EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0881

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/881, 23. mai 2017, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta kvaliteediaruandeid käsitleva korra ja struktuuri ning andmete edastamise tehnilise vormingu osas ning muudetakse määrust (EL) nr 1151/2010 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/3397

OJ L 135, 24.5.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/881/oj

24.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/881,

23. mai 2017,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta kvaliteediaruandeid käsitleva korra ja struktuuri ning andmete edastamise tehnilise vormingu osas ning muudetakse määrust (EL) nr 1151/2010

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5 ja artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 763/2008 on kehtestatud iga kümne aasta tagant toimuva rahva ja eluruumide põhjalike andmete kogumise ühised eeskirjad.

(2)

Vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2017/712 (2) peaks järgmine rahva ja eluruumide loendus käsitlema vaatlusaastat 2021.

(3)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1151/2010 on kehtestatud kvaliteediaruannete üksikasjad ja struktuur ning vaatlusaastat 2011 käsitlevate rahva ja eluruumide loenduse andmete esitamise tehniline vorming (3).

(4)

Järgmise, 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse jaoks ning selleks, et hinnata komisjonile (Eurostat) edastatud andmete kvaliteeti, on vaja kehtestada kvaliteediaruannete uued üksikasjad ja uus struktuur ning andmete edastamise tehniline vorming.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 5 lõikele 5 peaksid liikmesriigid edastama valideeritud andmed ja metaandmed elektrooniliselt komisjoni poolt vastu võetava asjakohase tehnilise vormingu kohaselt. Rahvusvaheliste Arvelduste Pank, Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon (Eurostat), Rahvusvaheline Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), ÜRO ja Maailmapank on käivitanud statistiliste andmete ja metaandmete standardi (Statistical Data and Metadata eXchangeSDMX) algatuse, et vahetada ja jagada andmeid ja metaandmeid. SDMX ja Census Hub pakuvad ametliku statistika vahetamiseks statistilisi, tehnilisi ja andmete edastamise standardeid. Seepärast tuleks kasutusele võtta kõnealustele standarditele vastav tehniline vorming.

(6)

Määrusega (EL) nr 1151/2010 on nõutud, et liikmesriigid säilitaksid vaatlusaastat 2011 käsitlevaid rahva ja eluruumide loenduse andmeid kuni 1. jaanuarini 2025. Selleks et kasutajad saaksid mõlema loenduse andmeid võrrelda, peaksid 2011. aasta loenduse andmed olema paralleelselt 2021. aasta loenduse andmetega kättesaadavad kuni 1. jaanuarini 2035.

(7)

Seepärast tuleb määrust (EL) nr 1151/2010 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse nende aruannete üksikasjad ja struktuur, mis liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) vaatlusaastat 2021 käsitlevate rahva ja eluruumide loenduste andmete kvaliteedi kohta, ning andmete edastamise tehniline vorming.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruses (EÜ) nr 763/2008, komisjoni rakendusmäärustes (EL) 2017/543 (4) ja määruses (EL) 2017/712 sätestatud määratlusi ja tehnilisi spetsifikatsioone.

Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1)   „statistiline üksus“– põhiline vaadeldav üksus, milleks on füüsiline isik, leibkond, perekond, eluruum või tavaeluruum;

2)   „individuaalloendus“– teabe kogumine iga statistilise üksuse kohta viisil, mis võimaldab üksuse omadusi registreerida eraldi ja ristliigitada muude omadustega;

3)   „samaaegsus“– loendusel saadud teave viitab samale ajahetkele (vaatluskuupäev);

4)   „universaalsus kindlaksmääratud territooriumil“– kõikide statistiliste üksuste kohta esitatakse andmed täpselt määratletud territooriumi piires. Kui statistilised üksused on isikud, tähendab „universaalsus kindlaksmääratud territooriumil“ seda, et esitatakse andmed, mis põhinevad kõikidel isikutel, kelle alaline elukoht asub kindlaksmääratud territooriumil (kogurahvastik);

5)   „väikest ala käsitlevate andmete kättesaadavus“– väikeseid geograafilisi alasid ja väikeseid statistiliste üksuste rühmasid käsitlevate andmete kättesaadavus;

6)   „kindlaksmääratud sagedus“– loenduste korrapärane korraldamine iga kümnendi alguses, sealhulgas registrite järjepidevus;

7)   „andmeallikas“– statistilistele üksustele vastav andmekirjete kogum ja/või statistiliste üksustega seotud sündmuste kogum, mille alusel toodetakse loendusandmeid ühel või mitmel konkreetsel teemal seoses konkreetse üldkogumiga;

8)   „üldkogum“– kõikide selliste statistiliste üksuste kogum kindlaksmääratud geograafilisel alal vaatluskuupäeval, mis sobivad andmete kogumiseks ühe või mitme konkreetse teema jaoks. See sisaldab igat arvestatavat statistilist ühikut ainult ühe korra;

9)   „hinnanguline üldkogum“– parim olemasolev hinnang üldkogumi kohta. See hõlmab loenduskogumit, millele on liidetud alakaetus ja millest on lahutatud ülekaetus;

10)   „loenduskogum“– statistiliste üksuste kogum, mida konkreetse üldkogumi puhul faktiliselt esindavad üht või mitut konkreetset teemat käsitleva loenduse tulemused. Loenduskogumit käsitlevad andmekirjed on konkreetset üldkogumit käsitlevas andmeallikas esinevad kirjed, sealhulgas kõik imputeeritud kirjed ning välja arvatud kõik kustutatud kirjed. Kui andmeallikas sisaldab hinnangulises üldkogumis metodoloogilise põhimõttena andmekirjeid üksnes hinnangulise üldkogumi statistiliste üksuste valimi kohta, sisaldab loenduskogum lisaks valimisse kuulunud statistilistele üksustele täiendavat kogumit statistilisi üksusi;

11)   „statistiliste üksuste täiendav kogum“– kogum statistilisi üksusi, mis kuuluvad hinnangulisse üldkogumisse, kuid mille kohta ei sisalda andmeallikas kohaldatava valimi võtmise metoodika tõttu andmekirjeid;

12)   „kaetushinnang“– uuring konkreetse üldkogumi ja selle loenduskogumi erinevuse kohta;

13)   „loendamisjärgne uuring“– uuring, mis viiakse läbi kohe pärast loendust katvuse ja infosisu hindamiseks;

14)   „alakaetus“– kõikide selliste statistiliste üksuste kogum, mis kuuluvad konkreetsesse üldkogumisse, kuid ei kuulu vastavasse loenduskogumisse;

15)   „ülekaetus“– kõikide selliste statistiliste üksuste kogum, mis sisalduvad loenduskogumis, mida kasutatakse andmete esitamiseks konkreetse üldkogumi kohta, kuid mis ei kuulu sellesse üldkogumisse;

16)   „kirje imputeerimine“– fiktiivse, aga usaldusväärse andmekirje määramine täpselt ühe geograafilise piirkonna kohta kõige üksikasjalikumal geograafilisel tasandil, mille kohta loendusandmeid toodetakse, ning kõnealuse andmekirje imputeerimine andmeallikasse;

17)   „kirje kustutamine“– sellise andmekirje kustutamine või ignoreerimine/arvestamata jätmine, mis sisaldub konkreetse üldkogumi kohta teabe andmiseks kasutatud andmeallikas, kuid mis ei anna asjaomases üldkogumis usaldusväärset teavet ühegi statistilise üksuse kohta;

18)   „tunnuse imputeerimine“– konkreetse teema kohta fiktiivse, aga usaldusväärse väärtuse lisamine andmekirjesse, kui andmekirje on andmeallikas juba olemas, kuid ei sisalda asjaomast väärtust või ei ole see väärtus usaldusväärne;

19)   „küsimustikupõhised andmed“– andmed, mis saadakse küsimustikule vastajate käest konkreetse ajahetkega seotud statistiliste andmete kogumise raames;

20)   „kirjete linkimine“– erinevatest andmeallikatest pärit teabe ühendamine, mille käigus võrreldakse kirjeid üksikute statistiliste üksuste osas ja liidetakse sama statistilist üksust käsitlev teave;

21)   „kordumatu tunnus“– muutuja või muutujad andmeallika andmekirjes või statistiliste üksuste loetelu, mida kasutatakse

kontrollimaks, et andmeallikas (või statistiliste üksuste loetelu) ei sisalda üle ühe andmeallika iga statistilise üksuse kohta, ja/või

kirjete linkimiseks;

22)   „register“– statistiliste üksuste kohta teavet säilitav hoidla, mida ajakohastatakse statistilisi üksuseid mõjutavate sündmuste käigus;

23)   „registripõhised andmed“– andmed, mis asuvad registris on või mis on registrist pärit;

24)   „registrite vastavus“– kirjete linkimine, mille korral kõik vastavuses olevad andmeallikad sisalduvad registrites;

25)   „andmete väljavõtmine“– individuaalsete statistiliste üksustega seotud loendusandmete väljavõtmine registris sisalduvast teabest;

26)   „kodeerimine“– teabe konverteerimine koodideks, mis tähistavad klassifitseerimissüsteemi klasse;

27)   „sisestamine“– protsess, millega kogutud andmed teisendatakse edasiseks töötlemiseks sobilikku vormingusse;

28)   „kirje redigeerimine“– andmekirje kontrollimine ja muutmine, et muuta see usaldusväärsemaks ning säilitada samal kirje olulisemad osad;

29)   „leibkonna genereerimine“– tavaleibkonna kindlaksmääramine vastavalt aadressipõhise leibkonna mõistele, nagu on määratletud rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas teema „Seisund leibkonnas“ all;

30)   „perekonna genereerimine“– perekonna kindlaksmääramine, võttes aluseks asjaolu, kas isikud elavad samas leibkonnas või mitte, kuigi puudub (täielik) teave selle kohta, millised on isikutevahelised perekondlikud suhted. Mõiste „perekond“ on täpsustatud kui „tuumperekond“ rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas teema „Seisund perekonnas“ all;

31)   „üksus, mille kohta teave puudub“– loenduskogumisse kuuluva statistilise üksuse kohta ei ole õnnestunud teavet koguda;

32)   „statistika avalikustamise kontroll“– meetodid ja menetlused, mida kohaldatakse üksikute statistiliste üksuste kohta teabe avalikustamise riski minimeerimiseks statistilise teabe avaldamisel;

33)   „hindamine“– statistiliste prognooside arvutamine, kasutades olemasolevate andmete puhul matemaatilisi valemeid ja/või algoritme;

34)   „andmestruktuuri määratlus“– andmekogumiga seotud struktuursete metaandmete kogum, mis sisaldab teavet nii selle kohta, kuidas teemad on seotud hüperkuubi meetmete, mõõtmete ja omadustega, kui ka andmete liigitamise, andmete esitamise viisi ja seonduvate kirjeldavate metaandmete kohta.

Artikkel 3

Metaandmed ja kvaliteediaruanded

Liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile (Eurostat) 31. märtsiks 2024 käesoleva määruse lisas täpsustatud taustteabe, kvaliteediga seotud andmed ja metaandmed seoses rahva ja eluruumide loendusega vaatlusaastal 2021 ning komisjonile (Eurostat) määruse (EL) 2017/712 kohaselt edastatud andmete ja metaandmetega.

Artikkel 4

Andmeallikad

Liikmesriigid teatavad kõikidest andmeallikatest, mida nad on kasutanud sellise teabe kogumiseks, mida on vaja määruse (EÜ) nr 763/2008 nõuete täitmiseks, eelkõige selleks, et:

a)

vastata määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punktis i loetletud olulistele tunnustele;

b)

kirjeldada üldkogumit,

c)

vastata rakendusmääruse (EL) 2017/543 asjaomastele tehnilistele spetsifikatsioonidele ja

d)

anda andmeid määruses (EL) 2017/712 sätestatud statistiliste andmete programmi jaoks.

Artikkel 5

Juurdepääs asjakohasele teabele

1.   Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostat) taotluse korral juurdepääsu teabele, mis on vajalik määruse (EL) 2017/712 alusel edastatud andmete ja metaandmete kvaliteedi hindamiseks.

2.   Lõike 1 täitmisel ei pea liikmesriigid esitama komisjonile (Eurostat) mikroandmeid ega konfidentsiaalseid andmeid.

Artikkel 6

Andmete edastamise tehniline vorming

Vaatlusaasta 2021 kohta andmete ja metaandmete edastamiseks tuleb kasutada SDMX-vormingut, mida rakendatakse andmebaasi Census Hub kaudu. Liikmesriigid edastavad nõutud andmed, mis vastavad andmestruktuuri määratlustele ja seonduvatele komisjoni (Eurostat) tehnilistele spetsifikatsioonidele. Liikmesriigid säilitavad nõutud andmeid ja metaandmeid kuni 1. jaanuarini 2035, juhuks kui komisjon (Eurostat) peaks soovima nende edastamist hilisemal ajahetkel.

Artikkel 7

Määruse (EL) nr 1151/2010 muutmine

Määruse (EL) nr 1151/2010 artikli 6 teine lause asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid säilitavad andmeid ja metaandmeid vaatlusaasta 2011 kohta kuni 1. jaanuarini 2035“. Pärast 1. jaanuari 2025 ei ole liikmesriigid kohustatud neisse andmetesse muudatusi tegema ega neid ajakohastama. Liikmesriigid, kes soovivad siiski muudatusi teha, peavad enne nende muudatuste või ajakohastamiste rakendamist nendest komisjonile (Eurostat) teatama.“

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 14.

(2)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/712, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud võrdlusaasta ning rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (ELT L 105, 21.4.2017, lk 1).

(3)  Komisjoni 8. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1151/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta kvaliteediaruandeid käsitleva korra ja struktuuri ning andmete edastamise tehnilise vormingu osas (ELT L 324, 9.12.2010, lk 1).

(4)  Komisjoni 22. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/543, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 763/2008 (rahva ja eluruumide loenduste kohta) rakenduseeskirjad seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega (ELT L 78, 23.3.2017, lk 13).


LISA

Andmeedastuse kvaliteediaruannete sisu ja ülesehitus

Vaatlusaasta 2021 kohta liikmesriikides läbiviidud rahva ja eluruumide loenduse metaandmete tekstiline ja kvantitatiivne teave koosneb järgmistest osadest.

1.   ÜLEVAADE

1.1.   Õigusraamistik

1.2.   Vastutavad asutused

2.   ANDMEALLIKAD

2.1.   Andmeallikate liigitus vastavalt määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 4 lõikele 1.

2.2.   Loetelu andmeallikatest, mida kasutati 2021. aasta loenduse jaoks

2.3.   Maatriks „andmeallikad x teemad“

2.4.   Andmeallikate sobivus: kui suures ulatuses vastavad andmeallikad olulistele tunnustele (määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 4 lõige 4)

2.4.1.   Individuaalloendus

2.4.2.   Samaaegsus

2.4.3.   Universaalsus kindlaksmääratud territooriumil

2.4.4.   Väikest ala käsitlevate andmete kättesaadavus

2.4.5.   Kindlaksmääratud sagedus

3.   LOENDUSE ELUTSÜKKEL

3.1.   Vaatluskuupäev

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) vaatluskuupäeva vastavalt komisjoni määruse (EL) 2017/712 artiklile 3.

3.2.   Andmete kogumise ettevalmistamine ja läbiviimine

3.2.1.   Küsimustikupõhised andmed

küsimustike koostamine ja katsetamine (sealhulgas kõikide lõplike küsimustike koopiad);

aadresside nimekirja koostamine, välitööde ettevalmistamine, kaardistamine, reklaam;

andmete kogumine (sh välitööd);

seadusejärgne teabe kogumise kohustus, stiimulid tõese teabe andmise eest või väärteabe andmise võimalikud põhjused.

3.2.2.   Registripõhised andmed

uute registrite loomine alates 2011. aastast (vajaduse korral);

olemasolevate registrite ümberkujundamine alates 2011. aastast (sealhulgas registrite sisu muutmine, loenduskogumi kohandamine, määratluste ja/või tehniliste spetsifikatsioonide kohandamine) (vajaduse korral);

registrite haldamine (iga registri puhul, mida kasutatakse 2021. aasta rahvaloenduseks), mis hõlmab järgmist:

registri sisu (statistilised üksused ja teave nende kohta, kirje redigeerimine ja/või tunnuse imputeerimine registris);

halduskohustused;

seadusejärgne teabe kogumise kohustus, stiimulid tõese teabe andmise eest või väärteabe andmise võimalikud põhjused;

viivitused aruannete esitamisel, eelkõige õiguslikud/ametlikud viivitused, viivitused andmete registreerimisel, hilinenud aruandlus;

registreerimata jätmise, registrist kustutamata jätmise ja mitmekordse registreerimise hindamine ja korrigeerimine;

registrite põhjalikumad läbivaatamised või andmete ajakohastamised, mis mõjutavad 2021. aasta rahvaloenduse andmeid, registrite redigeerimise sagedus;

kasutamine, sealhulgas registri statistiline kasutamine muul eesmärgil kui loenduse jaoks ja registri kasutamine muul kui statistilisel eesmärgil (nt halduslikel põhjustel);

registrite vastavusse viimine ja linkimine (sealhulgas kirjete linkimiseks kasutatava(te) identifikaatori(te) kindlaksmääramine);

andmetest väljavõtete tegemine.

3.2.3.   Valimi abil kogutud andmed

Teemade puhul, mille kohta on teavet kogutud valimi abil, sisaldavad metaandmed järgmisi kirjeldusi:

valimikujundus;

hindamise, mudelite ja imputeerimise metoodika;

võimalikud hälbed hindamises, mis tulenevad kasutatud metoodikast;

standardvea arvutamiseks kasutatud valemid ja algoritmid.

3.2.4.   Meetodite kombineerimise abil kogutud andmed (rohkem kui ühel andmeallikal põhinevad andmed)

Teemade puhul, mille kohta on teavet kogutud meetodite kombineerimise abil, sisaldavad metaandmed järgmisi kirjeldusi:

meetodite kirjeldus (kasutatud andmeallikate liik ja selgitus, kuidas erinevatest allikatest pärit andmeid kombineeriti, kuidas erinevad kasutatud allikad ja meetodid üksteist täiendavad, ja asjakohasel juhul, millisest allikast pärit andmed hõlmasid millist kogumi osa);

muud kvaliteediga seotud küsimused, mis tulenevad meetodite kombineerimisest.

3.3.   Töötlemine ja hindamine

3.3.1.   Andmete töötlemine (sh andmete sisestamine, kodeerimine, muutuja(te) kindlaksmääramine, kirjete redigeerimine, kirje(te) imputeerimine, kirje(te) kustutamine, hindamine, kirjete linkimine, sealhulgas kirjete linkimiseks kasutatava(te) muutuja(te) kindlaksmääramine, leibkondade ja perekondade genereerimine, meetmed selliste üksuste kindlaksmääramiseks või piiritlemiseks, mille kohta andmed puuduvad).

3.3.2.   Katvuse hindamine, vastamata jätmise käsitlemise metoodika, vajaduse korral loendamisjärgne (loendamisjärgsed) uuring(ud), andmete lõplik valideerimine: üle- ja alakaetuse hindamise metoodika, sealhulgas teave hinnangulise üle- ja alakaetuse kvaliteedi kohta.

3.4.   Levitamine (levituskanalid, statistilise konfidentsiaalsuse tagamine, sealhulgas statistilise aimatavuse kontroll)

3.5.   Kulutasuvuse tagamise meetmed

4.   ANDMEKVALITEEDI HINDAMINE

4.1.   Võrreldavus

Iga teema puhul peavad liikmesriigid esitama aruande iga nõutud mõiste või määratluse erinevuse või liikmesriigi tava kohta, mis võiks takistada andmete võrreldavust kogu ELi ulatuses.

Teema „Hõiveseisund“ all teatavad liikmesriigid, milliseid hindamismeetodeid nad on kasutanud, et kohandada andmeid paremini vastavaks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas esitatud määratlusele. Liikmesriigid peavad selgitama, mil määral andmeallikad ja kasutatud hindamismeetodid põhjustavad kõrvalekaldumise kõnealuses määruses sätestatud mõiste „hõiveseisund“ määratlusest.

4.2.   Ajakohasus ja õigeaegsus

Riigi tasandil tuleb esitada järgmine teave:

komisjonile (Eurostat) andmete edastamise kuupäev(ad), jaotatuna hüperkuupide kaupa;

edastatud andmete olulisema(te) redigeerimis(t)e kuupäev(ad), jaotatuna hüperkuupide kaupa;

metaandmete edastamise kuupäev(ad).

1. aprillil 2024 või hiljem toimuvate suuremate redigeerimiste puhul peavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) teatama vastava(d) kuupäeva(d) eraldi ühe nädala jooksul.

4.3.   Sidusus

Liikmesriigid teatavad igast märkimisväärsest ebakõlast komisjoni määruses (EL) 2017/712 kindlaks määratud erinevate andmekogude kaudu esitatud andmetes.

4.4.   Katvus ja täpsus

Katvuse näitamiseks tuleb esitada järgmised absoluutväärtused isikute loendamiseks riigi tasandil, liigitatuna soo ja üldiste vanuserühmade kaupa, nagu määratletud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/543:

a)

loenduskogum;

b)

kõikide kirjete imputatsioonide arv;

c)

kõikide kirjete kustutamiste arv;

d)

alakaetus (hinnanguline);

e)

ülekaetus (hinnanguline);

f)

hinnanguline sihtkogum.

Täpsuse hindamiseks tuleb esitada järgmised absoluutväärtused isikute loendamiseks riigi tasandil, liigitatuna soo ja üldiste vanuserühmade kaupa, nagu määratletud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/543:

a)

loenduskogum;

b)

tavaloenduse teema puhul arvesse võetud andmekirjete arv;

c)

haldusregistri teema puhul arvesse võetud andmekirjete arv;

d)

valikuuringu teema puhul arvesse võetud andmekirjete arv;

e)

erinevatest andmeallikatest saadud teema puhul arvesse võetud andmekirjete arv;

f)

statistiliste üksuste täiendav kogum teema kohta (valimi puhul);

g)

imputeeritud tähelepanekute arv teema kohta;

h)

nende kirjete arv, mille puhul teema kohta teave puudub.

Täpsuse hindamiseks tuleb esitada järgmised absoluutväärtused järgmiste loenduse teemade kohta:

a)

seaduslik perekonnaseis (LMS);

b)

seisund perekonnas (FST);

c)

seisund leibkonnas (HST);

d)

hõiveseisund (CAS);

e)

amet (OCC);

f)

majandustegevusala (IND);

g)

tööalane seisund (SIE);

h)

töökoha asukoht (LPW);

i)

haridustase (EDU);

j)

sünniriik/-koht (POB):

k)

kodakondsus (COC);

l)

riiki saabumise aasta (alates 2010. aastast) (YAT);

m)

riiki saabumise aasta (alates 1980. aastast) (YAE);

n)

alaline elukoht üks aasta enne loendust (ROY);

o)

elamistingimused (HAR).

4.5.   Täielikkus

Liikmesriigid teatavad, kui täielikud on nende andmed, lähtudes määruse (EÜ) nr 763/2008 nõuetest. Nad esitavad üksikasjad iga loenduse teema või liigituse puhul, mille kohta andmeid ei esitatud.

4.6.   Asjakohasus

Teave järgmise kohta tuleb esitada liidu tasandil:

a)

kasutajate vajaduste kindlakstegemiseks ja täitmiseks võetud meetmed;

b)

järelevalve andmeväljavõtete ulatuse üle.


Top