EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0278

Nõukogu otsus, 16. märts 2000, WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu heakskiitmise kohta Euroopa Ühenduse nimel

OJ L 89, 11.4.2000, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 208 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/278/oj

32000D0278Euroopa Liidu Teataja L 089 , 11/04/2000 Lk 0006 - 0007


Nõukogu otsus,

16. märts 2000,

WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu heakskiitmise kohta Euroopa Ühenduse nimel [1]

(2000/278/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 55 ja 95 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [2],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) egiidi all 20. detsembril 1996 Genfis vastuvõetud WIPO autoriõiguse leping ning WIPO esituste ja fonogrammide leping aitavad tagada teoste ja muu materjali tasakaalustatud kaitse, võimaldades samal ajal üldsusele juurdepääsu teabevõrkude kaudu kättesaadavale materjalile.

(2) Ühenduse pädevus sõlmida rahvusvahelisi kokkuleppeid või lepinguid või nendega ühineda ei tulene üksnes talle asutamislepinguga antud konkreetsetest volitustest, vaid võib tuleneda ka muudest sätetest ja aktidest, mis ühenduse institutsioonid asutamislepingu kohaselt on vastu võtnud.

(3) WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu sisu kuulub suurelt jaolt ühenduse olemasolevate sellealaste direktiivide reguleerimisalasse.

(4) Sellest järelduvalt on WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu heakskiitmine nii ühenduse kui liikmesriikide pädevuses.

(5) Seega tuleks WIPO autoriõiguse leping ning WIPO esituste ja fonogrammide leping ühenduse nimel heaks kiita küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusse.

(6) Ühendus on lõplikult sõlmitavatele WIPO autoriõiguse lepingule ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingule juba alla kirjutanud.

(7) Ühenduse kinnitamisdokumendi hoiuleandmine peaks toimuma võimalikult ühel ajal liikmesriikide ratifitseerimisdokumentide hoiuleandmisega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1. WIPO autoriõiguse leping kiidetakse ühenduse nimel heaks küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusse.

2. WIPO esituste ja fonogrammide leping kiidetakse ühenduse nimel heaks küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusse.

3. Lepingute tekstid lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on volitatud andma kinnitusdokumendid Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori kätte hoiule päevaks, mil liikmesriikidel tuleb jõustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud meetmed, mis on vajalikud ühenduse olemasolevate õigusaktide kohandamiseks WIPO autoriõiguse lepingust ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingust tulenevate kohustustega.

Artikkel 3

1. Komisjon on volitatud esindama ühendust WIPO autoriõiguse lepingus ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingus viidatud koosolekutel.

2. Ühendus peab WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu koosolekutel ühenduse nimel läbirääkimisi kõigis ühenduse pädevusse kuuluvates küsimustes kooskõlas kohaldatavate EÜ asutamislepingu eeskirjadega, eriti selle artikliga 300.

3. Ühenduse seisukoha kõnealustel koosolekutel valmistab ette nõukogu asjakohane töörühm.

Brüssel, 16. märts 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Seixas da Costa

[1] Kaks käesoleva otsusega seonduvad avaldust on ära toodud EÜT C 103, 11.4.2000, lk 1.

[2] EÜT C 165, 30.5.1998, lk 8.

[3] 16. veebruaril 2000 antud nõusolek (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

--------------------------------------------------

Top