EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996R2406-20050602

Consolidated text: Nõukogu määrus (EÜ) nr 2406/96, 26. november 1996, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/2005-06-02

1996R2406 — ET — 02.06.2005 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2406/96,

26. november 1996,

milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

(EÜT L 334, 23.12.1996, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 323/97, 21. veebruar 1997,

  L 52

8

22.2.1997

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2578/2000, 17. november 2000,

  L 298

1

25.11.2000

 M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2495/2001, 19. detsember 2001,

  L 337

23

20.12.2001

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 790/2005, 25. mai 2005,

  L 132

15

26.5.2005


Muudetud:

►A1

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2406/96,

26. november 1996,

milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormidEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3759/92 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 103/76 ( 2 ) on sätestatud teatavate kalaliikide ja määruses (EMÜ) nr 104/76 ( 3 ) teatavate koorikloomaliikide ühised turustusnormid; kõnealustesse määrustesse tuleb nüüd teha uued olulised muudatused, et kajastada turu arengut ja muutusi kaubanduspraktikas; seepärast on vaja kõnealused sätted täielikult formuleerida ühes õigusaktis, et tagada nende selgus ja laitmatu kohaldamine; sellest tulenevalt tuleb määrused (EMÜ) nr 103/76 ja (EMÜ) nr 104/76 asendada;

kalandustoodete ühiste turustusnormide põhieesmärk on parandada toodete kvaliteeti ja seega kergendada turustamist, millest oleks kasu nii tootjatel kui tarbijatel; kuna kalandustooted on töötlemata ja neid turustatakse värskelt või jahutatult, määrab toodete kvaliteedi põhiliselt nende värskus, mis tehakse kindlaks objektiivsete kriteeriumide põhjal organoleptilise hindamise teel; selleks et kalandustoodete partiid oleks ühtlaselt värsked, peavad partiid koosnema sama liigi toodetest ning võivad pärineda üksnes samast püügipiirkonnast ja samalt laevalt;

tuleks kehtestada väike, kuid küllaldane arv värskuskategooriaid, mis põhineksid eri tooterühmade suhtes kohaldataval asjakohasel hindamisel; silmas pidades vajadust alates hiljemalt 1. jaanuarist 2000 toetada kvaliteettooteid, ei tohiks ühise turukorralduse raames sisseseatud sekkumismehhanismide osana heaks kiita kõiki värskuskategooriaid;

ühiste turustusnormide eesmärk on samuti määratleda kõnealuste toodete ühesugused kaubanduslikud omadused kogu ühenduse turul, et vältida konkurentsi moonutamist ja teiseks selleks, et võimaldada turukorralduses ühtlase hinnasüsteemi rakendamist; sel eesmärgil tuleks kehtestada nõue, et kalandustooted liigitatakse suuruskategooriate põhjal, mis määratakse kaalu või teatavatel erijuhtudel suuruse alusel;

ühiseid turustusnorme kohaldatakse kõikide ühenduse või kolmandate riikide päritoluga inimtoiduks mõeldud asjaomaste toodete ühenduse territooriumil toimuva esmamüügi suhtes; norme kohaldatakse, piiramata seejuures sanitaareeskirjade või kalavarude kaitsemeetmete osana vastuvõetud eeskirjade kohaldamist; eriti peab meeles pidama, et jõus olevaid bioloogilisi miinimumsuurusi tuleb kõikides olukordades pidada tähtsamaks nendest miinimumsuurustest, mis on kalandustoodetele määratud ühistes turustusnormides;

ühiste turustusnormide kohaldamine kolmandatest riikidest pärit toodete suhtes eeldab lisateabe märkimist pakendile; kõnealust teavet ei pea siiski märkima, kui tooted tuuakse ühendusse kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade poolt samadel tingimustel kui ühenduse saagid;

silmas pidades enamiku liikmesriikide tava on soovitatav, et kalandustooted liigitaks värskus- ja suuruskategooriatesse asjatundjad; silmas pidades eriti värskuse hindamist organoleptiliste kriteeriumide põhjal, tuleks sätestada koostöö asjaomaste kutseorganisatsioonide poolt sel eesmärgil määratud ekspertidega;

vastastikuseks teavitamiseks toimetab iga liikmesriik teistele liikmesriikidele ja komisjonile asjaomaste ekspertide ja kutseorganisatsioonide nimede ja aadresside loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:A.

Üldsätted

Artikkel 1

1.  Käesolevas määruses kehtestatakse teatavatele kalandustoodetele määruse (EMÜ) nr 3759/92 (edaspidi “algmäärus”) artikliga 2 ettenähtud ühised turustusnormid.

2.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

a)

turustamine — inimtoiduks mõeldud toodete esmamüügiks pakkumine ja/või esmamüük ühenduse territooriumil;

b)

partii — teatav kogus samasse liiki kuuluvaid ja samal viisil töödeldud kalandustooteid, mis võivad olla pärit samast püügipiirkonnast ja samalt laevalt;

c)

püügipiirkond — kalamajanduses kasutatav tavaline nimetus paiga kohta, kust saak on püütud;

d)

esitusviis — kuju, millisena kala turustatakse, näiteks terve, roogitud, ilma peata jne;

e)

nähtav parasiit — parasiit või parasiitide rühm, mille suurus, värv või struktuur on kala koest selgelt eristatav ning mida inimsilmal on heades valgustingimustes võimalik näha ilma optiliste suurendusvahenditeta.

3.  

a) Käesoleva määruse kalandustoodete värskuskategooriatega seotud sätteid kohaldatakse, piiramata nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ (kalandustoodete tootmise ja turustamise sanitaarnõuded) ( 4 ) nõuete kohaldamist.

b) Kuni komisjon võtab vastu direktiivi 91/493/EMÜ kohase otsuse, on inimtoiduks kõlbmatu kala kriteeriumid sätestatud käesoleva määruse I lisa kategoorias “kõlbmatu”.

Artikkel 2

1.  Artiklis 3 nimetatud ühenduse või kolmandate riikide päritoluga kalandustooteid võib turustada üksnes juhul, kui nad vastavad käesoleva määruse nõuetele.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata siiski selliste väikeste tootekoguste suhtes, mis rannakalurid müüvad otse jaekauplejatele või tarbijatele.

3.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 3

1.  Käesolevaga sätestatakse ühised turustusnormid järgmistele toodetele:

a) CN-koodi 0302 alla kuuluvad soolase vee kalad:

 atlandi merilest (Pleuronectes platessa),

 pikkuim-tuun (Thunnus alalunga),

 harilik tuun (Thunnus thynnus),

 suursilm-tuun (Thunnus või Parathunnus obesus),

 heeringas liigist Clupea harengus,

 tursk liigist Gadus Morhua,

 sardiin liigist Sardina pilchardus,

 kilttursk (Melanogrammus aeglefinus),

 süsikas (Pollachius virens),

 pollak (Pollachius pollachius),

 makrell liigist Scomber scombrus,

 makrell liigist Scomber japonicus,

 stauriidid (Trachurus spp.),

 ogahaid (Squalus acanthias ja Scyliorhinus spp.),

 meriahvenad (Sebastes spp.),

 merlang (Merlangius merlangus),

 putassuu (Micromestistius poutassou või Gadus poutassou),

 molvad (Molva spp.),

 anšoovised (Engraulis spp.),

 euroopa merluus liigist Merluccius merluccius,

 kotkakeeled (Lepidorhombus spp.),

 merilatikad (Brama spp.),

 merikuradid (Lophius spp.),

 harilik soomuslest (Limanda limanda),

 väikesuulest (Microstomus kitt),

 tursik (Trisopterus luscus ja Trisopterus minutus),

 kuldvöötahven (Boops boops),

 ahvenaline (Maena smaris),

 harilik meriangerjas (Conger conger),

 merikuklased (Trigla spp.),

 kefaalid (Mugil spp.),

 raid (Raja spp.),

 harilik lest (Platichthys flesus),

 merikeeled (Solea spp.),

 lintuim (Lepidopus caudatus ja süsisaba Aphanopus carbo),

▼M2

 harilik meripoisur või vahemere meripoisur (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),

 merikogerlane (Spondyliosoma cantharus),

▼M4

 euroopa kilu (Sprattus sprattus);

▼B

b) CN-koodi 0306 alla kuuluvad koorikloomad kas elusalt, värskelt või jahutatult või keedetult või aurutatult:

 krevetid (Crangon crangon) ja harilikud süvameregarneelid (Pandalus borealis),

 taskukrabid (Cancer pagurus),

 norra salehomaarid (Nephrops norvegicus);

c) CN-koodi 0307 alla kuuluvad peajalgsed:

 seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma);

▼M2

d) Suur kammkarp ja muud CN-koodi 0307 alla kuuluvad veeselgrootud:

 suur kammkarp (Pecten maximus),

 tavaline tõrikodalane (Buccinum undatum).

▼B

2.  Lõikes 1 nimetatud turustusnormid hõlmavad:

a) värskuskategooriaid ja

b) suuruskategooriaid.B.

Värskuskategooriad

Artikkel 4

1.  Iga partii värskuskategooria määratakse toote värskuse ja mitmete lisanõuete põhjal.

Värskus määratletakse I lisas eri tootetüüpide jaoks kehtestatud erilise hindamisskaala abil.

2.  Artiklis 3 nimetatud tooted liigitatakse lõikes 1 nimetatud hindamisskaala põhjal partiide kaupa ühte järgmistest värskuskategooriatest:

a) ekstra, A või B kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul;

b) ekstra või A krevettide puhul.

Elus norra salehomaarid liigitatakse siiski kategooriasse E.

▼M2

3.  Artiklis 3 nimetatud krabisid, suuri kammkarpe ja tavalisi tõrikodalasi ei liigitata eriliste värskusstandardite alusel.

▼B

Turustada võib ainult terveid krabisid, välja arvatud viljastatud emaskrabid ja pehme kilbiga krabid.

Artikkel 5

1.  Iga partii peab sisaldama ühesuguse värskusastmega tooteid. Väike partii ei pea siiski olema värskuselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud värskuskategooriasse.

2.  Värskuskategooria tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult.

Artikkel 6

1.  Artiklis 3 nimetatud kaladele, haidele, peajalgsetele ja norra salehomaaridele, mis on liigitatud partiidena B kategooriasse, ei anta asjaomase partii osas algmääruse artiklis 12, artikli 12 punktis a, artiklis 14 ja artiklis 15 sätestatud kõrvaldamise puhul rahalist abi.

2.  Värskuskategooriasse ekstra kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla muljumisjälgi, kahjustusi, määrdumist ega tugevat värvimuutust.

3.  Värskuskategooriasse A kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla kahjustusi ega tugevat värvimuutust. Väga väike hulk kergete muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu on lubatud.

4.  Värskuskategooriasse B kuuluvate kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul on lubatud väike hulk tugevamate muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu. Kaladel ei tohi olla määrdumist ega tugevat värvimuutust.

5.  Toodete värskuskategooriatesse liigitamisel võetakse sanitaareeskirjadega vastuollu minemata samuti arvesse nähtavate parasiitide olemasolu ja, toote tüübist ja selle esitusviisist olenevalt, nende võimalikku mõju toote kvaliteedile.

6.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vajaduse korral vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.C.

Suuruskategooriad

Artikkel 7

▼M2

1.  Artiklis 3 nimetatud toodete mõõtmisel lähtutakse nende kaalust või arvust kilogrammis. Krevette ja krabisid liigitatakse suuruskategooriatesse siiski kilbi laiuse põhjal; suuri kammkarpe ja tavalisi tõrikodalasi liigitatakse suuruskategooriatesse kilbi laiuse põhjal.

▼B

2.  Kohaldatakse käesoleva määruses II lisas sätestatud skaala kohaselt kehtestatud miinimumsuurusi, ilma et see piiraks miinimumpikkusi, mida on nõutud järgmistes määrustes:

 nõukogu 12. juuni 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 1866/86, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed Läänemere, Beltide ja Sundi vete kalavarude kaitseks, ( 5 )

 nõukogu 7. oktoobri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 3094/86, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed kalavarude kaitseks ( 6 ),

 nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1626/94, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed Vahemere kalavarude kaitseks ( 7 ).

Et võimaldada pädevatel ametiasutustel kontrollimist, tuleb järgida turustusnormidega reguleeritavatele liikidele kehtestatud bioloogilisi miinimumsuurusi, nagu nad on kehtestatud ja esitatud II lisas.

Artikkel 8

1.  Partiid liigitatakse suuruskategooriatesse vastavalt II lisas esitatud skaalale.

2.  Iga partii peab sisaldama ühesuurusi tooteid. Väike partii ei pea siiski olema suuruselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud suuruskategooriasse.

3.  Suuruskategooria ja esitusviis tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult.

Igale partiile märgitakse selgelt ja loetavalt netokaal kilogrammides. Standardsetes kastides müüki pandavate partiide puhul pole vaja netokaalu märkida, kui enne müüki panemist tehtud kaalumine näitab, et kastide sisu vastab nende oletatavale kilogrammides väljendatud sisule.

4.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad kaalumismeetodit ja iga partii puhul lubatud netokaalu kõikumise määramist märgitud või oletatavast kaalust üles- või allapoole, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 9

Pelaagilisi liike võib liigitada eri värskus- ja suuruskategooriatesse valimsüsteemi põhjal. Kõnealune süsteem peab tagama, et partiis sisalduvad tooted on värskuse ja suuruse poolest võimalikult ühtlased.

Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad võetavate valimite arvu, igas valimis sisalduvate kalade kaalu või arvu määramist ning müügiks pakutavate partiide liigitamise hindamismeetodeid ja kaalu kontrollimismeetodeid, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 10

Selleks et tagada ühenduse teatavate rannavööndite piirkondlik varustamine krevettide ja krabidega, on lubatud teha kõnealustele toodetele II lisas määratud miinimumsuuruste osas erandeid.

Kõnealused vööndid määratakse kindlaks ja vastavad turustatavad suurused võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.D.

Kolmandatest riikidest tulevad tooted

Artikkel 11

1.  Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, võib artiklis 3 nimetatud tooteid, mis on imporditud kolmandatest riikidest, turustada üksnes siis, kui nende pakendil on selgelt ja loetavalt märgitud järgmine teave:

 päritolumaa, trükituna vähemalt 20 mm kõrgustes ladina tähtedes,

 toote teaduslik ja kaubanduslik nimetus,

 esitusviis,

 värskus- ja suuruskategooria,

 pakendis sisalduvate toodete netokaal kilogrammides,

 liigitamiskuupäev ja lähetuskuupäev,

 kaubasaatja nimi ja aadress.

2.  Artiklis 3 nimetatud toodete suhtes, mis on lossitud ühenduse sadamas otse püügipiirkonnast tulevalt kolmanda riigi lipu all sõitvalt laevalt ja mõeldud turustamiseks, kohaldatakse samu sätteid kui ühenduse saakide suhtes, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1093/94 ( 8 ) kohaldamist.E.

Lõppsätted

Artikkel 12

1.  Kalamajanduses liigitatakse kalandustooted värskuskategooriatesse ekstra, A ja B ning suuruskategooriatesse asjaomaste kutseorganisatsioonide poolt sel eesmärgil määratud ekspertide osalemisel. Et tagada käesoleva artikli sätete järgimist, korraldavad liikmesriigid kontrollimisi.

2.  Kui liigitamine ei toimu vastavalt lõikega 1 ettenähtud menetlusele, võivad pädevad riigiasutused kõnealuse liigitamise sooritada ise.

Artikkel 13

Iga liikmesriik toimetab teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumist artiklis 12 viidatud ekspertide ja kutseorganisatsioonide nimede ja aadresside loetelu. Teistele liikmesriikidele ja komisjonile tuleb teatada kõikidest kõnealusesse nimekirja tehtavatest muudatustest.

Artikkel 14

Komisjon esitab nõukogule enne 31. detsembrit 2001 käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 kohaldamise tulemuste aruande ja vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Artikkel 15

Käesolevaga tunnistatakse määrused (EMÜ) nr 103/76 ja (EMÜ) nr 104/76 kehtetuks. Viiteid kõnealustele määrustele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 16

1.  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1997.

2.  Olenemata lõikest 1 kohaldatakse artikli 6 lõike 1 sätteid alates 1. jaanuarist 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

VÄRSKUSE HINDAMISSKAALA

Käesolevas lisas kehtestatud hindamisskaalat kohaldatakse järgmiste toodete või tooterühmade suhtes vastavalt nende eriomastele hindamiskriteeriumidele.

A.   Valge lihaga kalad

Kilttursk, tursk, süsikas, pollak, meriahven, merlang, molva, merluus, atlandi merilatikas, merikurat, tursik, kuldvöötahven, ahvenaline, harilik meriangerjas, merikuklane, kefaal, atlandi merilest, kotkakeel, merikeel, harilik soomuslest, väikesuulest, jõelest, lintuim.

B.   Tumeda lihaga kalad

Pikkuim-tuun, harilik tuun, suursilm-tuun, putassuu, heeringas, sardiin, makrell, hailik stauriid, euroopa anšoovis ►M4  , euroopa kilu ◄ .

C.   Haid

Ogahai, rai.

D.   Peajalgsed

Seepia.

E.   Koorikloomad

1. Krevetid.

2. Norra salehomaar.

A.   VALGE LIHAGA KALAD 

Kriteeriumid

Värskuskategooria

Kõlbmatu (1)

Ekstra

A

B

Nahk

Kirgas, sillerdav või opalestsentne pigment (välja arvatud meriahvena puhul); ilma värvi muutusteta

Kirgas, kuid mitte läikiv pigment

Pigment tuhm ja muutmas värvi

Tuhm pigment (2)

Naha lima

Vesine, läbipistev

Kergelt hägune

Piimjas

Kollakashall ja läbipaistmatu lima

Silm

Kumer (punduv); must ja kirgas pupill; läbipaistev sarvkest

Kumer ja kergelt sissevajunud; must tuhm pupill; kergelt opalestsentne sarvkest

Lame; opalestsentne sarvkest; läbipaistmatu pupill

Keskelt nõgus; hall pupill; piimjas sarvkest (2)

Lõpused

Kirgas värv; ilma limata

Vähem kirkad; läbipaistev lima

Pruunid/hallid ja muutmas värvi; paks ja läbipaistmatu lima

Kollakad; piimjas lima (2)

Kõhukelme (roogitud kalade puhul)

Sile; kirgas, lihast raskesti eraldatav

Kergelt tuhm; saab eraldada lihast

Tähniline; lihast kergesti eraldatav

Ei ole kinni (2)

Lõpuste ja kõhuõõne lõhn

 
 
 

 (2)

—  muud valge lihaga kalad kui atlandi merilest

Merevetika lõhn

Ilma merevetika lõhnata; neutraalne lõhn

Käärimislõhn; kergelt hapu

Hapu

— atlandi merilest

Värske õli lõhn; piprane; mulla lõhn

Õli lõhn; merevetika lõhn või kergelt magus lõhn

Õli lõhn; käärimislõhn; halvaks läinud, kergelt räästunud

Hapu

Liha

Tugev ja elastne; sile pind (3)

Vähem elastne

Kergelt pehme (lõtv), vähem elastne; vahajas (velvetjas) ja tuhm pind

Pehme (lõtv) (2); soomused nahast kergesti eraldatavad, võrdlemisi kortsus pind

Erikriteeriumid peaga merikuradi kohta

Veresooned (kõhulihased)

Selgete kontuuridega ja erepunased

Selgete kontuuridega; vere tumenemine

Laialivalguvad ja pruunid

Täiesti laialivalguvad, pruunid, liha kollaseks muutumine (2)

(1)   Käesolevat veergu kohaldatakse üksnes seni, kuni komisjon võtab nõukogu direktiivi 91/493/EMÜ kohaselt vastu otsuse, mis käsitleb kriteeriumide kehtestamist inimtoiduks kõlbmatute kalade kohta.

(2)   Või riknenumas seisundis.

(3)   Toores kala enne koolnukangestuse algust ei ole tugev ega elastne, kuid see liigitatakse siiski ekstra kategooriasse.

B.   TUMEDA LIHAGA KALAD 

Kriteeriumid

Värskuskategooria

Kõlbmatu (1)

Ekstra

A

B

Nahk (2)

Kirgas pigment, kirkad, läikivad ja sillerdavad värvid; selge erinevus selja- ja kõhupinna vahel

Läike ja sära vähenemine; tuhmimad värvid; väiksem erinevus selja- ja kõhupinna vahel

Tuhm, läiketa, kahvatud värvid; kala painutades läheb nahk volti

Väga tuhm pigment; nahk eraldub lihast (3)

Naha lima

Vesine, läbipaistev

Kergelt hägune

Piimjas

Kollakashall ja läbipaistmatu lima (3)

Liha koostis (2)

Väga tugev, jäik

Küllaltki jäik, tugev

Kergelt pehme

Pehme (lõtv) (3)

Lõpuskaaned

Hõbedased

Hõbedased, kergelt punased või pruunid

Pruunikad ja ohtralt verevalumeid

Kollakad (3)

Silm

Kumer (punduv); sinakasmust ja kirgas pupill; läbipaistev “silmalaug”

Kumer ja kergelt sissevajunud; tume pupill; kergelt opalestsentne sarvkest

Lame; hägune pupill; silma ümbruses verevalumeid

Keskelt nõgus; hall pupill; piimjas sarvkest (3)

Lõpused (2)

Ühtlaselt tumepunased kuni lillad; ilma limata

Vähem erksad värvid, ääred kahvatumad; läbipaistev lima

Muutmas värvi, paks ja läbipaistmatu lima

Kollakad; piimjas lima (3)

Lõpuste lõhn

Värske merevetika lõhn; kirbe; joodi lõhn

Ilma merevetika või muu lõhnata; neutraalne lõhn

Kergelt väävline rasvane lõhn, räästunud peekoni või mäda puuvilja lõhn (4)

Hapu mäda lõhn (3)

(1)   Käesolevat veergu kohaldatakse üksnes seni, kuni komisjon võtab nõukogu direktiivi 91/493/EMÜ kohaselt vastu otsuse, mis käsitleb kriteeriumide kehtestamist inimtoiduks kõlbmatute kalade kohta.

(2)   Heeringa ja makrelli kohta, mida on säilitatud jahedas merevees (kas jahutatuna jääga (CSW) või külmutatuna mehhaaniliste vahenditega (RSW)) ja mis vastavad direktiivi 92/48/EMÜ (EÜT L 187, 7.7.1992, lk 41) II lisa punktis 8 sätestatud tingimustele, kehtivad järgmised värskuskategooriad:

— kriteeriumi A kohaldatakse ekstra ja A kategooria suhtes.

(3)   Või riknenumas seisundis.

(4)   Jäätunud kala räästub enne halvaks minemist, CSW/RSW kala läheb enne räästumist halvaks.

C.   HAID 

Kriteeriumid

Värskuskategooria

Kõlbmatu (1)

Ekstra

A

B

Silm

Kumer, väga kirgas ja sillerdav; väiksed pupillid

Kumer ja kergelt sissevajunud; kirkuse ja sillerdus vähenenud, ovaalsed pupillid

Lame, tuhm

Nõgus, kollakas (2)

Välimus

Täielikult või osaliselt koolnukangestuses; nahal väike kogus selget lima

Koolnukangestus lõppenud; nahal ning eriti suus ja lõpuseavades lima ei ole

Veidi lima suus ja lõpuseavades; lõuad kergelt lamenenud

Suured limakogused suus ja lõpuseavades (2)

Lõhn

Merevetika lõhn

Ilma lõhnata või väga õrn halvaksläinud lõhn, kuid mitte ammoniaagi lõhn

Kerge ammoniaagi lõhn; hapu

Kirbe ammoniaagilõhn (2)Eri- või lisakriteeriumid rai kohta

 

Ekstra

A

B

Kõlbmatu

Nahk

Kirgas, sillerdav ja läikiv pigment, vesine lima

Kirgas pigment, vesine lima

Pigment tuhm ja muutmas värvi, läbipaistmatu lima

Värvimuutus, kortsus nahk, paks lima

Liha koostis

Tugev ja elastne

Tugev

Pehme

Lõtv

Välimus

Uimede servad läbikumavad ja kaarduvad

Jäigad uimed

Pehmed

Longus

Kõhunahk

Valge ja läikiv, uimede ümber kahvatulilla äär

Valge ja läikiv, ainult uimede ümber punased laigud

Valge ja tuhm, arvukad punased või kollased laigud

Kollane kuni rohekas kõhunahk, punased laigud lihas eneses

(1)   Käesolevat veergu kohaldatakse üksnes seni, kuni komisjon võtab nõukogu direktiivi 91/493/EMÜ kohaselt vastu otsuse, mis käsitleb kriteeriumide kehtestamist inimtoiduks kõlbmatute kalade kohta.

(2)   Või riknenumas seisundis.

D.   PEAJALGSED 

Kriteeriumid

Värskuskategooria

Ekstra

A

B

Nahk

Kirgas pigment, nahk liha küljes kinni

Tuhm pigment; nahk liha küljes kinni

Värvimuutus, nahk lihast kergesti eraldatav

Liha

Väga tugev; pärlvalge

Tugev; kriitvalge

Kergelt pehme; roosakasvalge või kergelt kollakaks muutuv

Kombitsad

Raskesti eraldatavad

Raskesti eraldatavad

Kergemini eraldatavad

Lõhn

Värske; merevetika lõhn

Lõhnatu või nõrk lõhn

Tindi lõhn

E.   KOORIKLOOMAD1.  Krevetid

 

Kriteeriumid

Värskusklass

Ekstra

A

Miinimumnõuded

— kilbi pind: niiske ja läikiv

— ühest mahutist teise kallamisel peavad langema eraldi

— lihal ei tohi olla mingit võõrast lõhna

— krevetid peavad olema puhtad liivast, limast ja muudest võõrkehadest

Samad kui ekstra kategoorias

Välimus

1. Kilbiga krevett

Selge punakasroosa värv, väiksed valged tähnid; kilbi rinnaosa põhiliselt hele

—  värv varieerub kergelt pleekinud punakasroosast kuni valgete tähnidega sinakaspunaseni; kilbi rinnaosa peaks olema hele, hallika varjundiga

2. Harilik süvameregarneel

Ühtlaselt roosa

— roosa, võimaliku peast algava tumenemisega

Liha seisund koorimise ajal ja pärast seda

— kilp eraldub kergesti, liha läheb raisku üksnes niipalju, kui see on tehniliselt vältimatu

— tugev, kuid mitte vintske

— kilp eraldub raskemini ja liha läheb rohkem raisku

— vähem tugev, kergelt vintske

Tükid

Lubatud juhuslikud krevetitükid

Lubatud väike kogus krevetitükke

Lõhn

Värske merevetika lõhn, kergelt magus lõhn

Hapukas; ilma merevetika lõhnata2.  Norra salehomaar

 

Kriteeriumid

Värskusklass

Ekstra

A

B

Kilp

Kahvaturoosa või roosa kuni oranžikaspunaseni

Kahvaturoosa või roosa kuni oranžikaspunaseni, ilma mustade täppideta

Kerge värvimuutus; mõned mustad täpid ja hallikas värv, eriti kilbil ja sabalülide vahel

Silm ja lõpused

Läikivad ja mustad silmad; roosad lõpused

Tuhmid ja hallid/mustad silmad; hallikad lõpused

Lõpused tumehallid, kilbi seljaosa pind veidi rohekas

Lõhn

Iseloomulik mahe karpkala lõhn

Iseloomuliku maheda karpkala lõhna kadumine. Ilma ammoniaagi lõhnata

Kergelt hapu

Liha (saba)

Läbikumav ja sinine, valge varjundiga

Kaotanud läbikumavuse, kuid värv ei ole muutunud

Läbipaistmatu ja tuhm
II LISA

SUURUSKATEGOORIADKaaluskaala

Artiklis 7 nimetatud määrustes sätestatud tingimustel järgitavad miinimumsuurused

Liik

Suurus

Kg/kala (1)

Kalade arv/kg (2)

Piirkond

Geograafiline piirkond

Miinimumsuurus

▼A1

Atlandi heeringas

(Clupea harengus)

1

vähemalt 0,250

kuni 4

1

ICES Vb (EÜ vöönd)

20 cm

2

0,125-0,250

5-8

2

 

20 cm

3

0,085-0,125

9-11

 

a)

18 cm

4 a)

0,050-0,085

12-20

3

b)

20 cm

Laiuskraadist 59° 30′ lõuna pool püütud ja lossitud balti heeringas (Clupea harengus)

4 b)

0,036-0,085

12-27

 
 
 

Laiuskraadist 59° 30′ põhja pool püütud ja lossitud balti heeringas (Clupea harengus)

4 c)

0,057-0,085

12-17

 
 
 

5

0,031-0,057

18-32

 
 
 

6

0,023-0,031

33-44

 
 
 

Eesti ja Läti jurisdiktsiooni ja suveräänsete õiguste all olevatest vetest püütud ja lossitud balti heeringas (Clupea harengus)

7 a)

0,023-0,036

28-44

 
 
 

7 b)

0,014-0,023

45-70

 
 
 

Liivi lahest püütud ja lossitud balti heeringas (Clupea harengus)

8

0,010-0,014

71-100

 
 
 

▼B

Sardiin

(Sardina pilchardus)

1

0,067 ja enam

15 või vähem

 
 

veel määramata

2

0,042–0,067

16–24

 
 

3

0,028–0,042

25–35

 
 

4

0,015–0,028

36–67

 
 

Vahemeri

 

0,011–0,028

36–91

 
 

Koerhaid

(Scyliorhinus spp.)

1

2 ja enam

 
 

2

1–2

 
 

3

0,5–1

 
 

Ogahai

(Squalus acanthias)

1

2,2 ja enam

 
 

2

1–2,2

 
 

3

0,5–1

 
 

Meriahven

(Sebastes spp.)

1

2 ja enam

 
 

2

0,6–2

 
 

3

0,35–0,6

 
 

Tursk

(Gadus morhua)

1

7 ja enam

1

 

35 cm

2

4–7

2

 ()

35 cm

3

2–4

 

 ()

30 cm

4

1–2

3

 

35 cm

5

0,3–1

Läänemeri

59o 30' põhjalaiusest lõuna pool

35 cm

Süsikas

(Pollachius virens)

1

5 ja enam

1

 

35 cm

2

3–5

2

 ()

35 cm

3

1,5–3

 

 ()

30 cm

4

0,3–1,5

3

 

35 cm

 
 

Läänemeri

59o 30' põhjalaiusest lõuna pool

30 cm

Kilttursk

(Melanogrammus aeglefinus)

1

1 ja enam

1

ICES Vb (EÜ vöönd)

30 cm

2

0,57–1

2

 ()

30 cm

3

0,37–0,57

 

 ()

27 cm

4

0,17–0,37

3

 

30 cm

Merlang

(Merlangius merlangus)

1

0,5 ja enam

1

 

27 cm

2

0,35–0,5

2

 ()

23 cm

3

0,25–0,35

 

 ()

23 cm

4

0,11–0,25

3

 

23 cm

Molvad

(Molva spp.)

1

5 ja enam

1

 

2

3–5

2

 ()

veel määramata

3

1,2–3

 

 ()

 
 

3

 

63 cm

Makrell liigist

Scomber scombrus

1

0,5 ja enam

50 või vähem

1

 

20 cm

2

0,2–0,5

51–125

2

välja arvatud Põhjameri

20 cm

3

0,1–0,2

126–250

 

Põhjameri

30 cm

 

0,08–0,2

126–325

3

 

20 cm

 
 
 

5

 

20 cm

 
 
 
 

Vahemeri

18 cm

Makrell liigist

Scomber japonicus

1

0,5 ja enam

 
 

2

0,25–0,5

 
 

3

0,14–0,25

 
 

4

0,05–0,14

 
 

Anšoovised

(Engraulis spp.)

1

0,033 ja enam

30 või vähem

3

välja arvatud ICES IXa

12 cm

2

0,020–0,033

31–50

3

ICES IXa

10 cm

3

0,012–0,020

51–83

 

Vahemeri

9 cm

4

0,008–0,012

84–125

 
 
 

Atlandi merilest

(Pleuronectes platessa)

1

0,6 ja enam

1

 

25 cm

2

0,4–0,6

2

 ()

25 cm

3

0,3–0,4

 

 ()

27 cm

4

0,15–0,3

 

Põhjameri

27 cm

 
 

3

 

25 cm

 
 

Läänemeri

alarajoonid 22–25

25 cm

 
 
 

alarajoonid 26–28

21 cm

 
 
 

alarajoon 29 59o 30' põhjalaiusest lõunasse

18 cm

Merluus

(Merluccius merluccius)

1

2,5 ja enam

1

 

30 cm

2

1,2–2,5

2

 ()

30 cm

3

0,6–1,2

 

 ()

30 cm

4

0,28–0,6

3

 

27 cm

5

0,2–0,28

 

Vahemeri

20 cm

Vahemeri

Kotkakeeled

(Lepidorhombus spp.)

 

0,15–0,28

 
 
 
 

1

0,45 ja enam

1

 

25 cm

2

0,25–0,45

2

 ()

25 cm

3

0,20–0,25

 

 ()

25 cm

4

0,11–0,20

3

 

20 cm

Vahemeri

Merilatikad

(Brama spp.)

 

0,05–0,20

 
 
 
 

1

0,8 ja enam

 
 

2

0,2–0,8

 
 

Merikuradid

(Lophius spp.)

terve, roogitud

1

8 ja enam

1

 

2

4–8

2

 ()

veel määramata

3

2–4

 

 ()

4

1–2

3

 

veel määramata

5

0,5–1

 

Vahemeri

30 cm

Merikuradid

(Lophius spp.)

ilma peata

1

4 ja enam

 
 

2

2–4

 
 

3

1–2

 
 

4

0,5–1

 
 

5

0,2–0,5

 
 

Harilik soomuslest

(Limanda limanda)

1

0,25 ja enam

1

 

15 cm

2

0,13–0,25

2

 ()

15 cm

 
 

 ()

23 cm

 
 

Põhjameri

23 cm

 
 

3

 

23 cm

Väikesuulest

(Microstomus kitt)

1

0,6 ja enam

1

 

25 cm

2

0,35–0,6

2

 ()

25 cm

3

0,18–0,35

 

 ()

25 cm

 
 

3

 

25 cm

Pikkuim-tuun

(Thunnus alalunga)

1

4 ja enam

 
 

2

1,5–4

 
 

Harilik tuun

(Thunnus thynnus)

1

70 ja enam

 

Vahemeri

70 cm või 6,4 kg

2

50–70

 

3

25–50

 

4

10–25

 

5

6,4–10

 

Suursilm-tuun

(Thunnus obesus)

1

10 ja enam

 
 

2

3,2–10

 
 

Pollak

(Pollachius pollachius)

1

5 ja enam

1

 

2

3–5

2

 ()

30 cm

3

1,5–3

 

 ()

4

0,3–1,5

3

 

30 cm

Putassuu

(Micromesistius poutassou või Gadus poutassou)

1

7 või vähem

 
 

2

8–14

 
 

3

15–25

 
 

4

26–30

 
 

Tursik

(Trisopterus luscus

ja

Trisopterus minutus)

1

0,4 ja enam

3

 

veel määramata

2

0,25–0,4

 

3

0,125–0,25

 

4

0,05–0,125

 

Kuldvöötahvenad

(Boops boops)

1

5 või vähem

 
 

2

6–31

 
 

3

32–70

 
 

Ahvenaline

(Maena sararis)

1

20 või vähem

 
 

2

21–40

 
 

3

41–90

 
 

Harilik meriangerjas

(Conger conger)

1

7 ja enam

1

 

2

5–7

2

 ()

58 cm

3

0,5–5

 

 ()

 
 

3

 

58 cm

Merikuklased

(Trigla spp.)

Ruuge merikukk

1

1 ja enam

 
 

2

0,4–1

 
 

3

0,2–0,4

 
 

4

0,06–0,2

 
 

Muud merikuklased

1

0,25 ja enam

 
 
 
 

2

0,2–0,25

 
 
 
 

Stauriidid

(Trachurus spp.)

1

0,6 ja enam

1

 

15 cm

2

0,4–0,6

2

 

15 cm

3

0,2–0,4

3

 

15 cm

4

0,08–0,2

5

 

15 cm

5

0,02–0,08

 

Vahemeri

12 cm

Kefaalid

(Mugil spp.)

1

1 ja enam

1

 

2

0,5–1

2

 ()

20 cm

3

0,2–0,5

 

 ()

4

0,1–0,2

3

 

20 cm

 
 
 

Vahemeri

16 cm

Raid

(Raja spp.)

1

5 ja enam

 
 

2

3–5

 
 

3

1–3

 
 

4

0,3–1

 
 

Raid

(uimed)

1

3 ja enam

 
 

2

0,5–3

 
 

Lest

(Platichthys Flesus)

1

üle 0,3

1

 

24 cm

2

0,2–0,3 kaasa arvatud

2

 ()

24 cm

 

 ()

24 cm

 
 

3

 

24 cm

 
 

Läänemeri

alarajoonid 22–25

25 cm

 
 

alarajoonid 26–28

21 cm

 
 

alarajoonid 29–32 59o 30' põhjalaiusest lõuna pool

18 cm

Merikeeled

(Solea spp.)

1

0,5 ja enam

1

 

24 cm

2

0,33–0,5

2

 ()

24 cm

3

0,25–0,33

 ()

24 cm

4

0,17–0,25

3

 

24 cm

5

0,12–0,17 (3)

 

Vahemeri

20 cm

 

1

0,5 ja enam

 
 
 
 
 

2

0,33–0,5

 
 
 
 
 

3

0,25–0,35

 
 
 
 
 

4

0,20–0,25

 
 
 
 
 

5

0,12–0,2 (4)

 
 
 
 

Lintuim

(Lepidopus caudatus)

1

3 ja enam

 
 

2

2–3

 
 

3

1–2

 
 

4

0,5–1

 
 

Süsisaba

(Alphanopus carbo)

1

3 ja enam

 
 

 

2

0,5–3

 
 
 
 

 
 
 

Seepia

(Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

1

0,5 ja enam

 
 

2

0,3–0,5

 
 

3

0,1–0,3

 
 

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

1

20 ja vähem

2

Skagerrak ja Kattegat

40 mm (9)

2

21–30

 
 

130 mm (10)

3

31–40

2

välja arvatud Šotimaa

 

4

enam kui 40

 

Iiri meri

25 mm (9)

 
 
 

(ICES VIa ja VII a),

Skagerrak ja Kattegat

85 mm (10)

 
 

2

Lääne-Šotimaa ja Iiri meri

20 mm (9)

 
 

(ICES VIa ja VIIa)

70 mm (10)

 
 

3

 

20 mm (9)

 
 
 

70 mm (10)

 
 

Vahemeri

20 mm (9)

 
 

70 mm (10)

Norra salehomaaride sabad

1

60 ja vähem

2

Skagerrak ja Kattegat

72 mm

2

61–120

 
 
 
 
 

2

välja arvatud Lääne- Šotimaa

46 mm

3

121–180

 

Iiri meri

 

4

enam kui 180

 

(ICES VIa ja VIIa), Skagerrak ja Kattegat

 
 
 

2

Lääne-Šotimaa ja Iiri meri (ICES VIa ja VIIa)

37 mm

 
 

3

 

37 mm

Garneel

(Crangon crangon)

1

6,8 mm ja enam (5)

 
 

2

6,5 mm ja enam

 
 

Harilikud süvameregarneelid

(Pandalus borealis),

värsked või jahutatud

üks suurus

250 ja vähem

 
 

Harilikud süvameregarneelid, keedetud või aurutatud

1

160 ja vähem

 
 

2

161–250

 
 

Harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

1

16 cm ja enam (6)

 
 

2

13–16 cm (6)

 
 

(1)   Kaalukategooriasse kuuluvad kalad, mis kaaluvad vähemalt sama palju kui kategooria alampiir ja vähem kui kategooria ülempiir.

(2)   Mõlema makrelliliigi puhul kalade arv 25 kilogrammi kohta.

(3)   Käesolevat tabelit kohaldatakse kuni 31. detsembrini 1997.

(4)   Käesolevat tabelit kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1998.

(5)   Kilbi laius.

(6)   Kilbi laius kõige laiemas kohas.

(7)   Välja arvatud Skagerrak ja Kattegat.

(8)   Skagerrak ja Kattegat.

(9)   Kilbi pikkus.

(10)   Kogupikkus.

▼M2Kaaluskaala

Alammõõdud, mida tuleb järgida artiklis 7 nimetatud määrustes ettenähtud tingimustel

Liigid

Suurus

Kg/kala või kilbi suurus

Kalade arv/kg

Piirkond

Geograafiline ala

Alammõõt

Suur kammkarp

(Pecten maximus)

üks suurus

10 cm ja enam (3)

 
 

Piirkonnad 1-5, välja arvatud Skagerrak/Kattegat ning ICES VIIa punktist 52o 30′ põhja pool ja VIId

100 mm (1)

 
 

ICES VIIa punktist 52o 30′ põhja pool ja VIId

110 mm (1)

Tavaline tõrikodalane

(Buccinum undatum)

üks suurus

4,5 cm ja enam (3)

 
 

Piirkonnad 1-5, välja arvatud Skagerrak/Kattegat

45 mm (1)

Harilik meripoisur või vahemere meripoisur

(Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

1

500 g ja enam

 
 
 
 

2

200–500 g, viimane v.a

 
 
 
 

3 a

40–200 g, viimane v.a

 
 
 
 

Vahemeres

3 b

18–200 g, viimane v.a

 
 

Vahemeri

11 cm (2)

Merikogerlane

(Spondyliosoma cantharus)

1

800 g ja enam

 
 
 
 

2

500–800 g, viimane v.a

 
 
 
 

3

300–500 g, viimane v.a

 
 
 
 

4

180–300 g, viimane v.a

 
 
 
 

(1)   Kehtestatud nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsmise kohta noorte mereorganismide kaitseks võetud teatavate tehniliste meetmete kaudu (EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1298/2000 (EÜT L 148, 22.6.2000, lk 1).

(2)   Kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1626/94.

(3)   Kilbi laius kõige laiemas kohas.

▼M4Kaaluskaala

Alammõõdud, mida tuleb järgida artiklis 7 osutatud määrustes ettenähtud tingimustel

Liik

Suurus

Kala kaal (kg)

Kalade arv/kg

Piirkond

Geograafiline piirkond

Alammõõt

Euroopa kilu

(Sprattus sprattus)

1

vähemalt 0,004

kuni 250

 
 
 ( 1 ) EÜT L 388, 31.12.1992, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3318/94 (EÜT L 350, 31.12.1994, lk 15).

( 2 ) EÜT L 20, 28.1.1976, lk 9. Viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1935/93 (EÜT L 176, 20.7.1993, lk 1).

( 3 ) EÜT L 20, 28.1.1976, lk 35. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/95 (EÜT L 126, 9.6.1995, lk 3).

( 4 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

( 5 ) EÜT L 162, 18.6.1986, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1821/96 (EÜT L 241, 21.9.1996, lk 8).

( 6 ) EÜT L 288, 11.10.1986, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3071/95, 22.12.1995 (EÜT L 329, 30.12.1995, lk 14).

( 7 ) EÜT L 171, 6.7.1994, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1075/96 (EÜT L 142, 15.6.1996, lk 1).

( 8 ) EÜT L 121, 12.5.1994, lk 3.

( 9 ) Käesolevat veergu kohaldatakse üksnes seni, kuni komisjon võtab nõukogu direktiivi 91/493/EMÜ kohaselt vastu otsuse, mis käsitleb kriteeriumide kehtestamist inimtoiduks kõlbmatute kalade kohta.

( 10 ) Või riknenumas seisundis.

Top