Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1251

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1251, 12. juuli 2016, millega võetakse vastu liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4329 all)

C/2016/4329

OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj

1.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/113


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1251,

12. juuli 2016,

millega võetakse vastu liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4329 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 199/2008 kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 199/2008 artikli 3 kohaselt tuleb liidu mitmeaastane programm kalandussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks vastu võtta kolmeaastasteks ajavahemikeks, et tagada andmete haldamise ja kogumise kohustuse ühetaoline kohaldamine.

(2)

Liidu praeguse mitmeaastase programmi aluseks on mitmeaastane programm ajavahemikuks 2011–2013, mida pikendati komisjoni rakendusotsusega C(2013) 5243, et katta ajavahemik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (2) vastuvõtmisest kuni 31. detsembrini 2016. Seepärast on vaja kehtestada liidu mitmeaastane programm kolmeaastaseks ajavahemikuks, mis algab 1. jaanuaril 2017.

(3)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 kohaselt koguvad liikmesriigid bioloogilisi, keskkonnaalaseid, tehnilisi ja sotsiaal-majanduslikke andmeid, mis on vajalikud kalapüügi majandamiseks. Liidu mitmeaastase programmi alusel määravad liikmesriigid oma riiklikes töökavades kindlaks andmekogumistoimingud ja kavandavad neid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (3) artikli 21 kohaselt tuleb kõnealused riiklikud töökavad esitada komisjonile töökava kohaldamise aastale eelneva aasta 31. oktoobriks.

(4)

Liidu mitmeaastases programmis tuleks andmekogumisnõuded kindlaks määrata kooskõlas määruse (EÜ) nr 199/2008 artikliga 1. See peaks sisaldama elemente, mida on vaja ühise kalanduspoliitika rakendamiseks, kui neid ei ole juba nõutud muude õigusraamistike alusel.

(5)

Selleks et saavutada määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 2 sätestatud reformitud ühise kalanduspoliitika eesmärgid, on usaldusväärsete teaduslike nõuannete saamiseks vaja ajakohastada liidu andmenõudeid alates 1. jaanuarist 2017 algava ajavahemiku jaoks.

(6)

Lisaks on uute rahvusvaheliste kohustustega ning mitme- ja kahepoolsetest kalanduslepingutest liikmesriikidele ja liidule tulenevate kohustustega nõutud, et teatavad andmekogumisnõuded, eelkõige need, mis tulenevad säästva kalapüügi partnerluslepingutest, tuleb lisada liidu mitmeaastasesse programmi.

(7)

Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva kehtiva raamistiku hindamine ning sellele järgnenud konsultatsioonid sidusrühmadega on näidanud, et liidu mitmeaastases programmis tuleks keskenduda pigem sellele, milliseid andmeid liikmesriikidelt nõutakse, mitte nende kogumise meetoditele. Metoodilisi nõudeid tuleb kirjeldada liikmesriikide töökavades, mille komisjon peab pärast merepiirkondade tasandil toimunud liikmesriikidevahelist tihedat koostööd kinnitama.

(8)

Seega tuleks liidu programmis ajavahemikuks 2017–2019 võtta arvesse kõiki neid elemente ning määruse (EL) nr 1380/2013 eesmärke, eelkõige selle artikleid 2 ja 25, niivõrd kui see on määrusega (EÜ) nr 199/2008 ettenähtud kehtiva õigusraamistiku alusel võimalik. Kui uued andmekogumisnõuded lähevad kehtivast õigusraamistikust kaugemale, peaksid need olema vabatahtlikud. Pärast määrust (EÜ) nr 199/2008 muutva uue õigusraamistiku jõustumist võib komisjon liidu mitmeaastast programmi muuta, et võtta vajaduse korral arvesse uusi andmekogumisnõudeid.

(9)

Komisjon on võtnud arvesse soovitusi, mis saadi määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklis 5 osutatud piirkondlike koordineerimiskoosolekute käigus toimunud konsultatsioonide raames ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt (STECF). Samuti konsulteeriti muude asjaomaste nõuandvate teadusasutustega, nagu Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES), ning liikmesriikide esindajatega asjaomastes eksperdirühmades.

(10)

Õiguskindluse huvides tuleks rakendusotsus C(2013) 5243 tunnistada kehtetuks.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklis 3 osutatud liidu mitmeaastane programm kalandussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019 on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Rakendusotsus C(2013) 5243 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2017.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuli 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 60, 5.3.2008, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).


LISA

I PEATÜKK

Mõisted

Käesoleva lisa kohaldamisel kasutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, (1) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (3) mõisteid. Lisaks kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1)    Aktiivsed laevad : laevad, mis on kalendriaastal (üks päev või rohkem) osalenud mis tahes püügioperatsioonis. Kui laev ei ole kalendriaasta jooksul püügioperatsioonis osalenud, käsitatakse laeva passiivsena.

2)    Anadroomsed liigid : vee-elusressursid, kelle elutsükkel algab koorumisest magevees ja kes seejärel rändavad merevette ning hiljem pöörduvad tagasi magevette kudema.

3)    Katadroomsed liigid : vee-elusressursid, kelle elutsükkel algab koorumisest merevees ja kes seejärel rändavad magevette ning hiljem pöörduvad tagasi merevette kudema.

4)    Püügi osakaal : osa kogusaagist, nt selline osa lossitud saagist, mis ületab kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõtu, selline osa lossitud või vette tagasi lastud saagist, mis on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksem, de minimis tagasiheide ja tagasiheide.

5)    Merel viibitud päevad : mis tahes katkematu 24 tunni pikkune ajavahemik (või osa sellest), mille kestel laev viibib piirkonnas ega ole sadamas.

6)    Püügipäevad : mis tahes kalendripäev, mil püügioperatsioon toimub, ilma et see piiraks liidu ja selle liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi. Üks püügireis võib mõjutada püügipäevade summat kõnealusel reisil nii passiivsete püügivahendite kui ka aktiivsete püügivahendite puhul.

7)    Püügipiirkond : geograafilised üksused (või nende rühm), kus püük toimub. Need üksused lepitakse kokku merepiirkonna tasandil, tuginedes piirkondlike kalandusorganisatsioonide ja teadusasutuste määratletud olemasolevatele aladele.

8)    Kalalaevastiku osa : samasse pikkusklassi (LOA, kogupikkus) kuuluvate ja aasta jooksul valdavalt samu püügivahendeid kasutavate laevade rühm.

(9)    Kalastusviis : hulk püügioperatsioone, mille käigus püütakse sarnaseid liike (liikide kogumeid) ning kasutatakse samal aastaajal ja/või samas piirkonnas sarnaseid püügivahendeid, (4) ning mida iseloomustab sarnane kalavarude kasutamise mudel.

(10)    Teadusuuringud merel : reisid, mis tehakse uurimislaeval või kalavarude ja ökosüsteemi seirega seotud teadusuuringutega tegeleval laeval ning määruse (EL) nr 508/2014 artikli 21 kohaselt kehtestatud riikliku programmi rakendamise eest vastutava ametiasutuse poolt.

II PEATÜKK

Andmekogumismeetodid

Andmekogumismeetodid ja andmete kvaliteet peavad sobima määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 25 ettenähtud otstarbel kasutamiseks ning nende puhul järgitakse asjaomaste teaduasutuste soovitatud parimaid tavasid ja asjakohaseid meetodeid. Selleks kontrollivad sõltumatud teadusasutused meetodeid ja nende kohaldamist korrapäraste ajavahemike järel, et teha kindlaks nende sobivus ühise kalanduspoliitika rakendamise seisukohalt.

III PEATÜKK

Andmenõuded

1.   Andmestu

1.1.

Liikmesriigid määravad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 21 kohaselt koostatud töökavade raames kindlaks järgmiste andmestutena kogutavad andmed, nagu on sätestatud käesoleva peatüki punktides 2–7:

a)

bioloogilised andmed püügi osakaalu kaupa kõigi kalavarude kohta, mis on püütud liidu töönduspüügi käigus liidu vetes ja liidu vetest väljaspool ning harrastuskalapüügi käigus liidu vetes;

b)

andmed, et hinnata liidu püügitegevuse mõju mere ökosüsteemile liidu vetes ja liidu vetest väljaspool;

c)

üksikasjalikud andmed liidu kalalaevade tegevuse kohta liidu vetes ja liidu vetest väljaspool, nagu on esitatud määruses (EÜ) nr 1224/2009;

d)

kalandussektorit käsitlevad sotsiaalvaldkonna ja majanduslikud andmed (5);

e)

vesiviljelust käsitlevad sotsiaalvaldkonna, majanduslikud ja keskkonnaalased andmed.

1.2.

Kogutavad andmed määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklitele 3, 4 ja 5, võttes arvesse käesoleva lisa V peatükis kehtestatud piirmäärasid.

1.3.

Andmeid kogutakse selleks, et püügiliike, -perioode ja -piirkondi usaldusväärselt hinnata, lähtudes merepiirkonna tasandil kokkulepitud lõppkasutaja vajadustest. Andmete kogumise sagedus peab olema kooskõlastatud merepiirkonna tasandil, kui käesolevas lisas ja vastavates tabelites ei ole sätestatud teisiti.

2.   Bioloogilised andmed kõigi kalavarude kohta, mis on püütud liidu töönduspüügi käigus liidu vetes ja liidu vetest väljaspool ning harrastuskalapüügi käigus liidu vetes.

Need andmed peavad sisaldama järgmist.

a)

Saagi kogused liikide kaupa ja üksikisendite bioloogilised andmed, mis võimaldavad hinnata järgmist:

i)

töönduspüügi puhul kogu püügi osakaalu mahuline ja pikkuseline koosseis (sh tagasiheide ja soovimatu püük) tabelites 1A, 1B ja 1C loetletud varude kohta 6. koondtasemel, nagu on esitatud tabelis 2. Ajaline jaotus kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil, lähtudes lõppkasutaja vajadustest;

ii)

töönduspüügi puhul saagi keskmine kaal ja vanus tabelites 1A, 1B ja 1C loetletud varude kohta. Varud, mille kohta neid andmeid tuleb koguda, valitakse välja ning ajaline jaotus kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil, lähtudes lõppkasutaja vajadustest;

iii)

töönduspüügi puhul saagi soolise jaotumise, suguküpsuse ja sigivuse andmed tabelites 1A, 1B ja 1C loetletud varude kohta teadusliku nõuande seisukohast vajaliku sagedusega. Varud, mille kohta neid andmeid tuleb koguda, valitakse välja ning ajaline täpsus kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil, lähtudes lõppkasutaja vajadustest;

iv)

harrastuskalapüügi puhul iga-aastased püügimahud (arv ja kaal või pikkus) ning vabastamine tabelis 3 loetletud liikide ja/või kalanduse majandamise eesmärgil merepiirkonna tasandil määratletud liikide kohta. Lõppkasutaja vajadusi seoses vanust käsitlevate või muude bioloogiliste andmetega, nagu on kindlaks määratud punktides i–iii, hinnatakse harrastuskalapüügi puhul merepiirkonna tasandil.

b)

Lisaks punkti a kohaselt kogutud andmetele kogutakse andmeid tabelis 1E loetletud anadroomsete ja katadroomsete liikide kohta, mis on püütud töönduspüügi käigus nende elutsükli magevee etapis, olenemata püügiviisist järgmiselt:

i)

varudega seotud näitajad (üksikisendite vanus, pikkus, kaal, sugu, suguküpsus ja viljakus, arengustaadium, kuid täpsustatud kalaliikide ja piirkondade kaupa) ning

ii)

aastased püügikogused vanuseklasside või arengustaadiumide kaupa.

c)

Lisaks:

kogutakse angerja puhul igal aastal (nt andmed, hinnangud, arengusuundumused jne) vähemalt ühes valgalas angerjavarude majandamisüksuse kohta järgmist teavet:

i)

noorkalade arvukus,

ii)

alalise kalavaru arvukus (kollane angerjas) ja

iii)

kudemisrändele asunud hõbeangerjate arv või kaal ja sooline jaotumine,

ning seoses kõigi looduslike lõhedega kogutakse igal aastal teavet – kui piirkondlikul tasandil ei ole kokku lepitud teisiti – laskujate ja tähnikute arvukuse ning laskujate arvu kohta.

Angerja ja lõhe puhul jälgitavate jõgede nimed määratakse kindlaks piirkondlikul tasandil. Selliste varude valik, mille kohta neid andmeid tuleb koguda, kooskõlastatakse piirkondlikul tasandil, lähtudes lõppkasutaja vajadustest.

3.   Andmed, et hinnata liidu püügitegevuse mõju mere ökosüsteemile liidu vetes ja liidu vetest väljaspool

Need andmed peavad sisaldama järgmist.

a)

Kõikide püügiviiside puhul andmed kõigi liidu õigusaktidega ja rahvusvaheliste lepingutega kaitstavate lindude, imetajate, roomajate ja kalade (sh tabelis 1D loetletud liigid) juhusliku kaaspüügi (sh saagis mittesisalduvad) kohta teaduslike vaatlejatega hõlmatud püügireisidel või püügipäevikutes sisalduvate andmete põhjal.

Kui vaatlejate reiside käigus kogutud andmed ei anna lõppkasutajate jaoks piisavat teavet juhusliku kaaspüügi kohta, rakendavad liikmesriigid muid meetodeid. Selliste meetodite valik kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil ja lõppkasutaja vajadustest lähtuvalt.

b)

Andmed, et hinnata liidu püügitegevuse mõju mereelupaikadele liidu vetes ja liidu vetest väljaspool

Andmed, mida kasutatakse mereelupaikadele avalduva mõju hindamiseks, on määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt registreeritud andmed. Andmed liigendatakse püügitegevuse tasandil 3, (6) kui piirkondlikul tasandil ei ole nõutud madalam koondtase, eelkõige merekaitsealade puhul.

Kui määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt registreeritud andmed ei ole õige lahendus või piisava kvaliteediga või teadusliku kasutuse jaoks sobivad, kogutakse neid muul viisil, kasutades selleks asjakohaseid valimimeetodeid. Määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt registreeritud andmed tuleb töökavasid rakendavatele riiklikele institutsioonidele teha kättesaadavaks asjakohasel andmete koondamise tasemel.

c)

Andmed kalapüügi ning mere bioloogilistele ressurssidele ja mere ökosüsteemidele avalduva kalanduse mõju hindamiseks, nt mõju mittetöönduslikele liikidele, röövlooma-saaklooma suhted, looduslik suremus igas merepiirkonnas.

Neid andmeid hinnatakse esmalt katseuuringute raames. Nende katseuuringute tulemuste põhjal määravad liikmesriigid kindlaks andmed, mida on tulevikus konkreetselt iga merepiirkonna jaoks vaja koguda. See kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil ja lõppkasutaja vajadustest lähtuvalt.

4.   Üksikasjalikud andmed liidu kalalaevade  (7) tegevuse kohta liidu vetes ja liidu vetest väljaspool; registreeritud määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt

Andmed liidu kalalaevade tegevuse hindamiseks liidu vetes ja liidu vetest väljaspool sisaldavad tabelis 4 esitatud näitajaid. Määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt registreeritud ja edastatud andmed tuleb töökavasid rakendavatele riiklikele institutsioonidele teha kättesaadavaks esmaste andmete kujul. Kui kõnealuseid andmeid määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt ei koguta või kui määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt kogutud andmed ei ole teadusliku kasutuse jaoks õige lahendus või piisava kvaliteediga või katvusega, kogutakse neid muul viisil, kasutades selleks sobivaid valimimeetodeid. Tänu nendele statistilistele meetoditele saab hinnata tabelis 4 esitatud andmeid kõige madalamal asjakohasel geograafilisel tasandil laevastikuosade kaupa (tabel 5a) ja kalastusviisi tasandil 6 (tabel 2).

5.   Kalanduse sotsiaalvaldkonna ja majanduslikud andmed, et hinnata liidu kalandussektori sotsiaalset ja majanduslikku tulemuslikkust

Need andmed peavad sisaldama järgmist.

a)

Tabelis 5A esitatud majandusnäitajad, lähtudes tabeli 5B kohasest sektorijaotusest ja tabeli 5C kohasest püügipiirkondade jaotusest.

Andmekogumi moodustavad kõik aktiivsed ja passiivsed laevad, mis on aruandlusaasta 31. detsembriks kantud komisjoni määruses (EÜ) nr 26/2004 (8) määratletud liidu laevastikuregistrisse, ja laevad, mis ei ole selleks kuupäevaks registrisse kandud, kuid on püüdnud kala aruandeaasta jooksul vähemalt ühel päeval.

Passiivsete laevade kohta kogutakse üksnes kapitaliväärtuse ja -kulude andmeid.

Juhul kui esineb oht, et füüsilised ja/või juriidilised isikud võidakse identifitseerida, võib statistilise konfidentsiaalsuse tagamiseks majandusnäitajad koondada. Näitajaid võib koondada ka statistiliselt usaldusväärse proovivõtukava koostamiseks. Selline koondamine peab olema järjepidev.

Majanduslikke andmeid tuleb koguda igal aastal.

b)

Sotsiaalvaldkonna näitajad, nagu on esitatud tabelis 6.

Sotsiaalvaldkonna andmeid kogutakse iga kolme aasta tagant alates aastast 2018.

Andmeid tööhõive kohta haridustaseme alusel ja kodakondsuse kaupa võib koguda katseuuringute põhjal.

6.   Sotsiaalvaldkonna, majanduslikud ja keskkonnaalased andmed merevesiviljeluse kohta ning soovi korral magevee vesiviljeluse kohta, et hinnata liidu vesiviljelussektori sotsiaalset ja majanduslikku tulemuslikkust ning keskkonnatoimet.

Need andmed peavad sisaldama järgmist.

a)

Tabelis 7 esitatud majandusnäitajad, lähtudes tabeli 9 kohasest sektorijaotusest.

Andmekogumi moodustavad kõik ettevõtjad, kelle põhitegevus on määratletud Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) (9) koodidega 03.21 ja 03.22 ning kes tegutsevad kasumi teenimise eesmärgil.

Majanduslikke andmeid tuleb koguda igal aastal.

b)

Sotsiaalvaldkonna näitajad, nagu on esitatud tabelis 6.

Sotsiaalvaldkonna andmeid kogutakse iga kolme aasta tagant alates aastast 2018.

Andmeid tööhõive kohta haridustaseme alusel ja kodakondsuse kaupa võib koguda katseuuringute põhjal.

c)

Tabelis 8 esitatud keskkonnaalased andmed vesiviljeluse kohta, et hinnata selle keskkonnatoime aspekte.

Keskkonnaalaseid andmeid võib koguda katseuuringute põhjal ja need ekstrapoleeritakse, et saada liikmesriigis toodetud kala kogumahule vastavad koguarvud.

Keskkonnaalaseid andmeid kogutakse iga kahe aasta tagant.

IV PEATÜKK

Teadusuuringud merel

1.

Tehakse vähemalt kõik tabelis 10 loetletud teadusuuringud merel, v.a juhul kui uuringute läbivaatamise tulemusel järeldatakse, et uuring ei ole enam kalavarude hindamise ja majandamise seisukohalt asjakohane. Samade teadusliku läbivaatamise kriteeriumide põhjal võib kõnealusesse tabelisse lisada uued uuringud.

2.

Liikmesriigid määravad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 21 kohaselt koostatud töökavade raames kindlaks merel teostatavad teadusuuringud ja vastutavad nende eest.

3.

Liikmesriikide osalus rahvusvahelistes teadusuuringutes kooskõlastatakse sama merepiirkonna tasandil.

4.

Liikmesriigid tagavad oma riiklike töökavade raames varasemate uuringute jätkumise.

V PEATÜKK

Piirmäärad

1.

Käesolevat peatükki kohaldatakse liidu kalavarude suhtes.

2.

Bioloogilisi andmeid ei ole vaja koguda, kui teatava kalavaru või liigi puhul:

a)

on liikmesriigi osa vastavast lubatud kogupüügist väiksem kui 10 % liidu lubatud kogupüügist või

b)

juhul, kui lubatud kogupüüki ei ole kehtestatud, on liikmesriik eelmisel kolmel aastal kokku lossinud kalavaru või liike vähem kui 10 % liidu keskmisest lossitud kogusaagist, või

c)

liikmesriigi poolt aastas lossitud liikide üldkogus on vähem kui 200 tonni. Erisugust majandamist vajavate liikide jaoks võib piirmäära kindlaks määrata merepiirkonna tasandil.

Kui mitmete selliste liikmesriikide asjaomaste kvootide summa, kelle osa lubatud kogupüügist on väiksem kui 10 %, on suurem kui 25 % lubatud kogupüügi osast teatava kalavaru puhul, ei kohaldata punktis a osutatud 10 % piirmäära ja liikmesriigid tagavad ülesannete jagamise piirkondlikul tasandil, et tagada proovivõtt kalavarust vastavalt lõppkasutaja vajadustele.

Piirmäära ei kohaldata suurte pelaagiliste liikide ega anadroomsete ja katadroomsete liikide suhtes.

3.

Ilma et see piiraks konkreetsemaid sätteid seoses piirkondlike kalandusorganisatsioonide raames võetud rahvusvaheliste kohustustega, ei ole vaja koguda bioloogilisi andmeid teatavate rahvusvaheliselt kasutatavate kalavarude (v.a suured pelaagilised liigid ja pika rändega liigid) kohta, kui liidu osa on väiksem kui 10 %.

4.

Liikmesriigid esitavad hinnangulised püügiandmed, mis on saadud harrastuskalapüüki käsitlevatest uuringutest, sealhulgas sellistest, mis on tehtud andmete kogumise raamistiku alusel, või saadud täiendavatest katseuuringutest kahe aasta jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest. Need uuringud võimaldavad hinnata harrastuskalapüügi osakaalu võrreldes tööndusliku saagiga kõigi selliste merepiirkonna liikide puhul, mille kohta liidu mitmeaastase programmi raames harrastuspüügi hinnangulisi andmeid nõutakse. Harrastuskalapüüki käsitlevate riiklike uuringute vorm ja ulatus, sealhulgas andmekogumisega seotud piirmäärad, kooskõlastatakse merepiirkonna tasandil ja lõppkasutaja vajadustest lähtuvalt.

Piirmäära ei kohaldata selliste kalavarude harrastuspüügi suhtes, mis on hõlmatud taastamiskavade või mitmeaastaste majandamiskavadega, nagu näiteks suurte pelaagiliste liikide ja pika rändega liikide suhtes kohaldatavad kavad.

5.

Vesiviljelussektoris ei ole vaja koguda sotsiaalvaldkonna ja majanduslikke andmeid, kui liikmesriigi kogutoodang on alla 1 % liidu kogutoodangu mahust ja väärtusest. Vesiviljelussektoris ei ole vaja koguda andmeid selliste liikide kohta, mis moodustavad liikmesriigi vesiviljelustoodangu mahust ja väärtusest vähem kui 10 %. Lisaks võivad liikmesriigid, kelle vesiviljeluse kogutoodang on väiksem kui 2,5 % liidu vesiviljeluse kogutoodangu mahust ja väärtusest, kindlaks määrata lihtsustatud meetodi, nagu näiteks katseuuringud, et ekstrapoleerida andmeid selliste liikide kohta, mis moodustavad liikmesriigi vesiviljelustoodangu mahust ja väärtusest rohkem kui 10 %.

Võrdlusandmed on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 762/2008 (10) kohaselt liikmesriikide viimati esitatud andmed ning Eurostati avaldatud vastavad andmed.

6.

Vesiviljelussektoris ei ole vaja koguda keskkonnaalaseid andmeid, kui liikmesriigi vesiviljeluse kogutoodang on alla 2,5 % liidu vesiviljeluse kogutoodangu mahust ja väärtusest.

Võrdlusandmed on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 762/2008 kohaselt liikmesriikide viimati esitatud andmed ning Eurostati avaldatud vastavad andmed.

7.

Liikmesriigi osalemine (füüsiline või rahaline) merel toimuvatel teadusuuringutel (loetletud tabelis 10) ei ole kohustuslik, kui liikmesriigi osa liidu lubatud kogupüügist seoses uuringuga hõlmatud sihtliikidega on alla ettenähtud 3 % piirmäära. Kui lubatud kogupüüki ei ole kehtestatud, ei ole liikmesriigi osalemine (füüsiline või rahaline) merel toimuvatel teadusuuringutel kohustuslik, kui liikmesriigi osa kõigist eelmisel kolmel aastal toimunud liidu lossimistest (kalavaru või liigid) on alla ettenähtud 3 % piirmäära. Mitut liiki hõlmavate ja ökosüsteemi uuringute piirmäärad võib kindlaks määrata merepiirkonna tasandil.

8.

Olenemata punktidest 2–7 võivad liikmesriigid sama merepiirkonna suhtes leppida kokku alternatiivsetes piirmäärades.

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1 A

Liidu vete kalavarud

Liik (tavanimetus)

Liik (teaduslik nimetus)

Piirkond (ICES, (11) IBSFC (12) või FAO (13) piirkonna kood), kus kalavaru asub, või kalavaru kood

Arktika idaosa, Norra meri ja Barentsi meri

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

I, II

Meriluts

Brosme brosme

I, II

Atlandi-Skandinaavia heeringas

Clupea harengus

I, II,

Tursk

Gadus morhua

I, II

Moiva

Mallotus villosus

I, II

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

I-II

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

I, II

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

I, II

Süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Lõhe

Salmo salar

I, II

Harilik makrell

Scomber scombrus

II,

Kuldne meriahven

Sebastes marinus

I, II

Nokk-meriahven

Sebastes mentella

I, II

Harilik stauriid

Trachurus trachurus

IIa,

Skagerrak ja Kattegat

Meritobias

Ammodytidae

IIIa

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

IIIa

Heeringas

Clupea harengus

IIIa/22–24, IIIa

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Hall merikukk

Eutrigla gurnardus

IIIa

Punane merikukk

Aspitrigla cuculus

IIIa,

Tursk

Gadus morhua

IIIaN

Tursk

Gadus morhua

IIIaS

Pikklest

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Harilik soomuslest

Limanda limanda

IIIa

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Merlang

Merlangius merlangus

IIIa

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

IIIa,

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

IIIa

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Funktsionaalne üksus

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

IIIa

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

IIIa

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

IIIa

Lõhe

Salmo salar

IIIa

Harilik kammeljas

Psetta maxima

IIIa

Harilik makrell

Scomber scombrus

IIIa

Sile kammeljas

Scophthalmus rhombus

IIIa

Harilik merikeel

Solea solea

IIIa

Kilu

Sprattus sprattus

IIIa

Norra tursik

Trisopterus esmarki

IIIa

Töönduslik püük: haid ja railased (14)

Selachii, Rajidae

IIIa

Läänemeri

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

22–32

Räim

Clupea harengus

22–24/25–29, 32/30/31/Riia laht

Harilik siig/põhjamere siig

Coregonus lavaretus

IIId

Rääbis

Coregonus albula

22–32

Tursk

Gadus morhua

22–24/25–32

Harilik soomuslest

Limanda limanda

22–32

Harilik ahven

Perca fluviatilis

IIId

Lest

Platichtys flesus

22–32

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

22–32

Harilik kammeljas

Psetta maxima

22–32

Lõhe

Salmo salar

22–31/32

Meriforell

Salmo trutta

22–32

Harilik koha

Sander lucioperca

IIId

Sile kammeljas

Scophthalmus rhombus

22–32

Harilik merikeel

Solea solea

22

Kilu

Sprattus sprattus

22–32

Põhjameri ja La Manche'i idaosa

Meritobias

Ammodytidae

IV

Harilik merihunt

Anarhichas spp.

IV

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

IV, VIId

Hõbekala

Argentina spp.

IV

Hall merikukk

Eutrigla gurnardus

IV

Meriluts

Brosme brosme

IV

Heeringas

Clupea harengus

IV, VIId

Põhjamere garneel

Crangon crangon

IV, VIId

Huntahven

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Hall merikukk

Eutrigla gurnardus

IV

Tursk

Gadus morhua

IV, VIId

Pikklest

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Sinisuu-liftahven

Helicolenus dactylopterus

IV

Nelitäpp-kenakammeljas

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Megrim

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Harilik soomuslest

Limanda limanda

IV, VIId

Mustkõht-merikurat

Lophius budegassa

IV, VIId

Euroopa merikurat

Lophius piscatorius

IV

Põhja-pikksaba

Macrourus berglax

IV

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

IV

Merlang

Merlangius merlangus

IV, VIId

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

IV, VII

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Väikesuulest

Microstomus kitt

IV, VIId

Sinine molva

Molva dypterygia

IV

Harilik molva

Molva molva

IV

Harilik meripoisur

Mullus barbatus

IV, VIId

Vahemere meripoisur

Mullus surmuletus

IV, VIId

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Kõik funktsionaalsed üksused

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

IVa ida/IVa/IV

Suur kammkarp

Pecten maximus

VIId

Lima-niituimluts

Phycis blennoides

IV

Tavaline niituimluts

Phycis phycis

IV

Lest

Platichthys flesus

IV

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

IV

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

VIId

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

IV

Harilik kammeljas

Psetta maxima

IV, VIId

Süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Lõhe

Salmo salar

IV, VIId

Harilik makrell

Scomber scombrus

IV, VIId

Sile kammeljas

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Meriahvenad

Sebastes mentella

IV

Harilik merikeel

Solea solea

IV

Harilik merikeel

Solea solea

VIId

Kilu

Sprattus sprattus

IV/VIId

Harilik stauriid

Trachurus trachurus.

IV, VIId

Ruuge merikukk

Trigla lucerna

IV

Norra tursik

Trisopterus esmarki

IV

Harilik peetrikala

Zeus faber

IV, VIId

Töönduslik püük: haid ja railased (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Kirde-Atlandi piirkond ja La Manche'i lääneosa

Silepea

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Meritobias

Ammodytidae

VIa

Hirvkala

Capros aper

V, VI,VII

Kammkarp

Pecten maximus

IV, VI, VII

Kammkarplane

Aequipecten opercularis

VII

Roosa ämblikkrabi

Maja squinado

V, VI,VII

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

Kõik püügipiirkonnad

Harilik lintuim

Aphanopus spp.

Kõik püügipiirkonnad

Hõbekala

Argentina spp.

Kõik püügipiirkonnad

Kotkaskala

Argyrosomus regius

Kõik püügipiirkonnad

Punane merikukk

Aspitrigla cuculus

Kõik püügipiirkonnad

Limapead

Beryx spp.

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud X ja IXa

Limapead

Beryx spp.

IXa ja X

Harilik taskukrabi

Cancer pagurus

Kõik püügipiirkonnad

Heeringas

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Harilik meriangerjas

Conger conger

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud X

Harilik meriangerjas

Conger conger

X

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Kõik püügipiirkonnad

Šokolaadhai

Dalatias licha

Kõik püügipiirkonnad

Harilik astelrai

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Luits-nokkhai

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Huntahven

Dicentrarchus labrax

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud IX

Huntahven

Dicentrarchus labrax

IX

Lestlane

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

IXa (üksnes Cádiz)

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

VIII

Harilik tumehai

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Hall merikukk

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Tursk

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Pikklest

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Sinisuu-liftahven

Helicolenus dactylopterus

Kõik püügipiirkonnad

Euroopa homaar

Homarus gammarus

Kõik püügipiirkonnad

Oranž karekala

Hoplostethus atlanticus

Kõik püügipiirkonnad

Harilik lintuim

Lepidopus caudatus

IXa

Nelitäpp-kenakammeljas

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Megrim

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Harilik soomuslest

Limanda limanda

VIIe/VIIa, f-h

Harilik ebakalmaar

Loligo vulgaris

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud VIIIc ja IXa

Harilik ebakalmaar

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Mustkõht-merikurat

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Mustkõht-merikurat

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Euroopa merikurat

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Euroopa merikurat

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Moiva

Mallotus villosus

XIV

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Merlang

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Merlang

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Merikeel

Microchirus variegatus

Kõik püügipiirkonnad

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Väikesuulest

Microstomus kitt

Kõik püügipiirkonnad

Sinine molva

Molva dypterygia

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud X

Hispaania molva

Molva macrophthalma

X

Harilik molva

Molva molva

Kõik püügipiirkonnad

Vahemere meripoisur

Mullus surmuletus

Kõik püügipiirkonnad

Tähnik kärphai

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Harilik kärphai

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Musttäpp-kärphai

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

VI funktsionaalne üksus

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

VII funktsionaalne üksus

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

VIII, IX funktsionaalne üksus

Harilik kaheksajalg

Octopus vulgaris

Kõik püügipiirkonnad, välja arvatud VIIIc ja IXa

Harilik kaheksajalg

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Merikogerlased

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Külmaveegarneelid

Pandalus spp.

Kõik püügipiirkonnad

Viburhännak

Parapenaeus longirostris

IXa

Lima-niituimluts

Phycis blennoides

Kõik püügipiirkonnad

Tavaline niituimluts

Phycis phycis

Kõik püügipiirkonnad

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Euroopa süsikas

Pollachius pollachius

Kõik piirkonnad, välja arvatud IX, X

Euroopa süsikas

Pollachius pollachius

IX, X

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

VII, VIII

Ameerika vrakkahven

Polyprion americanus

X

Harilik kammeljas

Psetta maxima

Kõik püügipiirkonnad

Süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Harilik hiidlest

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Lõhe

Salmo salar

Kõik püügipiirkonnad

Sardiin

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Tuunmakrell

Scomber colias

VIII, IX, X

Harilik makrell

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Sile kammeljas

Scophthalmus rhombus

Kõik püügipiirkonnad

Kuldne meriahven

Sebastes marinus

ICESi alapiirkonnad V, VI, XII, XIV ja NAFO SA 2 + (püügirajoon 1F + 3K).

Nokk-meriahven

Sebastes mentella

ICESi alapiirkonnad V, VI, XII, XIV ja NAFO SA 2 + (püügirajoon 1F + 3K)

Seepia

Sepia officinalis

Kõik püügipiirkonnad

Harilik merikeel

Solea solea

VIIa/VIIfg

Harilik merikeel

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Harilik merikeel

Solea solea

VIIe

Harilik merikeel

Solea solea

VIIIab

Merikogerlased

Sparidae

Kõik püügipiirkonnad

Vahemere stauriid

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Sinistauriid

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Harilik stauriid

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X

Harilik stauriid

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Tursik

Trisopterus spp.

Kõik püügipiirkonnad

Harilik peetrikala

Zeus faber

Kõik püügipiirkonnad

Töönduslik püük: haid ja railased (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Vahemeri ja Must meri

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

Kogu Vahemeri

Hiidlehthännak

Aristeomorpha foliacea

Kogu Vahemeri

Punakas aristiid

Aristeus antennatus

Kogu Vahemeri

Suursilm-kuldtriipahven

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Harilik kuldmakrell

Coryphaena equiselis

Kogu Vahemeri

Harilik kuldmakrell

Coryphaena hippurus

Kogu Vahemeri

Huntahven

Dicentrarchus labrax

Kogu Vahemeri

Kähar muskuspolüüp

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Harilik muskuspolüüp

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

Kogu Vahemeri

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

Must meri GSA 29

Hall merikukk

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Kalmaar

Illex spp., Todarodes spp.

Kogu Vahemeri

Tuulehaug

Istiophoridae

Kogu Vahemeri

Harilik ebakalmaar

Loligo vulgaris

Kogu Vahemeri

Mustkõht-merikurat

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Euroopa merikurat

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Merlang

Merlangius merlangus

Must meri GSA 29

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Kogu Vahemeri

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Kefaallased

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Harilik meripoisur

Mullus barbatus

Kogu Vahemeri

Harilik meripoisur

Mullus barbatus

Must meri GSA 29

Vahemere meripoisur

Mullus surmuletus

Kogu Vahemeri

Harilik kaheksajalg

Octopus vulgaris

Kogu Vahemeri

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Kogu Vahemeri

Besuugo

Pagellus erythrinus

Kogu Vahemeri

Viburhännak

Parapenaeus longirostris

Kogu Vahemeri

Karamot-viburhännak

Penaeus kerathurus

3.1

Harilik kammeljas

Psetta maxima

Must meri GSA 29

Sardiin

Sardina pilchardus

Kogu Vahemeri

Harilik makrell

Scomber spp.

Kogu Vahemeri

Seepia

Sepia officinalis

Kogu Vahemeri

Harilik merikeel

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Kuld-merikoger

Sparus aurata

1.2, 3.1

Harilik spikaar

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Kilu

Sprattus sprattus

Must meri GSA 29

Harilik ritsikvähk

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Vahemere stauriid

Trachurus mediterraneus

Kogu Vahemeri

Vahemere stauriid

Trachurus mediterraneus

Must meri GSA 29

Harilik stauriid

Trachurus trachurus

Kogu Vahemeri

Harilik stauriid

Trachurus trachurus

Must meri GSA 29

Ruuge merikukk

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Merekarp

Veneridae

2.1, 2.2

Väike plankmudil

Aphia minuta

GSA 9,10,16 ja 19

Ateriin

Atherina spp.

GSA 9,10,16 ja 19

Väike tursik

Trisopterus minutus

Kõik piirkonnad

Töönduslik püük: haid ja railased (14)

Selachii, Rajidae

Kõik püügipiirkonnad

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1B

Liidu äärepoolseimate piirkondade kalavarud

Liik (tavanimetus)

Liik (teaduslik nimetus)

Prantsuse Guajaana

Punakas riffahven

Lutjanus purpureus

Garneelid

Farfantepenaeus subtilis

Varjukala

Cynoscion acoupa

Varjukala

Cynoscion steindachneri

Varjukala

Cynoscion virescens

Hammassägalased

Ariidae

Surinami kolmsaba

Lobotes surinamensis

Uriseja

Genyatremus luteus

Robalod

Centropomus spp.

Kivikohad

Serranidae

Meripoisurid

Mugil spp.

Guadeloupe ja Martinique

Riffahvenad

Lutjanidae

Urisejalased

Haemulidae

Kivikohad

Serranidae

Vöödiline tiibkala

Pterois volitans

Tuunilaadsed liigid

Scombridae

Sinine marliin

Makaira nigricans

Harilik kuldmakrell

Coryphaena hippurus

Réunion ja Mayotte

Riffahvenad

Lutjanidae

Kivikohad

Serranidae

Tuunilaadsed liigid

Scombridae

Mõõkkala

Xiphias gladius

Purikalalased

Istiophoridae

Harilik kuldmakrell

Coryphaena hippurus

Harilik selar

Selar crumenophthalmus

Assoorid, Madeira ja Kanaari saared

Tuunmakrell

Scomber colias

Sardinellad

Sardinella maderensis

Harilik stauriid

Trachurus spp.

Sardiin

Sardina pilchardus

Harilik aarakala

Sparisoma cretense

Liudkodalased

Patellidae

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1C

Piirkondlike kalandusorganisatsioonide reguleerimisalasse kuuluvate ja säästva kalapüügi partnerluslepingute kohaste merepiirkondade kalavarud

IATTC (Ameerika Troopikatuunide Komisjon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Thunnus albacares

Kulduim-tuun

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Thunnus obesus

Suursilm-tuun

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Katsuwonus pelamis

Vööttuun

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Thunnus alalunga

Pikkuim-tuun

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Thunnus orientalis

Idatuun

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Xiphias gladius

Mõõkkala

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Makaira nigricans (või mazara)

Sinine marliin

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Makaira indica

Must marliin

Vaikse ookeani idaosa

kõrge

Tetrapturus audax

Vöödiline odanina

Vaikse ookeani idaosa

kõrge


ICCAT (Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Thunnus albacares

Kulduim-tuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Thunnus obesus

Suursilm-tuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Katsuwonus pelamis

Vööttuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Thunnus alalunga

Pikkuim-tuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Thunnus thynnus

Harilik tuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Xiphias gladius

Mõõkkala

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Makaira nigricans (või mazara)

Sinine marliin

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Istiophorus albicans

Purikala

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Tetrapturus albidus

Valge odanina

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Prionace glauca

Sinihai

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Auxis rochei

Kuul-makrelltuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Sarda sarda

Atlandi pelamiid

Atlandi ookean ja külgnevad mered

kõrge

Euthynnus alleteratus

Atlandi väiketuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Thunnus atlanticus

Atlandi tuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Orcynopsis unicolor

Klaarpelamiid

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Scomberomorus brasiliensis

Brasiilia kuningmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Scomberomorus regalis

Lääneatlandi kuningmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Auxis thazard

Fregatt-makrelltuun

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Scomberomorus cavalla

Kavalla-kuningmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Scomberomorus tritor

Lääneaafrika kuningmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Scomberomorus maculatus

Tähniline kuningmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Acanthocybium solandri

Vahuu

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine

Coryphaena hippurus

Harilik kuldmakrell

Atlandi ookean ja külgnevad mered

keskmine


NAFO (Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Piirkondliku kalandusorganisatsiooni määratletud kalavarud

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Gadus morhua

Tursk

NAFO 2J 3KL

madal

Gadus morhua

Tursk

NAFO 3M

kõrge

Gadus morhua

Tursk

NAFO 3NO

kõrge

Gadus morhua

Tursk

NAFO 3Ps

kõrge

Gadus morhua

Tursk

NAFO SA1

kõrge

Glyptocephalus cynoglossus

Pikklest

NAFO 3NO

kõrge

Glyptocephalus cynoglossus

Pikklest

NAFO 2J3KL

madal

Hippoglossoides platessoides

Harilik karelest

NAFO 3LNO

kõrge

Hippoglossoides platessoides

Harilik karelest

NAFO 3M

kõrge

Limanda ferruginea

Ruske soomuslest

NAFO 3LNO

keskmine

Coryphaenoides rupestris

Kalju-tömppeakala

NAFO SA0 + 1

madal

Macrourus berglax

Põhja-pikksaba

NAFO SA2 + 3

kõrge

Pandalus borealis

Harilik süvameregarneel

NAFO 3LNO

kõrge

Pandalus borealis

Harilik süvameregarneel

NAFO 3M

kõrge

Amblyraja radiata

Täht-sünkrai

NAFO 3LNOPs

kõrge

Reinhardtius hippoglossoides

Süvalest

NAFO 3KLMNO

kõrge

Reinhardtius hippoglossoides

Süvalest

NAFO SA1

kõrge

Hippoglossus hippoglossus

Harilik hiidlest

NAFO SA1

madal

Sebastes mentella

Meriahvenad

NAFO SA1

kõrge

Sebastes spp.

Meriahvenad

NAFO 3LN

kõrge

Sebastes spp.

Meriahvenad

NAFO 3M

kõrge

Sebastes spp.

Meriahvenad

NAFO 3O

kõrge

Urophycis tenuis

Valge ameerikaluts

NAFO 3NO

kõrge

Mallotus villosus

Moiva

NAFO 3NO

kõrge

Beryx spp.

Limapead

NAFO 6G

kõrge

Illex illecebrosus

Lühiuimkalmaar

NAFO alapiirkonnad 3 + 4

madal

Salmo salar

Lõhe

NAFO S1+ ICESi alapiirkond XIV, NEAF, NASCO

kõrge

 


FAO mereala 34 – Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Brachydeuterus spp.

Urisejalased

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Caranx spp.

Sälgmakrellid

34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Cynoglossus spp.

Koerakeeled

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Decapterus spp.

Sigarstauriidid

34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Dentex canariensis

Kanaari hammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

keskmine

Dentex congoensis

Kongo hammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

keskmine

Dentex macrophthalmus

Suursilm-hammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Dentex maroccanus

Maroko hammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

keskmine

Dentex spp.

Hammasahvenad

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Engraulis encrasicolus

Euroopa anšoovis

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Epinephelus aeneus

Valgevööt-kivikoha

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Ethmalosa fimbriata

Bonga

34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Farfantepenaeus notialis

Viburhännak

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Galeoides decadactylus

Rehauim

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Loligo vulgaris

Harilik ebakalmaar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Merluccius polli

Senegali merluus

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Merluccius senegalensis

Senegali merluus

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Merluccius spp.

Merluusid

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

keskmine

Octopus vulgaris

Harilik kaheksajalg

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Pagellus acarne

Lääneaafrika besuugo

34.1.1

kõrge

Pagellus bellottii

Lääneaafrika besuugo

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Pagellus bogaraveo

Besuugo

34.1.1

keskmine

Pagellus spp.

Besuugo

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Pagrus caeruleostictus

Sinitähniline merikoger

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Parapenaeus longirostris

Roosa süvahännak

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Pomadasys incisus

Triibuline uriseja

34.1.1

keskmine

Pomadasys spp.

Urisejalased

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Pseudotolithus spp.

Kaptenkalad

34.1.1

kõrge

Sardina pilchardus

Sardiin

34.1.1, 34.1.3

kõrge

Sardinella aurita

Ümar sardinell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Sardinella maderensis

Madeira sardinell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Scomber japonicus

Jaapani makrell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Scomber spp.

Muud makrellid

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Sepia hierredda

Seepia

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Sepia officinalis

Harilik seepia

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Sepia spp.

Seepiad

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

keskmine

Sparidae

Kagu-Atlandi pagrus

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Sparus spp.

Kagu-Atlandi pagrus

34.1.1

kõrge

Trachurus trachurus

Harilik stauriid

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Trachurus trecae

Cunène stauriid

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

kõrge

Umbrina canariensis

Kanaari umbriin

34.3.3–6

keskmine


SEAFO (Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Dissostichus eleginoides

Patagoonia kihvkala

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Beryx spp.

Limapead

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Chaceon spp.

Punakrabid

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Pseudopentaceros richardsoni

Harilik kultkala

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Helicolenus spp.

Liftahven

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Hoplostethus atlanticus

Oranž karekala

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Trachurus spp.

Harilik stauriid

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Scomber spp.

Harilik makrell

Atlandi ookeani kaguosa

kõrge

Polyprion americanus

Ameerika vrakkahven

Atlandi ookeani kaguosa

keskmine

Jasus tristani

Tristan da Cunha kaljulangust

Atlandi ookeani kaguosa

keskmine

Lepidotus caudatus

Lintuim

Atlandi ookeani kaguosa

keskmine

Schedophilus ovalis

Keiser-salpkala

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Schedophilus velaini

Salpkala

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Allocyttus verucossus

Süvapeetrikala

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Neocyttus romboidales

 

Atlandi ookeani kaguosa

 

Allocyttus guineensis

 

Atlandi ookeani kaguosa

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Atlandi ookeani kaguosa

 

Emmelichthys nitidus

Lõuna-punasilm

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Ruvettus pretiosus

Rasvakala

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Promethichthys prometheus

Gempüül

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Macrourus spp.

Pikksabad

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Antimora rostrata

Sinine antimora

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Epigonus spp.

Must kardinal

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Merluccius spp.

Euroopa merluus

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Notopogon fernandezianus

Notopogon fernandezianus

Atlandi ookeani kaguosa

madal

Octopodidae ja Loliginidae

Kaheksajalad ja kalmaarid

Atlandi ookeani kaguosa

madal

 


WCPFC (Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Thunnus albacares

Kulduim-tuun

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Thunnus obesus

Suursilm-tuun

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Katsuwonus pelamis

Vööttuun

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Thunnus alalunga

Pikkuim-tuun

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Thunnus orientalis

Idatuun

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Xiphias gladius

Mõõkkala

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Makaira nigricans (või mazara)

Sinine marliin

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Makaira indica

Must marliin

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Tetrapturus audax

Vöödiline odanina

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Acanthocybium solandri

Vahuu

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Coryphaena hippurus

Harilik kuldmakrell

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Elagatis bipinnulata

Ebaseriool

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Lepidocybium flavobrunneum

Gempüüllane

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Lampris regius

Harilik läikkala

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Mola mola

Harilik kuukala

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Istiophorus platypterus

Purikala

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Tetrapturus angustirostris

Lühikoon-odanina

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Ruvettus pretiosus

Rasvakala

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

keskmine

Prionace glauca

Sinihai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

 

Carcharhinus longimanus

Pikkuim-hallhai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Carcharhinus falciformis

Siid-hallhai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Alopias superciliosus

Suursilm-rebashai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Alopias vulpinus

Harilik rebashai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Alopias pelagicus

Avavee-rebashai

Vaikse ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

NB! WCPFi puhul tuleb õngejadalaevadele lisada järgmised aruandlusnõuded:

1)

Ujukitevaheliste haruliinide arv. Ujukitevaheliste haruliinide arv tuleb märkida iga loomuse kohta.

2)

Püütud kalade arv loomuse kohta järgmiste liikide puhul: pikkuim-tuun (Thunnus alalunga), suursilm-tuun (Thunnus obesus), atlandi väiketuun (Katsuwonus pelamis), kulduim-tuun (Thunnus albacares), vöödiline odanina (Tetrapturus audax), sinine marliin (Makaira mazara), must marliin (Makaira indica) ja mõõkkala (Xiphias gladius), sinihai, siid-hallhai, pikkuim-hallhai, makohaid, rebashaid, harilik heeringahai (20° lõunalaiusest lõuna pool, kui bioloogiliste andmete kohaselt ei ole mõni muu geograafiline piir asjakohasem), vasarhaid (Sphyrnidae perekond, indopatsi vasarhai, hiid-vasarhai ja harilik vasarhai), vaalhai ja muud, komisjoni määratud liigid.

Kui püütud kala kogukaal või keskmine kaal loomuse kohta on registreeritud, tuleb märkida ka püütud kala kogukaal või keskmine kaal loomuse kohta liikide kaupa. Kui püütud kala kogukaal või keskmine kaal loomuse kohta ei ole registreeritud, tuleb hinnata püütud kala kogukaalu või keskmist kaalu loomuse kohta liikide kaupa ning märkida hinnangulised andmed. Kogukaal või keskmine kaal tähendab pigem üldkaalu kui töödeldud massi.


WECAFC (Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Panulirus argus

Langust

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Strombus gigas

Suur tiibkodalane

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Shark-like Selachii, Rajidae

Haid ja railased

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Coryphaena hippurus

Harilik kuldmakrell

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Acanthocybium solandri

Vahuu

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Epinephelus guttatus

Tähniline kivikoha

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Lutjanus vivanus

Riffahven

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Lutjanus buccanella

Riffahven

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Lutjanus campechanus

Punakas riffahven

Atlandi ookeani lääne- ja keskosa

kõrge

Penaeus subtilis

Viburhännakud

Prantsuse Guajaana majandusvöönd

kõrge


IOTC (India Ookeani Tuunikomisjon)

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Thunnus albacares

Kulduim-tuun

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Thunnus obesus

Suursilm-tuun

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Katsuwonus pelamis

Vööttuun

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Thunnus alalunga

Pikkuim-tuun

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Xiphias gladius

Mõõkkala

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Makaira nigricans (või mazara)

Sinine marliin

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Makaira indica

Must marliin

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Tetrapturus audax

Vöödiline odanina

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Istiophorus platypterus

Purikala

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Auxis rochei

Kuul-makrelltuun

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Auxis thazard

Fregatt-makrelltuun

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Euthynnus affinis

Tähniline väiketuun

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Thunnus tonggol

Austraalia tuun

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Scomberomorus guttatus

India kuningmakrell

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Scomberomorus commerson

Vöödiline kuningmakrell

India ookeani lääne- ja idaosa

keskmine

Prionace glauca

Sinihai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Alopias superciliosus

Suursilm-rebashai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Carcharhinus falciformes

Siid-hallhai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Carcharhinus longimanus

Pikkuim-hallhai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Alopias pelagicus

Avavee-rebashai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge

Sphyrna lewini

Indopatsi vasarhai

India ookeani lääne- ja idaosa

kõrge


Muud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid

LIIK

Kui koostatakse proovivõtukavasid, mille eesmärk on koguda käesoleva lisa III  peatükis sätestatud bioloogilisi andmeid, tuleb võtta arvesse kalavarude piire, nagu on kindlaks määranud pädev piirkondlik kalandusorganisatsioon või pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, ning iga kalavaru suhtes rakendatakse proovivõtul sobivat püügikoormust.

Bioloogiliste andmete kogumise sagedus

Teaduslik nimetus

Üldnimetus

Geograafiline ala

Prioriteet

Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

Trachurus murphyi

Tšiili stauriid

SPRFMO konventsiooni ala

kõrge

Euphausia superba

Tavaline hiilgevähk

CCAMLRi konventsiooni ala

kõrge

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoides ja Dissostichus mawsoni

Kihvkalad

CCAMLRi konventsiooni ala

kõrge

Champsocephalus gunnari

Haugjääkala

CCAMLRi konventsiooni ala

madal

Kalade, limuste, koorikloomade ja muude sessiilsete liikide varud pädevuspiirkonnas, välja arvatud: i) sessiilsed liigid, mis kuuluvad rannikuriikide kalandusjurisdiktsiooni alla vastavalt ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni artikli 77 lõikele 4; ii) pika rändega liigid, mis on loetletud ÜRO 1982. aasta mereõiguste konventsiooni 1. lisas.

SIOFA konventsiooni ala

 

 

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1D

Liigid, mida jälgitakse liidu kaitseprogrammide või rahvusvaheliste kohustuste raames

Üldnimetus

Teaduslik nimetus

Piirkond/piirkondlik kalandusorganisatsioon

Õigusraamistik

Luukalad

Teleostei

 

 

Tuurlased

Acipenser spp.

Vahemeri ja Must meri; Läänemeri; OSPAR II, IV

Barcelona konventsiooni (15) II lisa, Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa; OSPAR; (16) HELCOM (17)

Silepealased

Alepocephalidae

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul (18)

Bairdi silepea

Alepocephalus Bairdii

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Risso silepea

Alepocephalus rostratus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Pontose aloosa

Alosa immaculata

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Euroopa aloosa

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Harilik siig

Coregonus lavaretus

OSPAR II

OSPAR

Tursk

Gadus morhua

OSPAR II, III; Läänemeri

OSPAR; HELCOM

Täpiline merihobuke/Musta mere merihobuke

Hippocampus guttulatus (sünonüüm: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Harilik merihobuke

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Tanaisi aloosa

Alosa tanaica

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Antimora

Antimora rostrata

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Süsisaba

Aphanopus carbo

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Harilik lintuim

Aphanopus intermedius

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Vähid

Astacus spp.

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Ateriin

Atherina pontica

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Harilik tuulehaug

Belone belone euxini Günther

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Limapead

Beryx spp.

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Habemik nirkkala

Cataetyx laticeps

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Euroopa rääbis

Coregonus albula

Läänemeri

Läänemere piirkondliku koordineerimiskoosoleku soovitus

Merivarblane

Cyclopterus lumpus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Harilik peitelhammas

Diplodus annularis

Vahemeri

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1967/2006 (19) (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Nõgusnina-peitelhammas

Diplodus puntazzo

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Suur peitelhammas

Diplodus sargus

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Kaksvööt-peitelhammas

Diplodus vulgaris

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Patagoonia kihvkala

Dissostichus eleginoides

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Antarktika kihvkala

Dissostichus mawsoni

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Kivikohad

Epinephelus spp.

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Must kardinal

Epigonus telescopus

Kõik piirkonnad

Ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Mudillased

Gobiidae

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Sinisuu-liftahven

Helicolenus dactylopterus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Harilik hiidlest

Hippoglossus hippoglossus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Oranž karekala

Hoplostethus atlanticus

Kõik piirkonnad; OSPAR I, V

Ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Vahemere saagkõht

Hoplosthetus mediterraneus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Lintuim

Lepidopus caudatus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Marmor-leetekoger

Lithognathus mormyrus

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Kuld-tintkefaal

Liza aurata

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Teravnina-tintkefaal

Liza saliens

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Vöödiline lükood

Lycodes esmarkii

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Muud pikksabad kui kalju-tömppeakala ja põhja-pikksaba

Macrouridae other than Coryphaenoides rupestris ja Macrourus berglax

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Põhja-pikksaba

Macrourus berglax

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Merlang

Merlangius merlangus

Läänemeri ja Must meri

Läänemere piirkondliku koordineerimiskoosoleku soovitus; Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, Läänemeri

OSPAR; HELCOM

Atlandi lõhe e. lõhi

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, Läänemeri

OSPAR; HELCOM

Harilik tuun

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Sinine molva

Molva dypterygia

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Mora

Mora moro

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Meripoisurid

Mugil spp.

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Gempüüllane

Nesiarchus nasutus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Okasturilane

Notocanthus chemnitzii

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Meritint

Osmerus eperlanus

Läänemeri

Läänemere piirkondliku koordineerimiskoosoleku soovitus, HELCOM

Hispaania besuugo

Pagellus acarne

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Mustlaik-besuugo

Pagellus bogaraveo

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Harilik pagrus

Pagrus pagrus

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Ameerika vrakkahven

Polyprion americanus

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Ameerika vrakkahven

Polyprion americanus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Sinikala

Pomatomus saltatrix

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Väike meriahven

Sebastes viviparus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Beluuga

Huso huso

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Atlandi okasahven

Trachyscorpia cristulata

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Merikogerlased

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3 ja Must meri GSA 29

Nõukogu määruse (EÜ) nr 894/97 (20) VIII lisa

Tuunmakrell

Scomber colias Gmelin

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Kristallmudil

Crystallogobius linearis

Must meri

Riiklikud majandamiskavad

Euroopa meritont

Chimaera monstrosa

Läänemeri

HELCOM

Euroopa aloosa

Alosa alosa

Läänemeri

HELCOM

Vintaloosa e. vinträim

Alosa fallax

Läänemeri

HELCOM

Sügisel kudev räim

Clupea harengus subsp.

Läänemeri

HELCOM

Abakala

Abramis ballerus

Läänemeri

HELCOM

Harilik viidikas

Alburnus alburnus

Läänemeri

HELCOM

Tõugjas

Aspius aspius

Läänemeri

HELCOM

Harilik pardkala

Barbus barbus

Läänemeri

HELCOM

Rünt

Gobio gobio

Läänemeri

HELCOM

Nugakala

Pelecus cultratus

Läänemeri

HELCOM

Harilik lepamaim

Phoxinus phoxinus

Läänemeri

HELCOM

Vimb

Vimba vimba

Läänemeri

HELCOM

Harilik hink

Cobitis taenia

Läänemeri

HELCOM

Forell

Salmo trutta

Läänemeri

HELCOM

Rääbis

Coregonus albula

Läänemeri

HELCOM

Siig

Coregonus balticus, sünonüüm: Coregonus lavaretus, rändav liik

Läänemeri

HELCOM

Harilik siig

Coregonus maraena, sünonüüm: Coregonus lavaretus, paikne liik

Läänemeri

HELCOM

Siig

Coregonus pallasii

Läänemeri

HELCOM

Meritint

Osmerus eperlanomarinus

Läänemeri

HELCOM

Mustkõht-merikurat

Lophius budegassa

Läänemeri

HELCOM

Raudkiisk

Spinachia spinachia

Läänemeri

HELCOM

Madusabanõel

Entelurus aequoreus

Läänemeri

HELCOM

Harilik madunõel

Nerophis ophidion

Läänemeri

HELCOM

Liimuk-madunõel

Nerophis lumbriciformis

Läänemeri

HELCOM

Suur merinõel

Syngnathus acus

Läänemeri

HELCOM

Harilik merinõel

Syngnathus typhle

Läänemeri

HELCOM

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Läänemeri

HELCOM

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Läänemeri

HELCOM

Euroopa süsikas

Pollachius pollachius

Läänemeri

HELCOM

Harilik molva

Molva molva

Läänemeri

HELCOM

Suttlimusk

Lumpenus lampretaeformis

Läänemeri

HELCOM

Kuldne meriahven

Sebastes marinus

Läänemeri

HELCOM

Väike meriahven

Sebastes viviparus

Läänemeri

HELCOM

Harilik võldas

Cottus gobio

Läänemeri

HELCOM

Kirjuuim-võldas

Cottus poecilopus

Läänemeri

HELCOM

Euroopa nolgus

Myoxocephalus scorpius

Läänemeri

HELCOM

Meripühvel

Taurulus bubalis

Läänemeri

HELCOM

Merihärg

Triglopsis quadricornis

Läänemeri

HELCOM

Merivarblane

Cyclopterus lumpus

Läänemeri

HELCOM

Pullukala

Liparis liparis

Läänemeri

HELCOM

Montagu kulleskala

Liparis montagui

Läänemeri

HELCOM

Harilik peetrikala

Zeus faber

Läänemeri

HELCOM

Harilik huntahven

Dicentrarchus labrax

Läänemeri

HELCOM

Laiguline huulkala

Labrus bergylta

Läänemeri

HELCOM

Sinakas huulkala

Labrus mixtus

Läänemeri

HELCOM

Lauk-sälkhuulkala

Symphodus melops

Läänemeri

HELCOM

Harilik merilohe

Trachinus draco

Läänemeri

HELCOM

Merihunt

Anarhichas lupus

Läänemeri

HELCOM

Meritobias

Ammodytes marinus

Läänemeri

HELCOM

Väike tobias

Ammodytes tobianus

Läänemeri

HELCOM

Laikmudilake

Pomatoschistus pictus

Läänemeri

HELCOM

Kuul-makrelltuun

Auxis rochei

Läänemeri

HELCOM

Atlandi väiketuun

Euthynnus alleteratus

Läänemeri

HELCOM

Klaarpelamiid

Orcynopsis unicolor

Läänemeri

HELCOM

Harilik makrell

Scomber scombrus

Läänemeri

HELCOM

Harilik hiidlest

Hippoglossus hippoglossus

Läänemeri

HELCOM

Mõõkkala

Xiphias gladius

Läänemeri

HELCOM

Must tsentroloof

Centrolophus niger

Läänemeri

HELCOM

Kõhrkalad

Chondrichthyes

 

 

Salesaagrai

Anoxypristis cuspidata

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Luits-nokkhai

Deania calcea

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Ronkjas tumehai

Etmopterus pusillus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Väike saagrai

Pristis clavata

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Roheline saagrai

Pristis zijsron

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Norra rai

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Ogarai

Raja clavata

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, OSPAR; HELCOM

Musterrai

Raja undulata

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Avavee-rebashai

Alopias pelagicus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Suursilm-rebashai

Alopias superciliosus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Harilik rebashai

Alopias vulpinus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis; HELCOM

Tähtrai

Amblyraja radiata

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Islandi koerhailane

Apristurus spp.

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Siid-hallhai

Carcharhinus falciformis

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Galapagose hallhai

Carcharhinus galapagensis

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Pikkuim-hallhai

Carcharhinus longimanus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Leetseljaku-hallhai

Carcharhinus plumbeus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Harilik liivhai

Carcharias taurus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Mõrtsukhai

Carcharodon carcharias

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Kare astelhai

Centrophorus granulosus

Kõik ookeanid ja mered

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa; OSPAR

Astelhaid

Centrophorus spp.

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Hall lühiogahai

Centrophorus squamosus

Kõik ookeanid ja mered

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis; OSPAR

Must koletishai

Centroscyllium fabricii

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük

Portugali süvahai

Centroscymnus coelolepis

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük; OSPAR

Pikk-koon-süvahai

Centroscymnus crepidater

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Hiidhai

Cetorhinus maximus

Kõik ookeanid ja mered

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis; OSPAR; HELCOM

Euroopa meritont

Chimaera monstrosa

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Mantelhai

Chlamydoselachus anguineus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Šokolaadhai

Dalatias licha

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Astelrai

Dasyatis pastinaca

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa; HELCOM

Luits-nokkhai

Deania calcea

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük

Sile tiibrai

Dipturus batis

Kõik ookeanid ja mered

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa; OSPAR; HELCOM

Valgerai

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Suur tumehai

Etmopterus princeps

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Harilik tumehai

Etmopterus spinax

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük; HELCOM

Haamerhai

Eusphyra blochii

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Supihai

Galeorhinus galeus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa; HELCOM

Mustsuu-koerhai

Galeus melastomus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük

Hiir-saaghai

Galeus murinus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük

Liblikrai

Gymnura altavela

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Pärlhai

Heptranchias perlo

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa

Harilik kammhai

Hexanchus griseus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa; HELCOM

Suursilm-merijänes

Hydrolagus mirabilis

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Lühiuim-makohai

Isurus oxyrinchus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Pikkuim-makohai

Isurus paucus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Harilik heeringahai

Lamna nasus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, OSPAR; HELCOM

Ümar helerai

Leucoraja circularis

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Malta rai

Leucoraja melitensis

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Alfredi sarvikrai

Manta alfredi

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Hiid-sarvikrai

Manta birostris

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Väike merisarvik

Mobula eregoodootenkee

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Atlandi merisarvik

Mobula hypostoma

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Astelsaba-merisarvik

Mobula japanica

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Lühiuim-merisarvik

Mobula kuhlii

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Vahemere merisarvik

Mobula mobular

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Munki merisarvik

Mobula munkiana

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Guinea merisarvik

Mobula rochebrunei

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Sirpuim-merisarvik

Mobula tarapacana

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Silesaba-merisarvik

Mobula thurstoni

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Tähnik kärphai

Mustelus asterias

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa

Harilik kärphai

Mustelus mustelus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa

Musttäpp-kärphai

Mustelus punctulatus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa

Saagsabahai

Galeus melanostomus

Läänemeri

HELCOM

Harilik koerhai

Scyliorhinus canicula

Läänemeri

HELCOM

Täht-sünkrai

Amblyraja radiata

Läänemeri

HELCOM

Šagrään-helerai

Leucoraja fullonica

Läänemeri

HELCOM

Harilik elektrirai

Torpedo marmorata

Läänemeri

HELCOM

Puriuim-vinkelhai

Oxynotus paradoxus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, ohualtid liigid süvamerepüügi puhul

Väikehammas saagrai

Pristis pectinata

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Harilik saagrai

Pristis pristis

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Krokodillhai

Pseudocarcharias kamoharai

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Ulgurai

Pteroplatytrygon violacea

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Leht-väikerai

Raja fyllae

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Arktika rai

Raja hyperborea

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Norra rai

Raja nidarosiensus

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Täpiline rai

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Vaalhai

Rhincodon typus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Mustlõug-logardrai

Rhinobatos cemiculus

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Harilik logardrai

Rhinobatos rhinobatos

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Atlandi nokistont

Rhinochimaera atlantica

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Valgerai

Rostroraja alba

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Lühikoon-hammashai

Scymnodon ringens

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük

Muud haid

Selachimorpha (või Selachii), Batoidea (määratakse kindlaks liikide kaupa lossimis-, uuringu- või püügiandmete põhjal)

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis; HELCOM

Atlandi polaarhai

Somniosus microcephalus

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, süvamerepüük; HELCOM

Suur vasarhai

Sphyrna lewini

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Hiid-vasarhai

Sphyrna mokarran

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Harilik vasarhai

Sphyrna zygaena

Kõik ookeanid

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis

Harilik ogahai

Squalus acanthias

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni III lisa; OSPAR HELCOM

Saagselg-ingelhai

Squatina aculeata

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Täpik-ingelhai

Squatina oculata

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa

Euroopa ingelhai

Squatina squatina

Kõik ookeanid ning Vahemeri ja Must meri

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, esmatähtis, Barcelona konventsiooni II lisa; OSPAR HELCOM

Merisutt

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Jõesilm

Lampetra fluviatilis

Läänemeri

HELCOM

Imetajad

Mammalia

 

 

Vaalalised – kõik liigid

Cetacea – kõik liigid

Kõik püügipiirkonnad

Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (21)

Kääbusvaal

Balaenoptera acutorostrata

Vahemeri

GFCM (22) soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Grööni vaal

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Sinivaal

Balaenoptera musculus

Kogu OSPAR

OSPAR

Silevaal

Eubalaena glacialis

Kogu OSPAR

OSPAR

Vaal

Balaenoptera borealis

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Finnvaal

Balaenoptera physalus

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Harilik delfiin

Delphinus delphis

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Silevaal

Eubalaena glacialis

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Pikkuim pilootvaal

Globicephala melas

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Halldelfiin

Grampus griseus

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Kašelott

Kogia simus

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Küürvaal

Megaptera novaeangliae

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Nokisvaal

Mesoplodon densirostris

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Mõõkvaal

Orcinus orca

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Pringel

Phocoena phocoena

Vahemeri; OSPAR II, III

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa; direktiiv 92/43/EMÜ; OSPAR

Kašelott

Physeter macrocephalus

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Valemõõkvaal

Pseudorca crassidens

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Vööt-eeldelfiin

Stenella coeruleoalba

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Kurdhammasdelfiin

Steno bredanensis

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Afaliin

Tursiops truncatus

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Nokisvaal

Ziphius cavirostris

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/2 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Munkhüljes

Monachus monachus

Kõik püügipiirkonnad

GFCM soovitus 35/2011/5 ning Barcelona konventsiooni II lisa; direktiiv 92/43/EMÜ

Saimaa hülged

Phoca hispida saimensis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ

Hallhüljes

Halichoerus grypus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ

Randal

Phoca vitulina

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ

Läänemere viigerhüljes

Phoca hispida bottnica

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ

Linnud

Aves

 

 

Portugali tormilind

Calonectris borealis

Kõik püügipiirkonnad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ (23)

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Suula

Morus bassanus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Lunn

Fratercula arctica

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Baleaari tormilind

Puffinus mauretanicus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Naerukajakas

Larus ridibundus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Mustvaeras

Melanitta nigra

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Karikormoran

Phalacrocorax aristotelis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Mustkõht-tormilind

Ardenna gravis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Põhja-tormilind

Puffinus puffinus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Jää-tormilind

Fulmarus glacialis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Atlantise tormilind

Calonectris diomedea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Peegel-tormilind

Ardenna grisea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Vahemere tormilind

Puffinus yelkouan

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Vahemere kajakas

Larus audouinii

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Läänesõtkas

Bucephala islandica

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Nõgi-tormilind

Bulweria bulwerii

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Sõtkas

Bucephala clangula

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Hõbekajakas

Larus argentatus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Jääkajakas

Larus hyperboreus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Merikajakas

Larus marinus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Suuränn

Catharacta skua

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Merivart

Aythya marila

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ; Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Punapea-vart

Aythya ferina

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Tõmmukajakas

Larus fuscus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Väikealk

Alle alle

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Pikksaba-änn

Stercorarius longicaudus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Alk

Alca torda

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Söödikänn

Stercorarius parasiticus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Järvekaur

Gavia arctica

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Troopika-tormilind

Puffinus lherminieri

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Krüüsel

Cepphus grylle

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Mustvaeras

Melanitta americana

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Mustkael-pütt

Podiceps nigricollis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Koldjalg-hõbekajakas

Larus cachinnans

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Hahk

Somateria mollissima

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Lõunatirk

Uria aalge

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Jääkaur

Gavia immer

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Jääkoskel

Mergus merganser

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tuttpütt

Podiceps cristatus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Kärestikuaul

Histrionicus histrionicus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Sarvikpütt

Podiceps auritus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Polaarkajakas

Larus glaucoides

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Kuninghahk

Somateria spectabilis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Aul

Clangula hyemalis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Karbuskajakas

Larus melanocephalus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Kalakajakas

Larus canus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Rohukoskel

Mergus serrator

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Hallpõsk-pütt

Podiceps grisegena

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Punakurk-kaur

Gavia stellata

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Salenokk-kajakas

Larus genei

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Kirjuhahk

Polysticta stelleri

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Laisaba-änn

Stercorarius pomarinus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Põhjatirk

Uria lomvia

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tõmmuvaeras

Melanitta fusca

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tundrakaur

Gavia adamsii

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Lõuna-hõbekajakas

Larus michahellis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Madeira tormilind

Pterodroma madeira

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Stepikajakas

Larus ichthyaetus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Kaljukajakas

Rissa tridactyla

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Pelikan

Pelecanus onocrotalus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Põhja-tormipääsu

Oceanodroma leucorhoa

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Puna-veetallaja

Phalaropus fulicarius

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Veetallaja

Phalaropus lobatus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Lõuna-tormipääsu

Oceanites oceanicus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Randtiir

Sterna paradisaea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tõmmu-tormipääsu

Hydrobates castro

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Mustviires

Chlidonias niger

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Räusktiir

Hydroprogne caspia

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Naerutiir

Gelochelidon nilotica

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Jõgitiir

Sterna hirundo

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Desertase tormilind

Pterodroma deserta

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Vandelkajakas

Pagophila eburnea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Liivatiir

Thalasseus bengalensis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Väikekajakas

Hydrocoloeus minutus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Väiketiir

Sternula albifrons

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Assoori tormipääsu

Hydrobates monteiroi

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Roosatiir

Sterna dougallii

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Roosakajakas

Rhodostethia rosea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Harksaba-kajakas

Xema sabini

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tutt-tiir

Thalasseus sandvicensis

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Eskimo kajakas

Larus thayeri

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Valgekulm-tormipääsu

Pelagodroma marina

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Atlandi tormipääsu

Hydrobates pelagicus

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 2009/147/EÜ

Tõmmukajakas

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Vandelkajakas

Pagophila eburnea

OSPAR I

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Kirjuhahk

Polysticta stelleri

OSPAR I

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Väike-tormilind

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Baleaari tormilind

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Kaljukajakas

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Roosatiir

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Lõunatirk

Uria aalge – Iberian population (sünonüümid: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Põhjatirk

Uria lomvia

OSPAR I

OSPARi loetelu ohustatud ja vähenevatest liikidest

Roomajad

Reptilia

 

 

Merikilpkonn

Lepidochelys kempii

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ; GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Merikilpkonn

Caretta caretta

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ; GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa; OSPAR

Nahkkilpkonn

Dermochelys coriacea

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ; GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa; OSPAR

Karettkilpkonn

Eretmochelys imbricata

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ; GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Rohekilpkonn

Chelonia mydas

Kõik püügipiirkonnad

Direktiiv 92/43/EMÜ; GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Kolmküüniskilpkonn

Trionyx triunguis

Vahemeri

GFCM soovitus 35/2011/4 ning Barcelona konventsiooni II lisa

Limused

Mollusca

 

 

Veenuskarp

Chamelea gallina

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Donacilla cornea

Donacilla cornea

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Kaheksajalg

Eledone spp.

Kõik püügipiirkonnad

Riiklikud majandamiskavad

Vahemere rannakarp

Mytilus galloprovincialis

Kogu Vahemeri

Riiklikud majandamiskavad

Vahemere rannakarp

Mytilus galloprovincialis

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

 

 

 

 

Mereliud

Patella spp.

Vahemeri

Barcelona konventsiooni II lisa

Meritigu

Rapana venosa

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Südakarp

Acanthocardia tuberculata

Kõik püügipiirkonnad

Riiklikud majandamiskavad

Ogakodalased

Bolinus brandaris

Kõik püügipiirkonnad

Riiklikud majandamiskavad

Harilik ebaveenuskarp

Callista chione

Kõik püügipiirkonnad

Riiklikud majandamiskavad

Donax trunculus

Donax trunculus

Kõik püügipiirkonnad

Riiklikud majandamiskavad

Islandi hiilakarp

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Megabalanus azoricus

Megabalanus azoricus

OSPAR V, kõik alad, kus neid esineb

OSPAR

Nucella lapillus

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Söödav auster

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Mereliud

Patella ulyssiponensis aspera

Kõik OSPARi alad, kus neid esineb

OSPAR

Koorikloomad

Crustacea

 

 

Euroopa homaar

Homarus gammarus

Vahemeri

Määruse (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Süvamere punakrabi

Chaceon (Geryon) affinis

Kõik piirkonnad

Süvamerepüügi puhul

Põhjamere garneel

Crangon crangon

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Läänemere krevett

Palaemon adspersus

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Elegantne krevett

Palaemon elegans

Must meri

Musta mere bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse protokolli IV lisa

Langustid

Palinuridae

Vahemeri

Määrus (EÜ) nr 1967/2006 (kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt)

Ainuõõssed

Cnidaria

 

 

Punakorall

Corallium rubrum

Vahemeri

GFCM soovitus 36/2012/1 ja GFCM soovitus 35/2011/2

Keelatud liigid: kasutatakse üksnes surnuna püütud isendeid. Pärast mõõtmist heidetakse vette tagasi. Andmeid kogutakse igal aastal ning nende ajakohastamine/töötlemine peab toimuma õigel ajal, et võtta arvesse kalavarude hindamise ajakava.

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1E

Magevee anadroomsed ja katadroomsed liigid

Liik (tavanimetus)

Liik (teaduslik nimetus)

Merealaväline ala, kus asub kalavaru, või kalavaru kood

Euroopa angerjas

Anguilla anguilla

Angerjavarude majandamise üksused vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1100/2007 (24)

Lõhe

Salmo salar

Kõik looduslikud levikualad

Meriforell

Salmo trutta

Kõik siseveed, mis suubuvad Läänemerre


Tabel 2

Püük (püügitegevus) piirkondade kaupa

1. tase

2. tase

3. tase

4. tase

5. tase

6. tase

LOA klassid (m) (d)

Tegevus

Püügivahendi klassid

Püügivahendite rühmad

Püügivahendi liik

Sihtliigid (a)

Võrgusilma suurus ja muud valikud

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 &+

Püük

Tragid

Tragid

Paaditragi [DRB]

Anadroomsed liigid (ANA)

Katadroomsed liigid (CAT)

Peajalgsed (CEP)

Koorikloomad (CRU)

Põhjalähedased liigid (DEF)

Süvamereliigid (DWS)

Kalad (FIF)

Mageveekalade liigid (kood puudub)

Erinevad liigid (MIS)

Erinevad peajalgsed ja põhjalähedased kalad (MCF)

Erinevad koorikloomad ja põhjalähedased kalad (MCD)

Erinevad süvamereliigid ja põhjalähedased kalad (MDD)

Erinevad pelaagilised ja põhjalähedased kalad (MPD)

Limused (MOL)

Suured pelaagilised kalad (LPF)

Väikesed pelaagilised kalad (LPF)

Suured pelaagilised kalad (LPF) ja väikesed pelaagilised kalad (LPF)

b)

 

 

 

 

 

 

Mehaanilised/imutragid [HMD]

b)

 

 

 

 

 

 

Traalid

Põhjatraalid

Traallaudadega põhjatraal [OTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Mitmiktraalnoot [OTT]

b)

 

 

 

 

 

 

Paarispüügi põhjatraal [OTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Piimtraal [TBB]

b)

 

 

 

 

 

 

Pelaagiline traal

Traallaudadega pelaagiline traal [OTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Paarispüügi pelaagiline traal [PTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Õngekonksud ja -nöörid

Veo- ja ritvõnged

Ridvata õnged ja ridvaga õnged [LHP] [LHM]

b)

 

 

 

 

 

 

Veoõnged [LTL]

b)

 

 

 

 

 

 

Õngejadad

Triivõngejadad [LLD]

b)

 

 

 

 

 

 

Põhjaõngejadad [LLS]

b)

 

 

 

 

 

 

Püünised

Püünised

Lõkspüünised ja mõrrad [FPO]

b)

 

 

 

 

 

 

Mõrrad [FYK]

b)

 

 

 

 

 

 

Katmata seisevnoodad [FPN]

b)

 

 

 

 

 

 

Tarade ja ülevoolupaisude püsirajatised (kood vajalik)

b)

 

 

 

 

 

 

Võrgud

Võrgud

Abar [GTR]

b)

 

 

 

 

 

 

Põhja kinnitatud nakkevõrk [GNS]

b)

 

 

 

 

 

 

Triivnakkevõrk [GND]

b)

 

 

 

 

 

 

Noodad

Haardvõrgud

Seinnoot [PS]

b)

 

 

 

 

 

 

Avamerenoodad [LA]

b)

 

 

 

 

 

 

Noodad (c)

Ankurdamata põhjanoodad [SSC]

b)

 

 

 

 

 

 

Ankurdatud põhjanoodad [SDN]

b)

 

 

 

 

 

 

Paarispüügi noot [SPR]

b)

 

 

 

 

 

 

Ranna- ja paadinoodad [SB] [SV]

b)

 

 

 

 

 

 

Muud püügivahendid

Muud püügivahendid

Angerjamaimude (klaasangerja) püük (kood puudub)

Klaasangerjas

b)

 

 

 

 

 

 

Mitmesugust (täpsustada)

Mitmesugust (täpsustada)

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

Muu tegevus kui kalapüük

Muu tegevus kui kalapüük

 

 

 

 

 

 

 

Passiivne

Passiivne

 

 

 

 

 

 

 

a)

vastavalt asjaomaste määruste kohastele kehtivatele koodidele

b)

vastavalt asjaomaste määruste kohastele kehtivatele koodidele

c)

peibutuspüügivahenditega või vabad võimalused

d)

Vahemeres < 6 m ja 6–12 m


Tabel 3

Harrastuskalapüügi kohta kogutavad liigid

 

Piirkond

Liik

1

Läänemeri (ICESi alarajoonid 22–32)

Lõhe, angerjad ja meriforell (sh magevetes) ning tursk.

2

Põhjameri (ICESi piirkonnad IIIa, IV ja VIId)

Lõhe ja angerjad (sh magevetes). Huntahven, tursk, Euroopa süsikas ja varilõpuselised.

3

Arktika idaosa (ICESi piirkonnad I ja II)

Lõhe ja angerjad (sh magevetes). Tursk, Euroopa süsikas ja varilõpuselised.

4

Atlandi ookeani põhjaosa (ICESi piirkonnad V–XIV ja NAFO piirkonnad)

Lõhe ja angerjad (sh magevetes). Huntahven, tursk, Euroopa süsikas, varilõpuselised ja pika rändega ICCATi liigid.

5

Vahemeri

Angerjad (sh magevetes), varilõpuselised ja pika rändega ICCATi liigid.

6

Must meri

Angerjad (sh magevetes), varilõpuselised ja pika rändega ICCATi liigid.


Tabel 4

Püügitegevuse muutujad

 

Muutujad (25)

Ühik

Võimsus

 

Laevade arv

Arv

 

GT, kW, laeva vanus

Arv

Püügikoormus

 

Merel viibitud päevad

Päevad

 

Kalastatud tundide arv (valikuline)

Tunnid

 

Püügipäevad

Päevad

 

kW * Püügipäevad

Arv

 

GT * Püügipäevad

Arv

 

Püügireiside arv

Arv

 

Püügitoimingute arv

Arv

 

Võrkude arv/pikkus (*)

Arv/meetrites

 

Õngekonksude arv, õngejadade arv (*)

Arv

 

Lõkspüüniste, mõrdade arv (*)

Arv

Lossimine

 

Lossitud saagi koguväärtus ja eraldi töönduslike liikide lõikes

euro

 

Lossitud saagi eluskaal kokku ja liikide lõikes

Tonnid

 

Hinnad töönduslike liikide lõikes

euro/kg

LAEVASTIKU MAJANDUSLIKUD ANDMED

Tabel 5A

Laevastiku majanduslikud andmed

Muutuja rühm

Muutuja

Ühik

Tulud

Lossitud kalasaagi koguväärtus

euro

Tulud kvoodi või muude püügiõiguste väljarentimisest

euro

Muu tulu

euro

Tööjõukulud

Tööjõukulud

euro

Palgata tööjõu arvestuslik väärtus

euro

Energiakulud

Energiakulud

euro

Remondi- ja hoolduskulud

Remondi- ja hoolduskulud

euro

Muud tegevuskulud

Muutuvad kulud

euro

Püsikulud

euro

Liisingu/rendimaksed kvoodi või muude püügiõiguste eest

euro

Subsiidiumid

Tegevustoetused

euro

Investeeringutega seotud toetused

euro

Kapitalikulud

Põhivara kulum

euro

Kapitalimaksumus

Füüsilise kapitali väärtus

euro

Kvoodi või muude püügiõiguste väärtus

euro

Investeeringud

Investeeringud materiaalsesse varasse, neto

euro

Finantsseisund

Pika-/lühiajaline võlg

euro

Varad kokku

euro

Tööhõive

Töölevõetud meeskond

Arv

Tasustamata tööjõud

Arv

Töötundide koguarv aastas

Arv

Laevastik

Laevade arv

Arv

Laevade keskmine kogupikkus

Meetrites

Laeva kogutonnaaž

GT

Laeva koguvõimsus

kW

Laevade keskmine vanus

Aastad

Püügikoormus

Merel viibitud päevad

Päevad

Energiatarbimine

liiter

Kalapüügiettevõtete/üksuste arv

Kalapüügiettevõtete/üksuste arv

Arv

Toodangu väärtus liigi kohta

Lossitud kalasaagi väärtus liigiti

euro

Keskmine hind liigiti

euro/kg

LAEVASTIKU MAJANDUSLIKUD ANDMED

Tabel 5B

Laevastikuosad

 

Pikkuseklassid (LOA) (26)

Aktiivsed laevad

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m või enam

Kasutavad aktiivseid püügivahendeid

Piimtraalerid

 

 

 

 

 

 

Põhjatraalerid ja/või põhjanoodad

 

 

 

 

 

 

Pelaagilise püügi traalerid

 

 

 

 

 

 

Seinerid

 

 

 

 

 

 

Süvenduslaevad

 

 

 

 

 

 

Muid aktiivseid püügivahendeid kasutavad laevad

 

 

 

 

 

 

Üksnes mitmeotstarbelisi aktiivseid püügivahendeid kasutavad laevad

 

 

 

 

 

 

Kasutavad passiivseid püügivahendeid

Õngesid kasutavad laevad

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Triiv- ja/või seisevvõrke kasutavad laevad

 

 

 

 

Lõkspüüniseid ja/või muid püüniseid kasutavad laevad

 

 

 

 

Muid passiivseid püügivahendeid kasutavad laevad

 

 

 

 

Üksnes mitmeotstarbelisi passiivseid püügivahendeid kasutavad laevad

 

 

 

 

Kasutavad mitmeotstarbelisi püügivahendid

Aktiivseid ja passiivseid püügivahendeid kasutavad laevad

 

 

 

 

 

 

Passiivsed laevad

 

 

 

 

 

 

LAEVASTIKU MAJANDUSLIKUD ANDMED

Tabel 5C

Geograafiline stratifitseerimine piirkondade alusel

Alapiirkond/püügipiirkond

Piirkond

Ülempiirkond

I

II

III

3. taseme ruumiliste üksuste rühmitus vastavalt 3. tabelile (NAFO rajoon)

NAFO (FAO piirkond 21)

Läänemeri; Põhjameri; Arktika idaosa; NAFO Laiendatud loodepiirkonna vetes (ICESi piirkonnad V, VI ja VII) ning edelapiirkonna vetes

4. taseme ruumiliste üksuste rühmitus vastavalt 3. tabelile (ICESi alarajoon)

Läänemeri (ICESi piirkonnad III b–d)

3. taseme ruumiliste üksuste rühmitus vastavalt 3. tabelile (ICESi alarajoon)

Põhjameri (ICESi piirkonnad IIIa ja IV),

Arktika idaosa (ICESi piirkonnad I ja II)

Loodepiirkonna veed (ICESi piirkonnad Vb (üksnes liidu veed), VI ja VII)

Liiduvälised loodepiirkonna veed (ICESi piirkonnad Va ja Vb) (ainult väljaspool liitu asuvates vetes)

3. taseme ruumiliste üksuste rühmitus vastavalt 3. tabelile (ICESi/CECAFi rajoon)

Edelapoolsed veed (ICESi VIII, IX ja X (Assooride ümber olevad veed)),

CECAFi piirkonnad 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeira ja Kanaari saarte ümber olevad veed)

4. taseme ruumiliste üksuste rühmitus vastavalt 3. tabelile (GSA)

Vahemeri (Vahemere veed ida pool 5° 36′ läänepikkuse joonest),

Must meri (GFCMi geograafiline allpiirkond vastavalt resolutsioonile FCM/33/2009/2)

Vahemeri ja Must meri

Piirkondliku kalandusorganisatsiooni valikuuringu alapiirkonnad (välja arvatud GFCM)

Muud piirkonnad, kus püüavad liidu laevad ning mida haldab piirkondlik kalandusorganisatsioon, kus Euroopa Liit on lepingupool või vaatleja (nt ICCAT, IOTC, CECAF vms)

Muud piirkonnad


Tabel 6

Kalandus- ja vesiviljelussektori sotsiaalvaldkonna andmed

Muutuja

Ühik

Tööhõive soolise jaotuse alusel

Arv

Täistööajale taandatud töötajate arv soolise jaotuse alusel

Arv

Tasustamata tööjõud soolise jaotuse alusel

Arv

Tööhõive vanuse järgi

Arv

Tööhõive haridustaseme alusel

Arv haridustasemete kaupa

Tööhõive kodakondsuse kaupa

EList, EMP riikidest ning ELi ja EMPsse mittekuuluvatest riikidest pärit töötajate arv

Tööhõive tööhõiveseisundi kaupa

Arv

Täistööaja ekvivalent – riiklik

Number


Tabel 7

Vesiviljelussektori majanduslikud andmed

Muutuja rühm

Muutuja

Ühik

Tulud  (**)

Kogukäive liikide kaupa

euro

Muu tulu

euro

Tööjõukulud

Tööjõukulud

euro

Palgata tööjõu arvestuslik väärtus

euro

Energiakulud

Energiakulud

euro

Toormaterjali maksumus

Karja kulud

euro

Söödakulud

euro

Remont ja hooldus

Remont ja hooldus

euro

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud

euro

Subsiidiumid

Tegevustoetused

euro

Investeeringutega seotud toetused

euro

Kapitalikulud

Põhivara kulum

euro

Kapitalimaksumus

Varade koguväärtus

euro

Finantstulemused

Finantstulu

euro

 

Rahalised kulutused

euro

Investeeringud

Netoinvesteeringud

euro

Võlg

Võlg

euro

Toormaterjali kaal

Kasutatud loomad

kg

Kasutatud kalasööt

kg

Müügi osakaal

Müügi osakaal liikide kaupa

kg

Tööhõive

Palgalised töötajad

Arv/täistööaja ekvivalent

Tasustamata tööjõud

Arv/täistööaja ekvivalent

Töötajate ja tasustamata tööjõu töötundide arv

Tunnid

Ettevõtete arv

Ettevõtete arv kategooriate kaupa (tööga hõivatud isikute arv)

Arv


Tabel 8

Vesiviljelussektori keskkonnaalased andmed

Muutuja

Väärtus

Ühik

Ravimid või määratud annused (28)

Liikide kaupa

grammides

Suremus (29)

 

Protsent


Tabel 9

Vesiviljeluskultuuri kohta andmete kogumisel kohaldatav jaotus  (30)

 

Kalakasvanduse meetodid (31)

Polükultuur

Haudejaamad ja esmased kasvukohad (32)

Koorikloomakasvanduse meetodid

Tiigid

Mahutid ja voolava veega veekogud

Võrkpiirdega alad (35)

Ringleva veega veekogud (34)

Muud meetodid

Võrkpuurid  (36)

Kõik meetodid

Tõstetud pinnal (Off-bottom)

Merepõhjas (On-bottom) (33)

Muud

Parved

Õngejada

Lõhe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forell