Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0321

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/321, 26. veebruar 2015 , millega muudetakse otsust 2008/989/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid teatavatest kolmandatest riikidest imporditavale metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste samaväärsuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 1045 all)

OJ L 57, 28.2.2015, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/321/oj

28.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/15


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/321,

26. veebruar 2015,

millega muudetakse otsust 2008/989/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid teatavatest kolmandatest riikidest imporditavale metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste samaväärsuse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 1045 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2008/971/EÜ (2) on tunnistatud samaväärseteks teatavate kolmandate riikide süsteemid algmaterjali heakskiitmiseks ja registreerimiseks ning sellele järgnev paljundusmaterjali tootmine kõnealusest algmaterjalist. Teatavate muude kolmandate riikide puhul ei olnud liidu tasandil kättesaadav teave piisav, et hõlmata need kolmandad riigid nimetatud otsusega. Seepärast võttis komisjon vastu komisjoni otsuse 2008/989/EÜ (3).

(2)

Selleks, et vältida kaubandushäireid pärast 31. detsembrit 2014, on asjakohane pikendada otsuse 2008/989/EÜ kohaldamisaega kuni otsuse 2008/971/EÜ muutmiseni.

(3)

Kuni otsuse 2008/971/EÜ tulevase muutmiseni on samuti asjakohane ajutiselt lubada liikmesriikidel teha otsuseid kategooria „katsetatud paljundusmaterjal” metsapaljundusmaterjali kohta, mis on toodetud juba otsuses 2008/971/EÜ loetletud kolmandates riikides.

(4)

Liikmesriikide esitatud teabes on märgitud, et Uus-Meremaalt pärit metsapaljundusmaterjaliga ei ole kaasas põhisertifikaati ega selle riigi poolt välja antud ametlikku sertifikaati. Seetõttu tuleks Uus-Meremaa kustutada nende riikide loetelust, kelle puhul liikmesriikidel on lubatud teha otsuseid metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste samaväärsuse kohta.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2008/989/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2008/989/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse 31. detsembrini 2019.”

;

2)

lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 11, 15.1.2000, lk 17.

(2)  Nõukogu otsus 2008/971/EÜ, 16. detsember 2008, kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjali samaväärsuse kohta (ELT L 345, 23.12.2008, lk 83).

(3)  Komisjoni otsus 2008/989/EÜ, 23. detsember 2008, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid teatavatest kolmandatest riikidest imporditavale metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste samaväärsuse kohta (ELT L 352, 31.12.2008, lk 55).


LISA

Otsuse 2008/989/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

Päritoluriik

Liik

Kategooria

Algmaterjali tüüp

Valgevene

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Bosnia ja Hertsegoviina

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Kanada

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Norra

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Serbia Vabariik

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Šveits

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Türgi

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Ameerika Ühendriigid

Kõik liigid ja kunstlikud hübriidid

T

St, SO, P, C, CM

Kategooria

SI

Identifitseeritava lähtekohaga

T

Katsetatud

Algmaterjali tüüp

SS

Seemneallikas

St

Puistu

SO

Seemneistandik

P

Pere(de) vanemad

C

Kloon

CM

Kloonisegu.”


Top