Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0555-20180303

Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2008, 27. juuni 2008 , milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/555/2018-03-03

02008R0555 — ET — 03.03.2018 — 013.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 555/2008,

27. juuni 2008,

milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega

(ELT L 170 30.6.2008, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 42/2009, 20. jaanuar 2009,

  L 16

6

21.1.2009

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 702/2009, 3. august 2009,

  L 202

5

4.8.2009

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 772/2010, 1. september 2010,

  L 232

1

2.9.2010

 M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 314/2012, 12. aprill 2012,

  L 103

21

13.4.2012

 M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 568/2012, 28. juuni 2012,

  L 169

13

29.6.2012

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 202/2013, 8. märts 2013,

  L 67

10

9.3.2013

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 600/2013, 24. juuni 2013,

  L 172

13

25.6.2013

 M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 752/2013, 31. juuli 2013,

  L 210

17

6.8.2013

 M10

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 994/2013, 16. oktoober 2013,

  L 276

1

17.10.2013

 M11

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 168/2014, 21. veebruar 2014,

  L 54

14

22.2.2014

 M12

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 612/2014, 11. märts 2014,

  L 168

62

7.6.2014

 M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 614/2014, 6. juuni 2014,

  L 168

73

7.6.2014

►M14

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1991, 5. november 2015,

  L 290

9

6.11.2015

 M15

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/38, 14. jaanuar 2016,

  L 11

1

16.1.2016

►M16

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1149, 15. aprill 2016,

  L 190

1

15.7.2016

►M17

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/273, 11. detsember 2017,

  L 58

1

28.2.2018


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 139, 5.6.2010, lk  3 (555/2008)

 C2

Parandus, ELT L 111, 30.4.2011, lk  48 (555/2008)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 555/2008,

27. juuni 2008,

milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidegaI

JAOTIS

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

▼M17 —————

▼BII

JAOTIS

TOETUSPROGRAMMIDI

PEATÜKK

Toetusprogrammide esitamise kord

▼M16 —————

▼BII

PEATÜKK

Abikõlblikud meetmed

▼M16 —————

▼B7.

osa

Kõrvalsaaduste kõrvaldamine

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BIII

JAOTIS

KOLMANDATE RIIKIDEGA KAUPLEMINEI

PEATÜKK

Viinamarjamahla ja -virde hind piiril

▼M17 —————▼BIV

JAOTIS

TOOTMISVÕIMSUSI

PEATÜKK

Ebaseaduslikud istandused

Artikkel 55

Karistused väljajuurimiskohustuse täitmata jätmise eest

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 85 lõikes 3 ja artikli 86 lõike 4 teises lõigus nimetatud karistused peavad olema asjaomaste sätete rikkumise seisukohalt piisavad.

Ilma et see piiraks liikmesriikide poolt vajaduse korral määratud varasemaid karistusi, rakendavad liikmesriigid määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 85 lõikes 3 ja artikli 86 lõike 4 teises lõigus osutatud karistusi järgmiste põhimõtete alusel:

a) rahaline põhikaristus peab olema vähemalt 12 000 eurot hektari kohta,

b) liikmesriigid võivad rahalist karistust suurendada, võttes arvesse asjaomases viinamarjaistanduses toodetud veini kaubanduslikku väärtust.

2.  Liikmesriigid määravad määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 85 lõikes 3 osutatud rahalise karistuse:

a) käesoleva määruse jõustumise ajal olemas olnud ebaseaduslike istanduste eest esimest korda 1. jaanuaril 2009;

b) pärast käesoleva määruse jõustumist rajatud ebaseaduslike istanduste eest esimest korda alates kõnealuste istanduste rajamisest.

Rahaline karistus määratakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel uuesti iga 12 kuu möödumisel alates nimetatud kuupäevadest kuni väljajuurimiskohustuse täitmiseni.

3.  Liikmesriigid määravad määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 86 lõike 4 teises lõigus osutatud rahalise karistuse väljajuurimiskohustuse täitmata jätmise eest käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kriteeriume arvesse võttes esimest korda 1. juulil 2010. aastal ja pärast seda iga 12 kuu järel kuni kohustus on täidetud.

4.  Käesoleva artikli tähenduses rahalise karistusena tasutud summad jäävad asjaomasele liikmesriigile.

Artikkel 56

Karistused ringlusse lubamise keelu rikkumise eest

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 87 lõikes 2 osutatud karistused peavad olema asjaomaste sätete rikkumise seisukohalt piisavad.

2.  Lõikes 1 osutatud karistus määratakse, kui asjaomane tootja, kelle valduses on rohkem kui 0,1 hektari suurune viinapuude kasvuala, ja kes asjakohaselt:

a) ei esita artikli 57 lõike 1 teises lõigus sätestatud tähtajaks destilleerimislepingut või kõnealune leping ei hõlma kogu asjaomast toodangut, mis on deklareeritud saagi- või tootedeklaratsioonis või;

b) ei teata pädevale asutusele kavandatud rohelisest korjest artikli 57 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud tähtajaks või ei tee rohelist korjet nõuetekohaselt.

3.  Liikmesriigid määravad lõikes 1 osutatud rahalise karistuse:

a) destilleerimislepingu esitamata jätmisel üks kuu pärast artikli 57 lõike 1 teises lõigus sätestatud tähtaja möödumist,

b) rohelise korje nõuete täitmata jätmisel asjaomase kalendriaasta 1. septembriks.

4.  Käesoleva artikli tähenduses rahalise karistusena tasutud summad jäävad asjaomasele liikmesriigile.

Artikkel 57

Ringlusesse mittelubamine või destilleerimine

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 87 lõike 1 kohaldamisel võib viinamarju või viinamarjadest valmistatud tooteid kasutada ainult järgmiseks otstarbeks:

a) täielikult tootja kulul destilleerimiseks;

b) roheliseks korjeks määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 12 lõike 1 tähenduses asjaomase tootja kulul;

c) oma majapidamise tarbeks; seda võimalust saab kasutada ainult siis, kui tootja viinapuude kasvuala ei ole suurem kui 0,1 hektarit.

Esimese lõigu punktiga a ettenähtud destilleerimise korral:

 esitavad tootjad määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 87 lõikes 1 nõutava destilleerimislepingu selle veiniaasta lõpuks, mil kõnealused tooted toodeti;

 tuleb destilleerida tooted, mis on toodetud enne viinamarjaistanduse määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 86 lõike 1 kohast seadustamist.

Esimese lõigu punktiga b ettenähtud rohelise korje korral teatavad tootjad oma kavatsusest pädevale asutusele ette enne liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 12 lõike 1 punktiga b sätestatud tähtaega. Liikmesriigid kontrollivad rohelist korjet vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõike 1 punktile d.

2.  Ilma et see piiraks lõiget 1, võivad liikmesriigid kontrolli hõlbustamiseks näha ette, et tootjad on kohustatud teavitama liikmesriigi pädevat asutust enne liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 12 lõike 1 punktiga b sätestatud tähtaega sellest, millise käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu punktides a–c nimetatud võimaluse nad valivad.

Samuti võivad liikmesriigid piirata tootjate valikuid ainult ühe või kahe lõike 1 esimese lõigu punktides a–c nimetatud võimalusega.

3.  Kui asjaomasel tootjal on viinamarjaistandus, mille tooteid võib turustada, tagavad pädevad asutused, et kõnealustest teistest viinamarjaistandustest pärit turustatavatele toodetele ei lisata ebaseaduslikust istandusest pärit tooteid.

▼M14

Artikkel 58

Teavitamine

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile iga aasta 1. märtsiks alad, mille eest on tasutud rahaline karistus, ja tegelikult määratud rahaliste karistuste summad XIII lisa tabelis 1 sätestatud kujul. Samuti teatavad nad komisjonile õigusaktidest, millega nähakse ette kõnealused karistused.

Kõnealune kohustus ei kehti enam nende liikmesriikide suhtes, kus ei ole enam istutusõiguseta rajatud istandusi, mida oleks vaja välja juurida.

2.  Kui käesoleva määruse XIII lisa asjaomases tabelis ei ole märgitud teisiti, käsitlevad määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 85c lõikes 3 ning artikli 188a lõigetes 1 ja 2 osutatud teatised eelmist veiniaastat.

Hilisem iga-aastane teave esitatakse käesoleva määruse XIII lisa tabelites 3 ja 7 sätestatud kujul.

3.  Liikmesriigid võivad valida, kas esitada lõigetes 1 ja 2 osutatud teatistes piirkondi käsitlevad üksikasjad või mitte.

▼B

Artikkel 59

Liikmesriikidele eraldatud vahendite vähendamised

Kui liikmesriik jätab mõne määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 85 lõikes 4, artikli 86 lõikes 5 ja artikli 87 lõikes 3 osutatud teavet sisaldava ja nõuetekohaselt täidetud tabeli, v.a artiklis 58 osutatud tabel 2, nõutavaks tähtajaks käesoleva määruse XIII lisas sätestatud kujul esitamata, võib vähendada neile määruse (EÜ) nr 479/2008 artiklis 7 loetletud toetusmeetmete rakendamiseks eraldatud vahendeid, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 89 punktiga a. Komisjoni võib otsustada, et liikmesriigi toetusmeetmeteks eraldatud vahendite kogusummat vähendatakse, võttes arvesse rikkumise ulatust, iga viivitatud kuu eest kuni 1 % võrra alates veiniaastast, mis järgneb veiniaastale, mil teatis tuli esitada.II

PEATÜKK

Istutusõigus üleminekuajal

▼M16 —————

▼M14

Artikkel 61

Liikmesriikide teavitamiskohustus seoses uusistutusõigusega

Liikmesriigid esitavad komisjonile 1. märtsiks 2016 järgmise teabe ajavahemiku kohta 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015:

a) ala üldpindala, mille jaoks on antud artikli 60 lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt uusistutusõigusi; ning

b) ala üldpindala, mille jaoks on kumulatiivselt antud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 85h kohaselt uusistutusõigusi; kui liikmesriik kasutab käesoleva määruse artikli 60 lõikes 6 sätestatud erandit, edastab ta selle asemel hinnangu kogu asjaomase piirkonna kohta, võttes aluseks tehtud seire tulemused.

Kõnealune teatis esitatakse käesoleva määruse XIII lisa tabelis 8 sätestatud kujul.

Liikmesriigid võivad valida, kas esitada teatises piirkondi käsitlevad üksikasjad või mitte.

▼M16 —————

▼B

Artikkel 65

Istutusõiguste varu

▼M16 —————

▼M14

5.  Liikmesriigid esitavad 1. märtsiks 2016 komisjonile XIII lisa tabelis 9 sätestatud kujul järgmise teabe ajavahemiku kohta 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015:

a) varudesse eraldatud istutusõigused;

b) varudest tasu eest või tasuta antud istutusõigused.

▼M16 —————

▼M6 —————

▼BIV

PEATÜKK

Viinapuude kasvuala ülevaade ja mõõtmine

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BV

JAOTIS

VEINISEKTORI KONTROLLIMINEI

PEATÜKK

Kontrolli põhimõtted

▼M16 —————

▼M17 —————▼BVI

JAOTIS

ÜLD-, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

▼M16 —————

▼M17 —————

▼B

Artikkel 103

Tühistamine ja viited

1.  Määrused (EÜ) nr 1227/2000, (EÜ) nr 1623/2000, (EÜ) nr 2729/2000 ja (EÜ) nr 883/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Siiski

a) kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1277/2000 ja (EÜ) nr 1623/2000 asjaomaseid sätteid jätkuvalt niivõrd, kuivõrd määruse (EÜ) nr 1493/1999 kohaselt abikõlblike meetmete rakendamist on alustatud enne 1. augustit 2008;

▼M1

b) kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1227/2000 lisa tabelit 9 jätkuvalt, kui veinide märgistamist ja esitlemist käsitlevas rakendusmääruses, mis võetakse vastu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 63 alusel, ei sätestata teisiti;

▼B

c) kehtib määruse (EÜ) nr 1623/2000 I lisa kuni 31. juulini 2012.

2.  Viiteid lõikes 1 kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt XXII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 104

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

Artiklit 2 ja IV jaotise III peatükki kohaldatakse alates 30. juunist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M16 —————

▼M17 —————

▼M6 —————

▼M17 —————

▼B
XXII LISA

Vastavustabelid (osutatud artikli 103 lõikes)1.  Määrus (EÜ) nr 1227/2000

Määrus (EÜ) nr 1227/2000

Käesolev määrus

Artikkel 3

Artiklid 60 ja 61

Artikli 4 lõige 1

Artikkel 62

Artikli 4 lõiked 2–7

Artikkel 63

Artikli 4 lõige 8

Artikkel 64

Artikli 5 lõige 1

Artikli 65 lõige 1

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 64

Artikli 5 lõige 4

Artikli 65 lõige 2

Artikli 5 lõige 5

Artikli 65 lõige 3

Artikli 5 lõige 6

Artikli 65 lõige 4

Artikli 8 lõige 1

Artikli 70 lõige 12.  Määrus (EÜ) nr 1623/2000

Määrus (EÜ) nr 1623/2000

Käesolev määrus

Artikkel 12

Artikkel 32

Artikkel 13

Artikkel 33

Artikli 14a lõige 1

Artikkel 34

Artikli 46 lõige 2

Artikli 21 lõige 3

Artikli 50 lõige 2

Artikkel 223.  Määrus (EÜ) nr 2729/2000

Määrus (EÜ) nr 2729/2000

Käesolev määrus

Artikli 2 lõige 3

Artikli 76 punkt d

Artikli 2 lõige 4

Artikli 76 punkt e

Artikli 3 lõige 1

Artikli 82 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 82 lõige 2

Artikkel 4

Artikkel 83

Artikkel 5

Artikkel 81

Artikkel 7

Artikkel 84

Artikkel 8

Artikkel 85

Artikkel 9

Artikkel 86

Artikkel 10

Artikkel 87

Artikkel 11

Artikkel 88

Artikkel 12

Artikkel 89

Artikkel 13

Artikkel 90

Artikkel 14

Artikkel 91

Artikkel 15

Artikkel 92

Artikkel 16

Artikkel 93

Artikkel 17

Artikkel 94

Artikkel 19

Artikkel 954.  Määrus (EÜ) nr 883/2001

Määrus (EÜ) nr 883/2001

Käesolev määrus

Artikli 14 lõige 1

Artikli 39 lõige 1

Artikkel 20

Artikkel 40

Artikkel 21

Artikkel 41

Artikkel 22

Artikkel 42

Artikkel 24

Artikkel 43

Artikkel 25

Artikkel 44

Artikkel 26

Artikkel 45

Artikli 27 lõige 1

Artikkel 46

Artikkel 28

Artikkel 47

Artikkel 29

Artikkel 48

Artikkel 30

Artikkel 49

Artikli 31 lõige 2

Artikkel 51

Artikkel 32

Artikkel 50

Artikkel 34a

Artikkel 52

Top