EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1165

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1165, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele

C/2017/2416

OJ L 170, 1.7.2017, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj

1.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/31


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1165,

20. aprill 2017,

millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Venemaa valitsus kehtestas 7. augustil 2014 keelu teatavate toodete, sealhulgas puu- ja köögivilja importimiseks liidust Venemaa Föderatsiooni (edaspidi „Venemaa“). Kuna oluline eksporditurg ei olnud enam kättesaadav ja hinnad langesid märkimisväärselt, tekitas kõnealune keeld tõsise turuhäire ohu. 29. juunil 2016 pikendati kõnealust impordikeeldu kuni 2017. aasta lõpuni.

(2)

Sellele impordikeelule reageerimiseks võttis komisjon mitu ajutist erakorralist toetusmeedet. Need meetmed lisati komisjoni delegeeritud määrusesse (EL) nr 913/2014, (2) mida seejärel pikendati ja tugevdati komisjoni delegeeritud määrustega (EL) nr 932/2014, (3) (EL) nr 1031/2014, (4) (EL) 2015/1369 (5) ja (EL) 2016/921 (6).

(3)

Lühiajaliste kultuuride tootmist on lihtsam kohandada ja seepärast saavad selliste kultuuride tootjad kiiremini turuolukorraga kohaneda. Liidu turu korrapärase järelevalve ja hindamise põhjal järeldas komisjon, et lühiajaliste kultuuride (köögiviljad ja mõned puuviljad) osas on olukord paranenud, kuna enamik Venemaa impordikeelust mõjutatud toodangust on ümbersuunatud ja hinnad on seega stabiliseerunud.

(4)

Kuna püsikultuuride (teatavad puuviljad) turg on jäigem ja selle kohandamine võtab kauem aega, ei ole turuolukord teatavate püsikultuuride jaoks veel piisaval määral paremaks muutunud.

(5)

Kirjeldatud olukorras püsib liidu turuhäirete reaalne oht teatavatele püsikultuuridele, nagu luuviljad, tsitrusviljad, õunad ja pirnid, ning asjakohaseid meetmeid tuleb võtta ja rakendada seni, kuni selline olukord kestab.

(6)

Seepärast valitseb liidu turul endiselt olukord, mille puhul määruse (EL) nr 1308/2013 kohased tavalised meetmed näivad olevat ebapiisavad.

(7)

Eespool nimetatud ajutisi erakorralisi meetmeid on seega jätkuvalt vaja ja neid tuleks teatavate püsikultuuride puhul pikendada ühe aasta võrra.

(8)

Liidu finantsabi andmisel tuleks võtta arvesse hinnangulisi koguseid, mida impordikeeld ikka veel mõjutab. Kõnealused kogused iga liikmesriigi kohta tuleks arvutada vastavalt turult kõrvaldatud toodete kogustele alates selliste ajutiste erakorraliste toetusmeetmete jõustumisest. Lisaks tuleks koguseid oluliselt vähendada, võttes arvesse asjaolu, et tootjatel on olnud rohkem aega kohanemiseks ja toodangu ümbersuunamiseks.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete kohaldamisalast tuleks välja jätta tooted, mille turult kõrvaldatud kogused olid 2016. aastal eriti väikesed, võrreldes varasemate kogustega, mida alates 2014. aasta keskpaigast turult kõrvaldati. Ajutised erakorralised meetmed peaksid seepärast hõlmama üksnes õunu, pirne, luuviljalisi ja tsitrusvilju.

(10)

Kui mõnes liikmesriigis on selliseid ajutisi erandlikke toetusmeetmeid konkreetse toote suhtes võetud väga vähe ning toetuse andmisega seotud halduskulud on seetõttu ebaproportsionaalselt suured, peaks kõnealusel liikmesriigil olema võimalus otsustada käesolevad määruses sätestatud meetmed võtmata jätta.

(11)

Käesoleva määrusega hõlmatud tooted, mis muidu oleks Venemaale eksporditud, on juba suunatud või eeldatakse, et need suunatakse teiste liikmesriikide turgudele. Samade toodete tootjad neis liikmesriikides, kes tavapäraselt oma tooteid Venemaale ei ekspordi, võivad ikkagi kokku puutuda tõsiste turuhäirete ja hindade langusega. Seepärast tuleks turgude täiendava stabiliseerimise eesmärgil teha liidu finantsabi kättesaadavaks kõigi liikmesriikide tootjatele selliste toodete osas, mis on hõlmatud käesoleva määrusega, kuid asjaomane kogus ei tohiks ületada 2 000 tonni liikmesriigi kohta.

(12)

Turult kõrvaldamine, saagi koristamata jätmine ja toorelt koristamine on tõhusad kriisiohjemeetmed puuvilja sellise ülejäägi puhul, mis on tingitud ajutistest ja ettenägematutest asjaoludest. Liikmesriikidele tuleks anda võimalus jaotada neile määratud kogused ühe või mitme nimetatud meetme vahel, et olemasolevaid koguseid kõige tõhusamalt ära kasutada.

(13)

Nii nagu on ette nähtud delegeeritud määrusega (EL) nr 932/2014, tuleks ajutiselt loobuda kehtivast piirangust, mille kohaselt võib toetust saavate turult kõrvaldamiste osakaal olla kuni 5 % turustatud toodangu mahust. Liidu finantsabi tuleks seega anda ka siis, kui turult kõrvaldamiste osakaal ületab 5 % suurust ülemmäära.

(14)

Turult kõrvaldamiseks antav liidu finantsabi peaks põhinema komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 (7) XI lisas sätestatud vastavatel summadel, mis on ette nähtud tasuta jagamise eesmärgil ja muul sihtotstarbel turult kõrvaldamiseks. Selliste toodete maksimaalsed toetussummad, mille jaoks ei ole kõnealuses XI lisas summat kindlaks määratud, tuleks sätestada käesolevas määruses.

(15)

Pidades silmas erakorralisi turuhäireid ja tagamaks, et kõik puuviljatootjad saaksid liidult finantsabi, tuleks abi laiendada teatavatele puuviljatootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed.

(16)

Selleks et soodustada turult kõrvaldatud puuvilja tasuta jagamist teatavatele organisatsioonidele, näiteks heategevusorganisatsioonidele ja koolidele, või mis tahes muuks liikmesriigi poolt heakskiidetud samaväärseks sihtotstarbeks, tuleks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas sätestatud maksimumsummasid kohaldada täies ulatuses ka nende tootjate suhtes, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Kui turult kõrvaldamised leiavad aset muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks, peaksid asjaomased tootjad saama 50 % sätestatud maksimumsummadest. Sellega seoses peaksid tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, vastama samadele või sarnastele tingimustele kui tootjaorganisatsioonid. Seetõttu tuleks nii nende kui ka tunnustatud tootjaorganisatsioonide suhtes kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 asjaomaseid sätteid.

(17)

Tootjaorganisatsioonid on puuviljasektori selgroog, mistõttu on nad sobiv üksus, kelle kaudu tagada turult kõrvaldamiseks ette nähtud liidu finantsabi maksmine neile tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Tootjaorganisatsioonid peaksid selleks, et tagada ajutise finantsabi maksmine tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, sõlmima nende tootjatega asjakohase lepingu. Kuna kõigis liikmesriikides ei ole tarnimise korraldamine puu- ja köögiviljaturul ühteviisi organiseeritud, on asjakohane võimaldada liikmesriigi pädeval asutusel maksta nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel liidu finantsabi otse tootjatele.

(18)

Käesolevas määruses peaksid liikmesriigid kindlaks määrama saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest ette nähtud hektaripõhise toetussumma nii, et see ei hõlmaks rohkem kui 90 % muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks tehtud kõrvaldamise suhtes kohaldatavast maksimaalsest toetussummast, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas, või nende toodete eest, mille puhul ei ole kõnealuses lisas summat kehtestatud. Saagi koristamata jätmist tuleks toetada isegi siis, kui tavapärase tootmistsükli jooksul on asjaomaselt tootmisalalt kaubanduslikku toodangut saadud.

(19)

Kui on vaja hallata turule otsest mõju avaldavaid suuremaid koguseid, koondavad tootjaorganisatsioonid tarneid ja on võimelised tegutsema kiiremini kui tootjad, kes ei ole selliste organisatsioonide liikmed. Selleks et muuta käesoleva määrusega ettenähtud erakorraliste toetusmeetmete rakendamine tõhusamaks ja kiirendada turu stabiliseerimist, on asjakohane suurendada tunnustatud tootjaorganisatsioonidesse kuuluvatele tootjatele muuks kui tasuta jagamiseks antavat liidu finantsabi 75 %ni asjaomastest maksimumsummadest, mis on ette nähtud toetuseks muul sihtotstarbel turult kõrvaldamise puhul.

(20)

Nagu turult kõrvaldamise puhul tuleks liidu finantsabi saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks laiendada tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Finantsabi peaks moodustama 50 % tootjaorganisatsioonidele kehtestatud maksimaalsetest toetussummadest.

(21)

Kuna tootjaid, kes ei ole tootjaorganisatsiooni liikmed, on palju ja kuna on vaja teha usaldusväärset ja teostatavat kontrolli, ei tuleks liidu finantsabi anda tootjaorganisatsiooni mittekuuluvatele tootjatele selliste puuviljade toorelt koristamiseks, mille tavapärane saagikoristus on juba alanud, või saagi koristamata jätmiseks, kui kaubanduslikku toodangut on saadud asjaomaselt tootmisalalt tavapärase tootmistsükli jooksul. Seega tuleks selliste tootjate suhtes, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 asjaomaseid sätteid, mida kohaldatakse ka tunnustatud tootjaorganisatsioonide suhtes.

(22)

Liikmesriigi pädev asutus peaks maksma liidu finantsabi saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks otse tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Nimetatud pädev asutus peaks maksma asjaomased summad tootjatele kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 543/2011 ning asjaomaste siseriiklike eeskirjade ja menetlustega.

(23)

Tagamaks, et teatavate puuviljade tootjatele antavat liidu finantsabi kasutatakse sihtotstarbeliselt, ja liidu eelarve tõhusa kasutamise kindlustamiseks, peaksid liikmesriigid tegema mõistlikul määral kontrolli. Eelkõige tuleb teostada dokumentide, identsuse ja füüsilist kontrolli ning kohapealset kontrolli, mis hõlmab piisaval hulgal tooteid, piirkondi, tootjaorganisatsioone ja tootjaid, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed.

(24)

Liikmesriigid peaksid komisjoni teavitama tootjaorganisatsioonide ja organisatsioonidesse mittekuuluvate tootjate regulaarselt tehtud toimingutest.

(25)

Turule vahetu mõju avaldamiseks ja hindade stabiliseerimisele kaasa aitamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, milles käsitletakse liidu finantsabi selliste ajutiste toetusmeetmete jaoks, mida antakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 154 kohaselt tunnustatud puuviljasektori tootjaorganisatsioonidele ning tootjatele, kes ei ole nimetatud organisatsioonide liikmed.

Kõnealused ajutised liidu toetusmeetmed hõlmavad turult kõrvaldamist, saagi koristamata jätmist ja toorelt koristamist.

2.   Lõikes 1 osutatud toetust kohaldatakse järgmiste puuviljasektori värskelt tarbimiseks ette nähtud toodete suhtes:

a)

CN-koodi 0808 10 alla kuuluvad õunad;

b)

CN-koodi 0808 30 alla kuuluvad pirnid;

c)

CN-koodi 0809 40 05 alla kuuluvad ploomid;

d)

CN-koodide 0805 10 22, 0805 10 24 ja 0805 10 28 alla kuuluvad magusad apelsinid;

e)

CN-koodi 0805 22 00 alla kuuluvad klementiinid;

f)

CN-koodide 0805 21 10, 0805 29 00 and 0805 21 90 alla kuuluvad mandariinid, (sh tangeriinid ja satsumad), vilkingid jms tsitrushübriidid;

g)

CN-koodi 0805 50 10 alla kuuluvad sidrunid;

h)

CN-koodi 0809 30 alla kuuluvad virsikud ja nektariinid;

i)

CN-koodi 0809 29 00 alla kuuluvad maguskirsid;

j)

CN-koodi 0810 70 00 alla kuuluvad hurmaad.

3.   Lõikes 1 osutatud toetusmeetmed hõlmavad toiminguid, mis on teostatud ajavahemikul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast kuni artikli 2 lõikes 1 sätestatud koguste täitumiseni igas asjaomases liikmesriigis või 30. juunini 2018, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

4.   Kui teatavate toodete liidust Venemaale importimise olukord muutub enne 30. juunit 2018, võib komisjon käesolevat määrust vastavalt muuta või selle tühistada.

Artikkel 2

Maksimumkoguste määramine liikmesriikidele

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud finantsabi toetusmeetmete jaoks antakse liikmesriikidele vastavalt I lisas sätestatud tootekogustele.

Kõnealune finantsabi tehakse kõigile liikmesriikidele kättesaadavaks ka artikli 1 lõikes 2 osutatud toodete turult kõrvaldamise, toorelt koristamise või koristamata jätmise eest, mille määrab kindlaks liikmesriik, tingimusel et asjaomane täiendav kogus ei ületa 2 000 tonni liikmesriigi kohta.

2.   Arvestades lõikes 1 osutatud üldkoguseid liikmesriigi kohta, võivad liikmesriigid artikli 1 lõikes 2 osutatud iga toote puhul määrata kindlaks:

a)

turult kõrvaldatavad kogused tasuta jagamiseks;

b)

turult kõrvaldatavad kogused muuks otstarbeks kui tasuta jagamiseks;

c)

toorelt koristamise ja koristamata jätmise vastava pindala.

3.   Kui liikmesriigis ajavahemikul 1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2017 vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2016/921 turult tegelikult kõrvaldatud selliste toodete kogused, mille kategooria on määratletud kõnealuse määruse I lisas, on alla 5 % kõnealusele liikmesriigile eraldatud üldkogustest kõnealuse kategooria toodete puhul, võib liikmesriik otsustada jätta talle kõnealuse kategooria toodete puhul vastavalt I lisale eraldatud koguse kasutamata. Sel juhul peab asjaomane liikmesriik komisjonile oma otsusest teatama 31. oktoobriks 2017. Alates teate esitamisest ei ole asjaomases liikmesriigis kõnealusesse kategooriasse kuuluvate toodetega seotud turult kõrvaldamine, koristamata jätmine ja toorelt koristamine finantsabi jaoks rahastamiskõlblikud.

4.   Lõike 1 teises lõigus osutatud 2 000 tonni suuruse koguse või osa sellest võivad liikmesriigid otsustada jätta kasutamata. Sel juhul peab asjaomane liikmesriik komisjonile oma otsusest teatama 31. oktoobriks 2017. Alates teate esitamisest ei ole asjaomases liikmesriigis turult kõrvaldamise, koristamata jätmise ja toorelt koristamise toimingud lõike 1 teises lõigus osutatud 2 000 tonni suuruse koguse piires finantsabi jaoks rahastamiskõlblikud.

Artikkel 3

Koguste määramine tootjatele

Liikmesriigid määravad artikli 2 lõikes 1 osutatud kogused tootjaorganisatsioonidele ja sellistele tootjatele, kes ei kuulu tootjaorganisatsiooni, taotluste esitamise järjekorra alusel.

Liikmesriigid võivad otsustada seada sisse teistsuguse koguste määramise süsteemi, tingimusel et loodud süsteem põhineb objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. Selle jaoks võivad liikmesriigid võtta arvesse Venemaa impordikeelu mõju ulatust asjaomastele tootjatele.

Artikkel 4

Üldsätted selliste meetmete kohta, mida tootjaorganisatsioonid võtavad turult kõrvaldamise, koristamata jätmise ja toorelt koristamise eesmärgil

1.   Toetust turult kõrvaldamiseks, koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks, mida tootjaorganisatsioonid on teinud käesoleva määruse kohaselt, antakse tootjaorganisatsioonidele isegi siis, kui nende rakenduskavades või liikmesriikide riiklikes strateegiates ei sisaldu selliseid toiminguid.

Esimeses lõigus osutatud toetust ei võeta arvesse, kui arvutatakse ülemmäära, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 2.

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 32 lõiget 2 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 55 lõiget 4 ei kohaldata seoses käesoleva määruse kohase finantsabiga.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 neljandas lõigus osutatud ühe kolmandiku suurust ülemmäära ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 66 lõike 3 punktis c osutatud rakendusfondi suurendamist 25 % ulatuses suurimast ülemmäärast ei kohaldata kulude suhtes, mis on seotud käesoleva määruse kohase turult kõrvaldamise, koristamata jätmise ja toorelt koristamisega.

3.   Kooskõlas artiklitega 5 ja 7 tekkinud kulud moodustavad osa tootjaorganisatsioonide rakendusfondist.

4.   Kui tootjaorganisatsiooni tunnustamine on peatatud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 114 lõikele 2, loetakse artiklite 6 ja 8 kohaldamisel kõnealuse tootjaorganisatsiooni liikmeid tootjateks, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed.

Artikkel 5

Finantsabi tootjaorganisatsioonidele turult kõrvaldamise eest

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikes 2 osutatud 5 % suurust ülemmäära ei kohaldata käesoleva määruse kohaste toimingute suhtes.

2.   Tootjaorganisatsioonidele turult kõrvaldamise eest antava finantsabi maksimumsummad on sätestatud II lisas.

3.   Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikest 1 on muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud turult kõrvaldamiste eest antav finantsabi 75 % käesoleva määruse II lisas osutatud muuks sihtotstarbeks antava toetuse ülemmääradest.

Artikkel 6

Finantsabi turult kõrvaldamise eest tootjatele, kes ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed

1.   Tasuta jagamise eesmärgil turult kõrvaldamise eest antava finantsabi maksimumsummad tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, on sätestatud II lisas.

Muu kui tasuta jagamise eesmärgil turult kõrvaldamise eest antava finantsabi maksimumsummad tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, on 50 % II lisas sätestatud summadest.

2.   Tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, peavad sellise organisatsiooniga sõlmima lepingu kogu tarnitavate toodete koguse kohta. Tootjaorganisatsioonid võtavad arvesse kõiki mõistlikke taotlusi tootjatelt, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioonide liikmed. Sõltumatute tootjate tarnitavad kogused peavad olema kooskõlas piirkondliku saagikuse ja asjaomase pindalaga.

Tootjatele, kes ei ole ühegi tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, maksab finantsabi tootjaorganisatsioon, kellega nad sellise lepingu on sõlminud.

Tegelikele kuludele vastavad summad, mis tekivad tootjaorganisatsioonidele kõnealuste toodete turult kõrvaldamise käigus, jätab tootjaorganisatsioon endale. Nende kulude tõendamiseks esitatakse arved.

3.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, nagu tootjate vähene organiseeritus asjaomases liikmesriigis, võivad liikmesriigid diskrimineerimist vältival viisil lubada tootjatel, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, lõikes 2 osutatud lepingu sõlmimise asemel esitada liikmesriigi pädevale asutusele teate tarnitava koguse kohta. Sellise teate puhul kohaldatakse mutatis mutandis rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklit 78. Sõltumatute tootjate tarnitavad kogused peavad olema kooskõlas piirkondliku saagikuse ja asjaomase pindalaga.

Sellisel juhul maksab liikmesriigi pädev asutus finantsabi otse tootjale. Selleks võtavad liikmesriigid vastu uusi või kohaldavad olemasolevaid siseriiklikke õigusakte või menetlusi.

4.   Määrust (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 ning käesoleva määruse artiklit 4 kohaldatakse mutatis mutandis käesoleva artikli suhtes.

Artikkel 7

Finantsabi tootjaorganisatsioonidele koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest

1.   Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikest 4 määravad liikmesriigid kindlaks saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest ette nähtud hektaripõhised toetussummad, mis hõlmavad nii liidu finantsabi kui ka tootjaorganisatsioonide panust, nii et need ei hõlma üle 90 % muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud turult kõrvaldamiste suhtes kohaldatavatest toetussummadest, mis on sätestatud käesoleva määruse II lisas. Toorelt koristamise toetus hõlmab üksnes tooteid, mis on füüsiliselt põllul ja mis tegelikult koristatakse toorelt.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikest 4 on liidu finantsabi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest 75 % summadest, mille liikmesriik on esimese lõigu kohaselt kindlaks määranud.

2.   Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõike 3 esimesest lõigust võib kohaldada kõnealuse määruse artikli 84 lõike 1 punktis b osutatud koristamata jätmise meetmeid isegi siis, kui kaubanduslik toodang asjaomaselt alalt on koristatud tavapärase tootmistsükli jooksul. Sellisel juhul vähendatakse proportsionaalselt käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toetussummasid, võttes arvesse juba koristatud toodangut, mis on kindlaks tehtud asjaomaste tootjaorganisatsioonide laoarvestuse ja finantskontode põhjal.

Artikkel 8

Finantsabi saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest tootjatele, kes ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed

1.   Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikest 3 kohaldatakse järgmist:

a)

toorelt koristamise toetus hõlmab ainult neid tooteid, mis on füüsiliselt põldudel, mis tegelikult koristatakse toorelt ja mille tavapärane koristamine ei ole alanud;

b)

koristamata jätmise meetmeid ei võeta, kui asjaomaselt tootmisalalt on kaubanduslik toodang koristatud tavapärase tootmistsükli jooksul;

c)

toorelt koristamist ja saagi koristamata jätmist ei tohi mingil juhul kohaldada ühe ja sama toote ning sama ala suhtes.

2.   Finantsabi saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest on 50 % summadest, mis liikmesriigid on kehtestanud vastavalt artikli 7 lõikele 1.

3.   Tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, saadavad liikmesriigi pädevale asutusele asjakohase teate vastavalt liikmesriigi poolt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõike 1 punkti a kohaselt vastu võetud üksikasjalikele sätetele.

4.   Liikmesriigi pädev asutus maksab finantsabi otse tootjale. Selleks võtavad liikmesriigid vastu uusi või kohaldavad olemasolevaid siseriiklikke õigusakte või menetlusi.

5.   Määrust (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 kohaldatakse mutatis mutandis käesoleva artikli suhtes.

Artikkel 9

Turult kõrvaldamise ning koristamata jätmise ja toorelt koristamise kontroll

1.   Artiklites 5 ja 6 osutatud turult kõrvaldamise suhtes kohaldatakse:

a)

esimese astme kontrolli kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 108. Selline kontroll hõlmab vähemalt 10 % turult kõrvaldatud toodete kogusest ja vähemalt 10 % tootjaorganisatsioonidest, kes saavad käesoleva määruse artiklis 5 osutatud finantsabi. Artikli 6 lõikes 3 osutatud turult kõrvaldamise puhul hõlmab esimese astme kontroll siiski 100 % turult kõrvaldatud toodete kogusest;

b)

teise astme kontrolli kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 109. Kohapealne kontroll hõlmab vähemalt 40 % üksustest, mille suhtes kohaldatakse esimese astme kontrolli, ja vähemalt 5 % turult kõrvaldatud toodete kogusest.

2.   Artiklites 7 ja 8 osutatud koristamata jätmise ja toorelt koristamise suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 110 sätestatud kontrolli ja tingimusi, välja arvatud nõuet, et saak ei tohi olla osaliselt koristatud, kui kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 sätestatud erandit. Kontroll hõlmab vähemalt 25 % asjaomastest tootmisaladest.

Artiklis 8 osutatud koristamata jätmise ja toorelt koristamise puhul kontrollitakse 100 % asjaomastest tootmisaladest.

Artikkel 10

Finantsabi taotlemine ja väljamaksmine

1.   Artiklites 5 ja 7 osutatud finantsabi saamiseks esitavad tootjaorganisatsioonid taotluse 31. juuliks 2018.

2.   Tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed ega ole sõlminud lepingut tunnustatud tootjaorganisatsiooniga, esitavad ise 31. juuliks 2018 liikmesriigi määratud pädevatele asutustele taotluse artiklites 6 ja 8 osutatud finantsabi saamiseks.

3.   Finantsabi saamise taotlustega peavad kaasas olema tõendavad dokumendid, milles põhjendatakse liidu asjaomase finantsabi suurust, ja kirjalik kinnitus, et taotleja ei ole saanud ega saa käesoleva määruse alusel toetuskõlblikuna käsitatavate toimingute eest muud liidu ega riiklikku toetust ega kindlustuspoliisi alusel antavat hüvitist.

Artikkel 11

Teated

1.   Iga kuu esimesel päeval kuni 1. oktoobrini 2018 teatavad liikmesriigid komisjonile iga toote kohta järgmised andmed:

a)

tasuta jagamiseks turult kõrvaldatud kogused;

b)

muul sihtotstarbel kui tasuta jagamiseks turult kõrvaldatud kogused;

c)

toorelt koristamise ja koristamata jätmise ekvivalentne pindala;

d)

punktides a, b ja c osutatud koguste ja pindalade puhul kantud kulud kokku.

Teadetes antakse teada ainult tehtud toimingutest.

Kõnealuste teadete puhul kasutavad liikmesriigid vajadusest lähtuvalt III lisas esitatud teabevorme.

2.   Esimese teate koostamisel teatavad liikmesriigid komisjonile toetussummad, mis nad on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikele 1 või artikli 85 lõikele 4 ning käesoleva määruse artiklitele 5 ja 8, kasutades vajadusest lähtuvalt IV lisas esitatud teabevorme.

Artikkel 12

Liidu finantsabi maksmine

Liikmesriikide kulud seoses käesoleva määruse kohaste maksetega on liidu finantsabi jaoks rahastamiskõlblikud üksnes siis, kui need on välja makstud 30. septembriks 2018.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 21. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 913/2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed virsiku- ja nektariinitootjate jaoks (ELT L 248, 22.8.2014, lk 1).

(3)  Komisjoni 29. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 932/2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjate jaoks ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014, (ELT L 259, 30.8.2014, lk 2).

(4)  Komisjoni 29. septembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 284, 30.9.2014, lk 22).

(5)  Komisjoni 7. augusti 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1369, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 211, 8.8.2015, lk 17).

(6)  Komisjoni 10. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2016/921, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 154, 11.6.2016, lk 3).

(7)  Komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).


I LISA

Toodete maksimumkogused liikmesriigi kohta (artikli 2 lõige 1)

(tonnides)

Liikmesriik

Õunad ja pirnid

Ploomid

Apelsinid, klementiinid, mandariinid ja sidrunid

Virsikud ja nektariinid

Belgia

21 845

 

 

 

Saksamaa

1 615

 

 

 

Kreeka

680

4 165

2 040

5 355

Hispaania

1 955

1 275

14 110

9 775

Prantsusmaa

3 060

 

 

 

Horvaatia

510

 

850

 

Itaalia

4 505

3 910

850

2 380

Küpros

 

 

3 060

 

Madalmaad

5 865

 

 

 

Austria

510

 

 

 

Poola

75 565

425

 

510

Portugal

935

 

 

 


II LISA

Turult kõrvaldamise toetuste maksimumsummad (Artiklid 5 ja 6)

Toode

Maksimumtoetus

(eurot/100 kg)

Tasuta jagamiseks

Muudeks sihtotstarveteks

Õunad

16,98

13,22

Nektariinid

26,90

26,90

Virsikud

26,90

26,90

Pirnid

23,85

15,90

Apelsinid

21,00

21,00

Mandariinid

19,50

19,50

Klementiinid

22,16

19,50

Satsumad

19,50

19,50

Sidrunid

23,99

19,50

Ploomid

34,00

20,40

Hurmaad

21,02

14,01

Kirsid

48,14

32,09


III LISA

Artikli 11 lõikes 1 osutatud teadete vormid

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA – TASUTA JAGAMINE

Liikmesriik: …

Hõlmatav periood: …

Kuupäev: …


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogused

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Turult kõrvaldamine

Transport

Sorteerimine ja pakendamine

Kokku

Turult kõrvaldamine

Transport

Sorteerimine ja pakendamine

Kokku

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurmaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus: iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA – MUUD SIHTOTSTARBED

Liikmesriik: …

Hõlmatav periood: …

Kuupäev: …


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogused

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Õunad

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

Ploomid kokku

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

 

 

 

Hurmaad

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

Märkus: iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.

TEADE SAAGI KORISTAMATA JÄTMISE JA TOORELT KORISTAMISE KOHTA

Liikmesriik: …

Hõlmatav periood: …

Kuupäev: …


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Pindala

(ha)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Pindala

(ha)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurmaad

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus: Iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.


IV LISA

Artikli 11 lõikes 2 osutatud esimese teatega koos saadetavate teadete vormid

TURULT KÕRVALDAMINE – MUUD SIHTOTSTARBED

Maksimaalsed toetussummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikele 1 ja käesoleva määruse artiklile 5

Liikmesriik: …

Kuupäev: …


Toode

Tootjaorganisatsiooni panus

(eurot/100 kg)

Liidu finantsabi

(eurot/100 kg)

Õunad

 

 

Pirnid

 

 

Ploomid

 

 

Apelsinid

 

 

Klementiinid

 

 

Mandariinid

 

 

Sidrunid

 

 

Virsikud

 

 

Nektariinid

 

 

Kirsid

 

 

Hurmaad

 

 

SAAGI KORISTAMATA JÄTMINE JA TOORELT KORISTAMINE

Maksimaalsed toetussummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikele 4 ja käesoleva määruse artiklile 7

Liikmesriik: …

Kuupäev: …


Toode

Avamaal

Kasvuhoones

Tootjaorganisatsiooni panus

(eurot/ha)

Liidu finantsabi

(eurot/ha)

Tootjaorganisatsiooni panus

(eurot/ha)

Liidu finantsabi

(eurot/ha)

Õunad

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

 

Hurmaad

 

 

 

 


Top