EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1418/2007, 29. november 2007 , milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

2007R1418 — ET — 18.07.2014 — 008.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1418/2007,

29. november 2007,

milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 316, 4.12.2007, p.6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 740/2008, 29. juuli 2008,

  L 201

36

30.7.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2009, 15. oktoober 2009,

  L 271

12

16.10.2009

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 837/2010, 23. september 2010,

  L 250

1

24.9.2010

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 661/2011, 8. juuli 2011,

  L 181

22

9.7.2011

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 674/2012, 23. juuli 2012,

  L 196

12

24.7.2012

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 57/2013, 23. jaanuar 2013,

  L 21

17

24.1.2013

►M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 733/2014, 24. juuni 2014,

  L 197

10

4.7.2014
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1418/2007,

29. november 2007,

milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

pärast nõupidamist asjaomaste riikidega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõikega 1 saatnud kirjaliku taotluse igale riigile, mille suhtes ei kohaldata OECD nõukogu otsust C(2001)107/lõplik, millega vaadatakse läbi otsus C(92)39/lõplik (taaskasutamistoiminguteks ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta), taotledes kirjalikku kinnitust selle kohta, et kõnealuse määruse III ja IIIA lisas loetletud jäätmeid, mille väljavedu ei ole keelatud määruse artikli 36 kohaselt, võib ühendusest vastavasse riiki taaskasutamise eesmärgil välja vedada, ning teavitamist sellest, millist kontrollimenetlust sihtriigis rakendatakse, kui seda üldse rakendatakse.

(2)

Nimetatud taotlustes paluti igal riigil teada anda, kas riik on valinud keelu või kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetluse või on asjaomaste jäätmete kontrollist loobunud.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 esimesele lõigule pidi komisjon enne kõnealuse määruse kohaldamiskuupäeva vastu võtma määruse, milles on arvestatud kõiki saadud vastuseid. Komisjon võttis nõuetekohaselt vastu 6. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 801/2007. ( 2 ) Pärast seda kuupäeva saadud täiendavad vastused ja selgitused andsid aga parema ettekujutuse sellest, kuidas sihtriikide vastuseid tuleks arvesse võtta.

(4)

Komisjon kirjalikule taotlusele on nüüd saabunud vastused Alžeeriast, Andorrast, Aomenist (Hiina), Argentinast, Bangladeshist, Beninist, Botswanast, Brasiiliast, Costa Ricast, Côte d’Ivoire’st, Egiptusest, Filipiinidelt, Gruusiast, Guyanast, Hiinast, Hiina Taipeist, Hongkongist (Hiina), Horvaatiast, Iisraelist, Indiast, Indoneesiast, Kenyast, Kuubast, Kõrgõzstanist, Liechtensteinist, Liibanonist, Lõuna-Aafrikast, Malaisiast, Malawist, Malist, Marokost, Moldovast, Omaanist, Pakistanist, Paraguayst, Peruust, Seišellidelt, Sri Lankalt, Taist, Tšiilist, Tuneesiast, Valgevenest, Venemaa Föderatsioonist, Vietnamist.

(5)

Teatavad riigid ei ole väljastanud kirjalikku kinnitust selle kohta, et ühendus võib vastavasse riiki jäätmeid taaskasutamise eesmärgil välja vedada. Seetõttu tuleb pidada neid riike määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 teise lõigu kohaselt kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetluse valinuiks.

(6)

Teatavad riigid on oma vastuses teatanud kavatsusest järgida siseriikliku õiguse alusel kohaldatavaid kontrollimenetlusi, mis erinevad määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõikega 1 ettenähtuist. Lisaks sellele ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõikele 3 tuleb selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealuse määruse artiklit 18 mutatis mutandis, välja arvatud juhul, kui jäätmete suhtes kohaldatakse ka etteteatamise ja nõusoleku menetlust.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 801/2007 vastavalt muuta. Selguse huvides ja vajalike muudatuste arvu arvestades on asjakohane kõnealune määrus kehtetuks tunnistada ja see käesoleva määrusega asendada. Jäätmed, mis määruse (EÜ) nr 801/2007 liigituse kohaselt ei kuulu sihtriigis kontrollimisele, kuid mille suhtes käesoleva määruse kohaselt tuleb kohaldada etteteatamist ja nõusolekut, tuleks määruse jõustumisele järgneval 60päevasel üleminekuperioodil jätkuvalt liigitada jäätmeteks, mida sihtriigis kontrollima ei pea,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu, mis ei ole kõnealuse määruse artikli 36 kohaselt keelatud, taaskasutamise eesmärgil teatud riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD nõukogu otsust C(2001)107/lõplik, millega vaadatakse läbi otsus C(92)39/lõplik (taaskasutamistoiminguteks ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta), on reguleeritud lisas sätestatud menetlustega.

▼M2

Artikkel 1a

Lisas loetletakse vastused määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 1 esimese lõigu kohasele komisjoni kirjalikule taotlusele.

Juhul kui lisas on märgitud, et riik ei keela teatavate jäätmesaadetiste vedu ega kohalda nende suhtes kõnealuse määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, tuleks selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealuse määruse artiklit 18 mutatis mutandis.

▼B

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 801/2007 on tunnistatud kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast.

Määruse (EÜ) nr 801/2007 kohaldamine jätkub aga 60 päeva jooksul pärast nimetatud kuupäeva kõnealuse määruse lisa veerus c loetletud jäätmete suhtes, mis on loetletud käesoleva määruse lisa veerus b või veergudes b ja d.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Käesoleva lisa veergude pealkirjad osutavad järgmisele:

a)

keelatud;

b)

kirjalik etteteatamine ja nõusolek, nagu kirjeldatud määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 35;

c)

kontrollist loobumine sihtriigis;

▼M1

d)

sihtriigis järgitakse muid kontrollimenetlusi vastavalt selles riigis kehtivale õigusele.

▼B

Kui kaks koodi on eraldatud mõttekriipsuga, on hõlmatud mõlemad koodid ja kõik nende vahele jäävad koodid.

Kui kaks koodi on eraldatud semikooloniga, on hõlmatud mõlemad kõnealused koodid.

▼M8

Kui sama kirje puhul on märgitud nii veerg b) kui ka veerg d), tähendab see, et lisaks määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 35 sätestatud kontrollimenetlusele rakendatakse sihtriigi kontrollimenetlust.

▼M5

Kui mingi konkreetse riigi puhul ei ole märgitud teatavat jäätmeliiki või jäätmesegu, tähendab see, et nimetatud riik ei ole andnud piisavalt selget kinnitust, et seda jäätmeliiki või jäätmeliikide segu võib eksportida taaskasutuseks sellesse riiki, ning ei ole teada andnud, millist kontrollimenetlust (kui üldse mingit) selles riigis rakendatakse. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 kohaselt kohaldatakse sellistel juhtudel nimetatud määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust.Albaania

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, välja arvatud elavhõbe)

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide jäägid

— kroomimurd

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— mangaanimurd

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— mangaanimurd

B1020–B2010

 
 
 
 

B2020–B2030

 

B2020–B2030

B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20%) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

— tahke väävel

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— lõhutud betoon

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2040 alt:

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— karborund (ränikarbiid)

 

B2040 alt:

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— karborund (ränikarbiid)

B2060–B2130

 
 
 

B3010

kõik muud jäätmed

B3010

— etüleen

— stüreen

— polüpropüleen

 

B3010

— etüleen

— stüreen

— polüpropüleen

B3020 alt:

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

B3020 alt:

järgmised materjalid, tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega:

paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3020 alt:

järgmised materjalid, tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega:

paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 
 
 
 

B3050

 

B3050

B3060–B3065

 
 
 

B3070 alt:

— õlejäätmed

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

B3070 alt:

— juukselõikmed

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

B3080–B4030

 
 
 
 

GB040–GC010

 

GB040–GC010

GC020

 
 
 
 

GC030

 

GC030

GC050

 
 
 
 

GE020–GG030

 

GE020–GG030

GG040

 
 
 
 

GH013

 

GH013

GN010–GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Alžeeria

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010 — B1020

B1030

 
 
 
 
 
 

B1031

B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1070 — B1220

 
 
 
 
 
 

B1230 — B1240

B1250– B2020

 
 
 

B2030 alt:

— keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 
 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 
 
 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest, mis sisaldab järgmisi aineid, kuid ei piirdu nendega:

— 

— etüleen

— stüreen

— polüpropüleen

— polüetüleentereftalaat

— akrüülnitriil

— butadieen

— polüatsetaalid

— polüamiidid

— polübutüleentereftalaat

— polükarbonaadid

— polüeetrid

— polüfenüleensulfiidid

— akrüülpolümeerid

— alkaanid C10–C13 (plastifikaatorid)

— polüsiloksaanid

— polümetüülmetakrülaat

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

 
 

B3010 alt:

— plastipuru polüuretaanist (ei sisalda CFCd)

B3020

 
 
 
 
 
 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 
 
 

B3080

 
 
 

B3100 — B4030

 
 
 

GB040 — GC050

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030

 
 
 
 
 
 

GG040

GH013 — GN010

 
 
 

GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Andorra

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Anguilla

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Araabia Ühendemiraadid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Argentina

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010

B1020

 
 
 
 
 
 

B1030 — B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070 — B1090

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

 
 

B1100 alt:

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 
 
 

B1115 — B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150 — B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 
 
 

B3010 alt:

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

 
 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

B3020 alt:

— sorteerimata jäägid

 
 

B3020 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 
 
 
 
 
 

GB040 — GC010

GC020

 
 
 
 
 
 

GC030 — GF010

GG030 — GH013

 
 
 
 
 
 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 
 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu alt:

— sorteerimata jäägid

 
 

B3020 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 
 
 

B3030 segu

 
 
 

B3040 segu

 
 
 

B3050 segu

▼M8Armeenia

Üksikute jäätmeliikide kanded

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 

Jäätmesegud

B3040 segu

 
 
 
 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Aserbaidžaan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B1010 alt:

— tinamurd

— haruldaste muldmetallide murd

 

B1020 — B1120

 
 
 
 
 

B1130

 

B1140 — B1250

 
 
 

B2010 alt:

— tahvelkildi jäätmed, jämedalt tahutud, saetud või mõnel muul viisil lõigatud või töötlemata

— vilgujäätmed

— leotsiidi-, nefeliini- ja nefeliinsüeniidijäätmed

— fluoriidijäätmed

 

B2010 alt:

— loodusliku grafiidi jäätmed

— päevakivijäätmed

— tahked ränidioksiidijäätmed, välja arvatud valutöödel kasutatavad

 
 
 

B2020 — B2030

 

B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

— tahke väävel

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

 

B2040 alt:

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— karborund (ränikarbiid)

— lõhutud betoon

 

B2060 — B2070

 
 
 
 
 

B2080

 

B2090 — B2100

 
 
 
 
 

B2110

 

B2120

 
 
 
 
 

B2130

 

B3010

 
 
 
 
 

B3020 — B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

B3060 alt:

— veinipära

 

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 
 
 

GB040 — GC050

 
 
 
 
 

GE020 — GG040

 

GH013

 
 
 
 
 

GN010 — GN030

▼M8Bahrein

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Bangladesh

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

B1020 — B1115

 
 
 

B1120 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B1120 alt:

— ammendunud katalüsaatorid, välja arvatud katalüsaatoritena kasutatavad vedelikud, mis sisaldavad kroomi

B1130 — B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 — B3010

 
 
 

B3020 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B3020 alt:

— paberi- või papijäätmed ja -jäägid pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

B3035 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 
 

B3020 segu alt:

— segud, sh paber ja papp

B3030 segu

 
 
 

B3040 segu

 
 
 

B3050 segu

 
 
 

▼BBenin

a)

b)

b)

d)

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 
 

▼M8Benin

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Bermuda

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Boliivia

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M4Bosnia ja Hertsegoviina

a)

b)

c)

d)

 
 
 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

 
 
 

B1020 alt:

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

 
 
 

B1050

 
 
 

B1090

 
 
 

B1100:

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 
 
 

B1120 alt:

— siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

— 

skandium

vanaadium

mangaan

koobalt

vask

ütrium

nioobium

hafnium

volfram

titaan

kroom

raud

nikkel

tsink

tsirkoonium

molübdeen

tantaal

reenium

 
 
 

B1130

 
 
 

B2020

 
 
 

B3010

 
 
 

B3020

 
 
 

B3050

 
 
 

B3065

 
 
 

B3140

 
 
 

GC 020

▼BBotswana

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 

▼M8Brasiilia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— alumiiniumimurd

— tinamurd

— titaanimurd

B1010 alt:

— niklimurd

— tsingimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

— kroomimurd

 

B1020

 
 
 
 

B1030

 
 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070

 
 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

B1100 alt:

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 
 

B1115

 
 

B1120

 

B1120

 
 

B1130

 
 

B1140

 

B1140

 
 

B1150

 
 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 
 

B1230 — B2020

 
 

B2030

 

B2030

 
 

B2040 — B3050

 

B3060 — B3070

 
 
 
 
 

B3080 — B3130

 

B3140

 
 
 
 
 

B4010 — B4030

 
 
 
 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 
 

GE020 — GF010

 
 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

 
 

GH013

 

GN010 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 
 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 
 

B1010 segu

 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 
 
 

B3040 segu

 
 
 

B3050 segu

 Burkina Faso

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M5Burundi

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Cabo Verde

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Costa Rica

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B3050

 

B1010 — B3050

B3060 — B3070

 
 
 
 

B3080

 

B3080

B3090 — B3110

 
 
 
 

B3120 — B4030

 

B3120 — B4030

 

GB040 — GH013

 

GB040 — GH013

GN010 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegudCôte d'Ivoire

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M1 —————

▼M5Curaçao

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010–B3020

 
 

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted

B3030 alt:

kõik muud jäätmed

 
 

B3035

 
 
 
 

B3040–B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080–B4030

 
 
 

GB040–GF010

 
 

GG030–GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010–GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Dominikaani Vabariik

a

b

c

d

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Ecuador

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Egiptus

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B1070

 
 

B1080 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8El Salvador

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Etioopia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Filipiinid

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— koobaltimurd

— kroomimurd

 
 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

B1020 — B1030

 
 
 
 

B1031 — B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070 — B1080

 
 

B1090

 
 
 
 

B1100 — B1120

 
 

B1130 — B1140

 
 
 
 

B1150 — B1240

 
 
 
 

B1250

 

B2010

 
 
 
 
 

B2020 — B2030

 

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

 
 

B2060 — B2130

 
 
 
 
 
 

B3010

 
 

B3020

 

B3030

 
 
 
 
 

B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

B3060 — B4030

 
 
 
 

GB040 — GC030

 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020 — GF010

 

GG030

 
 
 
 

GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu alt:

— koobaltimurdu sisaldavad segud

 
 

B1010 ja B1050 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

B1010 ja B1070 segu alt:

— koobaltimurdu sisaldavad segud

 
 

B1010 ja B1070 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

B3040 ja B3080 segu

 
 
 

B1010 segu alt:

— koobaltimurdu sisaldavad segud

 
 

B1010 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 

B3040 segu

 
 
 
 
 

B3050 segu

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Gambia

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudGhana

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Gruusia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010–B1030

B1031–B1040

 
 
 
 
 
 

B1050–B1070

B1080–B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210–B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030–B2130

 
 
 
 
 
 

B3010–B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

B3060–B4030

 
 
 

GB040–GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030–GG040

 
 
 
 
 
 

GH013–GN010

GN020–GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 
 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

B3040 ja B3080 segu

 
 
 
 
 
 

B1010 segu

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 
 
 

B3010 segu

plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu

vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu

perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

B3040 segu

 
 
 
 
 
 

B3050 segu

▼M8Guatemala

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Guinea (Guinea Vabariik)

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Guyana

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Hiina

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— väärismetallid (hõbe, kuid mitte elavhõbe)

— molübdeenimurd

— koobaltimurd

— mangaanimurd

— indiumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide jäägid

— kroomimurd

 
 

B1010 alt:

— väärismetallid (ainult kuld ja plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— volframimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

B1020–B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080–B1100

 
 
 
 
 
 

B1115

B1120 alt:

— siirdemetallid (v.a need, milles leidub >10% V2O5), välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

— lantanoidid (haruldased muldmetallid)

 
 

B1120 alt:

siirdemetallid (ainult need, milles leidub >10% V2O5), välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

B1130–B1200

 
 
 
 
 
 

B1210

B1220

 
 
 
 
 
 

B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

välja arvatud vilgujäätmed

 
 

B2010

ainult vilgujäätmed

B2020

 
 
 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (v.a volframkarbiidimurd)

— keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 
 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (ainult volframkarbiidimurd)

B2040–B2130

 
 
 

B3010 alt:

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsioonisaadused (v.a fenoolformaldehüüdvaigud ja polüamiidid)

 
 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsioonisaadused (ainult fenoolformaldehüüdvaigud ja polüamiidid)

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

 
 
 

B3020

B3030 alt:

järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— kraasimata või kammimata

— muud

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— džuudi jm niintekstiilkiu (välja arvatud lina, hariliku kanepi ja ramjee) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted

— sorteeritud

— muud

 
 

B3030 alt:

järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— puuvillajäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sünteeskiud

— tehiskiud

B3035

 
 
 

B3040

välja arvatud vulkaniseerimata kummi

 
 

B3040

ainult vulkaniseerimata kummi

 
 
 

B3050

B3060–B3070

 
 
 

B3080

välja arvatud vulkaniseerimata kummi

 
 

B3080

ainult vulkaniseerimata kummi

B3090–B4030

 
 
 

GB040

välja arvatud vase sulatamisel konverterites tekkinud räbu, milles leidub >10% vaske

 
 

GB040

ainult vase sulatamisel konverterites tekkinud räbu, milles leidub >10% vaske

 
 
 

GC010

GC020

välja arvatud juhtmete ja elektrimootorite jäätmed

 
 

GC020

ainult juhtmete ja elektrimootorite jäätmed

 
 
 

GC030

GC050–GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010–GN030

 
 
 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B1010 ja B1050 segu

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B1010 ja B1070 segu

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B1010 ja B1070 segu

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B3040 ja B3080 segu

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B3040 ja B3080 segu

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B1010 segu

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B1010 segu

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

 
 
 

B3020 segu

B3030 segu

kui mõnda seal sisalduvat mitteohtlikku jäätmeliiki ei ole lubatud importida

 
 

B3030 segu

kui kõiki seal sisalduvaid mitteohtlikke jäätmeliike on lubatud importida

B3040 segu

 
 
 
 
 
 

B3050 segu

▼M8Hiina Taipei

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

— kroomimurd

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— volframimurd

— magneesiumimurd

— titaanimurd

— germaaniumimurd

B1020 alt:

— kaadmiumimurd

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

— seleenimurd

B1020 alt:

— antimonimurd

— berülliumimurd

— telluurimurd

 
 
 

B1030 — B1031

 
 

B1040

 
 
 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070 — B1090

 
 
 

B1100 alt:

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

 

B1115 — B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170 — B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010 — B2030

 
 
 

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

 

B2060 — B2130

 
 
 

B3010 alt:

— plastipuru polüuretaanist (ei sisalda CFCd)

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest, välja arvatud polüuretaan (ei sisalda CFCd)

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

 
 
 

B3020

 

B3030 — B3035

 
 
 
 
 

B3040 — B3050

 

B3060 — B3070

 
 
 
 
 

B3080

B3090 — B3100

 
 
 
 

B3110 — B4030

 
 

GB040 — GC030

 
 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GEO20

 

GF010 — GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 

GN020 — GN030

 
 

Jäätmesegud

 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 
 
 

B3020 segu

 

B3030 segu

 
 
 
 
 

B3040 segu

 
 
 

B3050 seguHonduras

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Hongkong (Hiina)

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010 — B1020

B1030 — B1031

 
 
 
 
 
 

B1040 — B1050

B1060 — B1090

 
 
 

B1100 alt:

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

 
 

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 
 
 

B1115 — B1130

B1140 — B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210 — B1240

 
 
 
 
 
 

B1250 — B2060

B2070 — B2080

 
 
 
 
 
 

B2090

B2100 — B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 — B3030

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040 — B3060

B3065

 
 
 
 
 
 

B3070 — B3090

B3100 — B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010 — B4030

 
 
 
 
 
 

GB040 — GN030

Jäätmesegud

B1010 ja B1070 segu

 
 
 
 
 
 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M7 —————

▼M8 —————

▼M3India

a)

b)

c)

d)

 
 
 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

▼M2Indoneesia

a)

b)

c)

d)

 
 
 

B3010

 
 
 

B3030

 
 
 

B3035

 
 
 

B3130

 
 
 

tahked plastijäätmed

GH013 391530 vinüülkloriidi polümeerid

ex39 04 10–40

▼M1Iraan (Iraani Islamivabariik)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 
 

B1100 alt:

— järgmised tsinki sisaldavad drossid:

— 

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— järgmised tsinki sisaldavad drossid:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120–B1150

 
 

B1160–B1210

 
 
 
 

B1220–B2010

 
 

B2020–B2130

 
 
 
 

B3010–B3020

 
 

B3030–B3040

 
 
 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 
 

B3060–B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090–B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010–B4030

 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼M8Kambodža

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— vasemurd

— niklimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— koobaltimurd

— titaanimurd

— vanaadiumimurd

— kroomimurd

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

B1020 alt:

— antimonimurd

— berülliumimurd

— seleenimurd

— telluurimurd

B1020 alt:

— kaadmiumimurd

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

 

B1020 alt:

— kaadmiumimurd

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

 

B1030 — B1080

 

B1030 — B1080

B1090

 
 
 
 

B1100 — B1140

 

B1100 — B1140

B1150

 
 
 
 

B1160 — B2100

 

B1160 — B2100

B2110 — B2130

 
 
 
 

B3010

 

B3010

B3020

 
 
 
 

B3030 — B3035

 

B3030 — B3035

B3040

 
 
 
 

B3050 — B3060

 

B3050 — B3060

B3065

 
 
 
 

B3070 — B4030

 

B3070 — B4030

 

GB040 — GF010

 

GB040 — GF010

GG030 — GG040

 
 
 
 

GH013 — GN030

 

GH013 — GN030

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 

B1010 segu

 
 
 
 

B2010 segu

 

B2010 segu

 

B2030 segu

 

B2030 segu

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 
 
 

B3040 segu

 
 
 
 

B3050 segu

 

B3050 segu

▼M5Kasahstan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010–B1160

 
 
 

B1170–B1240

 

B1170–B1240

 

B1250–B3035

 
 
 

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

 

B3040 alt:

— muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed)

 

B3050

 
 
 

B3060

Põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed tingimusel, et need ei ole nakkusohtlikud, välja arvatud veinipära

 

B3060

ainult veinipära

 

B3065–B3070

 
 
 

B3080

 

B3080

 

B3090–B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GG030

 
 
 

GG040

 

GG040

 

GH013–GN030

 
 

Jäätmesegud

 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 

B3010 segu

plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu

vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu

perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 
 

B3040 segu

 
 
 
 

B3050 segu

 
 Katar

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Kenya

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 
 

▼M8Kolumbia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 

B1010 — B1070

 
 
 
 

B1080

 
 

B1090

 
 
 

B1100 alt:

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

 
 

B1115 — B1150

 
 
 
 

B1160

 
 

B1170 — B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230 — B1250

 
 
 

B2010 alt:

— kõik muud jäätmed

B2010 alt:

— vilgujäätmed

 
 

B2020 — B2030

 
 
 

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

 
 

B2060 — B3020

 
 
 

B3030 alt:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— kraasimata või kammimata

— muud

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— linatakud ja -jäätmed

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

— 

— sünteeskiud

— tehiskiud

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

— 

— sorteeritud

— muud

B3030 alt:

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 
 

B3035 — B3040

 
 
 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 
 

B3060 alt:

— veinipära

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3065

 
 

B3070 alt:

juukselõikmed

õlejäätmed

B3070 alt:

inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090 — B3100

 
 

B3110 — B3130

 
 
 
 

B3140 — B4010

 
 

B4020 — B4030

 
 
 

GB040 — GC010

 
 
 
 

GC020

 
 

GC030 — GF010

 
 
 
 

GG030 — GG040

 
 

GH013

 
 
 
 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 Kongo Demokraatlik Vabariik

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼BKuuba

a)

b)

b)

d)

 
 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

▼M8Kuveit

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Kõrgõzstan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— tooriumimurd

 
 

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

B1020 — B1115

 
 
 

B1120 alt:

— kõik lantanoidid (haruldased muldmetallid)

 
 

B1120 alt:

— kõik siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

 
 
 

B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150

B1160 — B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 alt:

— keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 
 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 
 
 

B3010 alt:

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

 
 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3020

B3030 alt:

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 
 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3035 — B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

 
 
 

B3065

B3070 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M1 —————

▼BLiibanon

a)

b)

b)

d)

B1010 alt:

— kroomimurd

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1010

B1020-B1090

 
 

B1020-B1090

B1100 alt:

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 
 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

B2040 alt:

kõik muud jäätmed

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, suure rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201)

 

B2040

B2060-B2130

 
 

B2060-B2130

B3010 alt:

— plastipuru järgmistest halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest:

— 

— polüvinüülalkohol

— polüvinüülbutüraal

— polüvinüülatsetaat

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed (1):

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleen/perfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

B3010 alt:

— plastipuru järgmistest halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest:

— 

— etüleen

— stüreen

— polüpropüleen

— polüetüleentereftalaat

— akrüülnitriil

— butadieen

— polüatsetaalid

— polüamiidid

— polübutüleentereftalaat

— polükarbonaadid

— polüeetrid

— polüfenüleensulfiidid

— akrüülpolümeerid

— alkaanid C10-C13 (plastifikaatorid)

— polüuretaan (ei sisalda CFC)

— polüsiloksaanid

— polümetüülmetakrülaat

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 
 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 
 

GC030

GC050

 
 

GC050

 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   Vt joonealust märkust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1) leheküljel 64.

▼M8Libeeria

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼BLõuna-Aafrika

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 

▼M8Macau (Hiina)

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Madagaskar

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Malaisia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010 — B1070

 

B1080

 
 
 
 
 

B1090

 

B1100 alt:

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

 
 
 

B1115

 

B1120 — B1190

 
 
 
 
 

B1200 — B2030

B2040 alt:

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— lõhutud betoon

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

 

B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— tahke väävel

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— karborund (ränikarbiid)

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2060 — B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 — B3020

B3030 alt:

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3030 alt:

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3035 — B3050

 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 

B3060 alt:

— veinipära

— kalajäätmed

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

 

B3065

 
 

B3070 alt:

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

 
 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 
 
 

B3080 — B3140

 

B4010 — B4020

 
 

B4030

 
 
 

GB040 — GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

 

GN010 — GN030

 
 

Jäätmesegud

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegudMalawi

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Maldiivid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Mali

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 Maroko

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B1020 alt:

— seleenimurd

— telluurimurd

 

B1020 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B1030 — B1240

 
 
 

B1250

 

B1250

 
 

B2010 — B2020

 
 

B2030

 
 
 

B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201).

— lõhutud betoon

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2040 alt:

— tahke väävel

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— karborund (ränikarbiid)

 
 

B2060 — B2130

 
 
 

B3010 alt:

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

 
 
 

B3020

 
 
 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 

B3050

 
 

B3060 — B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 Mauritius (Mauritiuse Vabariik)

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 Moldova (Moldova Vabariik)

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

B1020–B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 — B3010

 
 
 
 
 
 

B3020

B3030 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 
 
 

B3020 segu

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Montenegro

a

b

c

d

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Montserrat

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Namiibia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Nepal

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— tsingimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

B1010 alt:

— niklimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— kroomimurd

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

— tinamurd

B1010 alt:

— vasemurd

B1020 — B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210 — B2040

 
 
 
 

B2060

 
 

B2070 — B3010

 
 
 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 
 

B3030 — B4030

 
 
 

GB040 — GF010

 
 
 
 

GG030 — GG040

 
 

GH013 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 

B3020 segu

 
 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Niger

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 — B1240

 
 
 
 

B1250

 

B1250

B2010 — B3010

 
 
 
 

B3020 — B3030

 

B3020 — B3030

B3035

 
 
 

B3040 alt:

— muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed)

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

 

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

 

B3050

 

B3050

B3060 — B3130

 
 
 
 

B3140

 

B3140

B4010 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 

B1010 ja B1050 segu

 

B1010 ja B1050 segu

 

B1010 ja B1070 segu

 

B1010 ja B1070 segu

B3040 ja B3080 segu

 
 
 
 

B1010 segu

 

B1010 segu

B2010 segu

 
 
 
 

B2030 segu

 

B2030 segu

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 

B3020 segu

 

B3020 segu

 

B3030 segu

 

B3030 segu

 

B3040 segu

 

B3040 segu

 

B3050 segu

 

B3050 segu

▼BOmaan

a)

b)

b)

d)

B1010 alt:

kõik muud

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

 
 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 
 

▼M8Pakistan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 

B1010 — B1080

 
 
 
 

B1090

 
 

B1100

 
 
 
 

B1115

 
 

B1120 — B2130

 
 
 
 

B3010

 
 

B3020 — B3035

 
 
 
 

B3040

 
 

B3050

 

B3060 alt:

— veinipära

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

B3060 alt:

— kalajäätmed

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3065

 
 
 
 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 — B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 — B4020

 

B4030

 
 
 
 
 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 
 
 
 
 

GC050 — GG040

 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 
 
 

GN020 — GN030

Jäätmesegud

 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 
 
 
 

B3040 segu

 
 

B3050 segu

 

▼M8Paapua Uus-Guinea

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Paraguay

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Peruu

a

b

c

d

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Prantsuse Polüneesia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Rwanda

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Saint Lucia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Saint Vincent ja Grenadiinid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Sambia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Seišellid

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 — B3040

 
 
 

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 
 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

B3065 — B4030

 
 
 

GB040 — GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Senegal

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 — B3020

 
 
 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

 
 

B3035 — B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Serbia

a

b

c

d

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudSingapur

a

b

c

d

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼BSri Lanka

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 
 

▼M8Tadžikistan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B1150

 
 

B1160 — B1200

 
 
 
 

B1210 — B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010 — B2030

 
 

B2040 alt:

— lõhutud betoon

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B2060 — B2110

 
 

B2120 — B2130

 
 
 
 

B3010 — B3020

 
 

B3030 alt:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— kraasimata või kammimata

— muud

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3030 alt:

— puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

— 

— sünteeskiud

— tehiskiud

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

— 

— sorteeritud

— muud

 
 
 

B3035 — B3040

 
 

B3050

 
 
 

B3060 alt:

— veinipära

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

B3060 alt:

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— kalajäätmed

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 
 
 

B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 — B3120

 
 
 
 

B3130 — B3140

 
 

B4010 — B4020

 
 
 
 

B4030

 
 
 

GB040 — GC020

 
 

GC030

 
 
 
 

GC050 — GF010

 
 

GG030 — GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 Tai

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 

B1010 — B1100

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120 — B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170 — B2040

 
 

B2060

 
 
 
 

B2070

 
 

B2080

 
 
 
 

B2090 — B2110

 
 

B2120 — B2130

 
 
 

B3010

 

B3010

 
 

B3020 — B3035

 

B3040 alt:

— rehvijäätmed

 

B3040 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3050 — B3070

 

B3080 alt:

— rehvijäätmed

 

B3080 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3090 — B3130

 

B3140 alt:

— rehvijäätmed

 

B3140 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B4010 — B4020

 
 
 
 

B4030

 
 

GB040

 
 

GC010 — GC020

 
 

GC030

 
 
 
 
 

GC050 — GF010

 
 

GG030 — GG040

 
 
 

GH013

 

GH013

 
 
 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 

B3040 ja B3080 segu alt:

— rehvijäätmeid sisaldavad segud

 

B3040 ja B3080 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 
 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 

B3040 segu alt:

— rehvijäätmeid sisaldavad segud

 

B3040 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 
 
 

B3050 segu

 

▼M5Tansaania

a

b

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Togo

a

b

c

d

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Trinidad ja Tobago

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M5Tšaad

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 

▼M8Tšiili

a

b

c

d

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudTuneesia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010

 

B1010

B1020 — B1220

 
 
 
 

B1230 — B1240

 

B1230 — B1240

B1250 — B3010

 
 
 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B3035 — B3065

 

B3035 — B3065

B3070 alt:

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

B3080

 

B3080

B3090 — B4030

 
 
 

GB040 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 
 
 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

B1010 segu

 

B1010 segu

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 
 

B3020 segu

 

B3020 segu

 

B3030 segu

 

B3030 segu

 

B3040 segu

 

B3040 segu

 

B3050 segu

 

B3050 segu

▼M2Ukraina

a)

b)

c)

d)

 
 

B1010, välja arvatud:

kroomimurd

 
 
 

B1020–B1030

 
 
 

B1040–B1090

 
 
 

B1100, välja arvatud:

vase töötlemisel tekkiv räbu edasiseks töötlemiseks või rafineerimiseks, kusjuures arseeni, plii või kaadmiumi kontsentratsioon ei ulatu määrani, et ilmneks III lisas nimetatud ohtlikud omadused

 
 
 

B1120–B1130

 
 
 

B1150–B1240

 
 
 

B2010–B2040

 
 
 

B2060–B2120

 
 
 

B3010, välja arvatud:

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleen/perfluorometüülvinüüleeter (MFA)

 
 
 

B3020–B3030

 
 
 

B3040–B3060

 
 
 

B3070–B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010–B4030

 

▼M8Usbekistan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

 
 
 

B1020

 
 
 

B1031

 
 
 

B1050 — B1090

 
 
 

B1100 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

 
 
 

B1115 — B1120

 
 
 

B1140

 
 
 

B1200 — B2030

 
 
 

B2040 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

 
 
 

B2060 — B3060

 
 
 

B3070 — B3090

 
 
 

B3120 — B4030

 
 
 

GB040 — GC030

 
 
 

GE020

 
 
 

GG030 — GN030

Jäätmesegud

 
 
 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8 —————

▼M8Valgevene

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 

B1010 — B1160

 
 

B1170 — B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230 — B1240

 
 
 
 

B1250 — B3035

 

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

B3040 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 
 

B3050

 
 

B3060 alt:

— veinipära

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 
 

B3065 — B3070

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090 — B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010 — B4030

 
 
 

GB040 — GG030

 
 

GG040

 
 
 
 

GH013 — GN030

 

Jäätmesegud

 
 

B1010 ja B1050 segu

 
 
 

B1010 ja B1070 segu

 
 

B3040 ja B3080 segu

 
 
 
 

B1010 segu

 
 
 

B2010 segu

 
 
 

B2030 segu

 
 
 

B3010 segu plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

 
 
 

B3010 segu vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

 
 
 

B3010 segu perfluoroalkoksüalkaan

 
 
 

B3020 segu

 
 
 

B3030 segu

 
 

B3040 segu

 
 
 
 

B3050 segu

 Venemaa (Vene Föderatsioon)

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 
 
 

B1010 — B1031

 
 
 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 
 
 

B1220

 
 
 
 
 

B1230

 

B1240

 
 
 
 
 

B1250 — B3010

 
 
 

B3030 — B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

 

B3060

 
 
 
 
 

B3065 — B3110

B3140

 
 
 
 
 
 

B4010 — B4030

 
 
 

GB040 — GC050

GE020

 
 
 
 

GG030 — GG040

 
 
 
 
 

GH013 — GN030Vietnam

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

 
 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— magneesiumimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— kroomimurd

B1020 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B1020 alt:

— antimonimurd

B1030 — B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080 — B1180

 
 
 
 
 
 

B1190 — B1220

B1230 — B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 — B2070

 
 
 
 
 
 

B2080

B2090 — B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 — B3020

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 
 

B3030 alt:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— kraasimata või kammimata

— muud

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040

B3050 — B3070

 
 
 
 
 
 

B3080

B3090 — B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010 — B4030

 
 
 

GB040

 
 
 
 
 
 

GC010 — GC020

GC030 — GC050

 
 
 
 
 
 

GE020

GF010 — GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010 — GN030

 
 
 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 

▼M8Wallis ja Futuna

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 Zimbabwe

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 
 
 ( 1 ) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

( 2 ) ELT L 179, 7.7.2007, lk 6.

Top