EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — ET — 07.02.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1238,

18. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 206 30.7.2016, lk 15)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/149, 15. november 2017,

  L 26

11

31.1.2018
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1238,

18. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas

(EMPs kohaldatav tekst)I PEATÜKK

SISSEJUHATAV SÄTE

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse määrust (EL) nr 1308/2013 täiendavad eeskirjad:

a) kõnealuse määruse artiklis 11 loetletud toodete riikliku sekkumise korras kokkuostu ja müügi puhul ning

b) kõnealuse määruse artiklis 17 loetletud toodetele eraladustamistoetuse andmise puhul.II PEATÜKK

ÜLDEESKIRJAD

Artikkel 2

Ettevõtjate vastavus tingimustele

1.  Ettevõtjad peavad olema liidus asutatud ja seal käibemaksukohustuslasena registreeritud, kui nad esitavad:

a) kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse riikliku sekkumise alla kuuluvate toodete kokkuostuks või pakkumuse selliste toodete müügiks või

b) pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse eraladustamistoetuse saamiseks või toetusetaotluse eelnevalt kindlaksmääratud eraladustamistoetuse saamiseks.

2.  Veiseliha kokkuostuks võivad pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi esitada üksnes lõikes 1 osutatud järgmised ettevõtjad:

a) veisetapamajad, mis on heaks kiidetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 ( 1 ) artikliga 4;

b) elusloomade või lihaga kauplejad, kes oma kulul korraldavad loomade tapmise osutatud tapamajades.

3.  Eraladustamistoetuse korral võivad toetusetaotluse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitada üksnes lõikes 1 osutatud järgmised ettevõtjad:

a) oliiviõlisektoris – ettevõtjad, kes vastavad VII lisas sätestatud nõuetele;

b) suhkrusektoris – suhkrutootjana tegutsevad ettevõtjad.

Artikkel 3

Toodete kokkuostu- või rahastamiskõlblikkus

1.  Tooted peavad olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning vastama määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud nõuetele.

2.  Kokkuostukõlblikud tooted peavad vastama järgmistes lisades sätestatud nõuetele:

a) teravili: käesoleva määruse I lisa;

b) riis: käesoleva määruse II lisa;

c) veiseliha: käesoleva määruse III lisa;

d) või: käesoleva määruse IV lisa I ja II osa ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 ( 2 ) artikkel 21;

e) lõssipulber: käesoleva määruse V lisa I ja II osa ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikkel 21.

Lisaks sellele peavad või ja lõssipulber olema toodetud vastavalt kas käesoleva määruse IV lisa III osa või V lisa III osa kohaselt heakskiidetud ettevõttes.

3.  Eraladustamistoetuse saamiseks peavad tooted vastama käesoleva määruse VI lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Tagatis

Ettevõtjad seavad asjaomasele makseasutusele tagatise vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 IV peatüki 2. jaole, kui:

a) nad esitavad kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse sekkumistoodete kokkuostuks või müügiks või selliste toodete võõrandamiseks enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi raames kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 16 lõikega 2;

b) nad esitavad pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või taotluse eraladustamistoetuse saamiseks, juhul kui rakendusmääruses, millega avatakse pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks toetussumma, nagu on osutatud rakendusmääruses (EL) 2016/1240, ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 5

Tagatise vabastamine ja selle kaotamine

1.  Artikliga 4 ettenähtud tagatis vabastatakse, kui kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumuse või toetusetaotlus ei ole vastuvõetav ega heaks kiidetud.

2.  Sekkumiskokkuostu korral vabastatakse tagatis, kui:

a) ettevõtja on koguse tarninud rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 17 osutatud tarnekorraldusel märgitud tarnelõppkuupäevaks ning

b) toode vastab käesoleva määruse artiklis 3 osutatud kokkuostukõlblikkuse nõuetele või

c) kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 11 lõike 1 punktis b osutatud jaotuskoefitsienti. Sellisel juhul vastab vabastatud tagatise summa vastuvõtmata jäänud kogusele; või

d) kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse on tagasi võtnud ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 11 lõike 1 punktis b osutatud jaotuskoefitsienti.

3.  Sekkumistoodete müügi korral vabastatakse tagatis:

a) mittevastavaks tunnistatud pakkumuste esitajatele pärast seda, kui on tehtud rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 32 lõikes 1 või artikli 36 lõikes 2 osutatud otsus;

b) edukatele ettevõtjatele nende koguste osas, mille kohta on tehtud makse kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikliga 35;

c) kui kohustused seoses toodete võõrandamisega enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi raames on täidetud.

4.  Sekkumiskokkuostu korral vabastatakse tagatis, kui:

a) kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 43 lõike 2 esimeses lõigus osutatud jaotuskoefitsienti. Sellisel juhul vastab vabastatud tagatise summa vastuvõtmata jäänud kogusele;

b) pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse tagasivõtmise põhjuseks on rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 43 lõike 2 teises lõigus osutatud jaotuskoefitsiendi kindlaksmääramine;

c) lepingulised kohustused lepingulise koguse osas on täidetud.

5.  Nimetatud tagatist ei vabastata juhul, kui:

a) kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus on tagasi võetud muudel põhjustel kui rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 11 lõike 1 punktis b või artikli 43 lõike 2 esimeses lõigus osutatud jaotuskoefitsiendi kindlaksmääramine; või

b) kindlaksmääratud hinnaga pakkumust, pakkumusmenetluse raames tehtavat pakkumust või toetusetaotlust on pärast esitamist muudetud.

6.  Sekkumiskokkuostu korral ei vabastata tagatist, kui:

a) tooted ei vasta artiklis 3 osutatud nõuetele vastuvõtmata jäänud koguste kohta;

b) ettevõtja ei ole tarnekorralduses märgitud lõpptähtaja jooksul tooteid kohale toimetanud ja põhjuseks ei ole vääramatu jõud; kokkuost tühistatakse tarnimata kogusele vastava tagatise osa ulatuses.

Teravilja, riisi ja veiseliha puhul vabastatakse tagatis siiski täielikult, kui tegelikult tarnitud ja vastuvõetud kogus on tarnekorraldusel märgitud kogusest väiksem ja erinevus ei ületa 5 %.

7.  Sekkumistoodete müügi korral, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral, ei vabastata tagatist:

a) selliste koguste puhul, mille eest ei ole tasutud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikliga 35 ning koguste müük tühistatakse;

b) kui kohustused seoses toodete võõrandamisega enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi raames ei ole täidetud.

8.  Sekkumiskokkuostu korral ei vabastata tagatist, kui:

a) vähem kui 95 % pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses või toetusetaotluses märgitud kogustest ladustatakse vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 52 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele;

b) pakkumusmenetluse avamise või toetussumma eelnevalt kindlaks määramise rakendusmääruses sätestatud ajavahemikul on ladustatav kogus, sealhulgas lahtiselt ladustatud suhkur ettevõtja määratud silos, väiksem kui artikli 8 lõikes 1 osutatud lepingulise koguse protsendimäär;

c) ületatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 47 lõikes 1 osutatud lattu paigutamise tähtaega;

d) rakendusmääruse (EL) 2016/1240 IV jaotise I peatükiga ettenähtud kontrollidest ilmneb, et ladustatud tooted ei vasta käesoleva määruse artiklis 3 osutatud kvaliteedinõuetele;

e) rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 53 lõikes 3 sätestatud nõue ei ole täidetud.III PEATÜKK

RIIKLIKU SEKKUMISE ERIEESKIRJAD

Artikkel 6

Sekkumisladustamise kohad

1.  Makseasutused tagavad, et sekkumisladustamiseks kasutatavad kohad (edaspidi „ladustamiskohad“) on kokkuostetud toodete ladustamiseks ja heas seisundis hoidmiseks, sealhulgas ladustamistemperatuur, sobivad ning et need vastavad artiklis 7 sätestatud nõuetele.

2.  Sekkumiskokkuostu toimumise ajal avaldavad makseasutused teavet seoses oma territooriumil asuvate ladustamiskohtadega ja ajakohastavad seda.

Artikkel 7

Ladustamiskohtadele esitatavad nõuded

1.  Ladustamiskoht peab vastama järgmistele nõuetele:

a) selles on toodete vastuvõtmiseks vajalik tehniline varustus;

b) see võimaldab eemaldada koguseid vastavalt laost väljaviimise ajale, millele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 37 lõikes 2;

c) sellel on teravilja, riisi, või ja lõssipulbri ladustamiseks minimaalne laomaht, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 3 lõikes 1.

2.  Makseasutused võivad kehtestada ladustamiskohtade tehnilised standardid ja võtta muid vajalikke meetmeid, tagamaks ladustatud toodete nõuetekohase hoiulevõtu.

3.  Veiselihasektoris peab ladustamiskoht võimaldama:

a) vastuvõetud ja konditustatud rümpade, poolrümpade ja veerandiks lõigatud poolrümpade ladustamist;

b) kogu kondita liha külmutamist ja säilitamist ilma täiendava töötlemiseta.

Ladustamiskoht võib vastu võtta ka kondiga liha, kui konditustamine ei ole pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse nõue.

Kui lihalõikusettevõte ja ladustamiskoha külmutusseadmed on seotud tapamajaga või käitajaga, peab makseasutus teostama vajalikud kontrollid, et tagada sekkumise alla kuuluva veiseliha käitlemine ja ladustamine kooskõlas käesoleva määrusega.

Külmhoonetes, mis asuvad selle liikmesriigi territooriumil, kellele makseasutus allub, on võimalik hoida makseasutuse poolt antud veiseliha tehniliselt rahuldavates tingimustes vähemalt kolm kuud.

Kui liikmesriigis ei ole piisavalt külmhooneid makseasutuse poolt antud veiseliha ladustamiseks, võib asjaomane makseasutus korraldada sellise veiseliha ladustamise mõnes teises liikmesriigis ja teatada sellest komisjonile.IV PEATÜKK

ERALADUSTAMISTOETUSE ERIEESKIRJAD

Artikkel 8

Eraladustamistoetuse maksmine

1.  Eraladustamistoetust makstakse lepingulise koguse eest, kui lepingulise ladustamise perioodi jooksul ladustatav kogus moodustab vähemalt 99 % lepingulisest kogusest.

Siiski makstakse järgmiste toodete puhul eraladustamistoetust lepingulise koguse eest, kui lepingulise ladustamise perioodi jooksul ladustatav kogus moodustab vähemalt 97 % lepingulisest kogusest:

a) suhkur, mis on ladustatud ettevõtja määratud silos eraldi muust suhkrust;

b) oliiviõli;

c) linakiud;

d) veiseliha, sealiha, lamba- ja kitseliha, kui lattu toodav värske liha kuulub lepingulise koguse alla;

e) juust;

f) lõssipulber „suurtes kottides“, millele on osutatud VI lisa VI osa punktis c.

2.  Kui lepingulise ladustamise perioodil ladustatav kogus, sealhulgas lahtiselt ladustatud suhkur ettevõtja määratud silos, on väiksem kui lõikes 1 osutatud lepingulise koguse protsendimäär, toetust ei maksta, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral. Seoses juustuga, kui makseasutus on seisukohal, et asjaomase juustu kaal vähenes ladustamisperioodi jooksul loomulikul teel, ei tohiks kaalukaotus tähendada siiski toetuse vähendamist ega tagatisest ilmajäämist.

3.  Toetust võib anda ainult juhul, kui seoses lepingulise ladustamise perioodiga on järgitud pakkumusmenetluse avamise või toetussumma eelnevalt kindlaks määramise rakendusmääruses sätestatud ladustusaega.

4.  Kui ladustamise või väljaviimise ajal toimunud kontrollimisel ilmneb, et tooted on ebakvaliteetsed, siis nende koguste eest toetust ei maksta. Rahastamiskõlbliku laopartii allesjääv osa peab vastama vähemalt pakkumusmenetluse avamise või toetussumma eelnevalt kindlaks määramise rakendusmääruses sätestatud miinimumkogusele.

Sama reegel kehtib, kui osa laopartiist kõrvaldatakse laost toodete puuduste tõttu enne minimaalse ladustamisperioodi lõppu või enne esimest laost väljaviimiseks lubatud kuupäeva, kui selline kuupäev on sätestatud pakkumusmenetluse avamise või toetussumma eelnevalt kindlaks määramise rakendusmääruses.

Ebakvaliteetseid tooteid ei võeta arvesse lõikes 1 osutatud ladustatud koguse arvutamisel.

5.  Kui ettevõtja ei suuda kogu ladustatud koguse osas järgida rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 48 lõikega 2 kindlaksmääratud lepingulise ladustamise perioodi lõppu, vähendatakse kõnealuse lepinguga seotud toetust 10 % iga ületatud kalendripäeva kohta, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral.

Vähendamine ei tohi siiski ületada 100 % toetussummast.

6.  Asjaomase lepingu kohast eraladustamistoetust ei maksta, kui rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 53 lõikes 3 sätestatud nõue ei ole täidetud.V PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 9

Teated

Liikmesriigid teatavad komisjonile heakskiidetud makseasutused ja kogused vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1240 V jaotise I peatükis sätestatud üksikasjalikele tingimustele.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted

Määrused (EMÜ) nr 3427/87, (EMÜ) nr 2351/91, (EÜ) nr 720/2008, (EÜ) nr 826/2008, (EÜ) nr 1130/2009, (EL) nr 1272/2009 ja (EL) nr 807/2010 tunnistatakse kehtetuks.

Määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 56 lõikeid 3 ja 4 ning määruse (EÜ) nr 826/2008 III lisa A osa kohaldatakse jätkuvalt kuni õigusaktid, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 792/2009 ( 3 ), muutuvad kohaldatavaks

Määruse (EL) nr 1272/2009 I lisa II osa, IX osa IV tabelit ja XI osa punkti h kohaldatakse jätkuvalt kuni 30. juunini 2017.

Määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamist jätkatakse siiski selliste kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste või pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste suhtes, mis saadi selle määruse alusel enne käesoleva määruse jõustumist.

Määruse (EÜ) nr 826/2008 kohaldamist jätkatakse siiski selliste pakkumuste ja taotluste suhtes, mis saadi selle määruse alusel enne käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2016. Kuid seoses riikliku sekkumise korras toimuva kokkuostuga kohaldatakse I lisa II osa alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

TERAVILJA KOKKUOST

I OSA

Teravilja kokkuostukõlblikkuse kriteeriumid

1. Artiklis 3 osutatud nõuded teraviljale on eelkõige järgmised:

a) teravili on kõnealusele teraviljale omase värvusega,

b) teravili on ilma ebameeldiva lõhna ja igas arenguastmes elus kahjuriteta (sealhulgas lestad),

c) teravili vastab kvaliteedi miinimumnõuetele, mis on sätestatud II osas, ning

d) teravilja saasteainete, sealhulgas radioaktiivsuse tase ei ületa liidu õigusaktidega lubatud piirnormi.

2. Teravilja saasteainete piirnormid, millele on osutatud punkti 1 alapunktis d, on järgmised:

a) pehme ja kõva nisu puhul nõukogu määruse (EMÜ) nr 315/93 ( 4 ) kohaselt kindlaksmääratud piirnormid, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006 ( 5 ) lisa punktidega 2.4–2.7 kindlaksmääratud nõuded fusariotoksiinide määra suhtes pehme ja kõva nisu puhul;

b) odra ja maisi puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/32/EÜ ( 6 ) kehtestatud piirnormid.

3. Liikmesriigid teostavad saasteainete taseme, sealhulgas radioaktiivse saastumise taseme kontrollimist riskianalüüsi alusel, võttes arvesse ettevõtja edastatud teavet ja kohustusi nõuete järgimisel, eelkõige tema tehtud analüüside tulemuste osas.

Kui analüüsidest selgub, et pehme nisu partii Zeleny indeks on 22 ja 30 vahel, võib seda nisu käsitada veatule ja standardsele turustuskvaliteedile vastavana, kui sellest saadud tainas on mittekleepuv ja mehaaniliselt töödeldav.

II OSA

I osas ettenähtud kvaliteedi miinimumnõuded 

Kõva nisu

Harilik nisu

Oder

Mais

A.  Maksimaalne niiskusesisaldus

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade maksimumprotsent:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Katkised terad

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Teralisandid

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Muud lisandid kui plekilised terad

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  Kidurad terad

X

X

X

ei kohaldata

b)  Muu teravili

3 %

X

5 %

X

c)  Kahjurite kahjustatud terad

X

X

X

X

d)  Terad, mille idu värvus on muutunud

X

X

ei kohaldata

ei kohaldata

e)  Kuivatamise käigus ülekuumenenud terad

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Plekilised terad

3,5 %

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

3.  Kasvama läinud terad

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Prügilisandid

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

mille hulgast:

 

 

 

 

a)  võõrseemned:

 

 

 

 

—  haigustunnustega

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  muud

X

X

X

X

b)  riknenud terad:

 

 

 

 

—  isekuumenemisel või kuivatamisel liiga kõrge temperatuuri tõttu kahjustunud terad

0,05 %

0,05 %

X

X

—  fusarioossed terad

1,5 %

X

X

X

—  muud

X

X

X

X

c)  võõrkehad

X

X

X

X

d)  seemnekestad (maisitõlviku osad)

X

X

X

X

e)  tungalterad

0,05 %

0,05 %

ei kohaldata

ei kohaldata

f)  mädanenud terad

X

X

ei kohaldata

ei kohaldata

g)  loomset päritolu lisandid

X

X

X

X

C.  Täielikult või osaliselt oma klaasja välimuse kaotanud terade maksimumprotsent

27 %

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

D.  Minimaalne mahukaal (kg/hl)

78

73

62

ei kohaldata

E.  Minimaalne proteiinisisaldus (2)

11,5 %

11,0 %

ei kohaldata

ei kohaldata

F.  Langemisarv (sekundites)

220

220

ei kohaldata

ei kohaldata

G.  Zeleny indeksi alammäär (ml)

ei kohaldata

22

ei kohaldata

ei kohaldata

(*1)   Millest kõige rohkem 3 % langeb muude lisandite kui fusarioossete terade arvele.

(*2)   Protsendina kuivainest.

„X“  Vajalik analüüs, mille puhul konkreetseid piire ei seata, kuid mille tulemusi tuleb arvestada tabeli 2. ja 4. punktis sätestatud ülemmäärade puhul.

„ei kohaldata“  Ei kohaldata, analüüsi vaja ei ole.

Muu kui laitmatu kvaliteediga põhiteravili on määratletud rakendusmääruse (EL) 2016/1240 I lisa I osas.

Põhiteravilja ja muu teravilja terasid, mis on riknenud või mädanenud, tuleks käsitada „prügilisandina“, isegi kui nende kahjustused kuuluvad muudesse kategooriatesse.
II LISA

RIISI KOKKUOST

I OSA

Koorimata riisi kokkuostukõlblikkuse kriteeriumid

1. Artiklis 3 osutatud nõuded riisile on eelkõige järgmised:

a) koorimata riis on lõhnatu ning selles puuduvad elus putukad;

b) selle niiskusesisaldus ei ületa 14,5 %;

c) töötlemisjärgne saagis ei ole II osas loetletud põhisaagisest rohkem kui viie punkti võrra väiksem;

d) prügilisandite, sordile mittevastavate riisiterade ning määruse (EL) nr 1308/2013 III lisa A osas määratletud standardkvaliteedile mittevastavate terade osakaal ei ületa vastava riisisordi kohta käesoleva lisa III osas kehtestatud maksimaalseid protsendimäärasid;

e) riisi radioaktiivsuse taset näitavate ainete sisaldus ei ületa liidu õigusaktides kehtestatud ülemmäärasid.

2. Käesolevas lisas tähendab mõiste „prügilisandid“ võõrkehi, mis ei ole riis.

II OSA

Töötlemisjärgse saagise kriteeriumid

Töötlemisjärgne saagisSordi nimetus

Täisterade saagis (%)

Põhisaagis (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nimetuseta sordid

64

72

III OSA

Maksimaalsed protsendimääradTerade defektid

Ümarateraline riis

CN-kood 1006 10 92

Keskmine ja A-kvoodi pikateraline riis

CN-koodid 1006 10 94 ja 1006 10 96

Pikateraline B-kvoodi riis

CN-kood 1006 10 98

Kriitjad terad

6

4

4

Punasetriibulised terad

10

5

5

Värvunud ja täpilised terad

4

2,75

2,75

Klaasjad terad

1

0,50

0,50

Kollased terad

0,175

0,175

0,175

Prügilisandid

1

1

1

Muu sordivastavusega riis

5

5

5
III LISA

VEISELIHA KOKKUOST

I OSA

Veiseliha kokkuostukõlblikkuse kriteeriumid

1. Kokku võib osta värskeid või jahutatud rümpi, poolrümpi ja veeranditeks lõigatud rümpi (CN-kood 0201 ), mis on loetletud käesoleva lisa II osas ja mis kuuluvad määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa A osas määratletud järgmistesse kategooriatesse:

a) üle 12 kuu, kuid alla 24 kuu vanuste kastreerimata isasloomade liha (A-kategooria);

b) üle 12 kuu vanuste kastreeritud isasloomade liha (C-kategooria);

c) üle kaheksa kuu, kuid alla 12 kuu vanuste isasloomade liha (Z-kategooria).

2. Punktis 1 osutatud tooteid võib kokku osta ainult järgmistel tingimustel:

a) loomad on tapetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 854/2004 ( 7 );

b) loomad on liigitatud, esitatud ja identifitseeritud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1249/2008 ( 8 );

c) loomad on märgistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1760/2000 ( 9 );

d) tooted on valmistatud maksimaalselt kuue, aga vähemalt kahe päeva eest tapetud loomadest.

II OSA

Toodete klassifitseerimine

Käesolevas osas hõlmab Z-kategooria üksnes isasloomi, nagu on kirjeldatud I osa punkti 1 alapunktis c.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
IV LISA

VÕI KOKKUOST

I OSA

Või kokkuostukõlblikkuse kriteeriumid

1. Makseasutus ostab kokku üksnes sellist võid, mis vastab määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktile d, käesoleva lisa käesoleva osa punktidele 2–6 ning rakendusmääruse (EL) 2016/1240 IV lisa II osale.

2. Makseasutus kontrollib või kvaliteeti rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 4 osutatud meetodeid kasutades ning kõnealuse rakendusmääruse IV lisa I osas sätestatud eeskirjade kohaselt võetud proovide alusel. Makseasutused võivad komisjoni kirjalikul nõusolekul ja oma järelevalve all siiski luua enesekontrolli süsteemi teatavate kvaliteedinõuete ja teatavate heakskiidetud ettevõtete suhtes.

3. Või radioaktiivsuse tase ei tohi ületada liidu õigusaktidega lubatud piirmäärasid, seda kontrollitakse üksnes juhul, kui olukord seda nõuab.

4. Või peab olema valmistatud 31 päeva jooksul enne päeva, mil makseasutus sai kindlaksmääratud hinnaga pakkumise või pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul 31 päeva jooksul enne pakkumuste esitamise alaperioodi lõppkuupäeva.

5. Kui võid pakutakse kindlaksmääratud hinnaga või pakkumusmenetluse raames sekkumiseks mõnes teises liikmesriigis kui tootjaliikmesriigis, tuleb kokkuostuks esitada tootjariigi pädeva asutuse poolt väljastatud sertifikaat.

Sertifikaat esitatakse ostu sooritava liikmesriigi pädevale asutusele hiljemalt 35 päeva pärast kindlaksmääratud hinnaga pakkumise kättesaamise kuupäeva või pärast pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamise tähtpäeva ning see peab sisaldama rakendusmääruse (EL) 2016/1240 IV lisa II osa punkti 2 alapunktides a, b ja c osutatud teavet ning kinnitust selle kohta, et asjaomane või on valmistatud liidus heakskiidetud ettevõttes otse ja üksnes pastöriseeritud koorest määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punkti d tähenduses.

6. Kui tootjaliikmesriik on sooritanud punktis 2 osutatud kontrollimised, sisaldab punktis 5 osutatud sertifikaat ka nende tulemusi ja kinnituse, et asjaomane toode on või, mis vastab määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktis d sätestatud nõuetele. Sel juhul peab pakend olema pitseeritud nummerdatud etiketiga, mille on väljastanud tootjaliikmesriigi pädev asutus. Etiketi number märgitakse sertifikaadile.

▼M1

II OSA

Nõuded koostisele ja kvaliteedinäitajad

Või on vesi-õlis-tüüpi tahke emulsioon, mille koostis ja kvaliteedinäitajad on järgmised.Parameetrid

Sisaldus ja kvaliteedinäitajad

Rasvasisaldus

vähemalt 82 %

Veesisaldus

kuni 16 %

Rasvata kuivainete sisaldus

kuni 2 %

Rasva happesus

kuni 1,2 mmol 100 g rasva kohta

Peroksiidarv

kuni 0,3 meq hapnikku 1 000 g rasva kohta

Mittepiimarasv

triglütseriidide analüüsiga ei ole avastatav

Organoleptilised omadused

välimuse, maitse ja lõhna ning konsistentsi eest vähemalt 4 punkti 5st

▼B

III OSA

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktis d osutatud ettevõtete heakskiitmise kriteeriumid

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktis d nimetatud ettevõtteid kiidetakse heaks üksnes siis, kui:

a) nad on määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 4 kohaselt heaks kiidetud ja neil on nõuetekohane tehniline sisseseade;

b) nad kohustuvad pidama iga liikmesriigi pädeva asutuse määratud vormis püsiregistrit, kuhu kantakse teave tarnija, tooraine päritolu, toodetud või koguse ja pakendi, toote märgistuse ja iga riiklikesse sekkumisvarudesse määratud partii väljalaskekuupäeva kohta;

c) nõustuvad sekkumiseks pakutava võitoodangu ametliku erikontrolliga;

d) nad kohustuvad teavitama pädevat asutust vähemalt kaks tööpäeva varem oma kavatsusest toota võid riiklikuks sekkumiseks. Liikmesriigid võivad siiski määrata ka lühema tähtaja.

2. Käesoleva määruse järgimise tagamiseks teevad pädevad asutused asjaomaste ettevõtete sekkumisvõi tootmiskava alusel etteteatamata kontrollimisi kohapeal.

Tehakse vähemalt:

a) üks kontroll 28 tootmispäeva kohta, mil võid on valmistatud sekkumise jaoks, ja vähemalt üks kontrollimine aastas punkti 1 alapunktis b osutatud kannete kontrollimiseks;

b) kui või on toodetud sekkumiseks, siis üks kontroll aastas, et teha kindlaks, kuidas on järgitud punktis 1 osutatud muid loa saamise tingimusi.

3. Heakskiit tühistatakse, kui punkti 1 alapunktis a sätestatud tingimusi enam ei täideta. Heakskiidu võib asjaomase ettevõtte taotluse korral taastada vähemalt kuue kuu järel pärast täielikku kontrolli.

Kui leitakse, et ettevõte ei ole järginud ühte punkti 1 alapunktides b, c ja d osutatud kohustustest, peatatakse heakskiit olenevalt rikkumise tõsidusest 1–12 kuuks, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Liikmesriik ei kohalda peatamist, kui leitakse, et kõrvalekalle ei olnud tahtlik ega leidnud aset tõsise hooletuse tulemusena ja selle mõju punktis 2 ettenähtud inspekteerimiste tõhususele on olnud tähtsusetu.

4. Punktide 2 ja 3 kohaselt korraldatud kontrollimiste kohta koostatakse aruanne, milles esitatakse:

a) kontrollimise kuupäev;

b) kontrollimise kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele kirjutab alla vastutav inspektor.
V LISA

LÕSSIPULBRI KOKKUOST

I OSA

Lõssipulbri kokkuostukõlblikkuse kriteeriumid

1. Makseasutus ostab kokku üksnes sellist lõssipulbrit, mis vastab määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktile e, käesoleva lisa käesoleva osa punktidele 2–6 ning rakendusmääruse (EL) 2016/1240 V lisa II osale.

2. Makseasutus kontrollib lõssipulbri kvaliteeti rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 4 osutatud meetodeid kasutades ning kõnealuse määruse V lisa I osas sätestatud eeskirjade kohaselt võetud proovide alusel. Kontrollimised peavad kinnitama, et lõssipulber ei sisalda peale nõukogu direktiivi 2001/114/EÜ ( 10 ) I lisa punkti 4 alapunktis b osutatud valgusisalduse reguleerimiseks kasutatavate toorainete muid tooteid, eelkõige petipiima ega vadakut, mis on määratletud käesoleva lisa II osas.

Valgusisaldust reguleeritakse vajaduse korral vedelfaasis. Valgusisalduse reguleerimiseks kasutatav tooraine peab olema liidu päritolu.

Makseasutused võivad komisjoni kirjalikul nõusolekul ja oma järelevalve all siiski luua enesekontrolli süsteemi teatavate kvaliteedinõuete ja teatavate heakskiidetud ettevõtete suhtes.

3. Lõssipulbri radioaktiivsuse tase ei tohi ületada liidu õigusaktidega lubatud piirmäärasid, seda kontrollitakse ainult siis, kui olukord seda nõuab.

4. Lõssipulber peab olema toodetud 31 päeva jooksul enne päeva, mil makseasutus sai kindlaksmääratud hinnaga pakkumise või pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul 31 päeva jooksul enne pakkumuste esitamise alaperioodi lõppkuupäeva. Kui lõssipulbrit hoitakse silos, mis sisaldavad rohkem kui ühe päeva toodangut, peab see olema toodetud kolme nädala jooksul enne nädalat, mil saadi kindlaksmääratud hinnaga pakkumine või pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul nelja nädala jooksul enne pakkumuste esitamise alaperioodi lõppkuupäeva.

5. Kui lõssipulbrit pakutakse kindlaksmääratud hinnaga või pakkumismenetluse raames sekkumiseks mõnes teises liikmesriigis kui tootjaliikmesriigis, tuleb kokkuostuks esitada tootjariigi pädeva asutuse poolt väljastatud sertifikaat.

Sertifikaat esitatakse ostu sooritava liikmesriigi pädevale asutusele hiljemalt 35 päeva pärast kindlaksmääratud hinnaga pakkumise kättesaamise kuupäeva või pärast pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamise tähtpäeva ning see peab sisaldama rakendusmääruse (EL) 2016/1240 V lisa II osas punkti 2 alapunktides a, b ja c osutatud teavet ning kinnitust selle kohta, et asjaomane lõssipulber on valmistatud piimast liidus heakskiidetud ettevõttes kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktiga e ning et valgusisaldust reguleeriti vajaduse korral vedelfaasis.

6. Kui tootjaliikmesriik on sooritanud punktis 2 osutatud kontrollimised, sisaldab punktis 5 osutatud sertifikaat ka nende tulemusi ja kinnituse, et asjaomane toode on lõssipulber, mis vastab määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 punktis e sätestatud nõuetele. Sel juhul peavad rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 21 lõikes 2 osutatud kotid olema kinni pitseeritud nummerdatud etiketiga, mille on väljastanud tootjaliikmesriigi pädev asutus. Etiketi number märgitakse sertifikaadile.

▼M1

II OSA

Nõuded koostisele ja kvaliteedinäitajadParameetrid

Sisaldus ja kvaliteedinäitajad

Valgusisaldus

vähemalt 34,0 % rasvata kuivainest

Rasvasisaldus

kuni 1,00 %

Veesisaldus

kuni 3,5 %

Tiitritav happesus ml detsinormaalse naatriumhüdroksiidilahuse kohta

kuni 19,5 ml

Laktaadisisaldus

kuni 150 mg / 100 g

Fosfataastest

negatiivne, st fosfataasi aktiivsus alla 350 mU liitri taastatud piima kohta

Mittelahustuvuse indeks

kuni 0,5 ml (24 °C)

Kõrbenud osakesed

kuni 15,0 mg, s.o vähemalt ketas B

Mikroorganismide üldarv

kuni 40 000 CFU grammi kohta

Petipiim (1)

puudub (2)

Laabivadak (3)

puudub

Happevadak (3)

puudub (4) või kuni 150 mg/100 g (5)

Maitse ja lõhn

puhas

Välimus

valge või veidi kollakas värvus, lisanditeta ja värviliste osakesteta

(1)    Petipiim – või tootmise kõrvalsaadus, mis tekib pärast koore kloppimist ja tahke rasva eraldamist.

(2)   Petipiima puudumist saab kindlaks teha vähemalt kord nädalas ettevõttes teostatava tootmisplaani kohapealse etteteatamiseta kontrolli või lõpptoote laboratoorse analüüsi abil, mille tulemus on kuni 69,31 mg dipalmitoüülfosfatidüületanoolamiini (PEDP) 100 g pulbri kohta.

(3)    Vadak – juustu või kaseiini tootmise kõrvalsaadus, mis tekib laabi või hapete toimel ja/või keemilis-füüsikaliste protsesside tulemusena.

(4)   Kui tehakse kohapealseid etteteatamiseta kontrolle.

(5)   Kui kohaldatakse standardit ISO 8069.

▼B

III OSA

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 lõikes e osutatud ettevõtete heakskiitmise kriteeriumid

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 11 lõikes e osutatud ettevõtted kiidetakse heaks üksnes siis, kui:

a) nad on määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 4 kohaselt heaks kiidetud ja neil on nõuetekohane tehniline sisseseade;

b) nad kohustuvad pidama iga liikmesriigi pädeva asutuse määratud vormis püsiregistrit, kuhu kantakse teave tarnija, tooraine päritolu, toodetud lõssipulbri, petipiima ja vadaku koguse ja pakendi, toote märgistuse ja iga riiklikesse sekkumisvarudesse määratud partii väljalaskekuupäeva kohta;

c) nad nõustuvad sekkumiseks pakutava lõssipulbri toodangu ametliku erikontrolliga;

d) nad kohustuvad teavitama pädevat asutust vähemalt kaks tööpäeva varem oma kavatsusest toota lõssipulbrit riiklikuks sekkumiseks. Liikmesriigid võivad siiski määrata ka lühema tähtaja.

2. Käesoleva määruse järgimise tagamiseks teevad pädevad asutused asjaomaste ettevõtete sekkumislõssipulbri tootmiskava alusel kohapeal etteteatamata kontrollimisi.

Tehakse vähemalt:

a) üks kontroll 28 tootmispäeva kohta, mil lõssipulbrit on valmistatud sekkumise jaoks, ja vähemalt üks kontrollimine aastas punkti 1 alapunktis b osutatud kannete kontrollimiseks;

b) Kui lõssipulber on toodetud sekkumiseks, siis üks kontroll aastas, et teha kindlaks, kuidas on järgitud punktis 1 osutatud muid heakskiidu saamise tingimusi.

3. Heakskiit tühistatakse, kui punkti 1 alapunktis a sätestatud tingimusi enam ei täideta. Heakskiidu võib asjaomase ettevõtte taotluse korral taastada vähemalt kuue kuu järel pärast täielikku kontrolli.

Kui leitakse, et ettevõte ei ole järginud ühte punkti 1 alapunktides b, c ja d osutatud kohustustest, peatatakse heakskiit olenevalt rikkumise tõsidusest 1–12 kuuks, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Liikmesriik ei kohalda peatamist, kui leitakse, et kõrvalekalle ei olnud tahtlik ega leidnud aset tõsise hooletuse tulemusena ja selle mõju punktis 2 ettenähtud inspekteerimiste tõhususele on olnud tähtsusetu.

4. Punktide 2 ja 3 kohaselt korraldatud kontrollimiste kohta koostatakse aruanne, milles esitatakse:

a) kontrollimise kuupäev;

b) kontrollimise kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele kirjutab alla vastutav inspektor.
VI LISA

ERALADUSTAMISTOETUSE KVALITEEDINÕUDED

Eraladustamistoetuse saamiseks kõlblike toodete radioaktiivsuse tase ei tohi ületada liidu õigusaktidega lubatud piirmäära. Toodete radioaktiivse saastumise taset kontrollitakse ainult siis, kui olukord seda nõuab, ning üksnes vajaliku ajavahemiku jooksul.

I.    Suhkur

Suhkur, mille suhtes esitatakse pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või taotlus, peab olema:

a) valge kristallsuhkur lahtiselt või suurtes kottides märgitud tootemassiga 800 kg ja rohkem;

b) niiskusesisaldus ei ületa 0,06 %.

Kuni 2016/2017. turustusaasta lõpuni peab suhkur olema toodetud sama turustusaasta kvoodi alusel, mil pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või taotlus esitatakse, v.a kõrvaldatud või ülekantud valge suhkur.

II.    Linakiud

Eraladustamistoetust antakse pika linakiu puhul, mis on saadud kiu ja varre puitunud osade täieliku eraldamise tulemusel ja on pärast ropsimist keskmiselt vähemalt 50 cm pikk ning on seatud paralleelsete ribadena kimpudesse, kihtidesse või lintidesse ja mille puhul taotluse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamiseks vajalik miinimumkogus on 2 000 kg.

Pikka linakiudu ladustatakse rullidena, millele võib vajaduse korral olla kodeerituna märgitud

a) number tootjaettevõtte ja -liikmesriigi kindlakstegemiseks;

b) lattu saabumise kuupäev;

c) netomass.

III.    Liha

Toetust antakse ainult:

a) veiseliha puhul, mis on liigitatud vastavalt liidus kehtivale rümpade liigitamisskaalale, mis on sätestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1249/2008 ( 11 ) ning kindlaks tehtud vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 3;

b) alla 12 kuu vanuste lammaste rümpade ja nende jaotustükkide puhul;

c) liha puhul, mis on saadud loomadelt, keda on kasvatatud liidus vähemalt viimased kolm kuud, kui tegemist on veistega ja kaks kuud, kui tegemist on sigade, lammaste ja kitsedega, ning kes on tapetud mitte rohkem kui kümme päeva enne ladustamist. Alla kahe kuu vanuselt tapetud sigade liha puhul peavad sead olema kasvatatud liidus sünnist saati;

d) selliste loomade liha puhul, kes on tapetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 854/2004;

e) selliste loomade liha puhul, kellel ei ole omadusi, mis muudaksid need ladustamiseks või järgnevaks kasutamiseks kõlbmatuks;

f) liha puhul, mis ei pärine hädatapu korras tapetud loomadelt;

g) värske liha puhul, mis on ladustatud külmutatuna.

IV.    Või

Toetust antakse ainult või puhul:

a) mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80 % massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2 % massist ja veesisaldus kõige enam 16 % massist;

b) mis on valmistatud taotluse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamisele eelnenud 60 päeva jooksul.

Või pakendil peab olema märgitud netomass. Lisaks tuleb või puhul kohaldada rakendusmääruse (EL) 2016/1240 IV lisa II osaga kehtestatud pakendamiseeskirju, välja arvatud kohustus esitada märge „rõõsast koorest“, kui või pH on 6,2 või rohkem.

Vastavust päritolu tõendamise nõudele võib kinnitada tõend selle kohta, et asjaomane või on toodetud heakskiidetud ettevõttes kooskõlas käesoleva määruse IV lisa III osa punkti 1 alapunktidega a, b ja c, või muu asjakohane tõend, mille on välja andnud päritoluliikmesriigi pädev asutus ja mis tõendab tootmise vastavust sellele nõudele.

Kui või on toodetud muus liikmesriigis kui selles, kus ladustusleping sõlmitakse, annab tootjaliikmesriik toote päritolu kindlakstegemiseks sellist abi, mida saab taotleda selles liikmesriigis, kus leping on sõlmitud.

V.    Juust

Toetust antakse ainult sellise kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) juustu puhul, mille miinimumvanus ladustuslepingu alguspäeval vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 ( 12 ) artiklis 7 osutatud ja seda juustu hõlmavas tootespetsifikaadis sätestatud laagerdumisajale, kuna kõnealust juustu turustatakse pärast lepingujärgset ladustamist, nii et selle miinimumvanus suureneb tootespetsifikaadis ette nähtud laagerdumisaega ületava laagerdumisaja võrra, mis omakorda aitab juustu väärtust suurendada.

Kui laagerdumisaega ei ole määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 7 osutatud tootespetsifikaadis sätestatud, peab juustul ladustuslepingu alguspäeval olema miinimumvanus, mis vastab juustu väärtust suurendavale laagerdumisajale.

Lisaks peab juust vastama järgmistele nõuetele:

a) juustud kannavad tootjaettevõtte kustumatut märgist (mis võib olla kodeeritud) ja valmistamiskuupäeva;

b) juuste ladustatakse tervetena liikmesriigis, kus need on toodetud ja kus need vastavad määruse (EL) nr 1151/2012 kohase kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega; ning

c) juustude suhtes ei kehti varasemad ladustuslepingud.

Laopidaja peab pidama registrit, kuhu kantakse lattu saabumise kuupäeval kolmanda lõigu punktis a osutatud andmed.

VI.    Lõssipulber

Toetust antakse ainult lõssipulbri puhul:

a) mis sisaldab kuni 1,5 % rasva ja 5 % vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 34 %;

b) mis on valmistatud taotluse või pakkumuse esitamisele eelnenud 60 päeva jooksul;

c) mida ladustatakse kottides, mille netomass on 25 kg, või nn suurtes kottides, mille kaal ei ületa 1 500 kg.

Kotil peab olema märgitud netomass. Lisaks tuleb lõssipulbri puhul kohaldada rakendusmääruse (EL) 2016/1240 V lisa II osa punktidega 2 ja 3 kehtestatud pakendamis- ja turustamiseeskirju, välja arvatud kohustus esitada kotil märge „pihustuskuivatuse teel saadud lõssipulber“.

Vastavust päritolu tõendamise nõudele võib kinnitada tõend selle kohta, et asjaomane lõssipulber on toodetud heakskiidetud ettevõttes kooskõlas käesoleva määruse V lisa III osa punkti 1 alapunktidele a, b ja c, või muu asjakohane tõend, mille on välja andnud päritoluliikmesriigi pädev asutus ja mis tõendab tootmise vastavust sellele nõudele.

Kui lõssipulber on toodetud muus liikmesriigis kui selles, kus ladustusleping sõlmitakse, annab tootjaliikmesriik toote päritolu kindlakstegemiseks sellist abi, mida saab taotleda selles liikmesriigis, kus leping on sõlmitud.
VII LISA

NENDE ETTEVÕTJATE SUHTES KOHALDATAVAD TINGIMUSED, KES ESITAVAD OLIIVIÕLI SEKTORIS PAKKUMUSMENETLUSE RAAMES TEHTAVA PAKKUMUSE VÕI TAOTLUSE ERALADUSTAMISTOETUSE SAAMISEKS

Oliiviõliettevõtjad peavad kuuluma ühte järgmistest kategooriatest:

a) tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit, mis on asjaomases liikmesriigis kehtivate siseriiklike õigusaktide kohaselt tunnustatud;

b) oliiviõli ekstraheerimisveski, mis vastab asjaomase liikmesriigi kehtestatud nõuetele;

c) oliiviõli pakendamisettevõte, mis vastab asjaomase liikmesriigi kehtestatud nõuetele.

Juhul kui oliiviõliettevõtja ei täida käesoleva määrusega või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1305/2013 ( 13 ), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1307/2013 ( 14 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013 ette nähtud kohustusi, ei ole ta nõuetele vastav, et esitada pakkumusmenetluse raames tehtavat pakkumust või taotlust eraladustamistoetuse saamiseks kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast, mil mittevastavuse põhjused kõrvaldati.

Selliseid meetmeid ei võeta juhtudel, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 2 punktides a–d või kui mittevastavus oli vähese tähtsusega.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

( 2 ) Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 71).

( 3 ) Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).

( 4 ) Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1).

( 5 ) Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

( 6 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomasöötades sisalduvate ebasoovitavate ainete kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10).

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206).

( 8 ) Komisjoni 10. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3).

( 9 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000, veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1).

( 10 ) Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/114/EÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud osaliselt või täielikult veetustatud piimakonservide kohta (EÜT L 15, 17.1.2002, lk 19).

( 11 ) Komisjoni 10. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3).

( 12 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

( 13 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).

( 14 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

Top