Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0606-20180303

Komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2009, 10. juuli 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/2018-03-03

02009R0606 — ET — 03.03.2018 — 011.002


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 606/2009,

10. juuli 2009,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega

(ELT L 193 24.7.2009, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1166/2009, 30. november 2009,

  L 314

27

1.12.2009

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 53/2011, 21. jaanuar 2011,

  L 19

1

22.1.2011

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 315/2012, 12. aprill 2012,

  L 103

38

13.4.2012

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 144/2013, 19. veebruar 2013,

  L 47

56

20.2.2013

►M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 565/2013, 18. juuni 2013,

  L 167

26

19.6.2013

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1251/2013, 3. detsember 2013,

  L 323

28

4.12.2013

 M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 347/2014, 4. aprill 2014,

  L 102

9

5.4.2014

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/596, 15. aprill 2015,

  L 99

21

16.4.2015

►M9

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1576, 6. juuli 2015,

  L 246

1

23.9.2015

►M10

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/765, 11. märts 2016,

  L 127

1

18.5.2016

►M11

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1961, 2. august 2017,

  L 279

25

28.10.2017

►M12

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/273, 11. detsember 2017,

  L 58

1

28.2.2018

►M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1146, 7. juuni 2018,

  L 208

9

17.8.2018
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 606/2009,

10. juuli 2009,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutegaArtikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 III jaotise I ja II peatüki rakenduseeskirjad.

Artikkel 2

Viinamarjakasvatusalad, kus valmistatud veini üldalkoholisisaldus võib ulatuda 20 mahuprotsendini

Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 1 teise lõigu alapunkti c esimese taande kohasteks viinamarjakasvatusaladeks on kõnealuse määruse IX lisas osutatud viinamarjakasvatusvööndid C I, C II ja C III ning viinamarjakasvatusvööndi B need alad, kus on lubatud toota järgmiste geograafiliste tähistega kaitstud valget veini: „Vin de pays de Franche-Comté” ja „Vin de pays du Val de Loire”.

Artikkel 3

Lubatavad veinivalmistustavad ja piirangud

1.  Veinivalmistustavad, mille kasutus on lubatud määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 29 lõikes 1 osutatud saaduste valmistamisel ja säilitamisel, ning sinna juurde kuuluvad piirangud sätestatakse käesoleva määruse I lisas.

2.  I lisa A osas käsitletakse lubatud veinivalmistustavasid ja nende kasutusega seonduvaid tingimusi ja piiranguid.

3.  I lisa B osas käsitletakse veini vääveldioksiidisisalduse piirmäärasid.

4.  I lisa C osas käsitletakse veini lenduvate hapete sisalduse piirmäärasid.

5.  I lisa D osas käsitletakse magustamisviisidega seotud tingimusi.

Artikkel 4

Uute veinivalmistustavade katseline rakendamine

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 29 lõikes 2 osutatud katselisel eesmärgil võib iga liikmesriik kõige rohkem kolmeks aastaks lubada teatavate määruses (EÜ) nr 479/2008 ja käesolevas määruses sätestamata veinivalmistustavade ja töötluse katselist rakendamist tingimusel, et:

a) asjaomased tavad ja töötlused vastavad määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 27 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja artikli 30 punktides b–e osutatud kriteeriumitele;

b) selliste tavade ja töötluste puhul kasutatavad kogused ei ületa ühe katse puhul 50 000 hektoliitrit aastas;

c) asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike katse alguses iga loa andmise tingimustest;

d) asjaomane toiming märgitakse määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 112 lõikes 1 osutatud saatedokumendis ja artikli 112 lõikes 2 osutatud registris.

Katse on toiming või toimingud, mis viiakse läbi täpselt määratletud uurimusprojekti raames ja ühe mõõtmisprotokolliga.

2.  Tooteid, mis on saadud selliste tavade ja töötluste katselisel rakendamisel, võib turule lasta muus kui loa andnud liikmesriigis, kui katselist rakendust lubanud liikmesriik teavitab selle liikmesriigi pädevaid asutusi loa tingimustest ja asjaomastest kogustest.

3.  Asjaomane liikmesriik edastab kolm kuud pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppu komisjonile lubatud katse aruande ja tulemused. Komisjon teatab katse tulemused teistele liikmesriikidele.

4.  Sõltuvalt katse tulemustest võib asjaomane liikmesriik esitada komisjonile taotluse lubada katselise rakendamise jätkamist kuni kolme aasta jooksul, vajaduse korral esialgsel katsel kasutatud kogusest suurema kogusega. Liikmesriik esitab koos oma taotlusega asjakohase toimiku. Komisjon teeb otsuse katselise rakendamise jätkamise taotluse kohta määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 113 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

▼M5

5.  Lõike 1 punktis c ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud teabe või dokumentide edastamine komisjonile toimub kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009 ( 1 ).

▼B

Artikkel 5

Vahuveinide puhul kasutatavad veinivalmistustavad

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 479/2008 ja käesoleva määruse I lisas sätestatud üldisi veinivalmistustavasid ja piiranguid, loetletakse vahuveini, kvaliteetvahuveini ja aromaatsete kvaliteetvahuveini valmistamise puhul, sealhulgas rikastamise, hapestamise ja hapetustamise eesmärgil, lubatavad tavad ja seatavad piirangud määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 32 teise lõigu punkti b kohaselt käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 6

Liköörveini puhul kasutatavad veinivalmistustavad

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 479/2008 ja käesoleva määruse I lisas sätestatud üldisi veinivalmistustavasid ja piiranguid, loetletakse liköörveini puhul lubatavad tavad ja seatavad piirangud määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 32 teise lõigu punkti c kohaselt käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 7

Kupaaži mõiste

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 32 teise lõigu punkti d rakendamisel käsitatakse „kupaažina” eri päritolu, eri viinamarjasordist valmistatud, eri korjeaastate või eri kategooriate veini või veinivirde segamist.

2.  Veini ja viinamarjavirde kategooriad on järgmised:

a) punane vein ja valge vein, samuti vastavasse veinikategooriasse kuuluva veini valmistamiseks sobiv viinamarjavirre ja vein;

b) ilma kaitstud päritolunimetuseta ja geograafilise tähiseta vein, kaitstud päritolunimetusega vein ning kaitstud geograafilise tähisega vein, samuti vastavasse veinikategooriasse kuuluva veini valmistamiseks sobiv viinamarjavirre ja vein.

Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse roosat veini punase veinina.

3.  Kupaažina ei käsitata järgmist:

a) rikastamist kontsentreeritud viinamarjavirde või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde lisamise teel;

b) magustamist.

Artikkel 8

Kupaaži ja segamise üldnõuded

1.  Veini võib valmistada segamise ja kupaaži teel ainult juhul, kui kasutatavatel komponentidel on kõnesoleva veini saamist võimaldavad omadused ja need on kooskõlas määruse (EÜ) nr 479/2008 ja käesoleva määruse sätetega.

KPNi ja KGTta valge veini ja KPNi ja KGTta punase veini segamist ei ole lubatud kasutada roosa veini valmistamiseks.

Siiski ei kohaldata teise lõigu sätteid juhul, kui valmistoodet kasutatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 I lisa kohaselt määratletud kuvee valmistamiseks või poolvahuveini valmistamiseks.

2.  Käesoleva määruse I lisa A osa punktis 14 osutatud veinivalmistustavade kohaselt töödeldud veini ja viinamarjavirde segamine samal viisil töötlemata viinamarjavirde või veiniga on keelatud.

Artikkel 9

Veini valmistamise käigus kasutatavate ainete puhtus- ja identifitseerimisnõuded

1.  Kui komisjoni direktiivis 2008/84/EÜ ( 2 ) asjakohased sätted puuduvad, kohaldatakse veinivalmistamisel kasutatavate ainete puhtuse ja identifitseerimise suhtes määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 32 teise lõigu punkti e rakendamisel Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinivalmistuskoodeksis sätestatud nõudeid.

Vajaduse korral nähakse osutatud puhtusnõuete kõrval käesoleva määruse I lisa A osas ette erinõuded.

2.  I lisa A osas loetletud lubatud veinivalmistustavade puhul kasutatavad ensüümid ja ensüümpreparaadid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1332/2008 (mis käsitleb toiduensüüme) ( 3 ) kehtestatud nõuetele.

Artikkel 10

Määruse (EÜ) nr 479/2008 III jaotise II peatüki ja käesoleva määruse sätetega vastuolus olevate saaduste valdamise, ringluse ja kasutamise tingimused

1.  Saadused, mis ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 479/2008 III jaotise II peatüki ja käesoleva määruse sätetega, hävitatakse. Siiski võivad liikmesriigid lubada kasutada piirituse ja äädika valmistamiseks ning tööstuses teatavaid saaduseid, mille omadused nad kindlaks määravad.

2.  Tootjad ja ettevõtjad ei tohi selliseid saaduseid ilma seadusliku aluseta oma valduses hoida ning nende ringlus peab piirduma viimisega piiritustehastesse, äädikatehastesse või ettevõtetesse, kus neid kasutatakse tööstuslikul eesmärgil, ja ettevõttesse, kus need hävitatakse.

3.  Liikmesriigid võivad lasta lisada lõikes 1 osutatud veinidesse nende identifitseerimise hõlbustamiseks denaturante ja indikaatoreid. Vajaduse korral võivad liikmesriigid keelata lõikes 1 ettenähtud kasutused ning lasta saadused hävitada.

4.  Enne 1. augustit 2009 toodetud veini võib pakkuda ja tarnida otsese inimtoiduna tingimusel, et see vastab enne kõnealust kuupäeva kehtinud ühenduse või siseriiklikele eeskirjadele.

Artikkel 11

Muude saaduste kui veini rikastamise, hapestamise ja hapetustamise puhul kohaldatavad üldeeskirjad

Määruse (EÜ) nr 479/2008 V lisa D osa punktis 1 osutatud toimingud tuleb teha ühe korraga. Liikmesriigid võivad siiski lubada mõne sellise toimingu läbiviimist mitmes etapis, kui see aitab asjaomastest toodetest paremini veini valmistada. Sellisel juhul kohaldatakse toimingu suhtes tervikuna määruse (EÜ) nr 479/2008 V lisas sätestatud piiranguid.

▼M12 —————

▼M13

Artikkel 12a

Teatamine liikmesriikide otsustest lubada naturaalse alkoholisisalduse suurendamist

1.  Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada võimalust lubada naturaalse alkoholisisalduse suurendamist mahuprotsentides vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa I osa A jao punktile 3, teatavad sellest komisjonile enne otsuse vastuvõtmist. Teates märgivad liikmesriigid protsendi, mille võrra määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa I osa A jao punktis 2 kindlaks määratud piirmäära on tõstetud, otsusega seotud piirkonnad ja sordid, ning esitavad andmed ja tõendid selle kohta, et asjaomastes piirkondades on ilmastikutingimused olnud erakordselt ebasoodsad.

2.  Teade koostatakse kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ( 4 ) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 ( 5 ).

3.  Komisjon edastab teate enda loodud teabesüsteemi kaudu teiste liikmesriikide ametiasutustele.

▼M12 —————

▼B

Artikkel 14

Veini ja viinamarjavirde valamine veinisettele, viinamarjade pressimisjääkidele või pressitud aszú/výber'i viinamarjamassile

Määruse (EÜ) nr 479/2008 VI lisa D osa punktis 2 osutatud veini ja viinamarjavirde valamine veinisettele, viinamarjade pressimisjääkidele või pressitud aszú/výber’i viinamarjamassile, peab kooskõlas 1. mail 2004. aastal kehtivate siseriiklike sätetega toimuma järgmiselt:

a) „Tokaji fordításe” ja „Tokajský forditáše” valmistamisel tuleb valada viinamarjavirret või veini pressitud aszú/výber’i viinamarjamassile;

b) „Tokaji másláse” ja „Tokajský mášláši” valmistamisel tuleb valada viinamarjavirret või szamorodni/samorodné veini pressitud aszú/výber'i viinamarjamassi settele.

Kõnesolevad saadused peavad olema korjatud ühel aastal.

▼M12

Artikkel 14a

Kõrvaltoodete minimaalse alkoholisisalduse määramine

1.  Võttes arvesse määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa II osa D jao punkti 1, sätestavad liikmesriigid kõrvalsaaduse minimaalse alkoholisisalduse mahuprotsentides pärast selle eraldamist veinist, võrreldes toodetud veini alkoholisisaldusega. Liikmesriigid võivad alkoholisisalduse miinimummäära muuta objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel.

2.  Kui kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1 liikmesriikide poolt vastavat protsenti ei saavutata, peab asjaomane ettevõtja tarnima teatava koguse enda toodetud veini, et tagada selle protsendini jõudmine.

3.  Kõrvalsaaduste alkoholisisalduse määramiseks võrreldes toodetud veini alkoholisisaldusega, kohaldatakse eri viinamarjakasvatusvööndites järgmisi standardseid naturaalse alkoholisisalduse mahuprotsente:

a) 8,0 % viinamarjakasvatusvööndis A;

b) 8,5 % viinamarjakasvatusvööndis B;

c) 9,0 % viinamarjakasvatusvööndis C I;

d) 9,5 % viinamarjakasvatusvööndis C II;

e) 10,0 % viinamarjakasvatusvööndis C III.

Artikkel 14b

Kõrvalsaaduste kõrvaldamine

1.  Tootjad kõrvaldavad veinivalmistamise või viinamarjade töötlemise kõrvalsaadused liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all, vastavalt tarnimise ja registreerimise nõuetele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/273 ( 6 ) artikli 9 lõike 1 punktis b ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/274 ( 7 ) artikli 14 lõike 1 punkti b alapunktis vii ja artiklis 18.

2.  Kõrvaldamine teostatakse kooskõlas kohaldatavate liidu õigusaktidega, eelkõige keskkonda käsitlevate õigusaktidega, viivitamata ja hiljemalt selle veiniaasta lõpus, mil kõrvalsaadused saadi.

3.  Liikmesriigid võivad otsustada, et tootjad, kes ei tooda asjaomasel veiniaastal üle 50 hektoliitri veini või kasutavad seda oma majapidamise tarbeks, ei pea oma kõrvalsaadusi kõrvaldama.

4.  Tootjad võivad täita kõrvalsaaduste hävitamise kohustuse, tarnides kõik või osa veinitootmise või viinamarjade muul viisil töötlemise kõrvalsaadused destilleerimiseks. Kõrvalsaaduste kõrvaldamist tõendab pädev asutus selles liikmesriigis.

5.  Liikmesriigid võivad otsustada kõigi või osa veinitootmise või viinamarjade muul viisil töötlemise kõrvalsaaduste destilleerimiseks tarnimise teha objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel kõigile või osale teatavatele veinitootjatele nende territooriumil kohustuslikuks.

▼B

Artikkel 15

Ühenduse veinianalüüsimeetodid

1.  Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 31 teises lõigus osutatud analüüsimeetodid, mida rakendatakse teatavate viinamarjasaaduste ja ühenduse tasandi piirmäärade kontrolliks, on esitatud IV lisas.

2.  Komisjon avaldab määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 31 esimeses lõigus osutatud ja Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veini ja viinamarjavirde analüüsimeetodite kogumikus kirjeldatud analüüsimeetodite loetelu ja kirjelduse Euroopa Ühenduse Teataja C-seerias, kuna neid analüüsimeetodeid kohaldatakse, kui kontrollitakse veinisaaduste vastavust ühenduse tasandil kehtestatud piirmääradele ja nõuetele.

Artikkel 16

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EMÜ) nr 2676/90 ja määrus (EÜ) nr 423/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele ja määrusele (EÜ) nr 1493/1999 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt V lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 17

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA A OSA

LUBATUD VEINIVALMISTUSTAVAD JA TÖÖTLEMINE1

2

3

Veinivalmistustavad

Kasutustingimused (1)

Piirangud ja piirmäärad

1

Õhutamine või gaasilise hapnikuga küllastamine

 

 

2

Termiline töötlemine

 

 

3

Tsentrifuugimine ja filtreerimine inertse filtreerimisainega või ilma

 

Filtreerimisaine ei tohi jätta töödeldud tootesse soovimatuid jääke.

4

Süsinikdioksiidi, argooni ja lämmastiku kasutamine, eraldi või koos, selleks et luua inertne atmosfäär ja töödelda toodet õhukindlalt

 

 

5

Veinipärmseente kasutamine kuivalt või veinisuspensioonis

Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul, samuti kõigi vahuveini tüüpide teise alkoholkääritamise puhul.

 

6

Pärmseente arengu kiirendamine ühe või mitme järgmise aine lisamise teel, vajaduse korral koos mikrokristalsest tselluloosist inertse kanduriga:

 

 

— diammooniumfosfaat või ammooniumsulfaat

Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul, samuti kõigi vahuveini tüüpide teise alkoholkääritamise puhul.

Kuni 1 g/l (soolana väljendatult) (2) või kuni 0,3 g/l vahuveinide teise kääritamise puhul.

— ammooniumbisulfit

Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul.

Kuni 0,2 g/l (soolana väljendatult) (2) ja punktis 7 ette nähtud määras.

— tiamiinhüdrodikloriid

Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul, samuti kõigi vahuveini tüüpide teise alkoholkääritamise puhul.

Kuni 0,6 mg/l (tiamiinina väljendatult) ühe töötluse kohta.

►M6

 

— pärmiautolüsaatide lisamine

 ◄

►M6  Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul. ◄

 

7

Vääveldioksiidi, kaaliumbisulfiti või kaaliummetabisulfiti (teise nimega kaaliumdisulfit või kaaliumpürosulfit) kasutamine

 

Piirmäärad (maksimaalne kogus turule lastavas tootes) on sätestatud I lisa B osas.

8

Vääveldioksiidi kõrvaldamine füüsilisel teel

Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde, puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul.

 

9

Töötlemine veinivalmistuses kasutatava söega

Ainult viinamarjavirde ja kääriva toorveini, puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde ja valge veini puhul.

Kuni 100 g toodet hektoliitri kohta.

▼M2

10

Selitamine ühe või mitme järgmise veinivalmistuses kasutatava ainega:

— toiduželatiin,

►M6

 

— nisust, hernestest ning kartulitest saadav taimne valk,

 ◄

— kalaliim,

— kaseiin ja kaaliumkaseinaat,

— munaalbumiin,

— bentoniit,

— ränidioksiid geeli või kolloidlahusena,

— kaoliin,

— tanniin,

►M3

 

— Aspergillus niger’ist saadud kitosaan,

— Aspergillus niger’ist saadud kitiinglükaan,

 ◄ ►M4

 

— pärmi proteiini ekstraktid.

 ◄

 

Veinide töötlemisel on kitosaani kasutamise piirmäär 100 g/hl.
Veinide töötlemisel on kitiin-glükaani kasutamise piirmäär 100 g/hl. ►M4  
Virde, valge ja roosa veini töötlemisel on pärmi proteiini ekstraktide kasutamise piirmäär 30 g/hl ning punase veini töötlemisel 60 g/hl.  ◄

▼B

11

Sorbiinhappe kasutamine kaaliumsorbaadi kujul

 

Turule lastavas tootes tohib olla sorbiinhapet kuni 200 mg/l.

12

Hapestamine L(+)-viinhappe, L-õunhappe, D, L-õunhappe ja piimhappega.

Tingimused ja piirmäärad on sätestatud määruse (EÜ) nr 479/2008 V lisa C ja D osas ning käesoleva määruse artiklites 11 ja 13.

L(+)-viinhappe kasutamise eritingimused on sätestatud liite 2 2. punktis.

 

13

Ühe või mitme järgmise aine kasutamine hapetustamiseks:

— neutraalne kaaliumtartraat

— kaaliumbikarbonaat,

— kaltsiumkarbonaat, mis võib väikestes kogustes sisaldada L(+)-viinhappe ja L(–)-õunhappe kaltsium-kaksiksoola,

— kaltsiumtartraat,

— L(+)-viinhape,

— võrdses koguses viinhapet ja kaltsiumkarbonaati sisaldav homogeenne preparaat pulbriks peenestatuna.

Tingimused ja piirmäärad on sätestatud määruse (EÜ) nr 479/2008 V lisa C ja D osas ning käesoleva määruse artiklites 11 ja 13.

L(+)-viinhappe kasutamise tingimused ja piirmäärad on sätestatud liites 2.

 

14

Süüria männi vaigu lisamine

Tingimused on sätestatud liites 3.

 

15

Pärmseene preparaatide kasutamine

 

Kuni 40 g/hl.

16

Polüvinüülpolüpürrolidooni kasutamine

 

Kuni 80 g/hl.

17

Piimhappebakterite kasutamine

 

 

18

Lüsosüümi lisamine

 

Kasutamise piirmäär on 500 mg/l (kui ainet lisatakse virdele või veinile, ei tohi toimeaine kogus kokku ületada 500 mg/l määra).

19

L-askorbiinhappe lisamine

 

Turule lastavas tootes tohib olla L-askorbiinhapet kuni 250 mg/l (3).

20

Ioonivahetuspolümeeri kasutamine

Ainult viinamarjavirde puhul, mida kasutatakse puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde valmistamiseks, vastavalt liite 4 tingimustele.

 

21

Kuivade veinide valmistamisel saadud ja pärmseeni sisaldava veatu ja lahustamata värske käärimissette kasutamine kuivades veinides

Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 osutatud toodete puhul.

Kogus ei tohi ületada 5 % töödeldud toote kogusest.

22

Barboteerimine argooni või lämmastikuga

 

 

23

Süsinikdioksiid lisamine

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 7 ja 9 nimetatud toodete puhul.

Süsihappegaasiga küllastamata veini puhul võib turule lastavas tootes olla süsihappegaasi kuni 3 g/l ning süsihappegaasist tulenev ülerõhk peab 20 °C juures olema väiksem kui 1 baar.

24

Veini stabiliseerimiseks sidrunhappe lisamine

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

Turule lastavas tootes tohib olla sidrunhapet kuni 1 g/l.

25

Tanniini lisamine

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

 

26

Töötlemine:

— valge ja roosa veini töötlemine kaaliumferrotsüaniidiga

— punase veini töötlemine kaaliumferrotsüaniidiga või kaltsiumfütaadiga

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 5 sätestatud tingimustele.

Kaltsiumfütaadi puhul on kasutamise piirmäär 8 g/hl.

27

Metaviinhappe lisamine

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

Kuni 100 mg/l.

28

Kummiaraabiku kasutamine

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

 

29

D, L-viinhappe (tuntud ka ratseemilise happe nime all) või selle neutraalse kaaliumsoola kasutamine kaltsiumi liia sadestamiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 5 sätestatud tingimustele.

 

30

Töötlemine viinhappesoolade sademe tekke soodustamiseks:

— kaaliumbitartraadi või kaaliumivesiniktartraadiga

— kaltsiumtartraadiga

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

Kaltsiumtartraadi puhul on kasutamise piirmäär 200 g/hl.

31

Vasksulfaadi ja vasktsitraadi kasutamine veini maitse- või lõhnadefektide kõrvaldamiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

►M3  Kasutamise piirmäär on 1 g/hl, kusjuures vasesisaldus töödeldud tootes ei tohi ületada 1 mg/l, erandiks on liköörveinid, mis on valmistatud kääritamata või osaliselt kääritatud viinamarjavirdest, kusjuures vasesisaldus töödeldud tootes ei tohi ületada 2 mg/l. ◄

32

Karamelli lisamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivile 94/36/EÜ, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid värvaineid, et intensiivistada värvi (4)

Ainult liköörveinide puhul.

 

33

Allüülisotiotsüanaadiga immutatud puhtast parafiinist ketaste kasutamine steriilse atmosfääri tekitamiseks

Ainult otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde puhul.

Menetlus on lubatud üksnes Itaalias, kui seda ei keela siseriiklikud õigusnormid, ja ainult 20-liitristes ja suuremates mahutites.

Veinis ei tohi olla allüülisotiotsüanaadi jälgi.

34

Dimetüüldikarbonaadi (DMDC) lisamine veinile mikrobioloogiliseks stabiliseerimiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 6 sätestatud tingimustele.

Kasutamise piirmäär on 200 mg/l ning turule lastavas veinis ei tohi leiduda toimeaine jääke.

35

Pärmi mannoproteiinide lisamine veinis sisalduvate viinhappesoolade ja valkude koguse stabiliseerimiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul.

 

36

Elektrodialüüstöötlemine veinis sisalduvate viinhappesoolade koguse stabiliseerimiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 7 sätestatud tingimustele.

 

37

Ureaasi kasutamine veini karbamiidisisalduse vähendamiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 8 sätestatud tingimustele.

 

38

Tammepuutükkide kasutamine veini valmistamise ja laagerdamise käigus, sealhulgas värskete viinamarjade ja viinamarjavirde käärimisel.

Tingimused on sätestatud 9. liites.

 

39

Järgmiste ainete kasutamine:

— kaltsiumalginaat

— kaaliumalginaat;

Ainult eri vahuveinitüüpide ja poolvahuvenide valmistamise puhul, mis saadakse pudelis kääritamise teel ja mille sete eraldatakse dégorgement-meetodil.

 

40

►M4  Alkoholisisalduse korrigeerimine ◄

Ainult veini puhul ja liites 10 sätestatud tingimustel.

 

▼M3 —————

▼B

42

Karboksümetüültselluloosi lisamine viinhappesoolade koguse stabiliseerimiseks

Ainult veini, kõigi vahuveinitüüpide ja poolvahuveini puhul.

Kuni 100 mg/l.

43

Töötlemine katioonivahetusainetega viinhappesoolade koguse stabiliseerimiseks

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde ning nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 nimetatud toodete puhul, vastavalt liites 12 sätestatud tingimustele.

 

▼M2

44

►M3  Töötlemine Aspergillus niger’ist saadud kitosaaniga ◄

Tingimused on sätestatud liites 13.

 

45

►M3  Töötlemine Aspergillus niger’ist saadud kitiinglükaaniga ◄

Tingimused on sätestatud liites 13.

 

46

Hapestamine elektromembraantöötlusega

Tingimused ja piirmäärad on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa C ja D osas ning käesoleva määruse artiklites 11 ja 13.

Tingimused on sätestatud liites 14.

 

47

Ensüümpreparaatide kasutamine veinivalmistamise käigus leotamisel, selitamisel, stabiliseerimisel, filtreerimisel ning virdes ja veinis leiduvate viinamarja aroomikomponentide kontrollimisel.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 9 lõike 2 kohaldamist, peavad ensüümpreparaadid ja nende aktiivained (näiteks pektiinlüaas, pektiinmetüül-esteraas, polügalakturonaas, hemitsellulaas, tsellulaas, beeta-glükanaas, glükosidaas) olema kooskõlas Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinivalmistuskoodeksi puhtusnõuetega.

 

▼M4

48

Hapestamine katioonivahetusainetega töötlemisega

Tingimused ja piirmäärad on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa punktides C ja D ning käesoleva määruse artiklites 11 ja 13.

Tingimused on sätestatud 15. liites.

 

49

Suhkrusisalduse vähendamine virretes läbi membraanfiltri filtreerimisega

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa punktis 10 nimetatud toodete puhul, vastavalt 16. liites sätestatud tingimustele.

 

50

Hapetustamine elektromembraantöötlusega

Tingimused ja piirmäärad on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa punktides C ja D ning käesoleva määruse artiklites 11 ja 13.

Tingimused on sätestatud 17. liites.

 

▼M6

51

Inaktiveeritud pärmide kasutamine

 

 

52

Lahustatud gaasi reguleerimine veinis membraankontaktorite abil

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 määratletud toodete puhul, välja arvatud süsinikdioksiidi lisamine kõnealuse lisa punktides 4, 5, 6 ja 8 määratletud toodete puhul.

 

▼M9

53

Veini töötlemine membraanitehnoloogia ja aktiivsöe abil 4-etüülfenooli ja 4-etüülguajakooli sisalduse vähendamiseks

Veini puhul ja liites 19 sätestatud tingimustel

 

54

Polüvinüülimidasooli ja polüvinüülpürrolidooni kopolümeeride kasutamine

Viinamarjavirde ja veini puhul ning liites 20 sätestatud tingimustel

Kuni 500 mg/l (kui ainet lisatakse nii virdele kui ka veinile, ei tohi üldsisaldus ületada 500 mg/l)

55

Hõbekloriidi kasutamine

Veini puhul ja liites 21 sätestatud tingimustel

Kuni 1 g/hl, jääk veinis < 0,1 mg/l (hõbe)

▼M10

56

Malolaktilise fermentatsiooni aktivaatorite kasutamine

Tingimused on sätestatud liites 22.

 

▼M11

57

Tseoliiti Y-faujasiiti sisaldavate filterplaatide kasutamine haloanisoolide adsorbeerimiseks

Tingimused on sätestatud liites 23.

 

58

Veini töötlemine kaaliumpolüaspartaadiga

Tingimused on sätestatud liites 24.

Kuni 10 g/hl

(1)   Ilma asjaomase märketa võib kirjeldatud tava või töötlust kasutada värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde, kääriva toorveini, otseseks inimtarbimiseks ette nähtud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, veini, kõigi vahuveini tüüpide, poolvahuveini, gaseeritud poolvahuveini, liköörveini, kuivatatud viinamarjadest valmistatud veini ja üleküpsenud viinamarjadest valmistatud veini puhul.

(2)   Aineid võib kasutada ka koos üldise määra 1 g/l piires, ilma et see piiraks eelnimetatud määrade 0,2 g/l või 0,3 g/l kohaldamist.

(3)   Ühe töötluse juures on piirmäär 250 mg/l.

(4)   EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.

▼M2 —————

▼B
Liide 2

L(+)-viinhape

1. Viinhappe kasutamine hapetustamise eesmärgil vastavalt I lisa A osa punktile 13 on lubatud vaid toodete puhul, mis:

on valmistatud „Elblingi” ja „Rieslingi” viinamarjasordist ning

on valmistatud järgmistest viinamarjakasvatusvööndi A põhjaosas asuvatest viinamarjakasvatuspiirkondadest korjatud viinamarjadest:

 Ahr,

 Rheingau,

 Mittelrhein,

 Mosel,

 Nahe,

 Rheinhessen,

 Pfalz,

 Moselle luxembourgeoise.

2. Viinhape, teise nimega L(+)-viinhape, mille kasutus on ette nähtud käesoleva lisa punktides 12 ja 13, peab olema põllumajanduslikku päritolu ja ekstraheeritud viinamarjasaadustest. Viinhape peab samuti vastama direktiivis 2008/84/EÜ sätestatud puhtusekriteeriumitele.
Liide 3

Süüria männi vaik

1. Süüria männi vaiku, mille kasutamine on sätestatud I lisa A osa punktis 14, võib kasutada ainult retsina valmistamiseks. Seda veinivalmistustava võib kasutada ainult:

a) Kreeka territooriumil;

b) kasutades viinamarjavirret, mis on saadud viinamarjadest, mille sordid, tootmispiirkonnad ja veinivalmistamispiirkonnad on määratud 31. detsembril 1980 kehtinud Kreeka õigusnormidega ning

c) lisades kuni 1 000 grammi vaiku saaduse ühe hektoliitri kohta enne kääritamist või juhul, kui toote tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides ei ületa üht kolmandikku üldalkoholisisaldusest mahuprotsentides, kääritamise ajal.

▼M5

2. Kui Kreeka soovib lõike 1 punktis b osutatud sätteid muuta, teatab ta sellest eelnevalt komisjonile. Kõnealune teavitamine toimub kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009. Kui komisjon ei vasta kahe kuu jooksul pärast teatise saamist, võib Kreeka kavandatud muudatused ellu viia.

▼B
Liide 4

Ioonivahetuspolümeerid

1. Ioonivahetuspolümeeriks, mida võib kasutada kooskõlas I lisa A osa punktiga 20, on sulfoonhapet või ammooniumühendeid sisaldavad stüreeni ja divinüülbenseeni kopolümeerid. Polümeer peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1935/2004 ( 8 ) ja selle rakendamiseks vastu võetud ühenduse ja siseriiklikele eeskirjadele. Lisaks sellele ei tohi see lõikes 2 sätestatud analüüsimeetodiga testimisel kaotada ühtegi loetletud lahustisse üle 1 mg/l orgaanilist ainet. Polumeeride regenereerimisel tuleb kasutada aineid, mida on lubatud kasutada toiduainete valmistamisel.

Polümeere võib kasutada ainult veinispetsialisti või -tehniku järelevalve all ning seadmetes, mille on heaks kiitnud nende liikmesriikide ametiasutused, mille territooriumil neid kasutatakse. Asutused sätestavad heakskiidetud veinispetsialistide ja tehnikute kohustused ja vastutuse.

2. Analüüsimeetod, mida kasutatakse ioonivahetuspolümeeride orgaanilise aine kao määramiseks.

1.   EESMÄRK JA KASUTUSALA

Käesoleva meetodiga määratakse ioonivahetuspolümeeride orgaanilise aine kadu.

2.   MÕISTE

Ioonivahetuspolümeeride orgaanilise aine kadu. Orgaanilise aine kadu määratakse kindlaks määratletud meetodi kohaselt.

3.   PÕHIMÕTE

Ekstrahendid juhitakse läbi ettevalmistatud polümeeride ja ekstraheeritud orgaanilist ainet kaalutakse gravimeetriliselt.

4.   REAKTIIVID

Kõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.

Ekstrahendid.

4.1.

Destilleeritud vesi või samaväärse puhtusastmega deioniseeritud vesi.

4.2.

15-mahuprotsendiline etanool, mille valmistamisel on segatud 15 mahuosa absoluutset etanooli 85 mahuosa veega (punkt 4.1).

4.3.

5 %-line äädikhape, mille valmistamisel on segatud 5 massiosa jää-äädikhapet 95 massiosa veega (punkt 4.1).

5.   VAHENDID

5.1.

Ioonivahetuse kromatograafia kolonnid.

5.2.

Mõõtesilindrid mahuga 2 liitt.

5.3.

Aurutusliuad, mille kuumusetaluvus peab olema muhvelahjus 850 °C.

5.4.

Kuivatuskapp, seatud temperatuurile 105 ± 2 °C.

5.5.

Muhvelahi, seatud temperatuurile 850 ± 25 °C.

5.6.

Analüütilised kaalud täpsusega 0,1 mg.

5.7.

Auruti, kuumutusplaat, infrapunaauruti.

6.   TÖÖ KÄIK

6.1.

Kõigile kolmele ioonivahetuse kromatograafia kolonnile (punkt 5.1) lisatakse 50 ml testitavat ioonivahetuspolümeeri, mida on vastavalt tootja juhistele pestud ja töödeldud toiduainetetööstuses kasutamiseks.

6.2.

Anioonivahetuspolümeeri puhul juhitakse kolm ekstrahenti (punktid 4.1, 4.2 ja 4.3) eraldi läbi ettevalmistatud kolonnide (punkt 6.1) voolukiirusega 350–450 ml/h. Igal korral eraldatakse esimene liiter eluaati ja kogutakse järgmised kaks liitrit mõõtesilindritesse (punkt 5.2). Katioonivahetuspolümeeri puhul juhitakse läbi selleks ettevalmistatud kolonnide ainult lahustid, millele on osutatud punktides 4.1 ja 4.2.

6.3.

Kõiki kolme eluaati aurutatakse kuumutusplaadil või infrapunaaurutis (punkt 5.7) eraldi aurutusliudadel (punkt 5.3), mis on eelnevalt puhastatud ja kaalutud (m0). Liuad jääkidega asetatakse kuivatuskappi (punkt 5.4) ja kuivatatakse püsimassini (m1).

6.4.

Pärast püsimassi (punkt 6.3) registreerimist asetatakse aurutusliud muhvelahju (punkt 5.5) ja jäägid tuhastatakse püsimassini (m2).

6.5.

Arvutatakse ekstraheeritud orgaanilise aine kogus (punkt 7.1). Kui tulemus on suurem kui 1 mg/l, tehakse reaktiivide pimekatse ja arvutatakse uuesti ekstraheeritud orgaanilise aine kogus.

Pimekatse tegemiseks tuleb korrata punktides 6.3 ja 6.4 osutatud tegevusi, kuid kasutades kahte liitrit ekstrahenti, et saada punktides 6.3 ja 6.4 osutatud massid m3 ja m4.

7.   TULEMUSTE VÄLJENDAMINE

7.1.

Valem ja tulemuste arvutamine.

Ioonivahetuspolümeeridest ekstraheeritud orgaaniline aine (mg/l) saadakse:

500 (m1 – m2)

kus m1 ja m2 on väljendatud grammides.

Ioonivahetuspolümeeridest ekstraheeritud orgaanilise aine korrigeeritud mass (mg/l) saadakse:

500 (m1 – m2 – m3 + m4)

kus m1, m2, m3 ja m4 on väljendatud grammides.

7.2.

Sama prooviga tehtud kahe paralleelse hindamise tulemuste vahe ei tohi olla üle 0,2 mg/l.
Liide 5

Kaaliumferrotsüaniid

Kaltsiumfütaat

D,L-viinhape

Kaaliumferrotsüaniidi ja kaltsiumfütaati, mille kasutamine on sätestatud I lisa A osa punktis 26, ja D,L-viinhapet, mille kasutamine on sätestatud I lisa A osa punktis 29, võib kasutada ainult juhul, kui järelevalvet teostab veinispetsialist või tehnik, kelle on heaks kiitnud ja kelle vastutuse määra on kindlaks määranud selle liikmesriigi ametiasutus, mille territooriumil toiming läbi viiakse.

Pärast töötlemist kaaliumferrotsüaniidi ja kaltsiumfütaadiga peab vein sisaldama raua jälgi.

Esimeses lõigus osutatud toote kasutamise järelevalvet reguleeritakse liikmesriigi poolt vastu võetud sätetega.

▼M3
Liide 6

Nõuded dimetüüldikarbonaadi kohta

KASUTUSALA

Dimetüüldikarbonaati võib veinile lisada ühel või mitmel järgmisel eesmärgil:

a) fermenteeritavat suhkrut sisaldava veini mikrobioloogilise stabiilsuse tagamiseks pudelis,

b) ebasoovitavate pärmseente ja piimhappebakterite arenemise vältimiseks,

c) magusate, poolmagusate ja poolkuivade veinide käärimisprotsessi peatamiseks.

NÕUDED

 eesmärgi a puhul tuleb dimetüüldikarbonaati lisada üksnes veidi aega enne villimist;

 kasutatud toode peab vastama direktiivis 2008/84/EÜ sätestatud puhtusekriteeriumitele;

 nimetatud töötlemisviis registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

▼B
Liide 7

Nõuded elektrodialüüsi puhul

Eesmärgiks on saavutada veini viinhappesoolade, nagu kaaliumvesiniktartraadi ja kaltsiumtartraadi (ja teiste kaltsiumsoolade) stabiilne kogus, eraldades veinist elektrivälja toimel ainult anioone läbilaskvate ja ainult katioone läbilaskvate membraanide abil liias olevad ioonid.

1.   MEMBRAANIDE SUHTES KEHTESTATUD NÕUDED

1.1.

Membraanid peavad asetsema vaheldumisi filterpressi tüüpi süsteemis või mõnes muus asjakohases süsteemis, millega kasutatakse eraldi töötlemise (vein) ja kontsentreerimise (heitevesi) kambrit.

1.2.

Katioone läbilaskvad membraanid peavad eraldama ainult katioone, eelkõige K + ja Ca++.

1.3.

Anioone läbilaskvad membraanid peavad eraldama ainult anioone, eelkõige tartraadi anioone.

1.4.

Membraanid ei tohi liialt muuta veini füüsikalist ja keemilist koostist ning meeltega tajutavaid omadusi. Membraanid peavad vastama järgmistele nõuetele:

 need peavad olema valmistatud vastavalt headele tootmistavadele ainetest, millest on lubatud valmistada toiduainetega kokkupuutuvaid plastmaterjale, mis on loetletud komisjoni direktiivi 2002/72/EÜ ( 9 ) II lisas;

 elektrodialüüsiseadmete kasutaja peab näitama, et kasutatavad membraanid vastavad eespool nimetatud nõuetele ja membraanide väljavahetamine on läbi viidud spetsialiseerunud töötajate poolt;

 membraanidest ei tohi eralduda aineid, mis võivad kahjustada inimeste tervist või mõjutada toiduainete maitset või lõhna, ning need peavad vastama direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud kriteeriumitele;

 membraanide koostisosad ei tohi kasutamise käigus veinis sisalduvate ainetega reageerida, mis võiks põhjustada toksiliste ühendite tekkimist.

Uute elektrodialüüsimembraanide stabiilsus määratakse veini füüsikalis-keemilist koostist jäljendava simulandi abil, et uurida membraanidest eralduvate ainete võimalikku liikumist.

Soovitatav katsemeetod on järgmine:

Simulandiks on vee ja alkoholi lahus, mida on puhverdatud veini pH ja elektrijuhtivuse tasemeni. Selle koostis on järgmine:

 100-protsendiline alkohol: 11 liitt,

 kaaliumvesiniktartraat: 380 g,

 kaaliumkloriid: 60 g,

 kontsentreeritud väävelhape: 5 ml,

 destilleeritud vesi: 100 l jaoks.

Seda lahust kasutatakse pingestatud (1 volt/raku kohta) mitmerakulise elektrodialüsaatoriga ja suletud tsükliga migratsioonikatseks, vahekorras 50 l lahust 1 m2 aniooniliste ja katiooniliste membraanide kohta, kuni lahus 50 % ulatuses demineraliseerub. Vedelikuring käivitatakse kaaliumkloriidi lahusega (5 g/l). Migreeruvaid aineid uuritakse nii simulandis kui elektrodialüüsist tulevas vedelikus.

Määratakse membraani koostises olevad orgaanilised molekulid, mis võivad liikuda töödeldavasse lahusesse. Iga komponendi kohta viiakse volitatud laboris läbi spetsiaalne analüüs. ►M1  Kõikide komponentide sisaldus simulandis peab olema kokku alla 50 μg/l. ◄

Nende membraanide puhul tuleb kohaldada toiduainetega kokkupuutuvate materjalide suhtes kohaldatavaid üldeeskirju.

2.   MEMBRAANIDE KASUTAMISE SUHTES KOHALDATAVAD NÕUDED

Membraanide paar, mida kasutatakse elektrodialüüsi teel viinhappesoolade stabiilse koguse säilitamiseks, peab vastama järgmistele tingimustele:

 veini pH-tase tohib langeda kuni 0,3 pH ühikut,

 lenduvate hapete sisaldus tohib langeda kuni 0,12 g/l (2 meq äädikhappena väljendatuna),

 töötlemine ei tohi mõjutada veini mitteioonilisi komponente, eelkõige polüfenoole ja polüsahhariide,

 väikeste molekulide, nt etanooli hajumist piiratakse nii, et see ei põhjustaks alkoholisisalduse vähenemist rohkem kui 0,1 mahuprotsenti,

 membraane tuleb hoida ja puhastada heakskiidetud viisil ja toiduainete valmistamiseks lubatud ainetega,

 membraanid peavad olema märgistatud selliselt, et nende vahetamist on seadmes võimalik jälgida,

 seadmeid juhitakse mehhanismi abil, mis arvestab iga veini loomuomast ebastabiilsust, nii et kõrvaldatakse ainult liias olevad kaaliumvesiniktartraat ja kaltsiumsoolad,

 töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

Töötlus registreeritakse määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 112 lõikes 2 osutatud registris.
Liide 8

Ureaasi suhtes kohaldatavad nõuded

1. Ureaasi rahvusvaheline kood: EC 3–5–1–5, CAS nr: 9002–13–5.

2. Toime: ureaas lagundab happelises keskkonnas karbamiidi ammoniaagiks ja süsinikdioksiidiks. Toimeaine nimikogus ei tohi olla alla 5 ühiku/mg, mille puhul üheks ühikuks on kogus, mille toimel tekib temperatuuril 37 °C 5 g/l kontsentratsiooniga karbamiidist pH 4 juures 1 μmol ammoniaaki minutis.

3. Päritolu: Lactobacillus fermentum.

4. Kasutusala: lagundada pikemaks laagerdumiseks ettenähtud veinis sisalduv karbamiid, kui veini algne karbamiidikontsentratsioon on üle 1 mg/l.

5. Kasutatav maksimumkogus: 75 mg ensüümpreparaati 1 liit töödeldava veini kohta, nii et 1 liit veini kohta ei tuleks rohkem kui 375 ühikut. Pärast töötlemist tuleb veini filtreerimise teel kõrvaldada kõik ensüümi jäägid (poori suurus < 1 μm).

6. Keemilised ja mikrobioloogilised puhtusenõuded:Kadu kuivatamisel:

Alla 10 %

Raskemetallid:

Alla 30 ppm

Pb:

Alla 10 ppm

As:

Alla 2 ppm

Kolibakterid:

Puuduvad

Salmonella spp:

Puudub 25 g proovis

Aeroobsete mikroobide arv:

Vähem kui 5 × 104 elementi/g

Veini töötlemisel kasutatav ureaas peab olema valmistatud samadel tingimustel kui toidu teaduskomitee poolt 10. detsembril 1998 vastu võetud otsuses käsitletav ureaas.
Liide 9

Nõuded tammepuutükkide kasutamise suhtes

EESMÄRK, PÄRITOLU JA KASUTUSALA

Tammepuutükke kasutatakse veinide valmistamise ja laagerdamise käigus, sealhulgas värskete viinamarjade ja viinamarjavirde kääritamisel, veinile teatavate tammest tulenevate maitseomaduste andmiseks.

Tammepuutükid peavad pärinema eranditult „Quercus” e perekonna liikidest.

Nad võivad olla loomulikus olekus, kergelt, keskmiselt või tugevalt kuumutatud, kuid mitte põletatud (ka pealispind mitte), söestunud ega pudedad. Nad ei tohi olla läbinud muud keemilist, ensüümaatilist ega füüsilist töötlemist kui kuumutamine. Neile ei tohi olla lisatud mingit muud toodet loodusliku aromatiseerimisvõime ega ekstraheeruvate fenoolosakeste hulga suurendamiseks.

KASUTATAVA TOOTE MÄRGISTUS

Märgistuses peab olema ära toodud tammeliigi või liikide botaaniline päritolu ja vajaduse korral kuumutamise aste, säilitamistingimused ning ohutusnõuded.

MÕÕTMED

Tammetükkide mõõdud peavad olema sellised, et vähemalt 95 % massist jääks 2 millimeetriste avadega sõelale (tihedus 9).

PUHTUS

Tammepuutükkidest ei tohi eralduda osakesi sellises koguses, mis võiks osutuda ohtlikuks tervisele.

Töötlus registreeritakse määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 112 lõikes 2 osutatud registris.

▼M4
Liide 10

Veinide alkoholisisaldust korrigeeriva töötlemise nõuded

Alkoholisisaldust korrigeeriva töötlemise (edasipidi „töötlemine”) eesmärk on vähendada veinietanooli ülemäärast kogust maitse tasakaalu parandamiseks.

Nõuded:

1) Töötlemise eesmärki võib saavutada kas ühte eraldamismeetodit või selliste meetodite kombinatsiooni kasutades.

2) Töödeldud veinidel ei tohi ilmneda organoleptilisi vigu ning need peavad olema valmis otsetarbimiseks.

3) Alkoholitustada ei tohi sellist veini, mille valmistamisel kasutatakse viinamarjasaadust, mida on rikastatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa kohaselt.

4) Alkoholisisaldust võib vähendada kuni 20 % ning lõpptoote tegelik alkoholisisaldus peab vastama määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa punkti 1 teise lõigu alapunktis a määratule.

5) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

6) Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

7) Liikmesriigid võivad näha ette, et asjaomase töötluse korral tuleb esitada pädevale asutusele eeldeklaratsioon.

▼M3 —————

▼B
Liide 12

Viinhappesoolade koguse stabiliseerimiseks kasutatavate katioonivahetusainetega töötlemise nõuded

Nimetatud töötlust kasutatakse viinhappesoolade, nagu kaaliumvesiniktartraadi ja kaltsiumtartraadi (ja muude kaltsiumisoolade) stabiilse koguse säilitamiseks.

Nõuded

1. Töötlus peab piirduma üleliigsete katioonide kõrvaldamisega.

▼M3

 Esmalt võib veini jahutada.

▼B

 Katioonivahetusainetega töödeldakse ainult veini minimaalset kogust, mis on vajalik stabiilsuse saavutamiseks.

2. Töötlust tehakse happetsüklis taastuvate katioonivahetuspolümeeridega.

3. Kogu töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all. Töötlus registreeritakse määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 112 lõikes 2 osutatud registris.

4. Polümeer peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1935/2004 ( 10 ) ja selle rakendamiseks vastu võetud ühenduse ja siseriiklikele eeskirjadele ning olema kooskõlas käesoleva määruse liites 4 sätestatud analüüsinõuetega. Polümeerid ei tohi muuta liigselt veini füüsikalist ja keemilist koostist ega meeltega tajutavaid omadusi ning nende kasutus peab olema vastavuses Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni uurimuses „Katioonvahetuspolümeerid” punktis 3 sätestatud piirmääradega.

▼M2
Liide 13

▼M3

Eeskirjad veinide töötlemise kohta Aspergillus niger’ saadud kitosaani ja Aspergillus niger’ist saadud kitiinglükaaniga

▼M2

Kasutusala

a) Raskemetallide, sealhulgas raua-, tina-, kaadmiumi- ja vasesisalduse vähendamine;

b) rauahäo ja vasehäo ärahoidmine;

c) võimalike saasteainete, seahulgas ohratoksiin A sisalduse vähendamine;

d) soovimatute mikroorganismide, sealhulgas Brettanomyces’e asurkonna piiramine (üksnes kitosaani puhul).

Nõuded

 Kasutatav annus määratakse kindlaks pärast eelnevat katsetamist. Kasutatav annus peab olema vähem kui

 

 100 g/hl kasutusalade a ja b puhul;

 500 g/hl kasutusala c puhul;

 10 g/hl kasutusala d puhul.

 Sete eemaldatakse füüsikalise menetlusega.
Liide 14

Eeskirjad elektromembraantöötlusega hapestamise kohta

 Katioonmembraani koostis peab võimaldama ekstraheerida üksnes katioone ja eelkõige kaaliumkatioone (K+).

 Bipolaarsed membraanid lasevad läbi nii veini ja virde anioone kui ka katioone.

▼M4

 Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all. Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

 Kasutatavad membraanid peavad vastama määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja komisjoni määruses (EL) nr 10/2011 ( 11 ) sätestatud nõuetele ning nende ülevõtmiseks kehtestatud riigisisestele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuete

▼M4
Liide 15

Nõuded katioonivahetusainetega töötlemisega hapestamise kohta

Katioonivahetusainetega töötlemise (edasipidi „töötlemine”) eesmärk on suurendada tiitritavat happesust ja tegelikku happesust (pH vähendamine) katioonide osalise füüsikalise ekstraheerimise teel katioonivahetusainete abil.

Nõuded:

1) Töötlemine toimub happetsüklis taastuvate katioonivahetuspolümeeride abil.

2) Töötlemine peab piirduma üleliigsete katioonide kõrvaldamisega.

3) Selleks et vältida virde- või veinifraktsioonide teket, toimub töötlemine katkematult ning selle käigus lisatakse töödeldud tooted lineaarselt lähtetoodetesse.

4) Alternatiivina võib vajalikus koguses vaiku viia otse mahutisse ning seejärel eraldada see sobiva tehnilise vahendiga.

5) Kogu töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

6) Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

7) Polümeer peab vastama määrusele (EÜ) nr 1935/2004 ja selle rakendamiseks vastu võetud liidu ja siseriiklikele eeskirjadele ning olema kooskõlas käesoleva lisa 4. liites sätestatud analüüsinõuetega. Polümeerid ei tohi muuta liigselt virde või veini füüsikalist ja keemilist koostist ega meeltega tajutavaid omadusi ning nende kasutus peab olema vastavuses Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni uurimuse „Katioonvahetuspolümeerid” punktis 3 sätestatud piirmääradega.
Liide 16

Nõuded suhkrusisalduse vähendamiseks virretes läbi membraanfiltri filtreerimisega

Töötlemine suhkrusisalduse vähendamiseks (edasipidi „töötlemine”), mille eesmärk on eemaldada virdest suhkur läbi membraanfiltri filtreerimisega mikro-, ultra- või nanofiltrimisel või pöördosmoosiga.

Nõuded:

1) Töötlemine vähendab virde mahtu vastavalt algsest virdest eemaldatud suhkrulahuse kogusele ja suhkrusisaldusele.

2) Töötlemisel peavad säilima virde koostisained, v.a suhkur.

3) Virde suhkrusisalduse vähendamine välistab sellest saadud veinide alkoholisisalduse korrigeerimist.

4) Töötlemist ei ole lubatud kombineerida määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisas sätestatud rikastamistoimingutega.

5) Töödeldava virde maht määratakse kindlaks selle põhjal, milline on suhkrusisalduse vähendamise eesmärk.

6) Esimese etapi eesmärk on valmistada virre ette teiseks kontsentratsioonietapiks ning säilitada makromolekulid, mis on membraani läbilaskvuse piirist suuremad. See etapp võib toimuda ultrafiltrimisega.

7) Töötlemise esimeses etapis saadud permeaat kontsentreeritakse seejärel nanofiltrimise või pöördosmoosiga.

Algse vee ja orgaanilised happed, mis paratamatult nanofiltrimisel tekkisid, võib viia tagasi töödeldud virdesse.

8) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

9) Kasutatavad membraanid peavad vastama määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud nõuetele ning osutatud määruste ülevõtmiseks kehtestatud riigisisestele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuetele.
Liide 17

Nõuded elektromembraantöötlusega hapetustamise kohta

Elektromembraantöötlus (edasipidi „töötlemine”) on füüsiline meetod, millega eraldatakse virdest või veinist ioonid elektrivälja toimel anioone läbilaskvate ja bipolaarsete membraanide abil. Anioone läbilaskvate membraanide ja bipolaarsete membraanide ühendus võimaldab vähendada tiitritavat happesust ja tegelikku happesust (pH tõus).

Nõuded:

1) Anioonilised membraanid peavad asetsema selliselt, et need võimaldaksid üksnes anioonide ning eelkõige virde või veini orgaaniliste hapete eraldamist.

2) Bipolaarsed membraanid peavad laskma läbi nii veini ja virde anioone kui ka katioone.

3) Kõnealuse töötlemisega virde või veini hapetustamisel saadud vein peab sisaldama vähemalt 1 g.l-1 viinhapet.

4) Hapetustamine läbi membraanfiltri ja hapestamine ei ole koos lubatud.

5) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

6) Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

7) Kasutatavad membraanid peavad vastama määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud nõuetele ning osutatud määruste ülevõtmiseks kehtestatud riigisisestele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuetele.

▼M6
Liide 18

Nõudmised lahustatud gaasi reguleerimisele veinis membraankontaktorite abil

Lahustatud gaasi reguleerimine veinis membraankontaktorite abil on füüsikaline meetod lahustunud gaasi kontsentratsiooni reguleerimiseks membraankontaktorite (hüdrofoobsed membraanid) ja veinivalmistuses kasutatavate gaaside abil.

NÕUDED

1) Kõnealust tehnikat saab kasutada alates alkoholkäärimise lõppemisest kuni pakendamiseni ning see asendab barboteerimisseadme või Venturi toru tüüpi süsteemide kasutamist.

2) Kõnealust reguleerimist teostab veinispetsialist või kvalifitseeritud tehnik.

3) Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

4) Kasutatavad membraanid peavad vastama määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud nõuetele ning osutatud määruste ülevõtmiseks kehtestatud riigisisestele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuetele.

▼M9
Liide 19

Nõuded veini töötlemise kohta membraanitehnoloogia ja aktiivsöe abil 4-etüülfenooli ja 4-etüülguajakooli sisalduse vähendamiseks

Töötlemise eesmärk on vähendada mikroobset päritolu 4-etüülfenooli ja 4-etüülguajakooli sisaldust, mis kujutab endast organoleptilist defekti ja varjutab veini aroomibuketti.

Nõuded

1) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

2) Töötlemine registreeritakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 147 lõikes 2 osutatud registrites.

3) Kasutatavad membraanid peavad vastama määrustes (EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 10/2011 sätestatud nõuetele ning osutatud määruste ülevõtmiseks kehtestatud siseriiklikele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuetele.
Liide 20

Polüvinüülimidasooli ja polüvinüülpürrolidooni kopolümeeride kasutamise nõuded

Polüvinüülimidasooli ja polüvinüülpürrolidooni kopolümeeride kasutamise eesmärk on hoida ära liiga suurest metallisisaldusest põhjustatud defekte ja vähendada soovimatult suurt metallisisaldust.

Nõuded

1) Kopolümeerid tuleb eemaldada filtreerimise teel hiljemalt kaks päeva pärast nende lisamist, võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet.

2) Hägusale viinamarjavirdele ei tohi kopolümeeri lisada varem kui kaks päeva enne filtreerimist.

3) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

4) Töötlemine registreeritakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 147 lõikes 2 osutatud registrites.
Liide 21

Hõbekloriidi kasutamise nõuded

Hõbekloriidi kasutatakse veini töötlemisel, et kõrvaldada kääritamisel ja hoiustamisel tekkiv ebasoovitav lõhn (mis on tingitud vesiniksulfiidi ja tioolide tekkimisest redutseerimisreaktsioonide käigus).

Nõuded

1) Töötlemine toimub kvalifitseeritud veinispetsialisti või tehniku järelevalve all.

2) Töötlemine registreeritakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 147 lõikes 2 osutatud registrites.

3) Hõbekloriidi lisamiseks veinile peab kasutama inertset kandjat, näiteks kiiselguuri (kobediatomiiti), bentoniiti, kaoliini vm. Sade tuleb kõrvaldada asjakohase füüsikalise meetodiga ja seda peab käitlema spetsialiseerunud ettevõte.

▼M10
Liide 22

Malolaktilise fermentatsiooni aktivaatorid

Eesmärk on lisada malolaktilise fermentatsiooni aktivaatorid alkoholkääritamise lõpus või pärast seda, et hõlbustada malolaktilist fermentatsiooni.

Preparaadid soodustavad malolaktilise fermentatsiooni käivitumist, kiirenemist või lõpulejõudmist järgmiselt:

a) rikastades keskkonda piimhappebakterite kasvu soodustavate toitainete ja kasvuteguritega;

b) adsorbeerides mõningaid bakterikasvu inhibiitoreid.

Nõuded

a) Aktivaatorid on mikrokristalne tselluloos või pärmirakkude lagunemisel tekkinud saadused (autolüsaadid, inaktiveeritud pärmirakud, pärmirakukestad);

b) aktivaatoreid võib lisada veini või käärivasse veini enne malolaktilist fermentatsiooni või selle ajal;

c) aktivaatorid ei pea esile kutsuma veini organoleptiliste omaduste kõrvalekaldeid;

d) malolaktilise fermentatsiooni aktivaatorid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinivalmistuskoodeksi nõuetele. Kui aktivaator on mikrokristalne tselluloos, peab see vastama komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 ( 12 ) lisas esitatud nõuetele.

▼M11
Liide 23

Nõuded tseoliit Y-faujasiiti sisaldavate filterplaatide kasutamisele

Filtrimisel tseoliit Y-faujasiiti sisaldavate filterplaatide kasutamise eesmärk on vähendada haloanisoolide sisaldust allapoole nende organoleptilise tajumise läve; haloanisoolid annavad veinidele ebameeldiva kõrvalmaitse.

Nõuded

a) töödelda tuleks selitatud veine;

b) filterplaadid peaksid olema puhastatud ja desinfitseeritud enne filtrimist;

c) tseoliit Y-faujasiidi kasutamine peaks vastama veinivalmistuskoodeksi nõuetele.
Liide 24

Nõuded veini töötlemisele kaaliumpolüaspartaadiga

Veinile kaaliumpolüaspartaadi lisamise eesmärk on aidata kaasa veini viinhappesoolade stabiliseerimisele.

Nõuded

a) veini, sealhulgas ka rohkesti ebastabiilseid viinhappesooli sisaldava veini stabiliseerimiseks kasutatava kaaliumpolüaspartaadi optimaalne sisaldus ei tohi ületada 10 g/hl. Suurema sisalduse puhul kaaliumpolüaspartaadi stabiliseeriv toime enam ei suurene ning mõnel juhul võib see aine käivitada veini muutumise sogaseks;

b) punaste rohkesti ebastabiilseid kolloide sisaldavate veinide puhul soovitatakse eelnevat töötlemist bentoniidiga;

c) kaaliumpolüaspartaadi kasutamine peab vastama veinivalmistuskoodeksi nõuetele.

▼B
I LISA B OSA

VEINIDE VÄÄVELDIOKSIIDISISALDUSE PIIRMÄÄRAD

A.   VEINI VÄÄVELDIOKSIIDISISALDUS

1. Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud veini vääveldioksiidisisaldus, välja arvatud vahuveini ja liköörveini puhul, ei tohi turule laskmisel ületada:

a) 150 milligrammi liitri kohta punase veini puhul;

b) 200 milligrammi liitri kohta valge ja roosa veini puhul.

2. Erandina lõike 1 punktidest a ja b suurendatakse veinide puhul, mille glükoosi ja fruktoosi summana väljendatud suhkrusisaldus on vähemalt viis grammi liitri kohta, vääveldioksiidisisalduse piirmäära järgmiselt:

a) 200 milligrammi liitri kohta punase veini puhul;

b) 250 milligrammi liitri kohta valge ja roosa veini puhul;

c) 300 milligrammini liitri kohta järgmiste veinide puhul:

 veinid, millel on vastavalt ühenduse sätetele õigus kanda nimetust „Spätlese”;

 valged veinid, millel on õigus kanda järgmisi kaitstud päritolunimetusi: „Bordeaux supérieur”, „Graves de Vayres”, „Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire”, „Premières Côtes de Bordeaux”, „Côtes de Bergerac”, „Haut Montravel”, „Côtes de Montravel”, „Gaillac”, „Rosette” ja „Savennières”;

 valged veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Allela”, „Navarra”, „Penedès”, „Tarragona” ja „Valencia”, ning veinid, millel on õigus kanda mõnda Baski autonoomse piirkonna kaitstud päritolunimetust ja mille markeerimiseks kasutatakse väljendit „vendimia tardia”;

 magusad veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Binissalem-Mallorca”;

 Ühendkuningriigis riiklike õigusnormidega kooskõlas toodetud veinid, mille suhkrusisaldus on üle 45 g/l;

 Ungaris valmistatud veinid, mis kannavad päritolunimetust „Tokaji” ja mis kannavad kooskõlas Ungari õigusnormidega väljendit „Tokaji édes szamorodni” või „Tokaji szàraz szamorodni”;

 valged veinid, millel on õigus kanda järgmisi kaitstud päritolunimetusi: „Loazzolo”, „Alto Adige” ja „Trentino” ja mille märkimiseks kasutatakse järgmisi väljendeid või ühte neist: „passito”, „vendemmia tardiva”;

 valged veinid, millel on õigus kanda järgmist kaitstud päritolunimetust: „Colli orientali del Friuli”, millele on lisatud väljend „Picolit”;

 veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Moscato di Pantelleria naturale” ja „Moscato di Pantelleria”;

 Tšehhi Vabariigist pärit veinid, millel on õigus kanda väljendit „pozdní sběr”;

 Slovakkia veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märkimiseks kasutatakse väljendit „neskorý zber”, ning Slovakkia Tokaj piirkonna veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Tokajské samorodné suché” või „Tokajské samorodné sladké”;

 Sloveeniast pärit veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märkimiseks kasutatakse väljendit „vrhunsko vino ZGP – pozna trgatev”;

 järgmiste geograafiliste tähistega valged veinid, mille üldalkoholisisaldus on üle 15 mahuprotsendi ja mille jääksuhkrusisaldus on üle 45 g/l:

 

 „Vin de pays de Franche-Comté”,

 „Vin de pays des coteaux de l’Auxois”,

 „Vin de pays de Saône-et-Loire”,

 „Vin de pays des coteaux de l’Ardèche”,

 „Vin de pays des collines rhodaniennes”,

 „Vin de pays du comté Tolosan”,

 „Vin de pays des côtes de Gascogne”,

 „Vin de pays du Gers”,

 „Vin de pays du Lot”,

 „Vin de pays des côtes du Tarn”,

 „Vin de pays de la Corrèze”,

 „Vin de pays de l’Ile de Beauté”,

 „Vin de pays d’Oc”,

 „Vin de pays des côtes de Thau”,

 „Vin de pays des coteaux de Murviel”,

 „Vin de pays du Val de Loire”,

 „Vin de pays de Méditerranée”,

 „Vin de pays des comtés rhodaniens”,

 „Vin de pays des côtes de Thongue”,

 „Vin de pays de la Côte Vermeille”,

▼M2

 „Vin de pays de l’Agenais”,

 „Vin de pays des terroirs landais”,

 „Vin de pays des Landes”,

 „Vin de pays d’Allobrogie”,

 „Vin de pays du Var”;

▼B

 Kreekast pärit magusad veinid, mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 15 mahuprotsenti ja suhkrusisaldus vähemalt 45 g/l ning millel on õigus kanda ühte järgmistest kaitstud geograafilistest tähistest:

 

 „Τοπικός Οίνος Τυρνάβου” (Regional wine of Tyrnavos)

 „Αχαϊκός Τοπικός Οίνος” (Regional wine of Ahaia)

 „Λακωνικός Τοπικός Οίνος” (Regional wine of Lakonia)

 „Τοπικός Οίνος Φλώρινας” (Regional wine of Florina)

 „Τοπικός Οίνος Κυκλάδων” (Regional wine of Cyclades)

 „Τοπικός Οίνος Αργολίδας” (Regional wine of Argolida)

 „Τοπικός Οίνος Πιερίας” (Regional wine of Pieria)

 „Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος” (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);

 Küproselt pärit magusad veinid, mille tegelik alkoholisisaldus ei ole üle 15 mahuprotsendi ja suhkrusisaldus on vähemalt 45 g/l ning millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Κουμανδαρία” (Commandaria);

 Küproselt pärit magusad veinid, mis on valmistatud üleküpsenud või kuivatatud viinamarjadest, mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 15 mahuprotsenti ja suhkrusisaldus vähemalt 45 g/l ning millel on õigus kanda ühte järgmistest kaitstud geograafilistest tähistest:

 

 „Τοπικός Οίνος Λεμεσός” (Regional wine of Lemesos)

 „Τοπικός Οίνος Πάφος” (Regional wine of Pafos)

 „Τοπικός Οίνος Λάρνακα” (Regional wine of Larnaka)

 „Τοπικός Οίνος Λευκωσία” (Regional wine of Lefkosia),

▼M2

 Maltalt pärit veinid, mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 13,5 mahuprotsenti ja suhkrusisaldus vähemalt 45 g/l ning millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Malta” või „Gozo”;

▼B

d) 350 milligrammini liitri kohta järgmiste veinide puhul:

 veinid, mille märgistamiseks on ühenduse õigusnormide kohaselt võimalik kasutada väljendit „Auslese”;

 Rumeenia valged veinid, millel on õigus kanda järgmisi kaitstud päritolunimetusi: „Murfatlar”, „Cotnari”, „Târnave”, „Pietroasa”, „Valea Călugărească”;

 Tšehhi Vabariigist pärit veinid, mille märgistamiseks on õigus kasutada väljendit „výběr z hroznů”;

 Slovakkia veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märkimiseks kasutatakse väljendit „výber z hrozna”, ning Slovakkia Tokaj piirkonna veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Tokajský másláš” või „Tokajský forditáš”;

 Sloveeniast pärit veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märkimiseks kasutatakse väljendit „vrhunsko vino ZGP – izbor”;

▼M2

 veinid, millel on õigus kanda traditsioonilist nimetust „Késői szüretelésű bor”;

▼M4

 sordi „Aleatico” viinamarjadest saadud Itaalia veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Pergola” ning traditsioonilist väljendit „passito”;

▼B

e) 400 milligrammini liitri kohta järgmiste veinide puhul:

 veinid, mille märgistamiseks on ühenduse õigusnormide kohaselt võimalik kasutada järgmisi väljendeid „Beerenauslese”, „Ausbruch”, „Ausbruchwein”, „Trockenbeerenauslese”, „Strohwein”, „Schilwein” ja „Eiswein”;

 valged veinid, millel on õigus kanda järgmisi kaitstud päritolunimetusi: „Sauternes”, „Barsac”, „Cadillac”, „Cérons”, „Loupiac”, „Sainte-Croix-du-Mont”, „Monbazillac”, „Bonnezeaux”, „Quarts de Chaume”, „Coteaux du Layon”, „Coteaux de l’Aubance”, „Graves Supérieures”, „Sainte-Foy Bordeaux”, „Saussignac”, „Jurançon”, välja arvatud juhul, kui sellele järgneb väljend „sec”, „Anjou-Coteaux de la Loire”, „Coteaux du Layon”, millele järgneb päritolukommuuni nimi, „Chaume”, „Coteaux de Saumur”, „Pacherenc du Vic Bilh”, välja arvatud juhul, kui sellele järgneb väljend „sec”, „Alsace” ja „Alsace grand cru”, millele järgneb väljend „vendanges tardives” või „sélection de grains nobles”;

 Kreekast pärit üleküpsenud viinamarjadest valmistatud magusad veinid ja kuivatatud viinamarjadest valmistatud magusad veinid, mille jääksuhkrusisaldus suhkruna väljendatuna ei ole alla 45 g/l ja millel on õigus kanda ühte järgmistest kaitstud päritolunimetustest: „Σάμος” (Samos), „Ρόδος” (Rhodes), „Πατρα” (Patras), „Ρίο Πατρών” (Rio Patron), „Κεφαλονία” (Céphalonie), „Λήμνος” (Limnos), „Σητεία” (Sitia), „Σαντορίνη” (Santorin), „Νεμέα” (Néméa), „Δαφνές” (Daphnès); ning üleküpsenud ja kuivatatud viinamarjadest valmistatud valged veinid, millel on õigus kanda mõnda järgmistest geograafilistest tähistest: „Σιάτιστας” (Siatista), „Καστοριάς” (Kastoria), „Κυκλάδων” (Cyclades), „Μονεμβάσιος” (Monemvasia), „Αγιορείτικος” (Mount Athos – Holy Mountain);

 Tšehhi Vabariigist pärit veinid, mille märgistamiseks on õigus kasutada väljendeid „výběr z bobulí”, „výběr z cibéb”, „ledové víno” ja „slámové víno”;

 Slovakkiast pärit veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märgistamiseks kasutatakse väljendeid „bobuľový výber”, „hrozienkový výber”, „cibébový výber”, „ľadové víno” või „slamové víno”, ning Slovakkiast Tokaj piirkonnast pärit veinid, millel on õigus kanda päritolunimetust „Tokajský výber”, „Tokajská esencia” või „Tokajská výberová esencia”;

▼M4

 Ungarist pärit veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja millel kasutatakse vastavalt riiklikele õigusnormidele märgistamiseks väljendit „Tokaji máslás”, „Tokaji fordítás”, „Tokaji aszúeszencia”, „Tokaji eszencia”, „Tokaji aszú”, „Töppedt szőlőből készült bor” või „Jégbor”;

▼B

 veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Albana di Romagna” ja mille märgistamiseks kasutatakse väljendit „passito”;

 Luksemburgi veini, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust ja mille märgistamiseks kasutatakse väljendit „vendanges tardives”, „vin de glace” või „vin de paille”;

▼M3

 Portugalist pärit veinid, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist koos väljendiga „colheita tardia”;

▼B

 Sloveeniast pärit veinid, millel on õigus kanda mõnda kaitstud päritolunimetust ja mille märkimiseks kasutatakse ühte järgmistest väljenditest: „vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor”, „vrhunsko vino ZGP – ledeno vino” või „vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor”;

 Kanada valged veinid, mille märgistamiseks on õigus kasutada väljendit „Icewine”.

3. Lõike 2 punktides c), d) ja e) loetletud kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega veinide nimekirja võib muuta, kui muudetakse asjaomaste veinide tootmistingimusi või geograafilist tähist või päritolunimetust. ►M5  Liikmesriigid teatavad komisjonile eelnevalt ja kooskõlas määrusega (EÜ) nr 792/2009 kogu vajamineva tehnilise teabe asjaomaste veinide kohta, sealhulgas tootespetsifikaadid ning toodangu koguse aasta kohta. ◄

4. Ilmastikutingimuste tõttu võib komisjon teha määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 113 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt otsuse, et mõnes ühenduse viinamarjakasvatuspiirkonnas võib asjaomane liikmesriik lubada oma territooriumil toodetud veini puhul tõsta vääveldioksiidi piirmäära, kui see jääb alla 300 milligrammi liitri kohta, kuni 50 milligrammi võrra liitri kohta. Loend juhtudest, mille puhul piirmäära tõsta võib, on esitatud liites 1.

5. Liikmesriigid võivad kohaldada oma territooriumil valmistatava veini suhtes rangemaid nõudeid.

B.   LIKÖÖRVEINI VÄÄVELDIOKSIIDISISALDUS

Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud liköörveini vääveldioksiidi kogusisaldus ei või turule laskmisel ületada:

150 milligrammi liitri kohta, kui suhkrusisaldus on alla 5 grammi liitri kohta;

200 milligrammi liitri kohta, kui suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi liitri kohta.

C.   VAHUVEINI VÄÄVELDIOKSIIDISISALDUS

1. Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud vahuveini vääveldioksiidi kogusisaldus ei või turule laskmisel ületada:

a) 185 milligrammi liitri kohta kõikide kvaliteetvahuveini tüüpide puhul;

b) 235 milligrammi liitri kohta muude vahuveinide puhul.

2. Kui ilmastikutingimused mõnes ühenduse viinamarjakasvatuspiirkonnas seda nõuavad, võib asjaomane liikmesriik lubada lõike 1 punktides a ja b osutatud vahuveinide puhul, mis on valmistatud tema territooriumil, suurendada vääveldioksiidisisalduse piirmäära 40 milligrammi võrra liitri kohta, tingimusel et veini, mille piirmäära suurendatakse, ei saadeta kõnealusest liikmesriigist välja.

▼M8
I liide

Vääveldioksiidi üldsisalduse piirmäära tõstmine ilmastikutingimuste tõttu 

Aasta

Liikmesriik

Viinamarjakasvatusalad

Asjaomased veinid

1.

2000

Saksamaa

Kõik Saksamaa viinamarjakasvatusalad

Kõik 2000. aasta viinamarjasaagist valmistatud veinid

2.

2006

Saksamaa

Baden-Württembergi, Baieri, Hesseni ja Rheinland-Pfalzi liidumaa viinamarjakasvatusalad

Kõik 2006. aasta viinamarjasaagist valmistatud veinid

3.

2006

Prantsusmaa

Bas-Rhini ja Haut-Rhini departemangu viinamarjakasvatusalad

Kõik 2006. aasta viinamarjasaagist valmistatud veinid

4.

2013

Saksamaa

Kaitstud päritolunimetuse „Mosel” ning kaitstud geograafiliste tähiste „Landwein der Mosel”, „Landwein der Ruwer”, „Landwein der Saar” ja „Saarländischer Landwein” piiritletud ala viinamarjakasvatusalad

Kõik 2013. aasta viinamarjasaagist valmistatud veinid

5.

2014

Saksamaa

Baden-Württembergi, Baieri, Hesseni ja Rheinland-Pfalzi liidumaa viinamarjakasvatusalad

Kõik 2014. aasta viinamarjasaagist valmistatud veinid

▼B
I LISA C OSA

VEINI LENDUVATE HAPETE SISALDUSE PIIRMÄÄRAD

1. Lenduvate hapete sisaldus ei tohi ületada:

a) 18 milliekvivalenti liitri kohta osaliselt kääritatud viinamarjavirdes;

b) 18 milliekvivalenti liitri kohta valges ja roosas veinis;

c) 20 milliekvivalenti liitri kohta punases veinis.

2. Punktis 1 nimetatud määrasid kohaldatakse:

a) ühenduses korjatud viinamarjadest valmistatud toodete suhtes tootmisetapil ja kõigil turustamisetappidel;

b) kolmandatest riikidest pärit osaliselt kääritatud viinamarjavirde ja veini suhtes kõigil etappidel pärast sisenemist ühenduse territooriumile.

3. Punktist 1 võib sätestada erandeid järgmistele toodetele:

a) kaitstud päritolunimetuse ja geograafilise tähisega veinid:

 kui need on laagerdunud vähemalt kaks aastat või

 kui nende valmistamisel on kasutatud teatavaid erimeetodeid;

b) veinid, mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 13 mahuprotsenti.

▼M5

Liikmesriigid teatavad nendest eranditest komisjonile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 792/2009. Komisjon edastab seejärel selle teabe teistele liikmesriikidele.
I LISA D OSA

VEINI MAGUSTAMISE PIIRMÄÄRAD JA TINGIMUSED

1. Veini magustamine on lubatud üksnes ühe või mitme järgmise toote abil:

a) viinamarjavirre,

b) kontsentreeritud viinamarjavirre,

c) puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirre.

Veini üldalkoholisisaldust ei tohi tõsta rohkem kui 4 mahuprotsendi võrra.

2. Otseseks inimtarbimiseks ette nähtud ja geograafilise tähise kaudu märgistatud importveinide magustamine on ühenduse territooriumil keelatud. Muude imporditud veinide magustamise suhtes kehtivad samad nõuded, mis ühenduses toodetud veinide suhtes.

3. Liikmesriik võib lubada kaitstud päritolunimetusega veini magustamist üksnes juhul, kui see toimub:

a) käesoleva lisa teistes punktides sätestatud tingimuste kohaselt ja piirmäärasid järgides;

b) piirkonnas, kust asjaomane vein on pärit, või selle vahetus läheduses asuvas piirkonnas.

Punktis 1 osutatud viinamarjavirre ja kontsentreeritud viinamarjavirre peavad olema pärit samast piirkonnast kui vein, mida nendega magustatakse.

4. Magustamine on lubatud ainult valmistamise ja hulgimüügi etapis.

5. Magustamine peab toimuma järgmiste halduseeskirjade kohaselt

a) Iga füüsiline ja juriidiline isik, kes veini magustab, peab esitama deklaratsiooni selle liikmesriigi pädevale asutusele, mille territooriumil toiming läbi viiakse.

b) Kõnealune deklaratsioon tehakse kirjalikult. Deklaratsioon tuleb esitada kirjalikult ja see peab jõudma pädeva asutuseni vähemalt 48 tundi enne päeva, millal magustamine toimub.

c) Kui ettevõtja magustab tooteid tihti või pidevalt, võib liikmesriik lubada, et pädevale asutusele esitatakse üks deklaratsioon mitme toimingu või teatava ajavahemiku kohta. Deklaratsioon võetakse vastu ainult tingimusel, et ettevõtja peab kirjalikku registrit, millesse tehakse märge iga magustamistoimingu kohta, ja registreerib punktis d nõutud teabe.

d) Deklaratsioon peab sisaldama järgmist teavet:

 magustatava veini kogus ning üld- ja tegelik alkoholisisaldus;

 vastavalt vajadusele kas lisatava viinamarjavirde üld- ja tegelik alkoholisisaldus või lisatava kontsentreeritud viinamarjavirde või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde kogus ja tihedusnäitajad;

 veini üld- ja tegelik alkoholisisaldus pärast magustamist.

Punktis a) osutatud isikud peavad sissetulevate ja väljaminevate toodete registrit, milles on näidatud magustamiseks kasutatava viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde kogus.
II LISA

VEINIVALMISTUSTAVAD, MIDA KASUTATAKSE VAHUVEINIDE, KVALITEETVAHUVEINIDE JA AROMAATSETE KVALITEETVAHUVEINIDE PUHUL, NING ASJAOMASED PIIRANGUD

A.   Vahuveinid

1. Käesolevas punktis ja käesoleva lisa punktides B ja C kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) tirage'i segu” (liqueur de tirage) – teise käärimise tekitamiseks kuveele lisatav toode;

b) dosage'i segu” (liqueur d’expédition) – eriliste maitseomaduste saavutamiseks vahuveinile lisatav toode.

2.  Dosage'i segu võib sisaldada ainult:

 sahharoosi,

 viinamarjavirret,

 osaliselt kääritatud viinamarjavirret,

 kontsentreeritud viinamarjavirret,

 puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret,

 veini või

 nende segu,

kuhu võib olla lisatud veinidestillaati.

3. Ilma et see piiraks määrusega (EÜ) nr 479/2008 lubatud kuvee osiste rikastamist, on kuvee rikastamine keelatud.

4. Iga liikmesriik võib siiski lubada niisuguste piirkondade ja sortide suhtes, mille puhul see on tehniliselt põhjendatud, kuvee rikastamist vahuveini valmistamiskohas järgmistel tingimustel:

a) ühtegi kuvee osist ei ole eelnevalt rikastatud;

b) need osised on pärit ainult liikmesriigi territooriumil koristatud viinamarjadest;

c) rikastamine tehakse ühe korraga;

d) ei ületata järgmisi määrasid:

i) 3 mahuprotsenti viinamarjavööndist A pärit osistest valmisatud kuvee puhul;

ii) 2 mahuprotsenti viinamarjavööndist B pärit osistest valmisatud kuvee puhul;

iii) 1,5 mahuprotsenti viinamarjavööndist C pärit osistest valmisatud kuvee puhul;

e) kasutatavaks meetodiks on sahharoosi, kontsentreeritud viinamarjavirde või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde lisamine.

5.  Tirage’i segu ja dosage’i segu lisamist ei käsitata rikastamise ega magustamisena. Tirage’i segu lisamine ei või suurendada kuvee üldalkoholisisaldust rohkem kui 1,5 mahuprotsenti. Alkoholisisalduse suurenemise mõõtmisel võetakse aluseks kuvee üldalkoholisisalduse ja vahuveinis enne dosage’i segu lisamist fikseeritava üldalkoholisisalduse vahe.

6.  Dosage’i segu lisamine peab toimuma nii, et see ei suurendaks vahuveini tegelikku alkoholisisaldust rohkem kui 0,5 mahuprotsenti;

7. Kuvee ja selle osiste magustamine on keelatud.

8. Peale käesolevas määruses (EÜ) nr 479/2008 sätestatud kuvee osiste hapestamise ja hapetustamise võib hapestada või hapetustada ka kuveed. Kuvee hapestamine ja hapetustamine välistavad üksteise. Hapestamise tulemusel võib happesus suureneda kõige rohkem 1,5 grammi liitri kohta (viinhappes väljendatuna) ehk 20 milliekvivalenti liitri kohta.

9. Erandlike ilmastikutingimustega aastatel võib ülemmäära 1,5 grammi liitri kohta ehk 20 milliekvivalenti tõsta 2,5 grammini liitri kohta ehk 34 milliekvivalendini, tingimusel et toote naturaalne happesus on vähemalt 3 g/l (viinhappes väljendatuna) ehk 40 milliekvivalenti.

10. Vahuveinis sisalduv süsinikdioksiid võib pärineda üksnes selle kuvee alkoholkäärimisest, millest seda veini valmistatakse.

Kui tegemist ei ole viinamarjade, viinamarjavirde või osaliselt kääritatud viinamarjavirde otse vahuveiniks töötlemisega, võib niisugune käärimine aset leida üksnes tirage’i segu lisamise tulemusel. See võib toimuda ainult pudelites või suletud tsisternides.

▼M4

Süsinikdioksiidi kasutamine vasturõhuna valamise ajal on lubatud järelevalve all ja tingimusel, et sellise vältimatu gaasivahetuse tulemusel, mis toimub kuvee alkoholkääritamisel saadud süsinikdioksiidiga, ei tõuse vahuveinis sisalduva süsinikdioksiidi rõhk.

11. Muude vahuveinide puhul kui kaitstud päritolunimetusega vahuveinid:

a) võib nende valmistamisel kasutatav tirage’i segu sisaldada üksnes:

 viinamarjavirret,

 osaliselt kääritatud viinamarjavirret,

 kontsentreeritud viinamarjavirret,

 puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret ning

 sahharoosi ja veini;

b) nende tegelik alkoholisisaldus koos lisatud dosage’i segu sisaldunud alkoholiga peab olema vähemalt 9,5 mahuprotsenti.

B.   Kvaliteetvahuveinid

1. Kvaliteetvahuveini valmistamisel kasutatav tirage’i segu võib sisaldada ainult:

a) sahharoosi,

b) kontsentreeritud viinamarjavirret,

c) puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret,

d) viinamarjavirret või osaliselt kääritatud viinamarjavirret ning

e) veini.

2. Tootjaliikmesriigid võivad määrata oma territooriumil toodetud ja käesolevas punktis käsitletud kvaliteetvahuveinide suhtes täiendavaid või rangemaid tootmis- ja ringlustingimusi.

3. Kvaliteetvahuveinide valmistamisel kohaldatakse ka eeskirju, mis on sätestatud:

 punkti A alapunktides 1–10;

 punkti C alapunktis 3 seoses tegeliku alkoholisisaldusega, punkti C alapunktis 5 seoses minimaalse ülerõhuga ning punkti C alapunktides 6 ja 7 seoses valmistusprotsessi minimaalse kestusega, ilma et see piiraks käesoleva punkti B alapunkti 4 alapunkti d kohaldamist.

4. Aromaatsed kvaliteetvahuveinid:

a) välja arvatud erandid, võib aromaatseid kvaliteetvahuveine valmistada üksnes nii, et kuvee valmistamisel kasutatakse eranditult liites 1 esinevas loetelus leiduvatest viinamarjasortidest tehtud viinamarjavirret või osaliselt kääritatud viinamarjavirret. ►M1  Siiski võib aromaatsete kvaliteetvahuveinide valmistamisel kasutada traditsiooniliselt kuvee osisena ka veine, mis on saadud Veneto ja Friuli-Venezia Giulia piirkondadest korjatud „Glera” sordi viinamarjadest; ◄

b) käärimist võib süsihappegaasi tekke soodustamiseks mõjutada nii enne ja kui pärast kuvee koostamist üksnes jahutamise või muu füüsikalise menetluse teel;

c)  dosage’i segu lisamine on keelatud;

d) aromaatse kvaliteetvahuveini valmistamisprotsess ei tohi kesta alla ühe kuu.

C.   Kaitstud päritolunimetusega tavalised ja kvaliteetvahuveinid

1. Kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuveini valmistamiseks ette nähtud kuvee üldalkoholisisaldus peab olema vähemalt:

 viinamarjakasvatusvööndis C III 9,5 mahuprotsenti;

 teistes viinamarjakasvatusvööndites 9 mahuprotsenti.

▼M1

2. Siiski võib kaitstud päritolunimetust „Prosecco”, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, „Colli Asolani – Prosecco” ja „Asolo – Prosecco” kandvate ja ühest viinamarjasordist valmistatud kvaliteetvahuveinide puhul olla kuvee üldalkoholisisalduse alammäär 8,5 mahuprotsenti.

▼B

3. Kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuveinide tegelik alkoholisisaldus koos dosage’i segus sisalduva alkoholiga peab olema vähemalt 10 mahuprotsenti.

4. Kaitstud päritolunimetusega vahuveinide ja kvaliteetvahuveinide tirage’i segu võib sisaldada üksnes:

a) sahharoosi,

b) kontsentreeritud viinamarjavirret,

c) puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret

ning sellist

a) viinamarjavirret,

b) osaliselt kääritatud viinamarjavirret või

c) veini,

millest on võimalik valmistada sedasama kaitstud päritolunimetusega tavalist või kvaliteetvahuveini, millele tirage’i segu lisatakse.

5. Erandina määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 5 alapunktist c võib kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuveini puhul, mida hoitakse kuni 25 sentiliitrises kinnises anumas, olla ülerõhu alammäär 20 °C juures 3 baari.

6. Kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuveini valmistusprotsess, mida arvestatakse alates süsihappegaasi tekitavast kääritamisest ja mis hõlmab laagerdumist tootmisettevõttes, peab kestma vähemalt:

a) kuus kuud, kui süsihappegaasi tekitav käärimine toimub mahutis;

b) üheksa kuud, kui süsihappegaasi tekitav käärimine toimub pudelis.

7. Kuvees süsihappegaasi tekitav käärimine ja kuvee hoidmine settel peab kestma vähemalt:

 90 päeva,

 30 päeva, kui kääritamine toimub segamisvahendiga mahutis.

8. Punkti A alapunktides 1–10 ja punkti B alapunktis 2 sätestatud eeskirju kohaldatakse ka kaitstud päritolunimetusega vahuveinide ja kvaliteetvahuveinide suhtes.

9. Kaitstud päritolunimetusega aromaatsed kvaliteetvahuveinid:

a) kaitstud päritolunimetusega aromaatseid kvaliteetvahuveine võib valmistada üksnes nii, et kuvee valmistamisel kasutatakse eranditult liites 1 esinevas loetelus leiduvatest viinamarjasortidest tehtud viinamarjavirret või osaliselt kääritatud viinamarjavirret, tingimusel et need viinamarjasordid on tunnistatud sobivaks kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuveinide tootmiseks piirkonnas, mille nime kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuvein kannab. ►M1  Erandina võib kaitstud päritolunimetusega aromaatse kvaliteetvahuveini valmistamiseks kasutada kuvee osisena ka veine, mis on saadud „Prosecco”, „Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco”, „Colli Asolani – Prosecco” ja „Asolo – Prosecco” kaitstud päritolunimetuse piirkonnast korjatud „Glera” sordi viinamarjadest; ◄

b) käärimist võib süsihappegaasi tekke soodustamiseks mõjutada nii enne ja kui pärast kuvee koostamist üksnes jahutamise või muu füüsikalise menetluse teel;

c)  dosage’i segu lisamine on keelatud;

d) kaitstud päritolunimetusega aromaatse kvaliteetvahuveini tegelik alkoholisisaldus peab olema vähemalt 6 mahuprotsenti;

e) kaitstud päritolunimetusega aromaatse kvaliteetvahuveini üldalkoholisisaldus peab olema vähemalt 10 mahuprotsenti;

f) kaitstud päritolunimetusega aromaatse kvaliteetvahuveini ülerõhk peab olema suletud mahutis 20 °C juures vähemalt 3 baari;

g) erandina punkti C alapunktist 6 peab kaitstud päritolunimetusega aromaatse kvaliteetvahuveini valmistusprotsess kestma vähemalt ühe kuu.
Liide 1

Nende viinamarjasortide loetelu, mida võib kasutada aromaatsete kvaliteetvahuveinide ja kaitstud päritolunimetusega aromaatsete kvaliteetvahuveinide valmistamiseks kasutatavas kuvees

Airén

▼M2

Albariño

▼B

Aleatico N

Alvarinho

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N.

Busuioacă de Bohotin

Clairette B

Colombard B

Csaba gyöngye B

Cserszegi fűszeres B

Devín

Fernão Pires

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

▼M1

Glera

▼B

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Irsai Olivér B

▼M2

Macabeo B

▼B

Macabeu B

▼M2

Kõik Malvasíad

▼B

Kõik Malvoisie’d

Mauzac blanc ja Mauzac rosé

Monica N

▼M2

Kõik Moscatelid

▼B

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Kõik Muscat’d

Manzoni moscato

Nektár

Pálava B

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

▼M1 —————

▼B

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Tămâioasă românească

Torbato

Touriga Nacional

Verdejo

Zefír B
III LISA

VEINIVALMISTUSTAVAD, MIDA KASUTATAKSE LIKÖÖRVEINIDE NING KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUSEGA JA KAITSTUD GEOGRAAFILISE TÄHISEGA LIKÖÖRVEINIDE PUHUL, NING ASJAOMASED PIIRANGUD

A.   Liköörveinid

1. Liköörveini ning kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega liköörveini valmistamiseks kasutatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktis c osutatud saadusi, mille valmistamiseks omakorda tohib kasutada üksnes määruses (EÜ) nr 479/2008 või käesolevas määruses osutatud veinivalmistustavasid ja töötlusi.

2. Siiski:

a) võib naturaalse alkoholisisalduse suurendamine toimuda üksnes määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides e–f osutatud saaduste abil;

b) erandina lubab Hispaania kasutada Hispaanias toodetud veini puhul, mille märgistamiseks kasutatakse traditsioonilist väljendit „vino generoso” või „vino generoso de licor”, kaltsiumsulfaati, kui selline töötlus on traditsiooniline ja tingimusel et sel viisil töödeldud veini sulfaadisisaldus ei ületa kaaliumsulfaadis väljendatuna 2,5 grammi liitri kohta. Sel viisil saadud veini võib täiendavalt hapestada kuni 1,5 g/l.

3. Liköörveinide ning kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega liköörveinide valmistamisel kasutatakse määruses (EÜ) nr 479/2008 või käesolevas määruses osutatud veinivalmistustavasid, ilma et see piiraks liikmesriikide õigust kohaldada nimetatud toodete suhtes rangemaid nõudeid.

4. Lubatud on ka järgmine:

a) magustamine (mille kohta kehtib deklareerimise ja registripidamise nõue), juhul kui kasutatud saadused ei ole rikastatud kontsentreeritud viinamarjavirdega, kasutades selleks järgmist:

 kontsentreeritud viinamarjavirret või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret, tingimusel et kõnealuse veini üldalkoholisisaldust ei suurendata üle 3 mahuprotsendi;

▼M2

 kontsentreeritud viinamarjavirret, puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret või kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirret, millele on käärimise takistamiseks lisatud veinist saadud neutraalset alkoholi, traditsioonilise väljendiga „vino generoso de licor” märgistatud Hispaania veini puhul, tingimusel et kõnealuse veini üldalkoholisisaldust ei suurendata üle 8 mahuprotsendi;

▼B

 kontsentreeritud viinamarjavirret või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret kaitstud päritolunimetusega „Madeira” liköörveini puhul, tingimusel et kõnealuse veini üldalkoholisisaldust ei suurendata üle 8 mahuprotsendi;

b) määruses (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktides e ja f nimetatud alkoholi, destillaadi või kange alkohoolse joogi lisamine, et korvata laagerdumise ajal aurustumisel tekkinud kadusid;

c) laagerdumine anumates temperatuuril kuni 50 °C kaitstud päritolunimetusega „Madeira” liköörveinide puhul.

5. Liköörveini ning kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega liköörveini valmistamiseks kasutatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktis c osutatud saadusi, mille valmistamiseks kasutatakse määruses (EÜ) nr 479/2008 artikli 24 lõikes 1 osutatud viinamarjasorte.

6. Muu kui kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega liköörveini valmistamiseks kasutatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktis c osutatud saadusi, millele naturaalne alkoholisisaldus ei või olla alla 12 mahuprotsendi.

B.   Kaitstud päritolunimetusega liköörvein (muud kui käesoleva lisa punkti A sätted, mis käsitlevad eelkõige kaitstud päritolunimetusega liköörveine)

1. Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti c neljandas taandes osutatud viinamarjavirdest või veini ja viinamarjavirde segust valmistatud kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu on esitatud käesoleva lisa liite 1 A osas.

2. Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, millele võib lisada määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktis f osutatud saadusi, on toodud käesoleva lisa liite 1 B osas.

3. Kaitstud päritolunimetusega liköörveinide valmistamiseks kasutatavad saadused, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktis c, ning kaitstud päritolunimetusega liköörveinide valmistamiseks kasutatav kontsentreeritud viinamarjavirre ja kuivatatud viinamarjadest valmistatud osaliselt kääritatud viinamarjavirre, millele on osutatud nimetatud määruse IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunktis iii, peavad pärinema piirkonnast, mille nime asjaomane kaitstud päritolunimetusega liköörvein kannab.

▼M2

Siiski võib veinide puhul, millel on õigus kanda kaitstud päritolunimetust „Málaga” või „Jerez-Xérès-Sherry”, pärineda sordi „Pedro Ximénez” kuivatatud viinamarjadest saadud virre, millele on käärimise takistamiseks lisatud veinist saadud neutraalset alkoholi, Montilla-Morilese piirkonnast.

4. Käesoleva lisa punkti A alapunktides 1–4 osutatud kaitstud päritolunimetusega liköörveini valmistamise tavasid ja töötlusi tohib kasutada vaid punktis 3 osutatud piirkonnas.

Siiski võib kaitstud päritolunimetusega liköörveini puhul, mille märgistamiseks kasutatakse väljendust „Porto” ja mille valmistamisel kasutatavad viinamarjad on korjatud Douro piirkonnast, toimuda täiendav valmistamis- ja laagerdumisprotsess kas nimetatud piirkonnas või Vila Nova de Gaia-Porto piirkonnas.

5. Ilma et see piiraks liikmesriikide võimalust kehtestada oma territooriumil valmistatava kaitstud päritolunimetusega liköörveini suhtes rangemaid nõudeid:

a) ei või kaitstud päritolunimetusega liköörveini valmistamiseks kasutatavate saaduste (määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkt c) naturaalne alkoholisisaldus olla alla 12 mahuprotsendi. Siiski võivad mõnes käesoleva määruse III lisa A osa liites 2 toodud loetelus esinevad kaitstud päritolunimetusega liköörveinid olla valmistatud järgmisest:

i) viinamarjavirdest, mille naturaalne alkoholisisaldus on vähemalt 10 mahuprotsenti, kui asjaomasesse tootesse lisatakse soovitavalt samas ettevõttes veinist või pressitud viinamarjajääkidest destilleeritud kaitstud päritolunimetusega kanget alkohoolset jooki;

ii) osaliselt kääritatud viinamarjavirdest (või järgneva teise taande puhul veinist), mille esialgne naturaalne alkoholisisaldus on vähemalt:

 11 mahuprotsenti kaitstud päritolunimetusega liköörveini puhul, mis saadakse neutraalse alkoholi, vähemalt 70-mahuprotsendise tegeliku alkoholisisaldusega veinidestillaadi või viinamarjadest valmistatud kange alkohoolse joogi lisamisel;

 10,5 mahuprotsenti liite 2 A osa 3. loetelus osutatud valgete viinamarjade virdest valmistatud veini puhul;

 9 mahuprotsenti kaitstud päritolunimetusega „Madeira” Portugali liköörveini puhul, mida valmistatakse traditsioonilisel viisil asjaomaste siseriiklike õigusaktide kohaselt;

b) nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille üldalkoholisisaldus on erandina määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktist b alla 17,5 mahuprotsendi, kuid üle 15 mahuprotsendi, sest nende suhtes enne 1. jaanuari 1985 kehtinud siseriiklikes õigusaktides on see selgesõnaliselt ette nähtud, on esitatud liite 2 B osas.

6. Traditsioonilisi eriväljendeid „οίνος γλυκύς φυσικός”, „vino dulce natural”, „vino dolce naturale” ja „vinho doce natural” võib kasutada üksnes kaitstud päritolunimetusega veini puhul, mis:

 on saadud viinamarjadest, millest vähemalt 85 % moodustavad liites 3 toodud loetelus esinevad viinamarjasordid,

 on saadud virdest, mille esialgne suhkrusisaldus ühe liitri kohta on vähemalt 212 grammi,

 on saadud määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunktides e ja f osutatud alkoholi, destillaadi või kange alkohoolse joogi lisamisel, ilma et seda oleks muul viisil rikastatud.

7. Liikmesriigid võivad traditsiooniliste tootmistavade järgimiseks näha oma territooriumil valmistatavate kaitstud päritolunimetusega liköörveinide suhtes ette, et traditsioonilist eriväljendit „vin doux naturel” kasutatakse ainult kaitstud päritolunimetusega liköörveinide puhul:

 mille valmistab viinamarjakasvataja ise ja mille puhul kasutatakse viinamarjasorte „Muscat”, „Grenache”, „Maccabéo” ja „Malvoisie”; sinna hulka võib siiski arvata ka saagi, mis on saadud viinamarjaistandustest, kus kasvab muid viinamarjasorte peale eespool nimetatud nelja, tingimusel et muude sortide osakaal ei ületa 10 % kogusaagist;

 mis on saadud määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti c esimeses ja neljandas taandes osutatud viinamarjavirdest 40 hektoliitrilise saagipiirangu juures, kusjuures saagipiirangu ületamise korral kaob kogu saagi puhul õigus väljendit „vin doux naturel” kasutada;

 mis on saadud mõnest eelnimetatud virdest, mille esialgne suhkrusisaldus ühe liitri kohta on vähemalt 252 grammi;

 mis on saadud tingimusel, et veini ei rikastata mingil muul viisil, veinist saadud alkoholi lisamisel, nii et puhta alkoholi sisaldus on vähemalt 5 % kasutatava viinamarjavirde kogusest ja mitte rohkem kui väiksem kahest järgmisest määrast:

 

 10 % kasutatud viinamarjavirde kogusest;

 40 mahuprotsenti valmistoote üldalkoholisisaldusest, mis esitatakse tegeliku alkoholisisalduse ja sellele vastava võimaliku alkoholisisalduse summana, nii et võimalikku alkoholisisalduse arvutamisel loetakse 1 mahuprotsendile puhtale alkoholile vastavaks 17,5 g jääksuhkrut liitri kohta.

8.  ►M3  Liköörveinide puhul kasutatakse traditsioonilist eriväljendit „vino generoso” üksnes kaitstud päritolunimetusega kuiva liköörveini puhul, mis on valminud tervenisti või osaliselt pärmikile all ning: ◄

 ja saadud valgetest viinamarjasortidest „Palomino de Jerez”, „Palomino fino”, „Pedro Ximénez”, „Verdejo”, „Zalema” ja „Garrido Fino”,

 lastakse turule keskmiselt kaheaastase tammevaatides laagerdumise järel.

Esimeses lõigus osutatud pärmikile all valmimine on bioloogiline protsess, mis toimub siis, kui veini vabale pinnale tekib viinamarjavirde alkoholkäärimise tulemusena iseenesest iseloomulike pärmseente kiht, mis annab tootele ainuomased analüütilised ja organoleptilised omadused.

9. Traditsioonilist eriväljendit „vinho generoso” kasutatakse ainult kaitstud päritolunimetusega „Porto”, „Madeira”, „Moscatel de Setúbal” ja „Carcavelos” liköörveini puhul koos vastava päritolunimetusega.

10. Traditsioonlist eriväljendit „vino generoso de licor” kasutatakse ainult kaitstud päritolunimetusega liköörveini puhul, mis:

▼M2

 on saadud punktis 8 nimetatud „vino generosost” või „vino generoso” valmistamiseks sobivast pärmikile all valminud veinist, millele on lisatud kuivatatud viinamarjadest saadud viinamarjavirret, millele on käärimise takistamiseks lisatud veinist saadud neutraalset alkoholi, või puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirret või veini „vino dulce natural”,

▼B

 lastakse turule keskmiselt kaheaastase tammevaatides laagerdumise järel.
Liide 1

Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamise suhtes kehtivad erinõuded

A.   NENDE KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUSEGA LIKÖÖRVEINIDE LOETELU, MILLE VALMISTAMISEL KASUTATAKSE VIINAMARJAVIRRET VÕI VIINAMARJAVIRDE JA VEINI SEGU

(Käesoleva lisa punkti B alapunkt 1)

KREEKA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemée), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras).

HISPAANIAKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

▼M2

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITAALIA

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   NENDE KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUSEGA LIKÖÖRVEINIDE LOETELU, MILLE VALMISTAMISEL KASUTATAKSE MÄÄRUSE (EÜ) Nr 479/2008 IV LISA PUNKTI 3 ALAPUNKTIS f OSUTATUD TOOTEID

(Käesoleva lisa punkti B alapunkt 2)

1.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse veinialkoholi või kuivatatud viinamarjadest saadud alkoholi, mille alkoholisisaldus on vähemalt 95 mahuprotsenti, aga mitte üle 96 mahuprotsendi.

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti ii esimene taane)

KREEKA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).

HISPAANIA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

KÜPROS

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse veinist või viinamarjade pressimisjääkidest valmisatud kanget alkohoolset jooki, mille alkoholisisaldus on vähemalt 52 mahuprotsenti, aga mitte üle 86 mahuprotsendi

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti ii teine taane)

KREEKA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemée).

PRANTSUSMAA

Pineau des Charentes või Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

KÜPROS

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse rosinatest valmistatud kanget alkohoolset jooki, mille alkoholisisaldus on vähemalt 52 mahuprotsenti, aga mitte üle 94,5 mahuprotsendi

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti ii kolmas taane)

KREEKA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).

4.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirret

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti iii esimene taane)

HISPAANIAKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

ITAALIA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

KÜPROS

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse otsese kuumutamise teel saadud kontsentreeritud viinamarjavirret, mis vastab kõigi muude tunnuste poolest peale kuumutamise kontsentreeritud viinamarjavirde määratlusele

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti iii teine taane)

HISPAANIAKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

▼M2

Empordà

Garnacha/Garnatxa

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITAALIA

Marsala.

6.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille valmistamisel lisatakse kontsentreeritud viinamarjavirret.

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti f alapunkti iii kolmas taane)

HISPAANIAKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITAALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
Liide 2

A.   III lisa punkti B alapunkti 5 alapunktis a osutatud loetelud

1.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mis on valmistatud viinamarjavirdest, mille naturaalne alkoholisisaldus on vähemalt 10 mahuprotsenti, ja mille valmistamisel lisatakse soovitavalt samas ettevõttes veinist või pressitud viinamarjajääkidest destilleeritud kaitstud päritolunimetusega kanget alkohoolset jooki.

PRANTSUSMAA

Pineau des Charentes või Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mis on valmistatud käärivast viinamarjavirdest, mille esialgne naturaalne alkoholisisaldus ei ole alla 11 mahuprotsendi, lisades sellele neutraalset alkoholi või veinidestillaati, mille tegelik alkoholisisaldus ei ole alla 70 mahuprotsendi, või viinamarjadest valmistatud kanget alkohoolset jooki.

PORTUGAL

Porto – Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro

ITAALIA

Moscato di Noto

▼M2 —————

▼B

3.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mis on valmistatud veinist, mille esialgne naturaalne alkoholisisaldus ei ole alla 10,5 mahuprotsendi.

HISPAANIA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

▼M2

ITAALIA

Trentino

▼B

4.   Nende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mis on saadud käärivast viinamarjavirdest, mille esialgne naturaalne alkoholisisaldus ei ole alla 9 mahuprotsendi.

PORTUGAL

Madeira.

B.   III lisa punkti B alapunkti 5 alapunktis b osutatud loetelu

LNende kaitstud päritolunimetusega liköörveinide loetelu, mille puhul enne 1. jaanuari 1985 kehtinud siseriiklikud õigusaktid nägid ette üldalkoholisisalduse alla 17,5 mahuprotsendi, kuid mitte alla 15 mahuprotsendi.

(Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punkti 3 alapunkti b)

HISPAANIAKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

ITAALIA

Trentino.

PORTUGALKaitstud päritolunimetusega liköörveinid

Ühenduse eeskirjade või riiklike sätete alusel toote märgistamiseks kasutatav väljend

Porto – Port

Branco leve seco
Liide 3

Nende viinamarjasortide loetelu, millest võib valmistada kaitstud päritolunimetusega liköörveini, mille märgistamiseks kasutatakse traditsioonilisi eriväljendeid „vino dulce natural”, „vino dolce naturale” ja „οινος γλυκυς φυσικος”

Muscats – Grenache – Garnacha Blanca – Garnacha Peluda – Listán Blanco – Listán Negro-Negramoll – Maccabéo – Malvoisies – Mavrodaphne – Assirtiko – Liatiko – Garnacha tintorera – Monastrell – Palomino – Pedro Ximénez – Albarola – Aleatico – Bosco – Cannonau – Corinto nero – Giró – Monica – Nasco – Primitivo – Vermentino – Zibibbo – ►M2  Moscateles – Garnacha. ◄
IV LISA

ÜHENDUSE ANALÜÜSIMEETODID

A.   ALLÜÜLISOTIOTSÜANAAT

1.   Meetodi põhimõte

Veinis sisalduv allüülisotiotsüanaat eraldatakse destilleerimise abil ja identifitseeritakse gaasikromatograafiliselt.

2.   Reaktiivid

2.1.

Absoluutne etanool.

2.2.

Standardlahus: allüülisotiotsüanaadi lahus absoluutses etanoolis, mis sisaldab ühe liitri kohta 15 mg allüülisotiotsüanaati.

2.3.

Külmutussegu, mis koosneb etanoolist ja kuivast jääst (temperatuur – 60 °C).

3.   Seadmed

3.1.

Joonisele vastav destillatsiooniaparaat, mis töötab lämmastikku läbivoolutamise abil.

3.2.

Termostateeritav soojendussärk.

3.3.

Voolumõõtur.

3.4.

Gaasikromatograaf, komplekteeritud väävliühendite selektiivfiltriga varustatud leekspektrofotomeeterdetektoriga (lainepikkus 394 nm) või mõne muu sobiva detektoriga.

3.5.

Roostevabast terasest kromatograafiline kolonn siseläbimõõduga 3 mm ja pikkusega 3 m, täidiseks kandjaga Chromosorb WHP (80–100 mešši) seotud Carbowax 20M (10 %).

3.6.

Mikrosüstal, 10 μl.

4.   Töö käik

Destillatsioonikolbi pannakse kaks liitrit veini ja kahte kogumisklaasi mõned milliliitrid etanooli (punkt 2.1), nii et gaasihajutustorude poorsed osad oleksid täielikult sukeldatud. Mõlemat kogumisklaasi jahutatakse väljastpoolt külmutusseguga. Destillatsioonikolb ühendatakse kogumisklaasidega ja läbi destillatsiooniaparaadi hakatakse voolutama lämmastikku kiirusega kolm liitrit tunnis. Alustatakse destilleerimist, tõstes soojendussärgi abil veini temperatuuri 80 °C-ni, ja kogutakse 45–50 ml destillaati.

Gaasikromatograaf stabiliseeritakse. On soovitatav rakendada järgmisi tingimusi:

 injektori temperatuur: 200 °C,

 kolonni temperatuur: 130 °C,

 kandegaas (heelium) voolu kiirus: 20 milliliitmillit minutis.

Mikrosüstla abil doseeritakse selline standardlahuse kogus, et allüülisotiotsüanaadile vastavat piiki oleks gaasikromatogrammil kerge identifitseerida.

Analoogiliselt süstitakse kromatograafi ka destillaadi alikvoot. Kontrollitakse, kas destillaadiga saadud piigi peetumisaeg vastab allüülisotiotsüanaadi piigi peetumisajale.

Eespool soovitatud tingimuste korral ei anna veinis loomulikult esinevad ühendid uuritava lahuse kromatogrammil segavaid piike.

Lämmastiku voolus destilleerimise aparaat

image

B.   PUHASTATUD KONTSENTREERITUD VIINAMARJAVIRDE ANALÜÜSIMISE ERIMEETOD

▼M4 —————

▼B

f)   Meso-inositool, sküllo-inositool ja sahharoos

1.   Põhimõte

Silüülderivaatide gaasikromatograafia.

2.   Reaktiivid

2.1.

Sisestandard: ksülitool (ligikaudu 10 g/l lahus, millele on lisatud spaatliotsaga naatriumasiidi)

2.2.

Bis(trimetüülsilüül)trifluoroatseetamiid, BSTFA (C8H18F3NOSi2)

2.3.

Trimetüülklorosilaan (C3H9ClSi)

2.4.

Püridiin (C5H5N)

2.5.

Meso – inositool (C6H12O6)

3.   Seadmed

3.1.

Gaasikromatograaf, millel on:

3.2.

kapillaarkolonn (nt sulatatud ränidioksiidiga, kattekiht OV 1, paksus 0,15 μ, pikkus 25 m, siseläbimõõt 0,3 mm).

Töötingimused: kandegaasid: vesinik ja heelium:

 kandegaasi voolu kiirus: ligikaudu 2 milliliitmillit minutis,

 injektori ja detektori temperatuur: 300 °C,

 temperatuuriprogramm: 1 minut 160 °C juures, temperatuuri tõus kiirusega 4 °C minutis kuni väärtuseni 260 °C, 15 minutit konstantsel temperatuuril 260 °C juures,

 voolu jaotussuhe: ligikaudu 1:20.

3.3.

Integraator;

3.4.

mikrosüstal, 10 μl;

3.5.

mikropipetid, 50, 100 ja 200 μl;

3.6.

2 ml pudelid teflonkorkidega;

3.7.

ahi.

4.   Töö käik

Puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirdest võetakse ligikaudu 5 g täpselt kaalutud proov ja pannakse see 50 ml mõõtekolbi. Lisatakse 1 μl ksülitooli standardlahust (punktis 2.1) ja vett mahumärgini. Pärast segamist võetakse saadud lahusest 100 μl proov ja pannakse pudelisse (punkt 3.6), kus see nõrgas õhuvoolus kuivaks aurutatakse. Vajaduse korral võib aurumise soodustamiseks lisada 100 μl absoluutset etüülalkoholi.

Jääk lahustatakse ettevaatlikult 100 μl püridiinis (punkt 2.4) ning lisatakse 100 μl bis(trimetüülsilüül)trifluoroatseetamiidi (punkt 2.2) ja 10 μl trimetüülklorosilaani (punkt 2.3). Pudel suletakse teflonkorgiga ja soojendatakse üks tund 60 °C juures.

Mikrosüstlasse tõmmatakse 0,5 ml selget vedelikku ja süstitakse kuuma süstlanõela kaudu gaasikromatograafi vastavalt ettenähtud voolu jaotussuhtele.

5.   Arvutamine

5.1.

Valmistatakse lahus, mis sisaldab:

glükoosi 60 g/l, fruktoosi 60 g/l, meso-inositooli 1 g/l ja sahharoosi 1 g/l.

Kaalutakse 5 g lahust ja analüüsitakse seda punkti 4 kohaselt. Kromatogrammi alusel arvutatakse ksülitooli suhtes väljendatavad tulemused meso-inositooli ja sahharoosi kohta.

Kuna sküllo-inositooli ei ole võimalik hankida müügireaktiivina ja selle peetumisaeg jääb glükoosi anomeervormide viimase piigi ja meso-inositooli piigi vahele (vt diagrammi järgmisel lehel), loetakse sküllo-inositooli sisaldus võrdseks meso-inositooli kohta saadud tulemusega.

6.   Tulemuste väljendamine

6.1.

Meso-inositooli ja sküllo-inositooli sisaldus väljendatakse milligrammides ühe kilogrammi suhkru kohta.

Sahharoosisisaldus väljendatakse grammides ühe kilogrammi viinamarjavirde kohta.

image
V LISA

ARTIKLI 16 TEISES LÕIGUS OSUTATUD VASTAVUSTABELMäärus (EÜ) nr 1493/1999

Määrus (EMÜ) nr 2676/90

Määrus (EÜ) nr 423/2008

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikli 43 lõige 1

Artikkel 5

Artikli 3 lõige 1

Artikli 43 lõike 2 esimene taane

Artikkel 23

Artikli 3 lõige 2

Artikli 43 lõike 2 esimene taane

Artikkel 24

Artikli 3 lõige 3

Artikli 43 lõike 2 esimene taane

Artiklid 34, 35 ja 36

Artikli 3 lõige 4

Artikkel 44

Artikkel 4

Artikli 43 lõike 2 teine taane

Artikkel 5

Artikli 43 lõike 2 kolmas taane

Artikkel 6

Artikkel 38

Artikkel 7

Artikli 42 lõige 6

Artikkel 39

Artikkel 8

Artikkel 6

Artikkel 9

Artikkel 46

Artikli 10 lõige 1

Artikkel 45

Artikli 10 lõige 2

Artikkel 32

Artikkel 11

Artikkel 29

Artikkel 12

Artikkel 30

Artikkel 13

Artikkel 21

Artikkel 14

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 47

Artikkel 15

Artikkel 48

Artikkel 16

IV lisa

Artiklid 7 ja 12

I lisa A osa

Artikkel 10

I lisa A osa liide 1

Artikkel 8

I lisa A osa liide 2

Artikkel 9

I lisa A osa liide 3

Artikkel 13

I lisa A osa liide 4

Artiklid 14, 15 ja 16

I lisa A osa liide 5

Artikkel 17

I lisa A osa liide 6

Artikkel 18

I lisa A osa liide 7

Artikkel 19

I lisa A osa liide 8

Artikkel 22

I lisa A osa liide 9

V lisa A osa

I lisa B osa

V lisa B osa

I lisa C osa

V lisa F osa

I lisa D osa

V lisa H osa

Artikkel 28

II lisa A osa

V lisa I osa

Artikkel 4

II lisa B osa

VI lisa K osa

II lisa C osa

V lisa J osa

Artiklid 25 ja 37

III lisa A osa

Artikkel 43

III lisa A osa

VI lisa L osa

Artiklid 40 ja 41

III lisa B osa

Lisa punkt 39

IV lisa A osa

Lisa punkt 42

IV lisa B osa( 1 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.

( 2 ) ELT L 253, 20.9.2008, lk 1.

( 3 ) ELT L 354, 31.12.2008, lk 7.

( 4 ) Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

( 5 ) Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).

( 6 ) Komisjoni 11. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/273, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560 (ELT L 58, 28.2.2018, lk 1).

( 7 ) Komisjoni 11. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/274, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide ja teadete kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad asjakohaste kontrollide kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/561 (ELT L 58, 28.2.2018, lk 60).

( 8 ) ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

( 9 ) EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18.

( 10 ) ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

( 11 ) ELT L 12, 15.1.2011, lk 1.

( 12 ) Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

Top