01968R0260-20021003

Consolidated text: Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom , ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968 , millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/260/2002-10-03

1968R0260 — ET — 03.10.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 260/68,

29. veebruar 1968,

millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord

(EÜT L 056, 4.3.1968, p.8)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM, ESTÜ, EMÜ) nr 1370/72, 27. juuni 1972,

  L 149

3

1.7.1972

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM, ESTÜ, EMÜ) nr 2531/72, 4. detsember 1972,

  L 272

6

5.12.1972

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 559/73, 26. veebruar 1973,

  L 55

4

28.2.1973

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EMÜ, EURATOM) nr 1544/73, 4. juuni 1973,

  L 155

6

11.6.1973

►M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM, ESTÜ, EMÜ) nr 913/78, 2. mai 1978,

  L 119

7

3.5.1978

►M6

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EMÜ, EURATOM) nr 2151/82, 28. juuli 1982,

  L 228

4

4.8.1982

►M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EMÜ, EURATOM) nr 3519/85, 12. detsember 1985,

  L 335

59

13.12.1985

►M8

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM, ESTÜ, EÜ) nr 3606/93, 22. november 1993,

  L 332

10

31.12.1993

►M9

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EÜ, EURATOM) nr 3162/94, 19. detsember 1994,

  L 335

5

23.12.1994

►M10

NÕUKOGU MÄÄRUS (ESTÜ, EÜ, EURATOM) nr 2190/97, 30. oktoober 1997,

  L 301

1

5.11.1997

►M11

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, ESTÜ, EURATOM) nr 1197/98, 5. juuni 1998,

  L 166

1

11.6.1998

►M12

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2459/98, 12. november 1998,

  L 307

3

17.11.1998

►M13

Communication from the Commission to the other institutions concerning the conversion into euro of the amounts provided for in the Staff Regulations  (1999/C 60/09) (*)

  C 60

11

2.3.1999

►M14

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, Euratom) nr 1750/2002, 30. september 2002,

  L 264

15

2.10.2002(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 260/68,

29. veebruar 1968,

millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kordEUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli, eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades, et:

on vaja kehtestada tingimused ja kord, mille kohaselt Euroopa ühenduste ametnikud ja muud teenistujad ning samuti need isikud, kelle suhtes kohaldatakse privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 13, maksavad makse selles artiklis nimetatud palkadelt, töötasudelt ja muudelt rahalistelt tasudelt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 13 esimeses lõikes nimetatud maks Euroopa ühenduste ametnikele ja muudele teenistujatele makstavatelt palkadelt, töötasudelt ja muudelt rahalistelt tasudelt määratakse kindlaks käesolevas määruses ettenähtud tingimuste kohaselt ja nõutakse sisse käesolevas määruses ettenähtud korra kohaselt.

Artikkel 2

Maksukohustuslased on:

 Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega hõlmatud isikud, kaasa arvatud need isikud, kes saavad kompensatsiooni, kui nad teenistuse huvides vabastatakse teenistusest, välja arvatud kohalik personal;

 ühenduse invaliidsuspensioni, vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni saajad;

 isikud, kellele makstakse teenistuse lõppemisel nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 ( 1 ) artiklis 5 ettenähtud kompensatsiooni;

▼M2

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada määruse (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 2530/72 artikli 3 kohast toetust;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada määruse (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 2530/72 artikli 4 kohast toetust;

▼M4

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1543 artiklite 3 ja 4 kohast toetust;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1543 artikli 5 kohast toetust;

▼M6

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2150/82 artikliga 2;

▼M7

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1679/85 artikliga 3;

 isikud, kellel on õigus saada töötushüvitist, mis on ette nähtud muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 28a, mis tuleneb määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85 artiklist 33;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3518/85 artikliga 4;

▼M10

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 2274/87 ( 2 ) artikliga 4;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (EMÜ) nr 1857/89 ( 3 ) artikliga 3;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2688/95 ( 4 ) artikliga 4;

 isikud, kellel teenistuse lõppemisel on õigus saada toetust, mis on ette nähtud määruse (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 ( 5 ) artikliga 4;

▼M14

 isikud, kellel on teenistuse lõppemisel õigus saada määruse (EÜ, Euratom) nr 1746/2002 artikliga 4 ettenähtud hüvitist;

 isikud, kellel on teenistuse lõppemisel õigus saada määruse (EÜ, Euratom) nr 1747/2002 artikliga 4 ettenähtud hüvitist;

 isikud, kellel on teenistuse lõppemisel õigus saada määruse (EÜ, Euratom) nr 1748/2002 artikliga 4 ettenähtud hüvitist.

▼B

Artikkel 3

1.  Maksukohustuslased maksavad makse iga kuu ühenduse poolt makstavatelt palkadelt, töötasudelt ja muudelt rahalistelt tasudelt.

2.  Siiski arvatakse maksustatavast põhisummast maha ühekordse summana või osade kaupa makstav raha ja toetus, mida loetakse kompensatsiooniks ametikohustuste täitmisel tekkinud kulutuste eest.

3.  Allpool loetletud peretoetused ja sotsiaaltoetused arvatakse maksustatavast põhisummast maha:

a) peretoetused:

  ►M3  perekonnapea toetus ◄ ,

 ülalpeetava lapse toetus,

 õppetoetus,

 lapse sünnitoetus;

b) sotsiaalabi;

c) kutsehaiguse või tööõnnetuse puhul makstavad toetused;

d) see osa igast väljamaksest, mida loetakse peretoetuseks.

Mahaarvatav summa arvutatakse kooskõlas artikli 5 sätetega, kui see on asjakohane.

4.  Kui artikli 5 sätetest ei tulene teisiti, vähendatakse eelnevate sätete kohaldamisel saadud summat 10 % võrra ametialaste ja isiklike kulutuste alusel.

Iga ülalpeetava lapse kohta ja iga isiku kohta, keda käsitatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 4 tähenduses ülalpeetava lapsena, tehakse maksukohustuslasele lisavähendus, mille suurus on võrdne ülalpeetava lapse kohta makstava kahekordse toetussummaga.

5.  Maksukohustuslase palgast pensioni-, vanaduspensioni- või sotsiaalkindlustusmakseteks kinnipeetavad summad arvutatakse maksustatavalt põhisummalt.

Artikkel 4

▼M13

The tax shall be calculated, subject to the provisions of Article 5, on the taxable amount obtained by applying Article 3 and disregarding any amount not exceeding EUR 19,91 and by applying the rate of:

 8,00 % to amounts between EUR 19,91 and 351,46,

 10,00 % to amounts between EUR 351,47 and 484,09,

 12,50 % to amounts between EUR 484,10 and 554,79,

 15,00 % to amounts between EUR 554,80 and 629,97,

 17,50 % to amounts between EUR 629,98 and 700,67,

 20,00 % to amounts between EUR 700,68 and 769,21,

 22,50 % to amounts between EUR 769,22 and 839,94,

 25,00 % to amounts between EUR 839,95 and 908,48,

 27,50 % to amounts between EUR 908,49 and 979,18,

 30,00 % to amounts between EUR 979,19 and 1 047,72,

 32,50 % to amounts between EUR 1 047,73 and 1 118,45,

 35,00 % to amounts between EUR 1 118,46 and 1 186,99,

 40,00 % to amounts between EUR 1 187,00 und 1 257,69,

 45,00 % to amounts above EUR 1 257,70 ( 6 ).

▼B

Artikkel 5

Kui palkade, töötasude ja muude rahaliste tasude suhtes kohaldatakse paranduskoefitsienti:

 saadakse käesoleva määruse kohaldamiseks maksu kõik koostisosad, mida kasutatakse maksu arvutamisel, välja arvatud kinnipidamised pensioni-, vanaduspensioni- või sotsiaalkindlustusmakseteks, kohaldades paranduskoefitsienti selle koostisosa suhtes, mis on arvutatud enne ükskõik millise paranduskoefitsiendi kohaldamist töötasu suhtes;

 saadakse artikli 3 lõikes 4 nimetatud vähendamiste summa paranduskoefitsiendi kohaldamisel vähendamiste summa suhtes, mis arvutatakse enne ükskõik millise paranduskoefitsiendi kohaldamist töötasu suhtes;

 kohaldatakse kõnealust paranduskoefitsienti artiklis 4 näidatud sissetulekute summa suhtes.

Artikkel 6

1.  Erandina artiklite 3 ja 4 sätetest:

a) maksustatakse summasid, mida makstakse

 ületunnitöö eest,

 eriti raske töö eest,

 erandlike teenuste eest,

 patenditud leiutiste eest,

▼M1

 vastavalt ametnike personalieeskirjade artiklitele 56a ja 56b,

▼M5

 personalieeskirjade artikli 70a kohaselt,

▼B

maksumääraga, mida kohaldati maksmisele eelneval kuul ametniku tasu kõrgeima maksustatava summa suhtes;

b) maksustatakse teenistuse lõpetamisel makstud makseid peale seda, kui on kohaldatud artikli 3 lõikes 4 ettenähtud vähendamisi, maksumääraga, mis on võrdne kahe kolmandikuga suhtest, mis viimase palgamakse tegemise ajal oli:

 makstava maksu summa ja

 artiklis 3 määratletud maksustatava põhisumma vahel.

Nimetatud sätteid kohaldatakse ka määruse (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 2530/72 artikli 4 kohastele maksetele.

Nimetatud sätteid kohaldatakse ka määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1543 artikli 5 kohastele maksetele.

2.  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohi põhjustada ühenduste poolt makstavate palkade, töötasude ja muude rahaliste tasude vähenemist ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklis 6 määratletud hädavajalikust miinimumist allapoole.

Artikkel 7

Kui maksustatav makse hõlmab ajavahemikku, mis on lühem kui üks kuu, on maksumäär see, mida kohaldatakse vastava kuumakse suhtes.

Kui maksustatav makse hõlmab ajavahemikku, mis on pikem kui üks kuu, arvutatakse maksumäär, nagu see makse oleks jagunenud ühtlaselt nendele kuudele, mille pealt seda on makstud.

Korrigeerivad maksed, mis ei puuduta seda kuud, mille jooksul neid makstakse, kuuluvad maksustamisele selle maksumääraga, mida oleks kohaldatud nende õigeaegse maksmise ajal.

▼M12

Artikkel 8

Maksude tasumine toimub allikalt kinnipidamise teel. Summa ümardatakse allapoole euro sajandikosani.

▼B

Artikkel 9

Maksudest laekuv raha kantakse tuluna ühenduste eelarvesse.

Artikkel 10

Ühenduste institutsioonide juhtorganid teevad koostööd käesoleva määruse ühtseks kohaldamiseks.

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul vastu vajalikud sätted käesoleva määruse kohaldamiseks.

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse ka:

 komisjoni liikmete,

 Euroopa Kohtu kohtunike, kohtujuristide, kohtusekretäride ja kõrvalettekandjate,

 kontrollnõukogu liikmete suhtes.

Artikkel 12

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Investeerimispanga organite liikmete ja personali suhtes ning nende pensionisaajate suhtes, kellele Euroopa Investeerimispank maksab pensioni, kui need isikud kuuluvad kategooriatesse, mis nõukogu määrab kindlaks privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 16 esimese lõike kohaselt, kui kõne all on panga makstavad palgad, töötasud ja muud rahalised tasud, invaliidsuspensionid, vanaduspensionid ja toitjakaotuspensionid.

▼M8

Artikkel 12a

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Rahainstituudi presidendi ja kõikide teiste selle instituudi nõukogu liikmete, personali ning nende pensionisaajate suhtes, kellele instituut maksab pensioni, kui need isikud kuuluvad kategooriatesse, mille nõukogu määrab kindlaks privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 16 esimese lõigu kohaselt, kui kõne all on instituudi makstavad palgad, töötasud ja muud rahalised tasud, invaliidsuspensionid, vanaduspensionid ja toitjakaotuspensionid.

▼M9

Artikkel 12b

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Investeerimisfondi organite liikmete ja personali suhtes ning nende pensionisaajate suhtes, kellele fond maksab pensioni, kui need isikud kuuluvad kategooriatesse, mis nõukogu määrab kindlaks privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 16 esimese lõike kohaselt, kui kõne all on fondi makstavad palgad, töötasud ja muud rahalised tasud, invaliidsuspensionid, vanaduspensionid ja toitjakaotuspensionid.

▼M11

Artikkel 12c

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Keskpanga nõukogu ja üldnõukogu liikmete ning kõnealuse panga personali ja nende pensionisaajate suhtes, kellele pank maksab pensioni, kui need isikud kuuluvad kategooriatesse, mille nõukogu määrab kindlaks Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 16 esimese lõigu kohaselt, kui kõne all on panga makstavad palgad, töötasud ja muud rahalised tasud ning invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid.

▼B

Artikkel 13

Määruse nr 32 (EMÜ), 12 (ESTÜ) ( 7 ) artiklis 13 nimetatud kompensatsioon ja maksed on maksuvabad.

Artikkel 14

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks määrus nr 32 (EMÜ), 12 (ESTÜ).

Artikkel 15

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

( 2 ) EÜT L 209, 31.7.1987, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 2168/89 (EÜT L 208, 20.7.1989, lk 4).

( 3 ) EÜT L 181, 28.6.1989, lk 2.

( 4 ) EÜT L 280, 23.11.1995, lk 1.

( 5 ) EÜT L 280, 23.11.1995, lk 4.

( 6 ) OJ L 38, 13.2.1997, p. 1. Regulation supplemented by Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 1307/87 (OJ L 124, 13.5.1987, p. 6) and last amended by Regulation (Euratom, ECSC, EC) No 2762/98 (OJ L 346, 22.12.1998, p. 1).

( 7 ) EÜT 45, 14.6.1962, lk 1461/62.

Top