EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1223

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1223/2014, 14. novembril 2014 , millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamisega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 330, 15.11.2014, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1223/oj

15.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1223/2014,

14. novembril 2014,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (2) artikliga 544 on ette nähtud seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamine. Lihtsustamise raames käsitletakse teatavaid importkaupu reeksporditud või eksporditud kaupadena, kuigi need toodi tegelikult liidu turule ilma vastava tollideklaratsioonita ja imporditollimaksu tasumata.

(2)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 544 punkt c hõlmab tsiviilõhusõidukite üleandmist. Seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamise kohaldamine tsiviilõhusõidukite puhul suurendab lennundussektori konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil ning aitab kaasa lisandväärtuse loomisele Euroopa Liidus.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 544 punkt c kohaldamisala tuleks laiendada sõjalistele õhusõidukitele, nii et viimaste puhul saaks kohaldada seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamist samuti nagu tsiviilõhusõidukite puhul.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2454/93 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 544 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

õhusõidukite üleandmist; järelevalveasutus lubab protseduuri lõpetada, kui importkaupa on esimest korda kasutatud õhusõidukite või nende osade tootmiseks, remondiks, kohandamiseks või ümberehitamiseks, tingimusel et loa omaniku arvestuse alusel on võimalik kontrollida, et kõnealust protseduuri rakendatakse nõuetekohaselt;”

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


Top