Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Komisjoni määrus (EL) 2018/675, 2. mai 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/675,

2. mai 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 2 ja artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kannetes 28, 29 ja 30 on sätestatud keeld lasta turule või müüa elanikkonnale aineid, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, samuti segusid, mis sisaldavad osutatud aineid kindlaksmääratud kontsentratsioonis. Asjaomased ained on loetletud kõnealuse lisa liidetes 1–6.

(2)

Ained klassifitseeritakse kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (2) ja need on loetletud kõnealuse määruse VI lisa 3. osas.

(3)

Kuna määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa liiteid 1–6 ajakohastati viimati, et võtta arvesse uut klassifikatsiooni, mille alusel liigitatakse ained vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, on määruse VI lisa 3. osa muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/776 (3).

(4)

Määrusega (EL) 2017/776 on muudetud ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas jaotisi ja nummerdust, mistõttu tuleb muuta määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 28.–30. kande 1. veerus sisalduvaid viiteid kõnealusele määrusele.

(5)

Formaldehüüd on klassifitseeritud komisjoni määrusega (EL) nr 605/2014 (4) 1B kategooria kantserogeenseks aineks, ent komisjon otsustas selle aine käsitlemise viimasest ajakohastamisest välja jätta, kuni on selgunud selle kõiki kasutusi käsitleva käimasoleva, Euroopa Kemikaaliameti tehtava uurimise tulemused, (5) pidades silmas selle aine võimalikku konkreetset piirangut. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 lõikega 1 asutatud komitee 16. märtsil 2017 peetud kohtumisel eelistas enamik liikmesriike lisada formaldehüüdi REACHi XVII lisa 28. kandesse vaatamata edaspidisele konkreetsele ettepanekule aine kasutamise piiramiseks ja komisjon nõustus seda tegema esimesel sobival võimalusel.

(6)

Kuna ettevõtjad võivad määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas sätestatud ühtlustatud klassifikatsiooni kohaldada varem, peaks neil olema võimalik vabatahtlikkuse alusel kohaldada käesoleva määruse sätteid varem.

(7)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2018, kuid erandiks on lisa lõige 2, mida kohaldatakse aine „formaldehüüd. … %“ osas alates määruse jõustumise päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(3)  Komisjoni 4. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/776, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 116, 5.5.2017, lk 1).

(4)  Komisjoni 5. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 605/2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 167, 6.6.2014, lk 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

28.–30. kande 1. veerg asendatakse järgmisega:

„28.

Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenideks ja loetletud vastavalt 1. või 2. liites.

29.

Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1A või 1B kategooria mutageenideks ja loetletud vastavalt 3. või 4. liites.

30.

Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1Avõi 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks ja loetletud vastavalt 5. või 6. liites.“

2)

2. liites lisatakse tabelisse järgmised kanded vastavalt indeksinumbrite järjekorrale:

„2,3-epoksüpropüülmetakrülaat;

glütsidüülmetakrülaat

607–123-00–4

203–441-9

106–91-2

 

Kaadmiumkarbonaat

048–012-00–5

208–168-9

513–78-0

 

Kaadmiumhüdroksiid; kaadmiumdihüdroksiid

048–013-00–0

244–168-5

21041-95–2

 

Kaadmiumnitraat; kaadmiumdinitraat

048–014-00–6

233–710-6

10325-94–7

 

Formaldehüüd …%

605–001-00–5

200–001-8

50–00-0

 

Antrakinoon

606–151-00–4

201–549-0

84–65-1

 

N,N′-metüleendimorfoliin;

N,N′-metüleenbismorfoliin;

[formaldehüüd, mis vabaneb N,N′-metüleenbismorfoliinist];

[MBM]

607–721-00–5

227–062-3

5625-90–1

 

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 3:2) reaktsiooni saadused;

[formaldehüüd, mis vabaneb 3,3′-metüleenbis[5-metüüloksasolidiinist];

formaldehüüd, mis vabaneb oksasolidiinist];

[MBO]

612–290-00–1

 

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 1:1) reaktsiooni saadused;

[formaldehüüd, mis vabaneb α,α,α-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanoolist];

[HPT]

612–291-00–7

 

Metüülhüdrasiin

612–292-00–2

200–471-4

60–34-4“

 

3)

4. liites lisatakse tabelisse järgmised kanded vastavalt indeksinumbrite järjekorrale:

„Kaadmiumkarbonaat

048–012-00–5

208–168-9

513–78-0

 

Kaadmiumhüdroksiid; kaadmiumdihüdroksiid

048–013-00–0

244–168-5

21041-95–2

 

Kaadmiumnitraat; kaadmiumdinitraat

048–014-00–6

233–710-6

10325-94–7“

 

4)

6. liites lisatakse tabelisse järgmised kanded vastavalt indeksinumbrite järjekorrale:

„2-metüül-1-(4-metüültiofenüül)-2-morfolinopropaan-1-oon

606–041-00–6

400–600-6

71868-10–5

 

2,3-epoksüpropüülmetakrülaat;

glütsidüülmetakrülaat

607–123-00–4

203–441-9

106–91-2

 

Tsüprokonasool (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorofenüül)-3-tsüklopropüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool

650–032-00-X

94361-06–5

 

Dibutüültinadilauraat; dibutüül[bis(dodekanoüüloksü)]stannaan

050–030-00–3

201–039-8

77–58-7

 

Nonadekafluorodekaanhape; [1]

ammooniumnonadekafluorodekanaat; [2]

naatriumnonadekafluorodekanaat [3]

607–720-00-X

206–400-3 [1]

221–470-5 [2]

[3]

335–76-2 [1]

3108-42–7 [2]

3830-45–3 [3]

 

Triadimenool (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenoksü)-3,3-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool;

α-tert-butüül-β-(4-klorofenoksü)-1H-1,2,4-triasool-1-etanool

613–322-00–7

259–537-6

55219-65–3

 

Kinoliin-8-ool;

8-hüdroksükinoliin

613–324-00–8

205–711-1

148–24-3

 

Tiaklopriid (ISO);

(Z)-3-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-1,3-tiasolidiin-2-ülideentsüaanamiid;

{(2Z)-3-[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül]-1,3-tiasolidiin-2-ülideen}tsüaanamiid

613–325-00–3

111988-49–9

 

Karbetamiid (ISO);

(R)-1-(etüülkarbamoüül)etüülkarbanilaat; (2R)-1-(etüülamino)-1-oksopropaan-2-üülfenüülkarbamaat

616–223-00–7

240–286-6

16118-49–3“

 


Top