EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0205

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014 , millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 65, 5.3.2014, p. 10–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/205/oj

5.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 205/2014,

4. märts 2014,

millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1260/2013 Euroopa rahvastikustatistika kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1260/2013 kehtestatakse ühine õigusraamistik Euroopa rahvastikku ja rahvastikusündmusi kajastava statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

(2)

Selleks et tagada vastavalt määrusele (EL) nr 1260/2013 liikmesriikide esitatavate rahvastiku- ja rahvastikusündmuste andmete kvaliteet, võrreldavus ja terviklikkus ning et oleks võimalik koostada usaldusväärseid ülevaateid terve liidu kohta, tuleks andmed eritleda.

(3)

Andmed tuleks seetõttu edastada komisjonile territoriaalüksuste kaupa kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (2).

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tingimused määrusega (EL) nr 1260/2013 nõutud andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatuste suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Kasutatakse määruses (EL) nr 1260/2013 sätestatud mõisteid. Lisaks kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

a)   „vanus” teataval kuupäeval (vaatlusajal või sündmuse kuupäeval)– aeg sünnikuupäeva ja teatava kuupäeva vahel väljendatuna täisaastates;

b)   „sünniriik”– isiku ema alaline elukoht (võimaluse korral praegustes piirides) sünnituse ajal või selle puudumisel riik (võimaluse korral praegustes piirides), kus laps sündis;

c)   „ema sünniriik”– ema „sünniriik”;

d)   „kodakondsus”– eriline õiguslik side üksikisiku ja tema riigi vahel, mis on omandatud sünnijärgselt või naturalisatsiooni korras kas avalduse või valiku alusel, abielludes või mõnel muul viisil riiklikele õigusaktidele vastavalt;

e)   „elussündide järjekord”– registreeritud elussünni järjekorranumber ema kõigi eelnevate elussündinud laste suhtes;

f)   „kuu”– kalendrikuu, mil sündmus toimus;

g)   „sünniaasta”– kalendriaasta, mil sünnitus toimus;

h)   „liikmesriik”– riik, mis on vaatlusaasta lõpus Euroopa Liidu liige.

Artikkel 3

Jaotused ja statistilised tabelid

Määruse (EL) nr 1260/2013 alusel komisjonile (Eurostatile) edastatavate andmete jaotused on esitatud I lisas.

Statistilised tabelid, mis on vaja komisjonile (Eurostatile) edastada, on esitatud II lisas.

Artikkel 4

Tähtajad

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal kuue kuu jooksul alates vaatlusaasta lõpust esialgsed andmed kogurahvaarvu, kõigi elussündide ja kõigi surmade kohta riiklikul tasandil, nagu näidatud II lisa punktis 1.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal riikliku ja piirkondliku tasandi andmed vaatlusaasta kohta, nagu on näidatud II lisa punktis 2, ning seonduvad standardikohased metaandmed (vastavalt Euro SDMX metaandmete struktuurile) vaatlusaasta kohta 12 kuu jooksul alates vaatlusaasta lõpust.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal 30. novembriks esialgsed kuuandmed kõikide elussündide ja surmade kohta, nagu näidatud II lisa punktis 3; sealjuures peavad andmed kajastama vähemalt vaatlusaasta esimest kuut kuud.

Artikkel 5

Andmete muutmine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni (Eurostati) artikli 4 lõike 2 alusel esitatud andmete mis tahes kavandatud muudatustest hiljemalt üks nädal enne muudetud andmete avaldamist asjaomases liikmesriigis.

2.   Liikmesriigid esitavad kõik muudetud andmed komisjonile (Eurostatile) hiljemalt üks nädal pärast andmete avaldamist.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kõik komisjonile (Eurostatile) edastatud muudetud andmed on kooskõlas artikli 4 lõike 2 alusel esitatud andmekogumiga.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 330, 10.12.2013, lk 39.

(2)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.


I LISA

ANDMETE JAOTUS

Määrusega (EL) nr 1260/2013 nõutud statistiliste andmete rühmitamisel lähtutakse järgmistest jaotustest.

Ühe ja sama jaotuse piires tohivad kategoorias „Teadmata” kajastatud juhud moodustada kuni 5 % kategoorias „Kokku” kajastatud juhtudest.

1.   Vanus

Vanus

Üldine jaotus

Üksikasjalik jaotus

Tähis

AGE.L

AGE.H

(0)

Kokku

Kokku

(1)

Alla 5 aasta

 

(1.1)

 

Alla 1 aasta

(1.2)

 

1 aasta

(1.3)

 

2 aastat

(1.4)

 

3 aastat

(1.5)

 

4 aastat

(2)

5–9 aastat

 

(2.1)

 

5 aastat

(2.2)

 

6 aastat

(2.3)

 

7 aastat

(2.4)

 

8 aastat

(2.5)

 

9 aastat

(3)

10–14 aastat

 

(3.1)

 

10 aastat

(3.2)

 

11 aastat

(3.3)

 

12 aastat

(3.4)

 

13 aastat

(3.5)

 

14 aastat

(4)

15–19 aastat

 

(4.1)

 

15 aastat

(4.2)

 

16 aastat

(4.3)

 

17 aastat

(4.4)

 

18 aastat

(4.5)

 

19 aastat

(5)

20–24 aastat

 

(5.1)

 

20 aastat

(5.2)

 

21 aastat

(5.3)

 

22 aastat

(5.4)

 

23 aastat

(5.5)

 

24 aastat

(6)

25–29 aastat

 

(6.1)

 

25 aastat

(6.2)

 

26 aastat

(6.3)

 

27 aastat

(6.4)

 

28 aastat

(6.5)

 

29 aastat

(7)

30–34 aastat

 

(7.1)

 

30 aastat

(7.2)

 

31 aastat

(7.3)

 

32 aastat

(7.4)

 

33 aastat

(7.5)

 

34 aastat

(8)

35–39 aastat

 

(8.1)

 

35 aastat

(8.2)

 

36 aastat

(8.3)

 

37 aastat

(8.4)

 

38 aastat

(8.5)

 

39 aastat

(9)

40–44 aastat

 

(9.1)

 

40 aastat

(9.2)

 

41 aastat

(9.3)

 

42 aastat

(9.4)

 

43 aastat

(9.5)

 

44 aastat

(10)

45–49 aastat

 

(10.1)

 

45 aastat

(10.2)

 

46 aastat

(10.3)

 

47 aastat

(10.4)

 

48 aastat

(10.5)

 

49 aastat

(11)

50–54 aastat

 

(11.1)

 

50 aastat

(11.2)

 

51 aastat

(11.3)

 

52 aastat

(11.4)

 

53 aastat

(11.5)

 

54 aastat

(12)

55–59 aastat

 

(12.1)

 

55 aastat

(12.2)

 

56 aastat

(12.3)

 

57 aastat

(12.4)

 

58 aastat

(12.5)

 

59 aastat

(13)

60–64 aastat

 

(13.1)

 

60 aastat

(13.2)

 

61 aastat

(13.3)

 

62 aastat

(13.4)

 

63 aastat

(13.5)

 

64 aastat

(14)

65–69 aastat

 

(14.1)

 

65 aastat

(14.2)

 

66 aastat

(14.3)

 

67 aastat

(14.4)

 

68 aastat

(14.5)

 

69 aastat

(15)

70–74 aastat

 

(15.1)

 

70 aastat

(15.2)

 

71 aastat

(15.3)

 

72 aastat

(15.4)

 

73 aastat

(15.5)

 

74 aastat

(16)

75–79 aastat

 

(16.1)

 

75 aastat

(16.2)

 

76 aastat

(16.3)

 

77 aastat

(16.4)

 

78 aastat

(16.5)

 

79 aastat

(17)

80–84 aastat

 

(17.1)

 

80 aastat

(17.2)

 

81 aastat

(17.3)

 

82 aastat

(17.4)

 

83 aastat

(17.5)

 

84 aastat

(18)

85–89 aastat

 

(18.1)

 

85 aastat

(18.2)

 

86 aastat

(18.3)

 

87 aastat

(18.4)

 

88 aastat

(18.5)

 

89 aastat

(19)

90–94 aastat

 

(19.1)

 

90 aastat

(19.2)

 

91 aastat

(19.3)

 

92 aastat

(19.4)

 

93 aastat

(19.5)

 

94 aastat

(20)

95–99 aastat

 

(20.1)

 

95 aastat

(20.2)

 

96 aastat

(20.3)

 

97 aastat

(20.4)

 

98 aastat

(20.5)

 

99 aastat

(21)

100 aastat ja vanemad (1)

 

(21.1)

 

100 aastat

(21.2)

 

101 aastat

(21.3)

 

102 aastat

(21.4)

 

103 aastat

(21.5)

 

104 aastat

(21.6)

 

105 aastat

(21.7)

 

106 aastat

(21.8)

 

107 aastat

(21.9)

 

108 aastat

(21.10)

 

109 aastat

(21.11)

 

110 aastat ja vanemad (2)

Kategooriat „Teadmata” ei kasutata. Juhtumid, kus vanus on teadmata, jaotatakse riigi parima hindamispraktika alusel.

2.   Ema vanus

Ema vanus

Üldine jaotus

Üksikasjalik jaotus

Tähis

AGM.L

AGM.H

(0)

Kokku

Kokku

(1)

14 aastat või nooremad

14 aastat või nooremad

(2)

15–19 aastat

 

(2.1)

 

15 aastat

(2.2)

 

16 aastat

(2.3)

 

17 aastat

(2.4)

 

18 aastat

(2.5)

 

19 aastat

(3)

20–24 aastat

 

(3.1)

 

20 aastat

(3.2)

 

21 aastat

(3.3)

 

22 aastat

(3.4)

 

23 aastat

(3.5)

 

24 aastat

(4)

25–29 aastat

 

(4.1)

 

25 aastat

(4.2)

 

26 aastat

(4.3)

 

27 aastat

(4.4)

 

28 aastat

(4.5)

 

29 aastat

(5)

30–34 aastat

 

(5.1)

 

30 aastat

(5.2)

 

31 aastat

(5.3)

 

32 aastat

(5.4)

 

33 aastat

(5.5)

 

34 aastat

(6)

35–39 aastat

 

(6.1)

 

35 aastat

(6.2)

 

36 aastat

(6.3)

 

37 aastat

(6.4)

 

38 aastat

(6.5)

 

39 aastat

(7)

40–44 aastat

 

(7.1)

 

40 aastat

(7.2)

 

41 aastat

(7.3)

 

42 aastat

(7.4)

 

43 aastat

(7.5)

 

44 aastat

(8)

45–49 aastat

 

(8.1)

 

45 aastat

(8.2)

 

46 aastat

(8.3)

 

47 aastat

(8.4)

 

48 aastat

(8.5)

 

49 aastat

(9)

50 aastat ja vanemad

50 aastat ja vanemad

(99)

Teadmata

Teadmata

3.   Sünniriik

Sünniriik

Üks jaotus

Tähis

COB.M

(0)

Kokku

(1)

Sündinud samas riigis

(2)

Sündinud muus riigis

(2.1)

Sündinud teises

liikmesriigis

(2.2)

Sündinud väljaspool ELi

(9)

Teadmata

4.   Ema sünniriik

Ema sünniriik

Üks jaotus

Tähis

CBM

(0)

Kokku

(1)

Sündinud samas riigis

(2)

Sündinud muus riigis

(2.1)

Sündinud teises

liikmesriigis

(2.2)

Sündinud väljaspool ELi

(9)

Teadmata

5.   Kodakondsus

Kodakondsus

Üks jaotus

Tähis

COC.M

(0)

Kokku

(1)

Sama riigi kodakondsus

(2)

Muu riigi kodakondsus

(2.1)

Teise liikmesriigi kodakondsus

(2.2)

ELi-välise riigi kodakondsus

(3)

Kodakondsus puudub

(9)

Teadmata

Isik, kellel on kaks või enam kodakondsust, liigitatakse ainult ühe kodakondsuse alusel allpool esitatud järjekorra kohaselt:

andmeid esitav riik või

teine liikmesriik, juhul kui isikul ei ole andmeid esitava riigi kodakondsust, või

ELi-väline riik, juhul kui isikul ei ole teise liikmesriigi kodakondsust.

Topeltkodakondsuse juhtude puhul, kui mõlemad riigid on ELi liikmed, ent kumbki ei ole andmeid esitav riik, otsustavad liikmesriigid, millise kodakondsuse alusel isik liigitada.

6.   Ema kodakondsus

Ema kodakondsus

Üks jaotus

Tähis

CCM

(0)

Kokku

(1)

Sama riigi kodakondsus

(2)

Muu riigi kodakondsus

(2.1)

Teise liikmesriigi kodakondsus

(2.2)

ELi-välise riigi kodakondsus

(3)

Kodakondsus puudub

(9)

Teadmata

Tehnilised spetsifikatsioonid on samad nagu teemas „Kodakondsus“.

7.   Geograafiline piirkond

Geograafiline piirkond

Üldine jaotus

Keskmise üksikasjalikkusega jaotus

Üksikasjalik jaotus

Tähis

GEO.L

GEO.M

GEO.H

NUTS

NUTSi nulltasand (riigi territoorium)

Kõik NUTSi 2. tasandi geograafilise ala nimed

või statistiline piirkond

Kõik NUTSi 3. tasandi geograafilise ala nimed

või statistiline piirkond

(99999)

 

Teadmata

Teadmata

Kasutatakse vaatlusaasta lõpus kehtivat NUTSi või statistiliste piirkondade versiooni.

8.   Elussündide (bioloogiline) järjekord

Elussündide järjekord

Üks jaotus

Tähis

LBO

(0)

Kokku

(1)

Nr 1

(2)

Nr 2

(3)

Nr 3

(4)

Nr 4 ja järgmised

(9)

Teadmata

Mitmike puhul võetakse iga elussündinud laps eraldi arvesse. Arvesse ei võeta lootesurmasid ega seda, kas elussündinud lapsed sündisid abielust või väljaspool abielu või eelmisest või praegusest ametlikust kooselust, kas elussündinud lapsed on vaatlusajal elus või surnud või kas nad elavad oma emaga või mitte.

9.   Kuu, mil sündmus toimus

Kuu, mil sündmus toimus

Üks jaotus

Tähis

MOC

(0)

Kokku

(1)

Jaanuar

(2)

Veebruar

(3)

Märts

(4)

Aprill

(5)

Mai

(6)

Juuni

(7)

Juuli

(8)

August

(9)

September

(10)

Oktoober

(11)

November

(12)

Detsember

(99)

Teadmata

10.   Sugu

Sugu

Üks jaotus

Tähis

SEX

(0)

Kokku

(1)

Mehed

(2)

Naised

Kategooriat „Teadmata” ei kasutata. Juhtumid, kus sugu on teadmata, jaotatakse riigi parima hindamispraktika alusel.

11.   Sünniaasta

Sünniaasta

Üks jaotus

Tähis

YOB.H

(0)

Kokku

(1)

Vaatlusaasta

(2)

Vaatlusaasta – 1

(3)

Vaatlusaasta – 2

(4)

Vaatlusaasta – 3

(5)

Vaatlusaasta – 4

(6)

Vaatlusaasta – 5

(7)

Vaatlusaasta – 6

(8)

Vaatlusaasta – 7

(9)

Vaatlusaasta – 8

(10)

Vaatlusaasta – 9

(11)

Vaatlusaasta – 10

(12)

Vaatlusaasta – 11

(13)

Vaatlusaasta – 12

(14)

Vaatlusaasta – 13

(15)

Vaatlusaasta – 14

(16)

Vaatlusaasta – 15

(17)

Vaatlusaasta – 16

(18)

Vaatlusaasta – 17

(19)

Vaatlusaasta – 18

(20)

Vaatlusaasta – 19

(21)

Vaatlusaasta – 20

(22)

Vaatlusaasta – 21

(23)

Vaatlusaasta – 22

(24)

Vaatlusaasta – 23

(25)

Vaatlusaasta – 24

(26)

Vaatlusaasta – 25

(27)

Vaatlusaasta – 26

(28)

Vaatlusaasta – 27

(29)

Vaatlusaasta – 28

(30)

Vaatlusaasta – 29

(31)

Vaatlusaasta – 30

(32)

Vaatlusaasta – 31

(33)

Vaatlusaasta – 32

(34)

Vaatlusaasta – 33

(35)

Vaatlusaasta – 34

(36)

Vaatlusaasta – 35

(37)

Vaatlusaasta – 36

(38)

Vaatlusaasta – 37

(39)

Vaatlusaasta – 38

(40)

Vaatlusaasta – 39

(41)

Vaatlusaasta – 40

(42)

Vaatlusaasta – 41

(43)

Vaatlusaasta – 42

(44)

Vaatlusaasta – 43

(45)

Vaatlusaasta – 44

(46)

Vaatlusaasta – 45

(47)

Vaatlusaasta – 46

(48)

Vaatlusaasta – 47

(49)

Vaatlusaasta – 48

(50)

Vaatlusaasta – 49

(51)

Vaatlusaasta – 50

(52)

Vaatlusaasta – 51

(53)

Vaatlusaasta – 52

(54)

Vaatlusaasta – 53

(55)

Vaatlusaasta – 54

(56)

Vaatlusaasta – 55

(57)

Vaatlusaasta – 56

(58)

Vaatlusaasta – 57

(59)

Vaatlusaasta – 58

(60)

Vaatlusaasta – 59

(61)

Vaatlusaasta – 60

(62)

Vaatlusaasta – 61

(63)

Vaatlusaasta – 62

(64)

Vaatlusaasta – 63

(65)

Vaatlusaasta – 64

(66)

Vaatlusaasta – 65

(67)

Vaatlusaasta – 66

(68)

Vaatlusaasta – 67

(69)

Vaatlusaasta – 68

(70)

Vaatlusaasta – 69

(71)

Vaatlusaasta – 70

(72)

Vaatlusaasta – 71

(73)

Vaatlusaasta – 72

(74)

Vaatlusaasta – 73

(75)

Vaatlusaasta – 74

(76)

Vaatlusaasta – 75

(77)

Vaatlusaasta – 76

(78)

Vaatlusaasta – 77

(79)

Vaatlusaasta – 78

(80)

Vaatlusaasta – 79

(81)

Vaatlusaasta – 80

(82)

Vaatlusaasta – 81

(83)

Vaatlusaasta – 82

(84)

Vaatlusaasta – 83

(85)

Vaatlusaasta – 84

(86)

Vaatlusaasta – 85

(87)

Vaatlusaasta – 86

(88)

Vaatlusaasta – 87

(89)

Vaatlusaasta – 88

(90)

Vaatlusaasta – 89

(91)

Vaatlusaasta – 90

(92)

Vaatlusaasta – 91

(93)

Vaatlusaasta – 92

(94)

Vaatlusaasta – 93

(95)

Vaatlusaasta – 94

(96)

Vaatlusaasta – 95

(97)

Vaatlusaasta – 96

(98)

Vaatlusaasta – 97

(99)

Vaatlusaasta – 98

(100)

Vaatlusaasta – 99

(101)

Vaatlusaasta – 100

(102)

Vaatlusaasta – 101

(103)

Vaatlusaasta – 102

(104)

Vaatlusaasta – 103

(105)

Vaatlusaasta – 104

(106)

Vaatlusaasta – 105

(107)

Vaatlusaasta – 106

(108)

Vaatlusaasta – 107

(109)

Vaatlusaasta – 108

(110)

Vaatlusaasta – 109

(111)

Vaatlusaasta – 110

või varasem (3)

Kategooriat „Teadmata” ei kasutata. Juhtumid, kus sünniaasta on teadmata, jaotatakse riigi parima hindamispraktika alusel.

12.   Ema sünniaasta

Ema sünniaasta

Üks jaotus

Tähis

YBM

(0)

Kokku

(1)

Vaatlusaasta – 14

või hilisem

(2)

Vaatlusaasta – 15

(3)

Vaatlusaasta – 16

(4)

Vaatlusaasta – 17

(5)

Vaatlusaasta – 18

(6)

Vaatlusaasta – 19

(7)

Vaatlusaasta – 20

(8)

Vaatlusaasta – 21

(9)

Vaatlusaasta – 22

(10)

Vaatlusaasta – 23

(11)

Vaatlusaasta – 24

(12)

Vaatlusaasta – 25

(13)

Vaatlusaasta – 26

(14)

Vaatlusaasta – 27

(15)

Vaatlusaasta – 28

(16)

Vaatlusaasta – 29

(17)

Vaatlusaasta – 30

(18)

Vaatlusaasta – 31

(19)

Vaatlusaasta – 32

(20)

Vaatlusaasta – 33

(21)

Vaatlusaasta – 34

(22)

Vaatlusaasta – 35

(23)

Vaatlusaasta – 36

(24)

Vaatlusaasta – 37

(25)

Vaatlusaasta – 38

(26)

Vaatlusaasta – 39

(27)

Vaatlusaasta – 40

(28)

Vaatlusaasta – 41

(29)

Vaatlusaasta – 42

(30)

Vaatlusaasta – 43

(31)

Vaatlusaasta – 44

(32)

Vaatlusaasta – 45

(33)

Vaatlusaasta – 46

(34)

Vaatlusaasta – 47

(35)

Vaatlusaasta – 48

(36)

Vaatlusaasta – 49

(37)

Vaatlusaasta – 50

või varasem

(99)

Teadmata


(1)  Viit aastat hõlmava vanuserühma kaupa (AGE.L) tuleb andmed esitada rühmani „100 aastat ja vanemad”, kuid Eurostat levitab andmeid selliste vanuserühmade kaupa üksnes rühmani „90 aastat ja vanemad” (NUTSi 3. tasand).

(2)  Täpne vanus (AGE.H) tuleb esitada kuni vanuserühmani „110 aastat ja vanemad”, kuid Eurostat levitab andmeid täpse vanuse kaupa üksnes vanuserühmani „100 aastat ja vanemad” (riigi ja NUTSi 2. tasand).

(3)  Täpne sünniaasta (YOB.H) tuleb esitada kuni kategooriani „Vaatlusaasta – 110 või varasem”, kuid Eurostat levitab andmeid täpse sünniaasta kaupa üksnes kategooriani „Vaatlusaasta – 100 või varasem” (riigi ja NUTSi 2. tasand).


II LISA

STATISTILISED TABELID

1.   Artikli 4 lõikes 1 osutatud andmed

Tabel

Pealkiri

Kombineeritavad jaotused

POPDB

Rahvaarv

GEO.L

LVBDB

Elussünnid

GEO.L

DTHDB

Surmad

GEO.L

2.   Artikli 4 lõikes 2 osutatud andmed

Tabel

Pealkiri

Kombineeritavad jaotused

POP01

Rahvastik vanuse, soo ja elukoha piirkonna (2. tasand) järgi

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Rahvastik vanuse, soo ja elukoha piirkonna (3. tasand) järgi

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Elussünnid kuu järgi

GEO.L, MOC

LVB02

Elussünnid ema vanuse, ema sünniaasta ja ema elukoha piirkonna (2. tasand) järgi

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Elussünnid ema vanuse ja ema elukoha piirkonna (3. tasand) järgi

GEO.H, AGM.L

LVB04

Elussünnid ema vanuse, ema sünniaasta ja ema sünniriigi järgi

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Elussünnid ema vanuse, ema sünniaasta ja ema kodakondsuse järgi

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Elussünnid ema vanuse, ema sünniaasta ja elussündide järjekorra järgi

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Elussünnid ema vanuse, ema sünniaasta ja lapse soo järgi

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Surmad kuu järgi

GEO.L, MOC

DTH02

Surmad soo, vanuse, sünniaasta ja elukoha piirkonna (2. tasand) järgi

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Surmad soo, vanuse ja elukoha piirkonna (3. tasand) järgi

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Surmad soo, vanuse, sünniaasta ja sünniriigi järgi

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Surmad soo, vanuse, sünniaasta ja kodakondsuse järgi

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   Artikli 4 lõikes 3 osutatud andmed

Tabel

Pealkiri

Kombineeritavad jaotused

LVBNC

Elussünnid kuu järgi

GEO.L, MOC

DTHNC

Surmad kuu järgi

GEO.L, MOC


Top