EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2124

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/2124, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7003

OJ L 321, 12.12.2019, p. 73–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj

12.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/73


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2124,

10. oktoober 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 50 lõiget 4, artikli 51 lõike 1 punkte a–d, artikli 77 lõike 1 punkte c ja j ning artikli 77 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/625 kehtestatakse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute raamistik, et kontrollida liidu toidutarneahela õigusaktide järgimist. See raamistik hõlmab määratud piiripunktide kaudu kolmandatest riikidest liitu toodud loomade ja kaupade ametlikku kontrolli.

(2)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 50 lõikega 4 volitatakse komisjoni võtma vastu eeskirju, milles sätestatakse olukorrad ja tingimused, mille puhul peab määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõikes 1 osutatud loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete, taimede, taimsete saaduste ning muude objektide saadetiste transiidil läbi liidu kuni sihtkohani kaasas olema ühtne sisseveodokument.

(3)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 51 lõike 1 punktiga a nähakse ette, et komisjon peab sätestama olukorrad ja tingimused, mille puhul peaks piiripunkti pädevatel asutustel olema võimalus lubada selle määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud mitteloomse toidu ja sööda, taimede, taimsete saaduste ning muude objektide edasivedu nende lõppsihtkohta, enne kui füüsilise kontrolli tulemused on selgunud.

(4)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 51 lõike 1 punktidega b ja c volitatakse komisjoni sätestama olukorrad ja tingimused, mille puhul võib ümberlaaditud saadetiste ja õhu- või meretranspordiga saabuvate ning edasise veo jaoks samasse transpordivahendisse jäävate loomade identsus- ja füüsilist kontrolli teha muus piiripunktis kui esimeses liitu saabumise piiripunktis. Ümberlaaditud saadetiste tõhusa kontrollimise eesmärgil on vaja kehtestada ajavahemikud ja kord, mille alusel piiripunkti pädevad asutused peaksid dokumentide, identsus- ja füüsilist kontrolli tegema.

(5)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 51 lõike 1 punktis d on sätestatud, et komisjon peab võtma vastu eeskirjad, milles sätestatakse olukorrad ja tingimused, mille puhul tuleks lubada määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõikes 1 osutatud loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete, taimede, taimsete saaduste ning muude objektide saadetiste transiiti läbi liidu. Selles on ka sätestatud, et komisjon peab kehtestama eeskirjad teatava ametliku kontrolli kohta, mida piiripunktides selliste saadetiste suhtes tuleb teha, sealhulgas olukorrad ja tingimused, mille puhul kaupu hoitakse ajutiselt tolliladudes, vabatsooni ladudes, ajutise ladustamise kohtades ja NATO või USA sõjaväebaaside varustamiseks ette nähtud ladudes.

(6)

Piiripunktide pädevatel asutustel tuleks lubada sellise mitteloomse toidu ja sööda saadetiste, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud meetmeid, ning sama määruse artikli 47 lõike 1 punktides c ja e osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetiste edasivedu lõppsihtkohta, enne kui laboratoorsete analüüside ja uuringute tulemused on selgunud. Toit ja sööt, millest sellised saadetised koosnevad, võib olla kantud kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punktiga b koostatud loetellu kaupadest, mille suhtes kohaldatakse liitu sisenemise kohas ajutiselt rangemat ametlikku kontrolli, või selle suhtes võidakse kohaldada erakorralisi meetmeid, mis on sätestatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (2) artikli 53 lõike 1 punktiga b vastu võetud õigusaktides, või liitu sisenemise täiendavaid tingimusi, mis on sätestatud kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 126 vastu võetud õigusaktides, või liitu sisenemisega seotud erimeetmeid, mis on sätestatud kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 128 vastu võetud õigusaktides.

(7)

Riskide nõuetekohase kontrolli tagamiseks tuleks edasiveo loa suhtes kehtestada tingimused. Eelkõige selleks, et piirata võimalikke riske inimeste või taimede tervisele, tuleks mitteloomse toidu ja sööda saadetised, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud meetmeid, ning artikli 47 lõike 1 punktides c ja e osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetised transportida enne laboratoorsete analüüside ja uuringute tulemuste selgumist lõppsihtkohas asuvatesse määratud edasiveorajatistesse ja need seal ladustada.

(8)

Edasiveorajatised peaksid olema tollilaod või ajutise ladustamise kohad, mis on lubatud, määratud või heaks kiidetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 952/2013, (3) ning toidu- ja söödahügieeni tagamiseks tuleks need registreerida pädevate asutuste poolt vastavalt kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004 (4) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 183/2005 (5) sätestatud viisil.

(9)

Loomatervise riskid, mis on seotud kolmandatest riikidest õhu- või meretranspordiga saabuvate ja kolmandasse riiki või muusse liikmesriiki edasiveo jaoks samasse transpordivahendisse jäävate loomade saadetistega, mis kavatsetakse lasta liidu turule või transportida transiitveosena läbi liidu, on väiksemad kui riskid, mis on seotud muude loomasaadetistega, sealhulgas sadamates või lennujaamades ümberlaaditavate saadetistega. Seepärast tuleks selliste loomade identsus- ja füüsiline kontroll teha liitu sisenemise piiripunktis, välja arvatud juhul, kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud. Lisaks tuleks dokumente kontrollida piiripunktides, sealhulgas liitu sisenemise piiripunktis, kus loomade suhtes kohaldatakse ametlikku kontrolli ja mille kaudu loomad sisenevad liitu, et lasta nad turule või vedada läbi liidu territooriumi.

(10)

Pikad teekonnad samas transpordivahendis võivad loomade heaolu vähendada. Loomade heaolu nõuete järgimiseks veo ajal tuleks kohaldada nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (6) sätteid seni, kuni loomasaadetis jõuab liitu sisenemise piiripunkti.

(11)

Et vältida loomataudide sissetoomist liitu, on vajalik teha sadama või lennujaama esimese ümberlaadimise piiripunktis ümberlaaditud loomasaadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll.

(12)

Võttes arvesse inimeste ja loomade tervisele avalduvaid riske, mis on seotud loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete ümberlaaditud saadetistega, ning vajadust tagada selliste saadetiste ametliku kontrolli tõhus toimimine, on asjakohane kehtestada ajavahemik, mille jooksul ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused peaksid dokumente kontrollima. Ümberlaadimise aja arvutamine peaks algama hetkest, mil saadetis jõuab liikmesriigi sadamasse või lennuväljale. Kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, peaksid ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused tegema dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

(13)

Et tagada ametliku kontrolli tõhus toimimine ja võttes arvesse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides c ja e osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ümberlaaditud saadetistega seotud riske taimetervisele, on asjakohane kehtestada tähtajad, mille möödumisel ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused võivad dokumente kontrollida. Ümberlaadimise aja arvutamine peaks algama hetkest, mil saadetis jõuab liikmesriigi sadamasse või lennuväljale. Kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, peaksid ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused tegema dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

(14)

On asjakohane ette näha, et kui määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normide täitmatajätmise kahtluse korral ei ole määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides c ja e osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ümberlaaditud saadetistele, mis on ette nähtud liidu turule viimiseks, tehtud ümberlaadimise piiripunktis kõiki kontrolle, peaksid liitu sisenemise koha piiripunkti pädevad asutused tegema dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

(15)

Halduskoormuse vähendamiseks peaks ümberlaaditud saadetise eest vastutavatel ettevõtjatel olema võimalus edastada ümberlaadimise piiripunkti pädevatele asutustele teave kaupade identifitseerimise ja asukoha tuvastamise kohta sadamas või lennujaamas, oma saadetise arvestuslik saabumis- ja väljaveoaeg ning sihtkoht. Sellistel juhtudel peaks liikmesriikidel olema teabesüsteem, mis võimaldab neil tutvuda ettevõtjate esitatud teabega ja kontrollida, et dokumentide kontrolli tähtaegu ei ole ületatud.

(16)

Rahva- ja loomatervise risk on väiksem määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud meetmetele või õigusaktidele vastava mitteloomse toidu ja sööda puhul, mis laaditakse tollijärelevalve all laevalt või õhusõidukilt ümber samas sadamas või lennujaamas asuvale teisele laevale või õhusõidukile. Seepärast on asjakohane ette näha, et sellisel juhul ei peaks dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll toimuma mitte ümberlaadimise piiripunktis, vaid hilisemas etapis liitu sisenemise piiripunktis. Nii peaks saadetise eest vastutav ettevõtja saadetise saabumisest ette teatama, täites ja esitades ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis ühtse sisseveodokumendi vastava osa, mis edastatakse liitu sisenemise piiripunkti pädevatele asutustele.

(17)

Loomade tervise ja heaolu kaitsmiseks tuleks ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki teel olevate ja tollijärelevalve all liidu territooriumi läbivate loomasaadetiste suhtes teha dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll esimeses liitu saabumise piiripunktis ning sellist transiitvedu tohiks lubada ainult juhul, kui kontrolli tulemus on soodne.

(18)

Inimeste ja loomade tervise kaitsmiseks tuleks piiripunktis teha ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki teel olevate ja liidu territooriumi läbivate loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste suhtes dokumentide ja identsuskontroll. Sellist transiitvedu tohiks lubada teatavatel tingimustel, sealhulgas piiripunktis tehtava kontrolli soodsa tulemuse korral, et tagada riskide nõuetekohane kontroll piiril ja transiitveo käigus ning et lõppeesmärgina tagada selliste kaupade lahkumine liidu territooriumilt.

(19)

Taimetervise kaitsmiseks tuleks piiripunktis teha ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki teel olevate ja liidu territooriumi läbivate määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides c ja e osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetiste suhtes riskipõhine dokumentide ja füüsiline kontroll. Sellist transiiti tuleks lubada teatavatel tingimustel, sealhulgas piiripunktis tehtava kontrolli soodsa tulemuse korral.

(20)

Teatavatel juhtudel võib ladudes ajutiselt ladustada ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki teel olevaid ja liidu territooriumi läbivaid loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetisi. Selliste saadetiste jälgitavuse tagamiseks võib neid ajutiselt ladustada vaid liikmesriikide pädevate asutuste heakskiidetud ladudes, mis peaksid vastama määruses (EÜ) nr 852/2004 ja komisjoni määruses (EL) nr 142/2011 (7) sätestatud ja osutatud hügieeninõuetele.

(21)

Läbipaistvuse huvides peaksid liikmesriigid haldama ja ajakohastama ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis kõigi heakskiidetud ladude loetelu, milles on esitatud lao nimi ja aadress, kaubakategooria, mille ladustamiseks ladu on heaks kiidetud, ning heakskiidu number. Pädevad asutused peaksid heakskiidetud ladusid korrapäraselt ametlikult kontrollima eesmärgiga tagada, et nende heakskiitmise tingimused on täidetud.

(22)

Tagamaks et loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetised toimetatakse ka tegelikult liidust lahkuvatele laevadele, sealhulgas sõjaväelaevadele, peaks sihtsadama pädev asutus või laevakapteni esindaja esitama tarnimise järel vastava kinnituse liitu sisenemise piiripunkti või kaupade ajutiseks ladustamiseks kasutatud lao pädevatele asutustele. Selline kinnitus tuleks anda lisaallkirjana ametlikule sertifikaadile või elektrooniliselt. Kui saadetist ei toimetata laevale, sest see jääb sadamas laevast maha või tekivad logistilised probleemid, tuleks lao või liitu sisenemise piiripunkti pädevale asutusele anda luba saadetise tagasisaatmise lubamiseks lähtekohta.

(23)

Mõnes liikmesriigis toimub selle geograafilise asukoha tõttu loomade ja kaupade transiitvedu eritingimustel, mis on sätestatud teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja loomsete saaduste liitu sissetoomist käsitlevates liidu eeskirjades. Nende nõuete täitmise tagamise toetamiseks on vaja erikontrollikorda ja -tingimusi.

(24)

Vajalik on ette näha tingimused, mille alusel loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetised, mille transiitvedu läbi liidu territooriumi on lubatud, kuid mille kolmas riik kui sihtriik on tagasi lükanud, tuleks lubada tagasi saata otse piiripunkti, mis kiitis heaks nende transiitveo läbi liidu, või ladudesse, kus selliseid kaupu ladustati liidu territooriumil enne, kui kolmas riik need tagasi lükkas.

(25)

Arvestades riske inimeste ja loomade tervisele ja heaolule, tuleks liidu territooriumi ühest osast teise läbi kolmanda riigi territooriumi viidavate loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste suhtes teha dokumentide ja identsuskontroll, enne kui piiripunkti pädevad asutused lubavad need uuesti liidu territooriumile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 (8) artikli 47 lõike 1 punktis b osutatud nõuetekohasel viisil pakendatud ja transporditud taimi, taimseid saadusi ega muid objekte ei tuleks liidu territooriumile uuesti sisenemise koha piiripunktis kontrollida, sest kahjulike organismide sissetoomise risk on väike.

(26)

Et tagada asjakohane teabevahetus ja kohustuste jaotus eri asutuste ja ettevõtjate vahel, tuleks täita ühtse sisseveodokumendi asjakohane osa. I osa peaks täitma saadetise eest vastutav ettevõtja ja see tuleks edastada piiripunkti pädevatele asutustele enne saadetise saabumist. II osa peaksid täitma pädevad asutused niipea, kui käesolevas määruses osutatud kontroll on tehtud ja saadetise kohta on tehtud otsus, mis esitatakse II osas. III osa peaksid täitma väljumise piiripunkti või lõppsihtkoha pädevad asutused või kohalik pädev asutus niipea, kui käesolevas määruses osutatud kontroll on tehtud.

(27)

Et Horvaatia territooriumilt pärinevad ja Bosnia ja Hertsegoviina territooriumi Neumi (Neumi koridor) kaudu läbivad loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetised oleksid enne Kleki või Zaton Doli kaudu Horvaatia territooriumile sisenemist ilmtingimata puutumatud, peaks pädev asutus kontrollima sõidukite või transpordikonteinerite plomme ning registreerima kaupu transportivate sõidukite väljumise ja saabumise kuupäeva ja kellaaja.

(28)

Teatavatel juhtudel on liidu õigusaktides ette nähtud, et kui määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides b, c, d, e ja f osutatud teatavate kaupade saadetised kavatsetakse lasta liidus turule või transportida transiitveosena läbi liidu, tuleb jälgida nende transporti saabumise piiripunktist sihtkohani jõudmiseni või väljumise piiripunktist nende saabumiseni sihtkohta. Et ennetada riske rahva- ja loomatervisele, peavad liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused jälgima, et saadetised saabuksid sihtkohta 15 päeva jooksul.

(29)

Määruse (EL) 2017/625 üks eesmärke on sätestada eeskirjad ühes, mitte mitmes eri õigusaktis, sest nii on eeskirju lihtsam mõista ja kohaldada. Käesolevas määruses järgitakse sama lähenemisviisi ja välditakse vajadust esitada mitu ristviidet eri õigusaktidele, suurendades sellega läbipaistvust. Käesolevas õigusakti eelnõus sätestatud mitmesugused täiendavad eeskirjad on omavahel seotud ja neid tuleb kohaldada üheskoos. See kehtib eelkõige transiidieeskirjade puhul ja neid eeskirju kohaldatakse alates samast kuupäevast. Kõnealuste täiendavate eeskirjade sätestamine ühes õigusaktis aitab ka vältida eeskirjade dubleerimise ohtu.

(30)

Komisjoni otsuses 2000/208/EÜ, (9) komisjoni otsuses 2000/571/EÜ (10) ja komisjoni rakendusotsuses 2011/215/EL (11) on sätestatud selliste valdkondade eeskirjad, mis jäävad käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks eeskirjade dubleerimise vältimiseks kõnealused õigusaktid kehtetuks tunnistada.

(31)

Komisjoni otsust 2007/777/EÜ, (12) komisjoni määrust (EÜ) nr 798/2008, (13) komisjoni määrust (EÜ) nr 1251/2008, (14) komisjoni määrust (EÜ) nr 119/2009, (15) komisjoni määrust (EL) nr 206/2010, (16) komisjoni määrust (EL) nr 605/2010, (17) määrust (EL) nr 142/2011, komisjoni määrust (EL) nr 28/2012 (18) ja komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 (19) tuleks muuta, tagamaks et kõnealustes õigusaktides sätestatud eeskirjad on kooskõlas käesoleva määruse eeskirjadega.

(32)

Kuna määrust (EL) 2017/625 kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019, peaks ka käesolevat määrust kohaldama alates samast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse järgmine:

a)

eeskirjad, millega sätestatakse olukorrad ja tingimused, mille puhul piiripunkti pädevad asutused võivad lubada järgmiste kaubakategooriate saadetiste edasivedu lõppsihtkohta liidus, enne kui määruse (EL) 2017/625 artikli 49 lõikes 1 osutatud füüsilise kontrolli raames tehtud laboratoorsete analüüside ja uuringute tulemused on selgunud:

i)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 ja artikli 74 lõike 1 kohaselt kehtestatud loeteludes;

ii)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis e osutatud erakorralisi meetmeid;

iii)

mitteloomne toit ja sööt, mille suhtes kohaldatakse meetmeid, mis on ette nähtud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud õigusaktidega;

b)

eeskirjad, milles sätestatakse olukorrad ja tingimused, mille puhul võib õhu- või meretranspordiga saabuvate ja edasise veo jaoks samasse transpordivahendisse jäävate loomade identsus- ja füüsilist kontrolli teha muus piiripunktis kui esimeses liitu saabumise piiripunktis;

c)

piiripunktides loomade ja järgmiste kaubakategooriate ümberlaaditud saadetiste suhtes tehtava ametliku kontrolli erieeskirjad:

i)

loomsed saadused, loomne paljundusmaterjal, loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, hein ja põhk ning liittooted;

ii)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 ja artikli 74 lõike 1 kohaselt kehtestatud loeteludes;

iii)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis e osutatud määruse (EL) 2016/2031 artiklites sätestatud erakorralisi meetmeid;

iv)

mitteloomne toit ja sööt, mille suhtes kohaldatakse meetmeid või õigusakte, millele on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f;

d)

transiidil olevate loomade ja järgmiste kaubakategooriate saadetiste suhtes tehtava kontrolli erieeskirjad:

i)

loomsed saadused, loomne paljundusmaterjal, loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, hein ja põhk ning liittooted;

ii)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 ja artikli 74 lõike 1 kohaselt kehtestatud loeteludes;

iii)

taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis e sätestatud erakorralisi meetmeid.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse selgroogsete ja selgrootute loomade suhtes, välja arvatud:

a)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (20) artikli 4 punktis 11 määratletud lemmikloomad ning

b)

teaduslikel eesmärkidel kasutatavad selgrootud loomad, kellele osutatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2122 (21) artiklis 3.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„ühtne sisseveodokument“ – ühtne sisseveodokument, millega teatatakse ette saadetise saabumisest piiripunkti ja millele märgitakse pädevate asutuste tehtud ametliku kontrolli tulemus ja langetatud otsused saadetise kohta, millega dokument on kaasa pandud;

2)

„ümberlaaditud saadetised“ – looma- ja kaubasaadetised, mis sisenevad liitu kolmandast riigist mere- või õhutranspordiga, kui nimetatud loomad või kaubad viiakse tollijärelevalve all laevalt või õhusõidukilt samas sadamas või lennujaamas edasise veo jaoks muule laevale või õhusõidukile;

3)

„ladu“ –

a)

tolliladu, vabatsooni ladu või ajutise ladustamise koht, mis on heaks kiidetud, lubatud või määratud vastavalt kas määruse (EL) nr 952/2013 artikli 147 lõike 1, artikli 240 lõike 1 või artikli 243 lõike 1 kohaselt, või

b)

ladu, mis varustab kaupadega NATO või USA sõjaväebaase;

4)

„edasivedu“ – kaubasaadetise viimine piiripunktist liidus asuvasse lõppsihtkohta, enne kui laboratoorsete analüüside ja uuringute tulemused on selgunud;

5)

„edasiveorajatis“ – rajatis, mis asub liidu territooriumil lõppsihtkohas või kohas, millel on sama pädev asutus kui lõppsihtkohal, ja mille sihtliikmesriik on määranud edasiveetavate kaubasaadetiste ladustamiseks kuni nende saadetiste vabasse ringlusse laskmiseni;

6)

„ametliku kontrolli teabehaldussüsteem“ – määruse (EL) 2017/625 artiklis 131 osutatud ametliku kontrolli teabehaldussüsteem;

7)

„liitu sisenemise piiripunkt“ – piiripunkt, kus loomad ja kaubad esitatakse ametlikuks kontrolliks ja mille kaudu need sisenevad liitu, et lasta need turule või transportida transiitveosena läbi liidu territooriumi, ning mis võib olla esimene liitu saabumise piiripunkt;

8)

„liidu reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja“ – taimekahjustaja, mis vastab kõigile määruse (EL) 2016/2031 artiklis 36 loetletud tingimustele;

9)

„heakskiidetud ladu“ – pädevate asutuste poolt käesoleva määruse artikli 23 kohaselt heaks kiidetud ladu;

10)

„määratletud patogeenivabad munad“ – haudemunad, mis on pärit määratletud patogeenidest vabadest kanakarjadest, nagu on kirjeldatud Euroopa farmakopöas, (22) ja mis on ette nähtud üksnes diagnoosimiseks, uurimistööks või farmaatsias kasutamiseks.

II PEATÜKK

Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ning mitteloomse toidu ja sööda saadetiste edasivedu

1. JAGU

Edasiveo tingimused

Artikkel 3

Ettevõtja kohustused enne edasiveo lubamist

1.   Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud kaubasaadetiste eest vastutav ettevõtja esitab liitu sisenemise piiripunkti pädevatele asutustele edasiveo taotluse enne saadetise piiripunkti saabumist. Selline taotlus esitatakse, täites määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõike 3 punkti a kohaseks etteteatamiseks ühtse sisseveodokumendi I osa.

2.   Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud saadetiste korral, mis on valitud proovivõtuks ja laboratoorsete analüüside tegemiseks piiripunktis, võib saadetiste eest vastutav ettevõtja esitada liitu sisenemise piiripunkti pädevatele asutustele edasiveo loa taotluse, täites selleks ühtse sisseveodokumendi I osa.

Artikkel 4

Edasiveo lubamine

Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused võivad lubada artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud kaubasaadetiste edasivedu, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

piiripunktis tehtud dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli (v.a selle füüsilise kontrolli raames tehtud laboratoorsete analüüside ja uuringute) tulemus on rahuldav;

b)

saadetise eest vastutav ettevõtja on esitanud edasiveo taotluse vastavalt artiklile 3.

Artikkel 5

Ettevõtja kohustused pärast edasiveo lubamist

Kui liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused lubavad artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud kaubasaadetiste edasivedu, teeb saadetise eest vastutav ettevõtja järgmist:

a)

täidab sama saadetise eraldiseisva ühtse sisseveodokumendi I osa, mis on ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis seotud artiklis 3 osutatud ühtse sisseveodokumendiga, märkides dokumendis saadetise transpordivahendi ja valitud edasiveorajatisse saabumise kuupäeva;

b)

esitab punktis a nimetatud ühtse sisseveodokumendi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis, et edastada see edasiveo loa andnud piiripunkti pädevatele asutustele.

Artikkel 6

Edasiveetava saadetise veo- ja ladustamistingimused

1.   Kooskõlas artikliga 4 edasiveo loa saanud saadetiste eest vastutav ettevõtja tagab, et:

a)

edasiveorajatisse transportimise ja selles ladustamise ajal ei avata ega rikuta saadetist mingil viisil;

b)

saadetist ei muudeta, töödelda ega asendata ja selle pakendit ei muudeta;

c)

saadetis ei lahku edasiveorajatisest enne, kui piiripunkti pädevad asutused on teinud saadetise kohta otsuse kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 55.

2.   Saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib saadetise tollijärelevalve all liitu sisenemise piiripunktist otse edasiveorajatisse, ilma et kaupa transportimise ajal maha laaditaks, ja ladustab selle edasiveorajatises.

3.   Saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et artikli 1 lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetiste pakend või transpordivahend on suletud või plommitud nii, et saadetiste edasiveorajatisse transportimise ja seal ladustamise ajal

a)

ei saasta ega nakata need teisi taimi, taimseid saadusi ega muid objekte taimekahjustajatega, mis on lisatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu või liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetellu;

b)

ei saastu ega nakatu need mittekarantiinsete taimekahjustajatega.

4.   Saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et artiklis 3 osutatud ühtse sisseveodokumendi paber- või elektrooniline koopia on liitu sisenemise piiripunktist edasiveorajatisse viimisel saadetisega kaasas.

5.   Saadetise eest vastutav ettevõtja teavitab lõppsihtkoha pädevaid asutusi saadetise saabumisest edasiveorajatisse.

6.   Kui liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused on andnud loa saadetise edasiveoks edasiveorajatisse, ei transpordi saadetise eest vastutav ettevõtja saadetist muusse edasiveorajatisse kui ühtsel sisseveodokumendil märgitud rajatisse, välja arvatud juhul, kui liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused annavad kooskõlas artikliga 4 muudatuseks loa ja käesoleva artikli lõigetes 1–5 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikkel 7

Toimingud, mida piiripunkti pädevad asutused peavad pärast edasiveo lubamist tegema

1.   Kui liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused lubavad artikli 4 kohast saadetise edasivedu, teavitavad nad lõppsihtkoha pädevaid asutusi saadetise transportimisest, esitades artiklis 3 osutatud ühtse sisseveodokumendi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis.

2.   Kui käesoleva määruse artiklis 5 osutatud ühtne sisseveodokument on määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõike 5 kohaselt koostatud, teavitavad liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu viivitamata lõppsihtkoha pädevaid asutusi.

3.   Kui saadetis ei vasta määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normidele, võtavad liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused meetmeid kooskõlas nimetatud määruse artikli 66 lõigetega 3–6.

4.   Kui liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused ei ole 15 päeva jooksul alates edasiveorajatisse edasivedamise loa andmise kuupäevast saanud lõppsihtkoha pädevatelt asutustelt kinnitust kõnealuse saadetise saabumise kohta, teevad nad järgmist:

a)

kontrollivad koos lõppsihtkoha pädevate asutustega, kas saadetis on või ei ole edasiveorajatisse saabunud;

b)

teavitavad tolli saadetise puudumisest;

c)

asuvad uurima, kus saadetis tegelikult asub, tehes koostööd tolli ja muude ametiasutustega vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 75 lõikele 1.

Artikkel 8

Toimingud, mida lõppsihtkoha pädevad asutused peavad tegema

1.   Lõppsihtkoha pädevad asutused kinnitavad saadetise saabumise edasiveorajatisse, täites ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis artiklis 3 osutatud ühtse sisseveodokumendi III osa.

2.   Lõppsihtkoha pädevad asutused annavad korralduse määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 normidele mittevastavate saadetiste ametlikuks kinnipidamiseks kooskõlas sama määruse artikli 66 lõikega 1 ja teevad kõik vajaliku, et kohaldada piiripunkti pädevate asutuste korralduse kohaseid meetmeid vastavalt nimetatud määruse artikli 66 lõigetele 3 ja 4.

2. JAGU

Edasiveorajatised

Artikkel 9

Edasiveorajatiste määramise tingimused

1.   Liikmesriigid võivad määrata artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud ühe või mitme kaubakategooria saadetiste ladustamiseks edasiveorajatised, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

tegemist on määruse (EL) nr 952/2013 artikli 240 lõikes 1 osutatud tollilaoga või sama määruse artikli 147 lõikes 1 osutatud ajutise ladustamise kohaga;

b)

kui ladustamisele kuuluv kaup on

i)

käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punkti a alapunktis iii osutatud mitteloomne toit, registreeritakse edasiveorajatised määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 6 lõikes 2 osutatud pädeva asutuse juures;

ii)

käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punkti a alapunktis iii osutatud mitteloomne sööt, registreeritakse edasiveorajatised määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 9 lõikes 2 osutatud pädeva asutuse juures;

c)

rajatises on ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi tõhusaks toimimiseks vajalik tehnoloogia ja varustus.

2.   Kui edasiveorajatised ei vasta enam lõikes 1 osutatud nõuetele, teevad liikmesriigid järgmist:

a)

peatavad ajutiselt määramise kuni parandusmeetmete võtmiseni või tühistavad lõplikult määramise kõigi või mõnede asjaomaste kaubakategooriate puhul;

b)

tagavad, et artiklis 10 osutatud edasiveorajatisi käsitlevat teavet ajakohastatakse korrapäraselt.

Artikkel 10

Määratud edasiveorajatiste registreerimine ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis

Liikmesriigid haldavad ja ajakohastavad ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis artikli 9 lõike 1 kohaselt määratud edasiveorajatiste loetelu ning esitavad järgmise teabe:

a)

edasiveorajatise nimi ja aadress;

b)

kaubakategooria, mille ladustamiseks rajatis on määratud.

III PEATÜKK

Samasse transpordivahendisse jäävate loomade ja ümberlaaditud looma- ja kaubasaadetiste edasivedu

Artikkel 11

Samasse transpordivahendisse jäävate loomade saadetistele tehtav dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

1.   Piiripunkti pädevad asutused kontrollivad ametlikke originaalsertifikaate või -dokumente või nende koopiaid, mis peavad olema kaasas loomasaadetistega, mis saabuvad õhu- või meretranspordiga ja jäävad edasise veo jaoks samasse transpordivahendisse ning kavatsetakse lasta liidu turule või transportida transiitveosena läbi liidu territooriumi.

2.   Lõikes 1 osutatud piiripunkti pädevad asutused tagastavad saadetise eest vastutavale ettevõtjale kontrollitud ametlikud sertifikaadid või dokumendid, et panna need ametlikud sertifikaadid või dokumendid saadetisele edasiveo jaoks kaasa.

3.   Kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, teevad piiripunkti pädevad asutused saadetise dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

Dokumentide kontrolli kohaldatakse ametlike originaalsertifikaatide või -dokumentide suhtes, mis peavad olema kaasas loomasaadetisega, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis d osutatud normides.

4.   Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused teevad dokumentide, identsus- ja füüsilist kontrolli, välja arvatud juhul, kui dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll on tehtud lõike 3 kohaselt muus piiripunktis.

Artikkel 12

Ümberlaaditud loomasaadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

Ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused teevad ümberlaaditud loomasaadetiste suhtes dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

Artikkel 13

Loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete ümberlaaditud saadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

1.   Ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused kontrollivad ametlikke originaalsertifikaate või -dokumente või nende koopiaid, mis peavad olema kaasas loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete ümberlaaditud saadetistega, järgmistel juhtudel:

a)

kaupade puhul, millele kehtivad määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides d ja e osutatud loomatervisenõuded ning loomsetest kõrvalsaadustest ja loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodetest inimeste ja loomade tervisele tulenevate riskide ärahoidmist ja minimeerimist käsitlevad normid, kui ümberlaadimisperiood

i)

lennujaamas on pikem kui kolm päeva;

ii)

sadamas on pikem kui 30 päeva;

b)

muude kui punktis a osutatud kaupade puhul, kui ümberlaadimisperiood on pikem kui 90 päeva.

2.   Lõikes 1 osutatud piiripunkti pädevad asutused tagastavad saadetise eest vastutavale ettevõtjale kontrollitud ametlikud sertifikaadid või dokumendid, et panna need ametlikud sertifikaadid või dokumendid saadetisele edasiveo jaoks kaasa.

3.   Kui ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused kahtlustavad, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, teevad nad saadetise dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

Dokumentide kontrolli kohaldatakse ametlike originaalsertifikaatide või -dokumentide suhtes, kui sellised ametlikud sertifikaadid või dokumendid peavad saadetisega kaasas olema, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normides.

4.   Kui kolmandatesse riikidesse lähetamiseks ette nähtud saadetise puhul ületatakse lõikes 1 osutatud tähtaegu ja kui saadetis ei vasta määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normidele, annavad piiripunkti pädevad asutused ettevõtjale korralduse kas saadetis hävitada või tagada, et see viiakse viivitamata liidu territooriumilt välja.

5.   Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused teevad liidu turule laskmiseks mõeldud kaupade suhtes määruse (EL) 2017/625 artikli 49 lõikes 1 sätestatud dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli, välja arvatud juhul, kui dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll on lõike 3 kohaselt tehtud teises piiripunktis.

6.   Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused teevad artiklis 19 osutatud kontrolli läbi liidu territooriumi transporditavatele kaupadele, välja arvatud juhul, kui dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll on tehtud lõike 3 kohaselt teises piiripunktis.

Artikkel 14

Loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete ümberlaaditud saadetiste ladustamine

Ettevõtjad tagavad, et loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetisi ladustatakse ümberlaadimisperioodi jooksul ainult kas

i)

sama sadama või lennujaama tolli- või vabatsoonialal plommitud konteinerites või

ii)

sama piiripunkti kontrolli all olevates kommertsladudes kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1014 (23) artikli 3 lõigetes 11 ja 12 sätestatud tingimustega.

Artikkel 15

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ümberlaaditud saadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

1.   Ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused peavad kontrollima riskipõhiselt artikli 1 lõike 1 punkti c alapunktides ii ja iii osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ümberlaaditud saadetiste dokumente, kui ümberlaadimisperiood on lennujaamas pikem kui kolm päeva või sadamas pikem kui 30 päeva.

2.   Lõikes 1 osutatud piiripunkti pädevad asutused tagastavad saadetise eest vastutavale ettevõtjale kontrollitud ametlikud sertifikaadid või dokumendid, et panna need ametlikud sertifikaadid või dokumendid saadetisele edasiveo jaoks kaasa.

3.   Kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, teevad ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused saadetise dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli.

4.   Dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll tehakse liitu sisenemise piiripunktis, välja arvatud juhul, kui dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll on lõike 3 kohaselt tehtud teises piiripunktis.

Artikkel 16

Teabe edastamine enne ümberlaadimisperioodi lõppu

1.   Artikli 13 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud perioodide jooksul ümberlaadimiseks ette nähtud saadetiste korral teatab saadetiste eest vastutav ettevõtja saadetiste saabumisest ette ümberlaadimise piiripunkti pädevatele asutustele, kasutades selleks ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi või pädevate asutuste määratud muud asjakohast teabesüsteemi ja esitades järgmise teabe:

a)

teave, mis on vajalik saadetise identifitseerimiseks ja asukoha tuvastamiseks lennujaamas või sadamas;

b)

transpordivahendi tunnusandmed;

c)

saadetise arvestuslik saabumis- ja väljaveoaeg;

d)

saadetise sihtkoht.

2.   Lõikes 1 osutatud teatamisega seotud eesmärkidel määravad pädevad asutused teabesüsteemi, mis võimaldab ümberlaadimise piiripunkti pädeval asutusel teha järgmist:

a)

tutvuda ettevõtjate esitatud teabega;

b)

kontrollida, et ühegi saadetise puhul ei ületataks artikli 13 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 sätestatud ümberlaadimisperioodi.

3.   Lisaks käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud etteteatamisele peab saadetise eest vastutav ettevõtja teavitama ka ümberlaadimise piiripunkti pädevaid asutusi, täites ja esitades vastavalt määruse (EL) 2017/625 artiklile 56 ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis ühtse sisseveodokumendi vastava osa, juhul kui:

a)

artikli 13 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud ümberlaadimisperiood on lõppenud või

b)

ümberlaadimise piiripunkti pädevad asutused teavitavad saadetise eest vastutavat ettevõtjat oma otsusest teha oletatava rikkumise tõttu dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll, nagu on sätestatud artikli 13 lõikes 3 või artikli 15 lõikes 3.

Artikkel 17

Mitteloomse toidu ja sööda ümberlaaditud saadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

1.   Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused teevad dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli mitteloomse toidu ja sööda ümberlaaditud saadetistele, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud õigusaktides sätestatud meetmeteid.

2.   Saadetise eest vastutav ettevõtja teatab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kaubasaadetise saabumisest ette liitu sisenemise piiripunkti pädevatele asutustele, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõikes 4.

IV peatükk

Loomade ja kaupade transiitvedu ühest kolmandast riigist teise läbi liidu territooriumi

1. jagu

Ametlik kontroll liitu sisenemise piiripunktis

Artikkel 18

Transiidil olevate loomadesaadetiste dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll

Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused lubavad loomasaadetiste transiitvedu ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki läbi liidu territooriumi ainult juhul, kui dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli tulemus on soodne.

Artikkel 19

Loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste transiidiks loa andmise tingimused

Liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused lubavad üksnes selliste loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste transiiti, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

kaubad vastavad määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides d ja e osutatud normides sätestatud kohaldatavatele nõuetele;

b)

saadetisele on piiripunktis tehtud dokumentide ja identsuskontroll, mille tulemus oli soodus;

c)

kui kahtlustati, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, on piiripunktis tehtud saadetise füüsiline kontroll;

d)

saadetisega on kaasas ühtne sisseveodokument ja saadetis veetakse piiripunktist välja sõidukites või konteinerites, mille on plomminud piiripunkti ametiasutus;

e)

saadetis transporditakse tollijärelevalve all ilma kaupade mahalaadimise või jagamiseta kuni 15 päeva jooksul piiripunktist ühte järgmistest sihtkohtadest:

i)

piiripunkti, et viia see liidu territooriumilt välja;

ii)

heakskiidetud lattu;

iii)

liidu territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi;

iv)

liidust lahkuvale laevale, kui saadetis on ette nähtud laeva varustamiseks.

Artikkel 20

Pädevate asutuste võetavad järelmeetmed

Sisenemise piiripunkti pädevad asutused, kes ei ole saanud 15 päeva jooksul alates piiripunktis transiidi loa andmisest kinnitust loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste saabumise kohta ühte artikli 19 punkti e alapunktides i–iv osutatud sihtkohta,

a)

kontrollivad koos lõppsihtkoha pädevate asutustega, kas saadetis on või ei ole lõppsihtkohta saabunud;

b)

teavitavad tolli saadetise puudumisest;

c)

asuvad uurima, kus saadetis tegelikult asub, tehes koostööd tolli ja muude ametiasutustega vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 75 lõikele 1.

Artikkel 21

Saadetiste transportimine liidu territooriumilt lahkuvale laevale

1.   Kui artiklis 19 osutatud kaubasaadetis on ette nähtud liidu territooriumilt lahkuva laeva jaoks, väljastavad liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused lisaks ühtsele sisseveodokumendile ametliku sertifikaadi, mis on kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2128 (24) lisas sätestatud näidisega ja mis on saadetisega kaasas kuni laevani.

2.   Kui samasse laeva tarnitakse koos mitu loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetist, võivad liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused väljastada lõikes 1 osutatud ühe ühtse ametliku sertifikaadi, mis on saadetistega kuni laeva jõudmiseni kaasas, tingimusel et pädev asutus on iga saadetise puhul märkinud ühtse sisseveodokumendi viitenumbri.

Artikkel 22

Transiidil olevate taimede, taimsete toodete ja muude objektide dokumentide ja füüsiline kontroll

1.   Kui artikli 1 lõike 1 punkti d alapunktides ii ja iii osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetised esitatakse transiidiks liitu sisenemise piiripunktis, võivad kõnealuse piiripunkti pädevad asutused lubada selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide transiiti, eeldusel et saadetisi transporditakse tollijärelevalve all.

2.   Lõikes 1 osutatud piiripunkti pädevad asutused teevad riskipõhiselt järgmisi kontrolle:

a)

määruse (EL) 2016/2031 artikli 47 lõike 1 punktis a osutatud allkirjastatud deklaratsiooni kontroll;

b)

saadetiste füüsiline kontroll eesmärgiga veenduda, et need on asjakohaselt pakendatud ja transporditud, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 47 lõike 1 punktis b.

3.   Kui ametlik kontroll on tehtud, annavad pädevad asutused loa lõikes 1 osutatud kaupade transiitveoks, tingimusel et saadetised

a)

on vastavuses määruse (EL) 2016/2031 artikliga 47;

b)

transporditakse liidust väljumise punkti tollijärelevalve all.

4.   Lõikes 1 osutatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide saadetiste eest vastutav ettevõtja tagab, et saadetiste pakend või transpordivahend on suletud või plommitud nii, et saadetiste lattu transportimise ja seal ladustamise ajal

a)

ei saa taimed, taimsed saadused ja muud objektid saastada ega nakatada teisi taimi, taimseid saadusi ega muid objekte taimekahjustajatega, mis on kantud määruse (EL) 2016/2031 artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu või sama määruse artikli 30 lõikes 1 osutatud liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetellu, ning kaitstavate piirkondade puhul vastavate taimekahjustajatega, mis on kantud sama määruse artikli 32 lõike 3 kohastesse loeteludesse;

b)

ei saa taimed, taimsed saadused ja muud objektid saastuda ega nakatuda punktis a osutatud taimekahjustajatega.

2. jagu

Transiidil olevate saadetiste heakskiidetud ladudes ladustamise tingimused

Artikkel 23

Ladude heakskiitmise tingimused

1.   Pädevad asutused kiidavad heaks laod, kus võib ladustada selliste loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetisi, mille transiitvedu on lubatud vastavalt artiklile 19.

2.   Pädevad asutused kiidavad heaks ainult lõikes 1 osutatud laod, mis vastavad järgmistele nõuetele:

a)

loomsete saaduste, liittoodete ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete ladustamiseks kasutatavad laod peavad vastama kas

i)

määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 4 sätestatud hügieeninõuetele või

ii)

määruse (EL) nr 142/2011 artikli 19 punktides b ja c sätestatud nõuetele;

b)

nende kasutamise loa või heakskiidu on andnud või need on määranud toll kooskõlas määruse (EL) nr 952/2013 artikli 147 lõikega 1, artikli 240 lõikega 1 ja artikli 243 lõikega 1;

c)

laod peavad moodustama suletud ala, mille sisse- ja väljapääsukohad on ettevõtja alalise kontrolli all;

d)

ladudes peavad olema lao- või külmruumid, mis võimaldavad lõikes 1 osutatud kaupu eraldi ladustada;

e)

ladudes peab toimima kõigi rajatistesse sisenevate või nendest väljuvate saadetiste igapäevase registreerimise kord, esitades kauba laadi ja koguse, vastuvõtjate nime ja aadressi ning saadetistega kaasas olevate ühtse sisseveodokumendi ja sertifikaatide koopiad; laod peavad säilitama neid andmeid vähemalt kolme aasta jooksul;

f)

kõik lõikes 1 osutatud kaubad tuleb identifitseerida märgistuse kaudu või elektrooniliselt ja saadetisega peab kaasas olema ühtse sisseveodokumendi viitenumber; neid kaupu ei tohi muuta, töödelda ega asendada ja nende pakendit ei tohi muuta;

g)

ladudes peavad olema ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi tõhusaks toimimiseks vajalikud tehnoloogia ja seadmed;

h)

laoettevõtja tagab vajalikud ruumid ja sidevahendid, mis võimaldavad tal pädeva asutuse nõudmisel teha tõhusalt ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

3.   Kui ladu ei vasta enam lõikes 2 sätestatud nõuetele, tühistab pädev asutus laole antud heakskiidu või peatab selle ajutiselt.

Artikkel 24

Kaupade transport laost

Saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib artikli 23 lõikes 1 osutatud kaubasaadetised heakskiidetud laost ühte järgmistest sihtkohtadest:

a)

piiripunkti, et viia kaubad välja liidu territooriumilt

i)

NATO või USA sõjaväebaasi või

ii)

muusse sihtkohta;

b)

teise heakskiidetud lattu;

c)

liidu territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi;

d)

liidust lahkuvale laevale, kui saadetis on ette nähtud laeva varustamiseks.

e)

kohta, kus saadetised tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (25) I jaotise II peatüki kohaselt kõrvaldada.

Artikkel 25

Heakskiidetud ladude nimekirja haldamine ja ajakohastamine

Liikmesriigid haldavad ja ajakohastavad ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis heakskiidetud ladude nimekirja ja esitavad järgmise teabe:

a)

iga lao nimi ja aadress;

b)

kaubakategooriad, mille ladustamiseks ladu on heaks kiidetud.

Artikkel 26

Ametlik kontroll laos

1.   Pädevad asutused teevad heakskiidetud ladudes korrapärast ametlikku kontrolli, et veenduda artiklis 23 sätestatud heakskiidunõuete täitmises.

2.   Heakskiidetud ladudes ametliku kontrolli eest vastutavad pädevad asutused kontrollivad saadetiste jälgitavuse tagamiseks kasutatavate süsteemide tõhusust, võrreldes sealhulgas ka lattu sisenevaid ja sealt väljuvaid kaubakoguseid.

3.   Pädevad asutused veenduvad, et lattu viidavate või seal ladustatavate saadetistega on kaasas asjakohane ühtne sisseveodokument ja ametliku sertifikaadi kinnitatud paber- või elektrooniline koopia, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 50 lõikes 2.

4.   Kui saadetised saabuvad heakskiidetud ladudesse, teevad pädevad asutused järgmist:

a)

viivad läbi identsuskontrolli eesmärgiga kinnitada, et saadetis vastab sellega kaasas olevas ühtses sisseveodokumendis esitatud asjakohasele teabele;

b)

veenduvad, et sõidukitele või konteineritele kooskõlas artikli 19 punktiga d või artikli 28 punktiga d kinnitatud plommid on endiselt puutumatud;

c)

märgivad identsuskontrolli tulemuse ühtse sisseveodokumendi III osasse ja edastavad selle teabe ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu.

Artikkel 27

Ettevõtja kohustused laos

1.   Saadetise eest vastutav ettevõtja teavitab pädevaid asutusi saadetise saabumisest heakskiidetud lattu.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus vabastada heakskiidetud lao eest vastutava ettevõtja kohustusest teatada pädevatele asutustele saadetise saabumisest lattu ja saadetised võib vabastada identsuskontrollist, kui pädevad asutused on kõnealusele ettevõtjale andnud määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 38 osutatud volitatud ettevõtja staatuse.

3.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus vabastada saadetised identsuskontrollist, tingimusel et toll on saadetise eest vastutava ettevõtja määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 38 osutatud volitatud ettevõtjana heaks kiitnud.

4.   Saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et lattu viidavate või seal ladustatavate lõikes 1 osutatud kaupadega on kaasas asjakohane ühtne sisseveodokument ja ametliku sertifikaadi kinnitatud paber- või elektrooniline koopia, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 50 lõikes 2.

Artikkel 28

Tingimused kaupade transportimiseks laost kolmandasse riiki, teise lattu ja kõrvaldamiskohta

Saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib artikli 23 lõikes 1 osutatud kaubad heakskiidetud laost ühte artikli 24 punkti a alapunktis ii, punktis b või punktis e osutatud sihtkohta, kui on täidetud järgmised nõuded:

a)

saadetise eest vastutav ettevõtja esitab terve saadetise kohta ühtse sisseveodokumendi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu ja deklareerib selles transpordivahendi ja sihtkoha; kui esialgne saadetis jagatakse laos osadeks, peab saadetise eest vastutav ettevõtja esitama jagatud saadetise iga osa kohta ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu ühtse sisseveodokumendi ja deklareerima selles jagatud saadetise asjakohaste osade koguse, transpordivahendi ja sihtkoha;

b)

pädev asutus peab andma loa vedamiseks ja täitma ühtse sisseveodokumendi

i)

terve saadetise kohta või

ii)

jagatud saadetise eri osade kohta, tingimusel et eri osade kohta välja antud ühtsetes sisseveodokumentides deklareeritud koguste kogusumma ei ületa tervet saadetist käsitlevas ühtses sisseveodokumendis määratletud üldkogust;

c)

saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et lisaks saadetisega kaasas olevale ühtsele sisseveodokumendile pannakse edasitransporditava saadetisega kaasa saadetisega lattu transportimisel kaasas olnud artikli 27 lõikes 4 osutatud ametliku sertifikaadi kinnitatud koopia, välja arvatud juhul, kui ametliku sertifikaadi elektrooniline koopia on üles laaditud ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja liitu sisenemise piiripunkti pädev asutus on selle kinnitanud; kui esialgne saadetis jagatakse osadeks ja liitu sisenemise piiripunkti pädev asutus ei ole ametliku sertifikaadi koopiat ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi üles laadinud, väljastavad pädevad asutused saadetise eest vastutavale ettevõtjale ametliku sertifikaadi kinnitatud koopiad, et need oleksid jagatud saadetise eri osadega kaasas kuni nende sihtkohtadesse jõudmiseni;

d)

saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib kauba tollijärelevalve all laost ära pädevate asutuste plommitud sõidukites või konteinerites;

e)

saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib kauba hiljemalt 15 päeva jooksul alates vedamise loa saamisest laost otse lõppsihtkohta, ilma neid maha laadimata või jagamata.

Artikkel 29

Tingimused kaupade transportimiseks laost NATO või USA sõjaväebaasidesse ja liidust lahkuvatele laevadele

Saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib artikli 23 lõikes 1 osutatud kauba heakskiidetud ladudest ühte artikli 24 punkti a alapunktis i, punktis c või punktis d osutatud sihtkohta, kui on täidetud järgmised nõuded:

a)

lao eest vastutav ettevõtja deklareerib kaupade liikumise pädevatele asutustele, täites punktis c osutatud ametliku sertifikaadi I osa;

b)

pädev asutus annab loa kaupade transportimiseks ja väljastab saadetise eest vastutavale ettevõtjale punktis c osutatud täidetud ametliku sertifikaadi, mida võib kasutada rohkem kui ühest saadetisest pärit kaupu või eri tootekategooriaid sisaldava saadetise tarnimisel;

c)

saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et saadetisega on kuni selle sihtkohani kaasas ametlik sertifikaat, mis on kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2019/2128 lisas sätestatud näidisega;

d)

saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib kaupa tollijärelevalve all

e)

saadetise eest vastutav ettevõtja transpordib kaubad laost pädevate asutuste järelevalve all plommitud sõidukites või konteinerites.

Artikkel 30

Pädevate asutuste võetavad järelmeetmed

Lao pädevad asutused, kes ei ole saanud 15 päeva jooksul alates transiidi loa andmisest laos kinnitust loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste saabumise kohta ühte artiklis 24 osutatud sihtkohta,

a)

kontrollivad koos lõppsihtkohtade pädevate asutustega, kas saadetis on või ei ole saabunud;

b)

teavitavad tolli saadetiste puudumisest;

c)

asuvad uurima, kus kaubad tegelikult asuvad, tehes koostööd tolli ja muude ametiasutustega vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 75 lõikele 1.

Artikkel 31

Järelevalve kaupade tarnimise üle liidu territooriumilt lahkuvale laevale

1.   Liitu sisenemise piiripunkti või lao pädevad asutused teavitavad ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu sihtkoha sadama pädevat asutust artiklis 19 ja artikli 23 lõikes 1 osutatud kaubasaadetiste lähetamisest ja nende sihtkohast.

2.   Ettevõtja võib artiklis 19 ja artikli 23 lõikes 1 osutatud kaubasaadetised maha laadida sihtkoha sadamas enne saadetiste tarnimist liidu territooriumilt lahkuvale laevale, kui toimingut lubab teha ja jälgib toll ning täidetud on lõikes 1 osutatud teates viidatud tarnetingimused.

3.   Kui lõikes 1 osutatud kaubasaadetised on laeva pardale tarnitud, esitavad sihtkoha sadama pädev asutus või laevakapteni esindaja tarnekinnituse liitu sisenemise piiripunkti või lao pädevatele asutustele, kas

a)

andes lisaallkirja artikli 29 punktis c osutatud ametlikule sertifikaadile või

b)

kasutades elektroonilisi vahendeid, sealhulgas ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi või olemasolevate riiklike süsteemide kaudu.

4.   Lõikes 3 osutatud esindaja või liidu territooriumilt lahkuvale laevale saadetise tarnimise eest vastutav ettevõtja saadab 15 päeva jooksul lõike 3 punktis a osutatud lisaallkirjaga ametliku sertifikaadi tagasi liitu sisenemise piiripunkti või lao pädevatele asutustele.

5.   Sihtkoha sadama pädev asutus, liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused või lao pädev asutus veenduvad, et lõikes 3 osutatud tarnekinnitus on ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis registreeritud või et lõike 3 punktis a osutatud lisaallkirjaga dokumendid on tagastatud liitu sisenemise piiripunkti või lao pädevatele asutustele.

3. jagu

Ametlik kontroll kaupade liidu territooriumilt väljaviimise piiripunktis

Artikkel 32

Ettevõtja kohustus esitada liidu territooriumilt väljaviidavad kaubad ametlikuks kontrolliks

1.   Ettevõtja esitab liidu territooriumilt väljaviidavad ja kolmandasse riiki transporditavad loomsed saadused, loomse paljundusmaterjali, loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, heina ja põhu ning liittooted ametlikuks kontrolliks ühtses sisseveodokumendis viidatud liitu sisenemise piiripunkti pädevatele asutustele viimaste määratud asukohas.

2.   Ettevõtja esitab liidu territooriumilt kolmandas riigis asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi viidavad lõikes 1 osutatud kaubad ametlikuks kontrolliks rakendusmääruse (EL) 2019/2128 lisas sätestatud näidisega kooskõlas olevas ametlikus sertifikaadis viidatud piiripunkti pädevatele asutustele.

Artikkel 33

Ametlik kontroll kaupade liidu territooriumilt väljaviimise piiripunktis

1.   Selle piiripunkti pädevad asutused, mille kaudu loomne paljundusmaterjal, loomsed kõrvalsaadused, hein ja põhk ning liittooted liidu territooriumilt välja viiakse, teevad identsuskontrolli eesmärgiga veenduda, et kontrolliks esitatud saadetis vastab sellega kaasa pandud ühtses sisseveodokumendis või artikli 29 punktis c osutatud ametlikus sertifikaadis nimetatud saadetisele. Eelkõige veenduvad nad, et sõidukitele või konteineritele kooskõlas artikli 19 punktiga d, artikli 28 punktiga d või artikli 29 punktiga e kinnitatud plommid on endiselt puutumatud;

2.   Lõikes 1 osutatud kaupade liidu territooriumilt väljaviimise piiripunkti pädevad asutused registreerivad ametliku kontrolli tulemuse ühtse sisseveodokumendi III osas või rakendusmääruse (EL) 2019/2128 lisas sätestatud näidisega kooskõlas oleva ametliku sertifikaadi III osas. Lõikes 1 osutatud kontrolli eest vastutava piiripunkti pädevad asutused registreerivad selle ametliku kontrolli tulemuse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis.

4. jagu

Transiidil olevate saadetiste suhtes kehtivad erandid

Artikkel 34

Teatavate loomade ja kaupade transiitvedu

1.   Erandina artiklitest 18 ja 19 võivad liitu sisenemise piiripunktide pädevad asutused lubada järgmiste saadetiste transiitvedu läbi liidu, kui on täidetud lõikes 2 sätestatud tingimused:

a)

Venemaa Kaliningradi piirkonnast pärit ja väljaspool liitu asuvasse sihtkohta teel olevate aretuseks ja tootmiseks ettenähtud veiste saadetiste maanteetransiit läbi Leedu, kusjuures saadetised sisenevad Leetu ja väljuvad sealt määratud piiripunktide kaudu;

b)

Venemaalt pärit ja Venemaale otse või muu kolmanda riigi kaudu teel olevate vesiviljelusloomade saadetiste maantee- või raudteetransiit läbi liidu Läti, Leedu ja Poola piiripunktide kaudu;

c)

Venemaalt pärit ja Venemaale otse või muu kolmanda riigi kaudu teel olevate loomsete saaduste, liittoodete, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste paljundusmaterjali ning määratletud patogeenivabade munade saadetiste maantee- või raudteetransiit läbi liidu Läti, Leedu ja Poola piiripunktide kaudu;

d)

Valgevenest pärit ja Venemaa Kaliningradi piirkonda teel olevate munade, munatoodete ja kodulinnuliha saadetiste maantee- või raudteetransiit;

e)

Bosniast ja Hertsegoviinast pärit vesiviljelusloomade, loomsete saaduste, liittoodete, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste paljundusmaterjali ning määratletud patogeenivabade munade saadetiste maanteetransiit läbi Horvaatia, kus saadetised sisenevad Nova Sela maanteepiiripunktist ja väljuvad Ploče sadama piiripunktist.

2.   Lõikes 1 osutatud luba antakse siis, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused

i)

teevad artikliga 18 ette nähtud loomasaadetiste dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli;

ii)

teevad artikliga 19 ette nähtud loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetiste dokumentide ja identsuskontrolli;

iii)

löövad pitseri „ONLY FOR TRANSIT VIA THE EU“ (ainult transiidiks läbi ELi) sertifikaatidele, mis on kaasas kolmandas riigis asuvasse sihtkohta määratud saadetistega;

iv)

säilitavad alapunktis iii osutatud sertifikaatide koopiad või samaväärsed elektroonilised sertifikaadid liitu sisenemise piiripunktis;

v)

plommivad saadetisi transportivad sõidukid või konteinerid;

b)

saadetise eest vastutav ettevõtja tagab, et saadetised transporditakse tollijärelevalve all otse ilma vahepealse mahalaadimiseta piiripunkti, kust saadetised tuleb liidu territooriumilt välja viia;

c)

kauba liidu territooriumilt väljaviimise piiripunkti pädevad asutused

i)

teevad identsuskontrolli, kinnitamaks et kaasasoleva ühtse sisseveosisseveodokumendiga hõlmatud saadetis lahkub tegelikult liidu territooriumilt. Eelkõige veenduvad nad, et sõidukitele või konteineritele kinnitatud plommid on endiselt puutumatud;

ii)

registreerivad ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis alapunktis i osutatud ametliku kontrolli tulemuse;

d)

liikmesriikide pädevad asutused teevad riskipõhise kontrolli eesmärgiga tagada, et liidu territooriumilt lahkuvate saadetiste arv ja loomade ja kaupade kogus vastab liidu territooriumile sisenenud saadetiste arvule ning loomade ja kaupade kogusele.

Artikkel 35

Kaupade transiitvedu liidu territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi

1.   Saadetise eest vastutav ettevõtja esitab liidu territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi saadetavad loomsed saadused, loomse paljundusmaterjali, loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, heina ja põhu ning liittooted ametlikuks kontrolliks NATO või USA sõjaväebaasis, mis on märgitud ühtses sisseveodokumendis või rakendusmääruse (EL) 2019/2128 lisas sätestatud näidisega kooskõlas olevas ja kaupadega kaasas olevas ametlikus sertifikaadis.

2.   Sihtkohaks olevas NATO või USA sõjaväebaasis tehtava kontrolli eest vastutav pädev asutus teeb identsuskontrolli eesmärgiga kinnitada, et saadetis vastab ühtse sisseveodokumendiga või rakendusmääruse (EL) 2019/2128 lisas sätestatud näidisega kooskõlas oleva ametliku sertifikaadiga hõlmatud saadetisele. Eelkõige veendub ta, et sõidukitele või konteineritele kooskõlas artikli 19 punktiga d ja artikli 29 punktiga e kinnitatud plommid on endiselt puutumatud; NATO või USA sõjaväebaasis tehtava kontrolli eest vastutav pädev asutus registreerib selle kontrolli tulemuse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis.

Artikkel 36

Selliste kaupade transiitvedu, mille vastuvõtmisest kolmas riik on keeldunud pärast nende transiitvedu läbi liidu

1.   Liitu sisenemise maantee- või raudteepiiripunkti pädevad asutused võivad lubada loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete edasist transiitvedu läbi liidu territooriumi, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

kolmas riik keelas kaubasaadetise sisseveo kohe pärast selle transiitvedu läbi liidu või artikli 19 punktis d, artikli 28 lõikes d või artikli 29 punktis e osutatud pädevate asutuste poolt sõidukile või konteinerile paigaldatud plommid on endiselt puutumatud;

b)

saadetis vastab artikli 19 punktides a, b ja c sätestatud normidele.

2.   Liitu sisenemise maantee- või raudteepiiripunkti pädevad asutused plommivad saadetise uuesti pärast artikli 19 punktides b ja c osutatud kontrolli.

3.   Ettevõtja transpordib saadetise otse ühte järgmistest sihtkohtadest:

a)

piiripunkt, mis andis loa transiitveoks läbi liidu, või

b)

ladu, kus saadetist ladustati enne kolmanda riigi keeldumist.

V peatükk

Loomade ja kaupade transiitvedu liidu territooriumi ühest osast teise läbi kolmanda riigi territooriumi

Artikkel 37

Loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete transiitvedu

1.   Liikmesriikide pädevad asutused tagavad, et liidu territooriumi ühest osast teise läbi kolmanda riigi territooriumi viidavate loomade, loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetised transporditakse tollijärelevalve all.

2.   Ettevõtjad, kes vastutavad lõikes 1 osutatud saadetiste eest, mis on läbinud kolmanda riigi territooriumi, peavad saadetised juhul, kui need uuesti liidu territooriumile tuuakse, esitama

a)

lõikes 1 osutatud looma- ja kaubakategooriate jaoks määratud piiripunkti pädevatele asutustele või

b)

punktis a osutatud pädevate asutuste viidatud asukohas, mis asub piiripunkti vahetus läheduses.

3.   Uuesti liitu sisenemise piiripunkti pädevad asutused teevad järgmist:

a)

kontrollivad dokumente, et veenduda saadetise moodustavate loomade ja kaupade päritolus;

b)

kontrollivad nende kolmandate riikide loomatervise olukorda, mille kaudu saadetiste transiitvedu toimus, ja asjakohaseid saadetistega kaasas olevaid ametlikke sertifikaate ja dokumente, kui seda on nõutud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides d ja e osutatud normide kohaselt;

c)

teevad identsuskontrolli eesmärgiga veenduda, et sõidukitele või konteineritele pandud plommid on endiselt puutumatud, kui seda on nõutud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides d ja e osutatud normide kohaselt.

4.   Kui kahtlustatakse, et määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme ei ole järgitud, teevad liitu uuesti sisenemise piiripunkti pädevad asutused lisaks lõikega 3 ette nähtud kontrollile identsus- ja füüsilise kontrolli.

5.   Ettevõtja esitab liidu territooriumi ühest osast teise läbi kolmanda riigi territooriumi veetavad loomasaadetised ametlikuks kontrolliks liidust väljumise punktis.

6.   Liidust väljumise punkti pädev asutus teeb järgmist:

a)

teeb kontrolli, kui seda on nõutud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktides d ja e osutatud normides;

b)

lööb saadetisega kaasas olevale ametlikule sertifikaadile pitseri lausega „ONLY FOR TRANSIT BETWEEN DIFFERENT PARTS OF THE EUROPEAN UNION VIA [third country name]“ (ainult transiidiks Euroopa Liidu eri osade vahel läbi [kolmanda riigi nimi]).

Artikkel 38

Neumi koridor

1.   Kui loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete, heina ja põhu ning liittoodete saadetised pärinevad Horvaatia territooriumilt ning transporditakse transiitveosena Neumi koridori kaudu läbi Bosnia ja Hertsegoviina territooriumi ja enne kui need saadetised viiakse Kleki või Zaton Doli sisenemispunkti kaudu Horvaatia territooriumilt välja, teevad Horvaatia pädevad asutused järgmist:

a)

plommivad sõidukid või konteinerid enne saadetise transiiti läbi Neumi koridori;

b)

registreerivad saadetisi transportivate sõidukite lahkumise kuupäeva ja kellaaja.

2.   Kui lõikes 1 osutatud saadetised sisenevad Kleki või Zaton Doli sisenemispunktis uuesti Horvaatia territooriumile, teevad Horvaatia pädevad asutused järgmist:

a)

veenduvad, et sõidukitele või konteineritele kinnitatud plommid on endiselt puutumatud;

b)

registreerivad saadetisi transportivate sõidukite saabumise kuupäeva ja kellaaja.

3.   Horvaatia pädevad asutused võtavad asjakohased meetmed kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 65, kui

a)

lõikes 1 osutatud plomm on rikutud Neumi koridori läbiva transiitveo käigus või

b)

transiitveo aeg ületab Kleki ja Zaton Doli sisenemispunktide vahel liikumiseks vajalikku aega.

VI peatükk

Lõppsätted

Artikkel 39

Kehtetuks tunnistamised

Otsused 2000/208/EÜ ja 2000/571/EÜ ning rakendusotsus 2011/215/EL tunnistatakse kehtetuks alates 14. detsembrist 2019.

Artikkel 40

Otsuse 2007/777/EÜ muudatused

Otsust 2007/777/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

2)

artiklit 6a muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 41

Määruse (EÜ) nr 798/2008 muudatused

Määruse (EÜ) nr 798/2008 artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

2)

lõikest 2 jäetakse välja punktid b, c ja d;

3)

lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

Artikkel 42

Määruse (EÜ) nr 1251/2008 muudatused

Määruse (EÜ) nr 1251/2008 artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

2)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 43

Määruse (EÜ) nr 119/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 119/2009 artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

2)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 44

Määruse (EL) nr 206/2010 muudatused

Määrust (EL) nr 206/2010 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 12a muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punktid d ja e jäetakse välja;

b)

lõige 2 jäetakse välja;

c)

lõige 4 jäetakse välja;

2)

artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

3)

artiklit 17a muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 45

Määruse (EL) nr 605/2010 muudatused

Määrust (EL) nr 605/2010 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

2)

artikli 7a lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 46

Määruse (EL) nr 142/2011 muudatused

Määrust (EL) nr 142/2011 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 29 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

2)

artiklit 29a muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 47

Määruse (EL) nr 28/2012 muudatused

Määrust (EL) nr 28/2012 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

2)

artiklit 5a muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

b)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 48

Rakendusmääruse (EL) 2016/759 muudatused

Rakendusmääruse (EL) 2016/759 artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikest 1 jäetakse välja punktid b, c ja d;

2)

lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Artikkel 49

Jõustumine ja kohaldamiskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1).

(6)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

(7)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

(9)  Komisjoni 24. veebruari 2000. aasta otsus 2000/208/EÜ, milles kehtestatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad loomset päritolu toodete autotransiiti ühenduse territooriumi kaudu ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki (EÜT L 64, 11.3.2000, lk 20).

(10)  Komisjoni 8. septembri 2000. aasta otsus 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.9.2000, lk 14).

(11)  Komisjoni 4. aprilli 2011. aasta rakendusotsus 2011/215/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses liitu importimiseks või kolmandatesse riikidesse saatmiseks ettenähtud tootepartiide ümberlaadimisega sisenemiskoha piiripunktis (ELT L 90, 6.4.2011, lk 50).

(12)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(13)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(14)  Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse vektorliikide loetelu (ELT L 337, 16.12.2008, lk 41).

(15)  Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12).

(16)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(17)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete Euroopa Liitu toomisel (ELT L 175, 10.7.2010, lk 1).

(18)  Komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 28/2012, millega kehtestatakse sertifitseerimisnõuded teatavate liittoodete importimiseks liitu ja transiidiks läbi liidu ning muudetakse otsust 2007/275/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1162/2009 (ELT L 12, 14.1.2012, lk 1).

(19)  Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13).

(20)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(21)  Komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2122, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 45).

(22)  http://www.edqm.eu (uusim versioon).

(23)  Komisjoni 12. juuni 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1014, millega kehtestatakse piiripunktide, sealhulgas kontrollikeskuste miinimumnõudeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning piiripunktide ja kontrollipunktide loetlemise vorm, kategooriad ja lühendid (ELT L 165, 21.6.2019, lk 10).

(24)  Komisjoni 12. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2128, millega kehtestatakse ametliku sertifikaadi näidis ja ametliku sertifikaadi väljaandmise eeskirjad selliste kaupade jaoks, mis tarnitakse liidust lahkuvatele laevadele ning mis on mõeldud laevade varustamiseks või laevapere ja reisijate tarbeks, või mis tarnitakse NATO või USA sõjaväebaasi (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 114).

(25)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).


Top