EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0723

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2007, 18. juuni 2007 , millega kohandatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

ELT L 165, 27.6.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/723/oj

27.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, EURATOM) nr 723/2007,

18. juuni 2007,

millega kohandatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli, eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätestatud määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti personalieeskirjade artikleid 63 ja 64, artikli 65 lõiget 2 ning VII ja XI lisa, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artikli 20 esimest lõiku, artiklit 64 ja artiklit 92,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades,

Et Eestis kasvas ajavahemikul 2006. aasta juunist detsembrini elukallidus olulisel määral. Seepärast tuleks kohandada ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 2007 on vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldav paranduskoefitsient allpool nimetatud riigis järgmine:

Eesti 83,4.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 18. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1895/2006 (ELT L 397, 30.12.2006, lk 6).


Top