EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0115

2014/115/EL: Nõukogu otsus, 2. detsember 2013 , riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta

OJ L 68, 7.3.2014, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj

Related international agreement

7.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/1


NÕUKOGU OTSUS,

2. detsember 2013,

riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta

(2014/115/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Läbirääkimisi WTO riigihankelepingu („1994. aasta riigihankeleping”) läbivaatamise üle alustati 1999. aasta jaanuaris vastavalt 1994. aasta riigihankelepingu XXIV artikli lõike 7 punktidele b ja c.

(2)

Läbirääkimisi juhtis komisjon, konsulteerides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikega 3 asutatud erikomiteega.

(3)

15. detsembril 2011 jõudsid 1994. aasta riigihankelepingu osalised ministrite tasandil poliitilisele kokkuleppele läbirääkimiste tulemuste osas. Riigihankelepingu komitee kinnitas 30. märtsil 2012 poliitilist kokkulepet otsuse vastuvõtmisega läbirääkimiste tulemuste kohta. Selle otsusega, mis hõlmab 1994. aasta riigihankelepingu muutmise protokolli („protokoll”), kinnitasid riigihankelepingu osalised protokolli teksti ja avasid selle neile heakskiitmiseks.

(4)

Protokoll tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Riigihankelepingu muutmise protokoll kiidetakse liidu nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma heakskiitmiskirja, nagu on täpsustatud protokolli lõikes 3 ning vastavalt 1994. aasta riigihankelepingu XXIV artikli lõikele 9, et väljendada liidu nõusolekut olla protokolliga (1) seotud.

Artikkel 3

Käesolevat protokolli ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks liidu või liikmesriikide kohtutes sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GUSTAS


(1)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top