EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/549, 7. aprill 2015 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

ELT L 92, 8.4.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/12


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/549,

7. aprill 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas oma 22. jaanuari 2015. aasta otsusega liidetud kohtuasjades T-420/11 ja T-56/12 nõukogu otsused 2011/299/ÜVJP (2) ja 2011/783/ÜVJP (3) selles osas, mis puudutab järgmiste üksuste kandmist määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. ja Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

Uue põhjenduse alusel tuleks 32 kõnealustest üksustest kanda uuesti loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas oma 22. jaanuari 2015. aasta otsusega kohtuasjas T-176/12 nõukogu otsuse 2012/35/ÜVJP (4) kanda Bank Tejarat määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Bank Tejarat tuleks uue põhjenduse alusel uuesti kanda loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(6)

Määrust (EL) nr 267/2012 tuleks vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. mai 2011. aasta otsus 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, 24.5.2011, lk 65).

(3)  Nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 319, 2.12.2011, lk 71).

(4)  Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsus 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 19, 24.1.2012, lk 22).


LISA

1)

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa I osas esitatud loetellu kantakse järgmine üksus:

I.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

105.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; tel: 88826690; teleks: 226641 TJTA IR.; faks: 88893641; veebisait: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat annab Iraani valitsusele märkimisväärset toetust, pakkudes nafta- ja gaasitootmise projektide jaoks rahalisi vahendeid ja finantsteenuseid. Nafta- ja gaasisektor on Iraani valitsuse jaoks oluline rahastamisallikas ning mitut Bank Tejarati poolt rahastatavat projekti viivad ellu Iraani valitsuse omandis või tema kontrolli all olevate üksuste tütarettevõtjad. Lisaks on Bank Tejarat osaliselt Iraani valitsuse omandis ja on sellega tihedalt seotud ning seetõttu on Iraani valitsusel võimalik mõjutada Bank Tejarati otsuseid, sealhulgas viimase osalemist nende projektide rahastamises, mida Iraani valitsus peab prioriteetseteks.

Lisaks sellele rahastab Bank Tejarat mitmesuguseid toornafta tootmise ja rafineerimise projekte, mille läbiviimiseks on vaja kõnealuste sektorite jaoks hankida selliseid olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mille tarnimine Iraanis kasutamiseks on keelatud, ning seetõttu võib Bank Tejarati pidada seotuks keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimisega.

8.4.2015

2)

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa III osas esitatud loetellu kantakse järgmised üksused:

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB92501, välja antud (Saksamaal) 4. jaanuaril 2005

Saksamaal asuv IRISLi valdusettevõtja, mis on IRISLi omandis ja kontrolli all.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94311, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102601, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr 9349576

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94312, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102502, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349588

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94313, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102520, välja antud (Saksamaal) 29. augustil 2005; IMO nr: 9349590

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94314, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102600, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94315, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102599, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr: 9349667

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94316, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102501, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349679

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94829, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102655, välja antud (Saksamaal) 26. septembril 2005; IMO nr: 9165786

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94633, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102533, välja antud (Saksamaal) 1. septembril 2005; IMO nr: 9165803

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94698, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102565, välja antud (Saksamaal) 15. septembril 2005; IMO nr: 9165798

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102679, välja antud (Saksamaal) 27. septembril 2005; IMO nr: 9165815

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94632, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102544, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005; IMO nr 9209324

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94573, välja antud (Saksamaal) 18. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102506, välja antud (Saksamaal) 25. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iraan

IRISL Maritime Training Institute on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 90 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse asepresident. Osaleb IRISLi töötajate koolitamises.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iraan

Kheibar Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 81 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse liige. Vastutab laevade tarnimise eest osadena.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran.

Kish Shipping Line Manning Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all. Osaleb IRISLi personali töölevõtmises ja personalijuhtimises.

8.4.2015


Top