EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0128

2011/128/EL: Komisjoni otsus, 24. veebruar 2011 , millega muudetakse otsust 2007/863/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest rakendamisel (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1033 all)

OJ L 51, 25.2.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/128(1)/oj

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/21


KOMISJONI OTSUS,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse otsust 2007/863/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest rakendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1033 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/128/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, (1) eriti selle III lisa punkti 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui sõnnikukogus, mida liikmesriik kavatseb igal aastal hektari kohta maale laotada, erineb direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimeses lauses ja selle alapunktis a osutatust, peab see kogus olema selline, mis ei piira kõnealuse direktiivi artiklis 1 osutatud eesmärkide saavutamist, ning seda tuleb põhjendada objektiivsete kriteeriumide abil, nagu pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

(2)

Komisjon võttis 14. detsembril 2007 vastu otsuse 2007/863/EÜ (millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest), (2) millega lubas Põhja-Iirimaal kasutada põllumajandusettevõtetes, kus on vähemalt 80 % rohumaad, 250 kg loomasõnnikupõhist lämmastikku hektari kohta aastas.

(3)

Otsusega 2007/863/EÜ lubatud erandi alla kuulus 2009. aastal Põhja-Iirimaal ligikaudu 150 põllumajandusettevõtet ehk ligikaudu 0,6 % põllumajandusettevõtete koguarvust ja 1 % põllumajandusmaa netopindalast. Otsuse 2007/863/EÜ kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2010.

(4)

Ühendkuningriik esitas 23. septembril 2010 komisjonile taotluse Põhja-Iirimaad käsitleva erandi kehtivusaja pikendamiseks. Taotlus sisaldas põhjendust direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 kolmandas lõigus sätestatud objektiivsete kriteeriumide alusel.

(5)

Ühendkuningriik on Põhja-Iirimaaga seoses võtnud vastu uue tegevuskava ajavahemikuks 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta detsembrini, milles säilitatakse suures osas kuni 31. detsembrini 2010 kehtiva tegevuskava meetmed ning mida kohaldatakse kogu Põhja-Iirimaa territooriumil.

(6)

Põhja-Iirimaa mageda pinnavee nitraadisisaldus on endiselt suhteliselt väike; 2008. aastal oli 99,7 % seirejaamades keskmine nitraadisisaldus alla 25 mg NO3/l. Ajavahemikul 2005–2008 jäi keskmine nitraadisisaldus mageda pinnavee seirekohtades üldiselt stabiilseks või vähenes, sealhulgas valgaladel, kus erandeid kohaldavate põllumajandusettevõtete osakaal on kõige suurem. Põhjavee keskmine nitraadisisaldus oli 2008. aastal 91,9 % seirejaamades alla 25 mg NO3/l ning see on sarnaselt pinnaveega stabiilne või näitab vähenemise märke.

(7)

Ajavahemikul 2006–2010 vähenes Põhja-Iirimaal kariloomade arv: lammaste arv vähenes 12,5 %, kodulindude arv 11,5 % ja veiste arv 4,7 %, üksnes sigade arv suurenes 9,8 %. Põhja-Iirimaa põllumajandus põhineb jätkuvalt peamiselt rohumaade kasutamisel.

(8)

Ajavahemikul 2006–2010 vähenes Põhja-Iirimaa põllumajandusettevõtetes toodetud lämmastikku sisaldava sõnniku kogus 6,4 %, samas kui loomasõnniku kasutuskogus hektari kohta vähenes 4,7 %. Sõnnikulaotuseks kasutatav põllumajandusmaa vähenes 1,7 % võrra. Põhja-Iirimaal pärineb lämmastikku sisaldav sõnnik peamiselt veistelt, neile järgnevad lambad, kodulinnud ja sead. Lämmastikku sisaldava sõnniku üldine vähenemine on peamiselt tingitud veisekasvatussektori kahanemisest, muutused on ajendatud ennekõike lihaveiste ja nende järglaste arvu vähenemisest.

(9)

Võttes arvesse erandi kehtivusaja pikendamise taotluses osutatud teaduslikke andmeid ning meetmeid, mille rakendamise kohustuse on Ühendkuningriik Põhja-Iirimaaga seoses endale võtnud tegevuskavas, mis hõlmab ajavahemikku 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta detsembrini, on komisjon seisukohal, et direktiivis 91/676/EMÜ sätestatud tingimused erandi lubamiseks (pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid) on endiselt täidetud, ning erand ei takista kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamist.

(10)

Selleks et asjaomaste rohumaapõhiste ettevõtete suhtes võiks jätkuvalt kohaldada erandit, on asjakohane pikendada otsuse 2007/863/EÜ kehtivust kuni 31. detsembrini 2014.

(11)

Komisjonile otsuse 2007/863/EÜ kohaste aruannete esitamise tähtaegu tuleks halduskoormuse vähendamiseks siiski muuta ning lubada Ühendkuningriigil seoses Põhja-Iirimaaga kehtestada kõikide aruannete esitamiseks üks tähtaeg.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 9 alusel moodustatud nitraadikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/863/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Ühendkuningriigi 10. augusti 2007. aasta kirjas taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand, mille eesmärk on lubada direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimese lause ja alapunktiga a ette nähtud kogusest suuremat kogust loomasõnnikut, tehakse käesolevas otsuses esitatud tingimuste täitmise korral ning kõnealust erandit pikendatakse 23. septembri 2010. aasta kirjas taotletud ajavahemikuks.”

2)

Artikli 8 lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Nimetatud kaardid esitatakse komisjonile igal aastal juuniks.”

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010 raames.

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2014.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

(2)  ELT L 337, 21.12.2007, lk 122.


Top