EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0949-20170717

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/949, 19. juuni 2015 , millega tunnustatakse teatavates kolmandates riikides tehtud teatavate toiduainete ekspordieelset kontrolli teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/949/2017-07-17

02015R0949 — ET — 17.07.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/949,

19. juuni 2015,

millega tunnustatakse teatavates kolmandates riikides tehtud teatavate toiduainete ekspordieelset kontrolli teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 156 20.6.2015, lk 2)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1269, 13. juuli 2017,

  L 183

9

14.7.2017
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/949,

19. juuni 2015,

millega tunnustatakse teatavates kolmandates riikides tehtud teatavate toiduainete ekspordieelset kontrolli teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Ekspordieelse kontrolli tunnustamine

1.  Tunnustatakse ekspordieelseid kontrolle, mille on enne liitu eksportimist teinud Kanada teraviljakomisjon kui pädev asutus ohratoksiin A sisalduse määramiseks nisus ja nisujahus, mis on loetletud I lisas ja mis on toodetud Kanada territooriumil.

2.  Tunnustatakse järgmisi ekspordieelseid kontrolle, mille on enne liitu eksportimist teinud Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium (USDA) kui pädev asutus:

a) I lisas loetletud ja Ameerika Ühendriikide territooriumil toodetud maapähklite aflatoksiinisisalduse ekspordieelsed kontrollid;

b) I lisas loetletud ja Ameerika Ühendriikide territooriumil toodetud mandlite aflatoksiinisisalduse ekspordieelsed kontrollid.

Artikkel 2

Lisatavad dokumendid ja saadetiste märgistamine

1.  Artiklis 1 nimetatud toodete iga saadetisega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

a) pädeva asutuse poolt selleks määratud tunnustatud labori poolt vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 401/2006 ( 1 ) või samaväärsetele nõuetele võetud proovide ja analüüside tulemuste aruanne;

b) vastavalt II lisale vormistatud sertifikaat, mille on täitnud, kontrollinud ja alla kirjutanud pädeva asutuse esindaja; sertifikaat kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

2.  Igal artiklis 1 osutatud toiduainete saadetisel peab olema oma identifitseerimiskood, mis tuleb esitada ka lõikes 1 osutatud aruandel ja sertifikaadil. Selle koodiga tuleb tähistada saadetise iga kott või muu pakend või pakend, millega mitu üksikpakendit on ühendatud üheks pakendiks.

Artikkel 3

Saadetiste osadeks jagamine

Juhul kui saadetis hiljem osadeks jagatakse, peavad saadetise iga osaga kuni selle vabasse ringlusse laskmiseni olema kaasas artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud sertifikaadi tõestatud koopiad, mille on kinnitanud selle liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumil saadetise jagamine aset leidis.

Artikkel 4

Ametlikud kontrollid

Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 16 lõikele 2 ja artikli 23 lõikele 2 vähendatakse liikmesriikides artiklis 1 osutatud ja vastavalt artiklile 2 esitatud tootesaadetiste füüsilise kontrolli sagedust maksimaalse protsendimäärani I lisas esitatud saadetiste arvust.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2008/47/EÜ ja rakendusmäärus (EL) nr 844/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele ja rakendusmäärusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Artiklis 1 osutatud tooted ja artiklis 4 osutatud füüsiliste kontrollide sagedus:Toiduained

CN-kood

TARICi alajaotus

Päritoluriik

Mükotoksiin

Füüsiliste kontrollide sagedus importimisel (%)

—  Nisu

—  1001

 

Kanada

Ohratoksiin A

< 1

—  Nisujahu

—  1101 00

▼M1 —————

▼B

—  Mandlid, koorimata

—  0802 11

 

Ameerika Ühendriigid

Aflatoksiinid

< 1

—  Mandlid, kooritud

—  0802 12
II LISA

image

image

image( 1 ) Komisjoni määrus (EÜ) nr 401/2006, 23. veebruar 2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes (ELT L 70, 9.3.2006, lk 12).

Top