Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0712

Komisjoni määrus (EL) 2017/712, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud võrdlusaasta ning rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/2433

OJ L 105, 21.4.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/712/oj

21.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/712,

20. aprill 2017,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud võrdlusaasta ning rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 5 lõikele 1 kehtestab komisjon võrdlusaasta. Võrdluskuupäev, mille iga liikmesriik valib rahva ja eluruumide loenduste andmete edastamiseks, peab jääma võrdlusaasta sisse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 5 lõikele 3 peaks komisjon võtma vastu rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programmi.

(3)

See programm peaks olema kõikides liikmesriikides ühesugune, et oleks tagatud liikmesriikides korraldatud rahvastiku ja eluruumide loenduste andmete võrreldavus ning oleks võimalik koostada kogu liitu hõlmavaid usaldusväärseid ülevaateid.

(4)

Eelkõige on vaja määratleda hüperkuupide sisu, vorm ja struktuur, mis on kõikides liikmesriikides ühesugused, aga ka lahtrite spetsiaalsed väärtused ja märgised, mida liikmesriigid saavad hüperkuupides kasutada, ning vastavate teemade metaandmed.

(5)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/543 (2) on sätestatud loenduse teemade ja nende jaotuste tehnilised kirjeldused, mida tuleb kasutada võrdlusaasta 2021 kohta komisjonile esitatavate andmete puhul.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ese

Käesoleva määrusega kehtestatakse võrdlusaasta 2021 kohta komisjonile (Eurostat) edastatavate rahvastiku ja eluruumide loenduste statistiliste andmete ja metaandmete programm.

Artikkel 2

Mõisted

Kohaldatakse määruses (EÜ) nr 763/2008 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas sätestatud määratlusi ja tehnilisi spetsifikatsioone. Käesolevas määruses kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1)   täpselt määratletud geograafilise piirkonna „kogurahvastik“– kõik isikud, kelle alaline elukoht vastavalt määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punktile d on asjaomases geograafilises piirkonnas;

2)   „hüperkuup“– paljude tunnuste järgi moodustatud mitmemõõtmeline sagedustabel, mille lahtrid sisaldavad iga tunnuse iga taseme ristamisel mistahes teise tunnuse iga tasemega tekkivaid sagedusi;

3)   „lahtri väärtus“– hüperkuubi lahtrisse kantud teave. Lahtri väärtus võib olla kas numbriline väärtus või lahtri spetsiaalne väärtus;

4)   „lahtri numbriline väärtus“– lahtrisse kantud numbriline väärtus, mis kujutab endast vastava lahtri kohta vaatlusel saadud statistilist teavet;

5)   „lahtri konfidentsiaalne väärtus“– lahtri numbriline väärtus, mida ei saa avaldada vastavalt statistika avalikustamise vastu võetavatele liikmesriigi kaitsemeetmetele, et kaitsta konfidentsiaalseid statistilisi andmeid;

6)   „lahtri mittekonfidentsiaalne väärtus“– lahtri selline numbriline väärtus, mis ei ole konfidentsiaalne;

7)   „lahtri mitteusaldusväärne väärtus“– lahtri numbriline väärtus, mis ei ole liikmesriigi kvaliteedikontrolli seisukohalt usaldusväärne väärtus;

8)   „lahtri spetsiaalne väärtus“– tähis, mis on kantud hüperkuubi lahtrisse numbrilise väärtuse asemel;

9)   „lipp“– kood, mis võidakse lisada lahtri väärtusele, et kirjeldada vastava lahtri väärtuse eriomadust.

Artikkel 3

Võrdluskuupäev

Iga liikmesriik määrab kindlaks 2021. aastasse jääva võrdluskuupäeva komisjonile (Eurostat) rahvastiku ja eluruumide loenduste andmete edastamiseks. Liikmesriigid teatavad komisjonile (Eurostat) valitud võrdluskuupäeva 31. detsembriks 2019.

Artikkel 4

Statistiliste andmete programm

1.   Komisjonile (Eurostat) edastatavate statistiliste andmete programm võrdlusaastaks 2021 koosneb I lisas loetletud hüperkuupidest.

2.   Liikmesriik esitab lahtri spetsiaalse väärtuse „ei kohaldata“ ainult järgmistel juhtudel:

a)

kui lahter viitab vähemalt ühe tunnuse tasemele „ei kohaldata;“ või

b)

kui lahter kirjeldab vaatlust, mida liikmesriigis ei ole.

3.   Liikmesriigid kirjutavad lahtri konfidentsiaalse väärtuse kohale spetsiaalse väärtuse „ei ole kättesaadav“.

4.   Liikmesriigi taotlusel ei levita komisjon (Eurostat) avalikult ühtegi mitteusaldusväärset lahtri väärtust, mille vastav liikmesriik on esitanud.

Artikkel 5

Lahtrite väärtuste metaandmed

1.   Vajaduse korral lisavad liikmesriigid hüperkuubi lahtritesse järgmiseid märgiseid:

a)

„konfidentsiaalne“;

b)

„mitteusaldusväärne“;

c)

„muudetud pärast andmete esimest esitamist“;

d)

„vaata lisatud teavet“.

2.   Lahtritesse, milles on lahtri konfidentsiaalne väärtus asendatud spetsiaalse väärtusega „ei ole kättesaadav,“ tuleb lisada märgis „konfidentsiaalne“.

3.   Lahtrid, mille numbriline väärtus on mitteusaldusväärne, tuleb tähistada märgisega „mitteusaldusväärne“.

4.   Lahtritele, milles on märgis „mitteusaldusväärne“, „muudetud pärast andmete esimest esitamist“ või „vaata lisatud teavet“, tuleb lisada selgitav tekst.

Artikkel 6

Metaandmed teemade kohta

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) teemade kohta metaandmed, nagu on sätestatud II lisas.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 14.

(2)  Komisjoni 22. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/543, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 763/2008 (rahva ja eluruumide loenduste kohta) rakenduseeskirjad seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega (ELT L 78, 23.3.2017, lk 13).


I LISA

Statistiliste andmete programm (hüperkuubid) võrdlusaastaks 2021

Nr

Kokku

Jaotused

 

1. rühm

Kogurahvastik

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

HST.H.

FST.H.

 

 

 

1.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

 

 

 

 

 

1.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

HST.H.

 

 

 

 

1.3

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

 

FST.H.

 

 

 

1.4

 

GEO.N.

SEX.

 

LMS.H.

HST.H.

 

 

 

 

 

2. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.H.

FST.H.

HAR.

LOC.

 

2.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

LMS.L.

 

FST.H.

 

 

 

2.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.H.

 

HAR.

 

 

2.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

HAR.

LOC.

 

 

3. rühm

Kogurahvastik

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

HST.M.

LMS.L.

 

 

 

 

3.1

 

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

 

3.2

 

GEO.H.

SEX.

 

HST.M.

 

 

 

 

 

3.3

 

GEO.H.

SEX.

 

 

LMS.L.

 

 

 

 

 

4. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

EDU.

 

 

 

4.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

 

4.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

 

4.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

EDU.

 

 

 

 

5. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

 

5.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

 

 

 

 

5.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

SIE.

 

 

 

5.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

EDU.

 

 

5.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

 

SIE.

EDU.

 

 

5.5

 

GEO.N.

SEX.

 

OCC.

IND.L.

 

EDU.

 

 

5.6

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

5.7

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

IND.L.

 

EDU.

 

 

 

6. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

6.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

 

 

 

 

6.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

 

 

EDU.

 

6.3

 

GEO.L.

SEX.

 

LPW.N.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

7. rühm

Kogurahvastik

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

SIE.

 

 

 

7.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

 

 

 

 

7.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

 

SIE.

 

 

 

 

8. rühm

Kogurahvastik

GEO.H.

SEX.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

 

 

8.1

 

GEO.H.

SEX.

COC.L.

 

 

 

 

 

 

8.2

 

GEO.H.

SEX.

 

POB.L.

 

 

 

 

 

 

9. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

9.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

 

 

 

 

9.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.H.

 

 

 

9.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.H.

 

 

 

 

9.4

 

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

 

10. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

POB.L.

YAT.

 

 

10.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

COC.L.

 

YAT.

 

 

10.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

POB.L.

YAT.

 

 

10.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

 

YAT.

 

 

 

11. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

11.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

 

 

 

 

 

11.2

 

GEO.M.

SEX.

 

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

 

12. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.L.

SIE.

ROY.

 

12.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.L.

 

ROY.

 

12.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.3

 

GEO.L.

SEX.

 

COC.M.

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

SIE.

ROY.

 

 

13. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

ROY.

HAR.

 

13.1

 

GEO.L.

SEX.

 

 

POB.M.

YAE.H.

 

HAR.

 

13.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

13.3

 

GEO.M.

 

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

HAR.

 

13.4

 

GEO.M.

 

AGE.M.

COC.M.

 

 

 

HAR.

 

13.5

 

GEO.L.

 

 

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

 

 

 

 

14. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

HAR.

14.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

 

 

 

 

14.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

POB.L.

 

 

 

14.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

YAE.L.

 

 

14.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

 

ROY.

 

14.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

15. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

EDU.

COC.L.

POB.L.

YAE.H.

 

15.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

EDU.

 

POB.L.

 

 

15.2

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

YAE.H.

 

15.3

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

 

COC.L.

 

YAE.H.

 

15.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

16. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

 

16.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

 

 

 

 

16.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

POB.L.

 

 

 

16.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

YAE.L.

 

 

16.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

 

ROY.

 

16.5

 

GEO.L.

SEX.

 

OCC.

 

POB.L.

YAE.L.

 

 

 

17. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

YAE.L.

ROY.

 

 

17.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

 

 

 

 

17.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

YAE.L.

 

 

 

17.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

 

ROY.

 

 

 

18. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

EDU.

COC.L.

POB.L.

 

 

18.1

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

 

 

POB.L.

 

 

18,2

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

 

EDU.

 

POB.L.

 

 

18.3

 

GEO.L.

SEX.

IND.L.

 

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

19. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

19.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

 

 

 

 

19.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

 

YAE.L.

 

 

 

19,3

 

GEO.L.

SEX.

 

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

 

20. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

20,1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

 

 

 

 

20.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

POB.L.

 

 

 

 

21. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.M.

HST.H.

CAS.H.

EDU.

 

21.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.H.

 

 

21.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

 

EDU.

 

21.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

CAS.H.

 

 

21.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

 

EDU.

 

21.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.H.

CAS.H.

 

 

 

22. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

SIE.

 

 

 

22.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

 

 

 

 

22.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

SIE.

 

 

 

 

23. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

 

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

 

24. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

 

 

24.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

 

CAS.L.

 

 

24.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

HST.M.

CAS.L.

 

 

 

25. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

25.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

POB.L.

 

 

25.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

 

 

 

25.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

26. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

26.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

COC.L.

 

 

 

26.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

 

POB.L.

 

 

26.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

27. rühm

Kogurahvastik

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

27.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

 

YAE.L.

 

 

 

27.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

 

28. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

HST.M.

ROY.

 

 

 

28.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

 

ROY.

 

 

 

28.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

ROY.

 

 

 

 

29. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

29.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

 

30. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

30.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

 

31. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

POB.L.

 

31.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

POB.L.

 

31.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

POB.L.

 

31.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

POB.L.

 

 

32. rühm

Kogurahvastik

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

COC.L.

 

32.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

COC.L.

 

32.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

COC.L.

 

32.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

COC.L.

 

 

33. rühm

Kõikide tavaleibkondade arv

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

33.1

 

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

 

34. rühm

Kõikide perekondade arv

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

34.1

 

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

35. rühm

Kõikide tavaleibkondade arv

GEO.H.

TPH.L.

SPH.

 

 

 

 

 

 

35.1

 

GEO.H.

TPH.L.

 

 

 

 

 

 

 

35.2

 

GEO.H.

 

SPH.

 

 

 

 

 

 

 

36. rühm

Kõikide perekondade arv

GEO.H.

TFN.L.

SFN.

 

 

 

 

 

 

36.1

 

GEO.H.

TFN.L.

 

 

 

 

 

 

 

36.2

 

GEO.H.

 

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

37. rühm

Kõikide tavaeluruumide arv

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

37.1

 

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

 

38. rühm

Kõikide tavaeluruumide arv

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

38.1

 

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

 

39. rühm

Kõikide asustatud tavaeluruumide arv

GEO.M.

TOB.

(UFS. või NOR)

(DFS. või DRM)

OWS.

NOC.

 

 

 

39.1

 

GEO.L.

TOB.

 

 

OWS.

NOC.

 

 

 

39.2

 

GEO.M.

TOB.

(UFS. või NOR)

 

 

NOC.

 

 

 

39.3

 

GEO.M.

TOB.

 

(DFS. või DRM)

 

NOC.

 

 

 

 

40. rühm

Kõikide asustatud tavaeluruumide arv

GEO.L.

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

 

 

 

 

40.1

 

GEO.L.

WSS.

 

 

 

 

 

 

 

40.2

 

GEO.L.

 

TOI.

 

 

 

 

 

 

40.3

 

GEO.L.

 

 

BAT.

 

 

 

 

 

40.4

 

GEO.L.

 

 

 

TOH.

 

 

 

 

 

41. rühm

Kõikide eluruumide arv

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 

41.1

 

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

Artiklis 6 osutatud teemade metaandmed

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) loenduse teemade määratlusi käsitlevad metaandmed.

Iga teema metaandmetes tuleb:

nimetada allikad (allikas), mida kasutati vastava teema kohta statistiliste andmete saamiseks;

märkida, millist meetodit kasutati vastava teema andmete hindamiseks;

märkida põhjused, kui vastava teema andmetes on mitteusaldusväärseid.

Lisaks esitavad liikmesriigid järgmised metaandmed:

Alaline elukoht

Metaandmetes tuleb selgitada, kuidas on kohaldatud määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punktis d sätestatud alalise elukoha määratlust, eelkõige seda, mil määral on alalise elukoha asemel esitatud seaduslikke või registreeritud elukohti, arvestades 12 kuu kriteeriumi, ja esitada alalise elukohaga rahvastiku määratlus.

Metaandmetes tuleb märkida, kas kolmanda taseme haridust omandavate õppurite puhul, kelle ajutine aadress õppeajal ei lange kokku perekonna elukohaga, on alaliseks elukohaks märgitud perekonna elukoht.

Metaandmetes tuleb nimetada kõik riigipõhised muutused seoses rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas oleva teema „alaline elukoht“ tehnilises kirjelduses nimetatud eeskirjadega.

Kodutud

Kogurahvastiku andmed peavad sisaldama ka esmaselt kodutuid isikuid (isikud, kes elavad tänaval ja kellel ei ole peavarju) ja teiseselt kodutuid isikuid (isikud, kes vahetavad sageli ajutisi majutuskohti).

Metaandmed peavad sisaldama kõigi kodutute arvu. Esmaselt kodutute isikute arv (isikud, kes elavad tänaval ja kellel ei ole peavarju) ja teiseselt kodutute isikute arv (isikud, kes vahetavad sageli ajutisi majutuskohti) tuleb kajastada seal, kus vastav liigitamine on võimalik.

Samuti tuleb kirjeldada metoodikat ja andmeallikaid, mida kasutati kodutuid käsitlevate andmete tootmisel.

Seaduslik perekonnaseis/kooselu

Metaandmetes tuleb esitada teave riigi selliste õigusaktide kohta, mis käsitlevad vastas- või samasooliste abielusid, vanuse alampiiri abiellumiseks, registreeritud kooselu samasoolisega või vastassoolisega ning võimalust lahutada või seaduslikult lahus elada.

Majandusteemad

Metaandmetes tuleb nimetada kõik riigipõhised muutused seoses rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas oleva teema „hõiveseisund“ tehnilises kirjelduses nimetatud eeskirjadega. Metaandmetes tuleb kirjeldada, kas „hõiveseisundi“ andmed on saadud registritest ja kui on, siis tuleb esitada määratlused, mida vastavas registris kasutatakse.

Metaandmetes tuleb märkida vanuse alampiir majandustegevuseks vastavas riigis ning nimetada vastavad õigusaktid.

Kui loendusel liikmesriigis ilmneb, et on inimesi, kel on rohkem kui üks töökoht, tuleb metaandmetes kirjeldada, mil viisil on määratud nende põhitöökoht (näiteks kas see on määratud tööl kulutatud aja või saadud sissetuleku järgi).

Metaandmetes tuleb nimetada kõik riigipõhised muutused seoses rakendusmääruse (EL) 2017/543 lisas oleva teema „tööalane seisund“ tehnilises kirjelduses nimetatud eeskirjadega. Kui loendusel tehakse kindlaks, et isik on nii tööandja kui ka palgatöötaja, tuleb metaandmetes täpsustada, millisel viisil on määratud sellise isiku kuuluvus ühte kahest kategooriast.

Sünniriik/-koht

Kui loenduse ajal ei ole teada sünniriik või on sellised andmed puudulikud seoses loenduse ajal kehtivate riigipiiridega, peab metaandmetes kirjeldama, mil viisil on teema „sünniriik/-koht“ tunnus inimeste kohta määratud.

Metaandmetes tuleb märkida, kui ema alalise elukoha asemel on märgitud sünni toimumise koht.

Kodakondsus

Kui riigis on osa elanikkonnast isikud, kes on „tunnustatud mittekodanikud“ (isikud, kes ei ole ühegi riigi kodanikud ega kodakondsusetud ning kellel on mõned, kuid mitte kõik kodakondsusega seotud õigused ja kohustused), tuleb vastav teave esitada metaandmetes.

Alaline elukoht aasta enne loendust

Kui liikmesriik kogub andmeid teema „eelmine alaline elukoht ja praegusesse elukohta saabumise kuupäev“ kohta, tuleb metaandmetes kirjeldada, mil viisil määratakse alaline elukoht üks aasta enne loendust.

Leibkondade ja perekondade temaatika

Metaandmetes tuleb täpsustada, kas liikmesriik kasutab loendusel tavaleibkondade määratlemiseks „majapidamisüksuse“ mõistet või „aadressipõhise leibkonna“ mõistet. Metaandmetes tuleb kirjeldada, mille alusel määratletakse leibkonnad ja perekonnad.

Metaandmetes tuleb selgitada, kuidas määratletakse leibkonna liikmete vahelist sugulust (näiteks sugulusmaatriks; sugulus viiteisikuga). Kui need andmed saadakse haldusregistritest, tuleb selgitada, kas teave leibkonna- ja perekonnaliikmete vahelise suguluse kohta kajastub kõnealustes andmetes ja saadakse otse haldusallika(te)st või on teabe aluseks statistiline mudel.

Omandisuhe

Metaandmetes tuleb täpsustada, milliseid juhte on siseriikliku omandiõiguse või tava kohaselt tüüpiliselt liigitatud „muud liiki omandisuhtel põhinevateks eluruumideks“ ja tuua vastavaid näiteid.

Kasulik põrandapind ja/või elamuüksuse tubade arv, eluruumi asustustiheduse standard

Metaandmetes tuleb kirjeldada, kuidas on vastavalt vajadusele kasutatud kas mõistet „kasulik põrandapind“ või „tubade arv“ ja kuidas on määratletud eluruumi asustustiheduse standard.


Top