Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Nõukogu direktiiv (EL) 2015/652, 20. aprill 2015, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 107/26


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2015/652,

20. aprill 2015,

millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ (1) muutmise kohta, eriti selle artikli 7a lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 5 kohaselt kehtestatav meetod kütuste ja muude mittebioloogilist päritolu energiaallikate kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks peaks võimaldama esitada piisavalt täpseid aruandeid, mille alusel saaks komisjon kriitiliselt hinnata tarnijate saavutusi nimetatud direktiivi artikli 7a lõike 2 kohaste kohustuste täitmisel. Arvutusmeetod peaks tagama täpsuse, võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse seotud haldusnõuete keerukust. Samal ajal peaks see motiveerima tarnijaid vähendama nende tarnitava kütuse kasvuhoonegaaside heite mahukust. Hoolikalt tuleks arvesse võtta ka arvutusmeetodi mõju liidu rafineerimistehastele. Arvutusmeetod peaks põhinema kasvuhoonegaaside heite keskmisel mahukusel, mis kajastab konkreetse kütuse puhul tüüpilist tööstusharu keskmist väärtust. Selle eeliseks oleks väiksem halduskoormus tarnijatele ja liikmesriikidele. Praeguses etapis ei tohiks kavandatud arvutusmeetod nõuda kütuse kasvuhoonegaaside heite mahukuse eristamist tooraineallika alusel, kuna see mõjutaks praeguseid investeeringuid teatavatesse liidu rafineerimistehastesse.

(2)

Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ (2) määratletud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest tarnijatele esitatavaid aruandlusnõudeid tuleks direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõiget 1 silmas pidades vähendada nii palju kui võimalik. Samuti ei tohiks väljaspool liitu asuvaid rafineeritud bensiini ja diislikütuse importijaid kohustada esitama üksikasjalikku teavet kõnealuste kütuste valmistamiseks kasutatud toornafta allikate kohta, kuna see teave ei pruugi olla kättesaadav või seda võib olla raske saada.

(3)

Selleks et stimuleerida kasvuhoonegaaside heite täiendavat vähendamist, tuleks tarnija tarnitava kütuse olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite arvutamisel võtta arvesse töötlemiseelses etapis, sealhulgas põletamisel ja ventileerimisel tekkiva heite vähendamist. Selleks et töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamise kohta andmete esitamist tarnijate jaoks lihtsustada, tuleks heite vähendamise arvutamiseks ja tõendamiseks lubada mitmesuguste süsteemide kasutamist. Arvesse tuleks võtta üksnes selliseid töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamise projekte, mis algavad pärast direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 5 punktis b sätestatud kütuse alusstandardi kehtestamise kuupäeva ehk pärast 1. jaanuari 2011.

(4)

Liidus tarbitava toornaftaga seotud kasvuhoonegaaside kaalutud keskmiste vaikeväärtuste kasutamine on lihtne arvutusmeetod, mille abil tarnijad võivad määrata nende tarnitavale kütusele vastava kasvuhoonegaaside sisalduse.

(5)

Töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamist tuleks hinnata ja valideerida kooskõlas rahvusvaheliste standardite põhimõtete ja normidega, eeskätt standarditega ISO 14064, ISO 14065 ja ISO 14066.

(6)

Lisaks on asjakohane hõlbustada liikmesriikides selliste õigusaktide rakendamist, milles käsitletakse töötlemiseelses etapis, sealhulgas põletamisel ja ventileerimisel tekkiva heite vähendamist. Sellel eesmärgil tuleks enne käesoleva direktiivi artiklis 7 sätestatud ülevõtmisperioodi lõppu komisjoni egiidi all ette valmistada muud kui seadusandlikud juhendid, milles käsitletakse töötlemiseelses etapis (st tootmiskohas põletamisel ja ventileerimisel) tekkiva heite vähendamise kontrollimise, koguste määramise, valideerimise, seire ja aruandluse lähenemisviise.

(7)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 5 punkti b kohaselt tuleb kehtestada meetod, millega määratakse kütuste alusstandard, mis põhineb fossiilkütuste olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustel energiaühiku kohta 2010. aastal. Kütuse alusstandard peaks põhinema ametlikel andmetel, mille liikmesriigid 2010. aastal tarbitud diislikütuse, bensiini, maanteevälistes liikurmasinates kasutatava gaasiõli, vedelgaasi ja surumaagaasi mahtude kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel esitasid. Kütuse alusstandardiks ei tohiks olla fossiilkütuse võrdlusväärtus, mida kasutatakse biokütuste abil vähendatud kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks, mis peaks jääma selliseks nagu see on sätestatud direktiivi 98/70/EÜ IV lisas.

(8)

Kuna asjaomase fossiilkütusesegu koostis muutub aastast aastasse vähe, varieerub ka fossiilkütuste kasvuhoonegaaside heite mahukuse koondmäär aastate lõikes vähe. Seepärast on asjakohane, et kütuse alusstandard põhineb liidu 2010. aasta keskmise tarbimise andmetel, mille liikmesriigid on teatanud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohaselt.

(9)

Kütuse alusstandard peaks kajastama fossiilkütuste kasvuhoonegaaside heite keskmist mahukust töötlemiseelses etapis ja rafineerimistehastes töödeldavate fossiilkütuste keskmist heite mahukust. Seega tuleks kütuse alusstandardi arvutamisel kasutada vastava kütuse keskmist vaikeväärtust. Kütuse alusstandard peaks jääma samaks kuni 2020. aastani, et tagada tarnijatele õiguskindlus seoses nende kohustustega vähendada nende tarnitavate kütuste kasvuhoonegaaside heite mahukust.

(10)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 5 punkti d kohaselt tuleks kehtestada meetod elektrimaanteesõidukite panuse arvutamiseks olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse. Kõnealuse artikli kohaselt peaks arvutusmeetod olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ (3) artikli 3 lõikega 4. Selle kooskõla tagamiseks tuleks kasutada sama kohanduskoefitsienti jõuseadme kasuteguri puhul.

(11)

Tarnijad võivad direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 1 kohase teabe maanteetranspordis kasutamiseks tarnitud elektri kohta lisada liikmesriikidele esitatavatesse aastaaruannetesse. Halduskulude piiramiseks on asjakohane, et arvutusmeetod põhineb tarnijaaruannete puhul pigem maantee-elektrisõidukis või elektri-mootorrattas elektritarbimise arvestuslikul hinnangul kui tegelikul mõõtmisel.

(12)

On asjakohane näha ette üksikasjalik lähenemisviis biokütuste koguse ja nende kasvuhoonegaaside heite mahukuse hindamiseks juhul, kui biokütust ja fossiilkütust töödeldakse sama protsessi käigus. On vaja konkreetset meetodit, sest sellise töötlemise tulemusena saadavat biokütuse kogust ei ole näiteks fossiilkütuste hüdrotöötlusel koos taimerasvadega võimalik mõõta. Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõikes 1 on sätestatud, et biokütuste kasutamisest olelusringi jooksul tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused arvutatakse kõnealuse direktiivi artikli 7a ja artikli 7b lõike 2 kohaldamisel sama meetodi alusel. Seepärast on kasvuhoonegaaside heite sertifitseerimine tunnustatud vabatahtlike kavade alusel lubatud direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a kohaldamisel samamoodi nagu kõnealuse direktiivi artikli 7b lõike 2 kohaldamisel.

(13)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõikes 1 sätestatud tarnija aruandenõuet tuleks täiendada ühtlustatud vormi ja andmete ühtlustatud määratlusega. Andmete määratluse ühtlustamist on vaja selleks, et üksiku tarnija aruandluskohustustega seotud kasvuhoonegaaside heite mahukust saaks nõuetekohaselt arvutada, kuna andmed on direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 5 punkti a kohaselt ühtlustatud arvutusmeetodi peamine alus. Need andmed hõlmavad tarnija identifitseerimisandmeid ning turulelastud kütuse või energia kogust ja liiki.

(14)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõikes 1 sätestatud tarnija aruandlusnõuet tuleks täiendada ühtlustatud aruandlusnõuete, aruande vormi ja ühtlustatud määratlusega, mida liikmesriigid kasutaksid liidus tarbitud kütuste kasvuhoonegaaside heite kohta komisjonile andmete esitamisel. Eelkõige võimaldavad need aruandlusnõuded ajakohastada fossiilkütuse võrdlusväärtust, mida on kirjeldatud direktiivi 98/70/EÜ IV lisa C osa punktis 19 ning direktiivi 2009/28/EÜ V lisa C osa punktis 19, ning nad muudavad lihtsamaks direktiivi 98/70/EÜ artikli 8 lõike 3 ja artikli 9 lõike 2 kohast aruandlust, samuti arvutusmeetodi kohandamist teaduse ja tehnika arenguga, et meetod täidaks kavandatud eesmärki. Need andmed peaksid sisaldama turulelastud kütuse või energia kogust ja liiki, ostukohta ning turulelastud kütuse või energia päritolu.

(15)

Halduskoormuse vähendamiseks peaksid liikmesriigid võimaldama tarnijatel täita neile esitatavaid aruandlusnõudeid muude liidu või siseriiklike õigusaktide alusel kogutud samaväärsete andmeid põhjal, tingimusel et aruanne esitatakse vastavalt IV lisas esitatud nõuetele ning I ja III lisas sätestatud määratlustele.

(16)

Selleks et lihtsustada tarnijate rühmal aruannete esitamist direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 4 kohaselt, nähakse kõnealuse direktiivi artikli 7a lõike 5 punktiga c ette võimalus kehtestada kõik vajalikud eeskirjad. Rühmaaruannete esitamist on soovitav lihtsustada, et vältida häireid kütuse füüsilises liikumises, kuna erinevad tarnijad lasevad eri liiki kütuseid turule erinevas mahus ja seega peavad nad võib-olla kasutama erineval määral ressursse, et saavutada kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki. Seetõttu on vaja ühtlustada tarnija identifitseerimist, turulelastud kütuse või energia kogust ja liiki, ostukohta ning turulelastud kütuse või energia päritolu käsitlevaid määratlusi. Selleks et vältida topeltarvestust tarnijate aruannete ühisel esitamisel vastavalt artikli 7a lõikele 4, on asjakohane ühtlustada arvutus- ja aruandlusmeetodite rakendamist liikmesriikides, sealhulgas aruandlust komisjonile, nii et tarnijate rühmalt nõutav teave oleks seotud konkreetse liikmesriigiga.

(17)

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 8 lõike 3 kohaselt peavad liikmesriigid esitama riigi kütusekvaliteediandmete aastaaruande eelneva kalendriaasta kohta komisjoni otsuses 2002/159/EÜ (4) kehtestatud vormi alusel. Direktiivi 98/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/30/EÜ (5) tehtud muudatuste ja liikmesriikidele järgnevalt kehtestatud täiendavate aruandlusnõuete järgimiseks on tõhususe ja ühtlustamise huvides vaja selgitada, millised andmed tuleks esitada, ning kohandada tarnijate ja liikmesriikide jaoks andmete esitamise vormi.

(18)

Komisjon esitas meetme eelnõu direktiivi 98/70/EÜ alusel loodud komiteele 23. veebruaril 2012. Komiteel ei õnnestunud arvamust selleks vajaliku kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta. Seepärast tuleks komisjonil esitada nõukogule ettepanek vastavalt nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (6) artikli 5a lõikele 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.   Käesoleva direktiiviga kehtestatakse kooskõlas direktiiviga 98/70/EÜ arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded.

2.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse kütuste suhtes, mida kasutatakse maanteesõidukite ja väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate (sealhulgas siseveelaevade, kui need ei ole merel), põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite ning väikelaevade (kui need ei ole merel) liikumapanemiseks, ning maanteesõidukites kasutatava elektri suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse lisaks direktiivis 98/70/EÜ juba määratletud mõistetele järgmisi mõisteid:

1)   „töötlemiseelses etapis tekkiv heide”– kogu kasvuhoonegaaside heide, mis tekib enne tooraine sisenemist rafineerimis- või töötlemisettevõttesse, kus I lisas osutatud kütust toodetakse;

2)   „looduslik bituumen”– rafineerimistehase tooraine allikas, millel on järgmised omadused:

a)

selle tihedus Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute – API) järgi on 10 kraadi või vähem, mõõdetuna kaevandamiskoha reservuaaris vastavalt ASTM (7) katsemeetodile D287;

b)

aasta keskmine viskoossus reservuaaritemperatuuril on suurem kui järgmise võrrandi abil arvutatuna: viskoossus (sentipuaas, cP) = 518,98e-0,038T; kus T on temperatuur Celsiuse kraadides;

c)

see kuulub kombineeritud nomenklatuuri koodiga CN 2714 määratletud bituminoosse liiva mõiste alla, nagu on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87, (8) ning

d)

selle tooraine allikat saab kasutusele võtta kaevandamise teel või soojendatud maapinnast raskusjõu toimel väljamise meetodil, kus soojusenergiat saadakse peamiselt muudest allikatest kui lähteainest endast;

3)   „põlevkivi”– rafineerimistehase tooraine allikas, mis asub põlevkivikihis, mis sisaldab tahket kerogeeni ja kuulub määruses (EMÜ) nr 2658/87 CN-koodiga 2714 määratletud põlevkivi mõiste alla. Tooraineallikat saab kasutusele võtta kaevandamise teel või soojendatud maapinnast raskusjõu toimel väljamise meetodil;

4)   „kütuse alusstandard”– kütuste alusstandard, mis põhineb fossiilkütuste olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustel energiaühiku kohta 2010. aastal;

5)   „tavaline tooraine”– rafineerimistehase tooraine, mille tihedus API järgi on suurem kui 10 kraadi mõõdetuna päritolukoha naftakihis ja katsemeetodil ASTM D287 ning mis ei kuulu määruses (EMÜ) nr 2658/87 CN-koodiga 2714 määratletud mõiste alla.

Artikkel 3

Tarnitavate kütuste (v.a biokütused) ja tarnitava energia kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetod ning tarnijate aruandlus

1.   Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 2 kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et tarnijad kasutavad nende poolt tarnitava kütuse kasvuhoonegaaside heite mahukuse määramiseks käesoleva direktiivi I lisas sätestatud arvutusmeetodit.

2.   Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 1 ja artikli 7a lõike 2 teise lõigu kohaldamisel nõuavad liikmesriigid tarnijatelt andmete esitamist vastavalt käesoleva direktiivi I lisas sätestatud määratlustele ja arvutusmeetodile. Andmed tuleb esitada igal aastal, kasutades käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud vormi.

3.   Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõike 4 kohaldamiseks tagab iga liikmesriik, et tarnijate rühm, kes valib enda käsitamise ühe tarnijana, järgib oma artikli 7a lõike 2 kohaseid kohustusi selles liikmesriigis.

4.   Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest tarnijate suhtes kohaldavad liikmesriigid käesoleva direktiivi I lisas sätestatud lihtsustatud meetodit.

Artikkel 4

Kütuse alusstandardi ja kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamine

Selleks et kontrollida, kas tarnijad täidavad neile direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõikega 2 pandud kohustust, nõuavad liikmesriigid, et tarnijad võrdleksid oma kütuste ja elektri olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamisel saavutatud tulemusi käesoleva direktiivi II lisas sätestatud kütuse alusstandardiga.

Artikkel 5

Liikmesriikide aruandlus

1.   Direktiivi 98/70/EÜ artikli 8 lõike 3 alusel komisjonile aruannete esitamisel edastavad liikmesriigid komisjonile andmed nimetatud direktiivi artikli 7a järgimise kohta vastavalt käesoleva direktiivi III lisa sätetele.

2.   Liikmesriigid kasutavad käesoleva direktiivi III lisas sätestatud andmete esitamiseks Euroopa Keskkonnaameti süsteemi ReportNet, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 401/2009 (9). Liikmesriigid esitavad andmed elektrooniliselt Euroopa Keskkonnaameti hallatavasse keskandmevaramusse.

3.   Andmed tuleb esitada igal aastal, kasutades selleks IV lisas sätestatud vormi. Liikmesriigid teatavad komisjonile andmete edastamise kuupäeva ning andmete kontrollimise ja komisjonile esitamise eest vastutava pädeva asutuse kontaktisiku nime.

Artikkel 6

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste eeskirjade rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks 21. aprilliks 2017 ja teavitavad teda viivitamata kõikidest hilisematest neid sätteid mõjutavatest muudatustest.

Artikkel 7

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 21. aprilliks 2017. Liikmesriigid teavitavad komisjoni sellest viivitamata.

2.   Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike meetmete teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 20. aprill 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. DŪKLAVS


(1)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

(2)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).

(4)  Komisjoni 18. veebruari 2002. aasta otsus 2002/159/EÜ riigi kütusekvaliteedi koondandmete esitamise ühise vormi kohta (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 30).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/30/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ (ELT L 140, 5.6.2009, lk 88).

(6)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

(7)  Ameerika Ühendriikide Materjalide Katsetamise Ühing: http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta (ELT L 126, 21.5.2009, lk 13).


I LISA

MEETOD KÜTUSTE JA ENERGIA OLELUSRINGI JOOKSUL TEKKIVA KASVUHOONEGAASIDE HEITE MAHUKUSE ARVUTAMISEKS JA ANDMETE ESITAMISEKS TARNIJATE KAUPA

1. osa

Tarnija tarnitava kütuse ja energia kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutamine

Kütuste ja energia kasvuhoonegaaside heite mahukust väljendatakse süsinikdioksiidi ekvivalentgrammides kütuse megadžauli kohta (gCO2 eq//MJ).

1.

Kütuste kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutamiseks arvessevõetavad kasvuhoonegaasid on süsinikdioksiid (CO2), lämmastikoksiid (N2O) ja metaan (CH4). CO2 ekvivalendi arvutamiseks hinnatakse nende gaaside heidet CO2 ekvivalentides järgmiselt:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Fossiilkütuste kaevandamisel, tootmisel, rafineerimisel ja tarbimisel kasutatavate masinate ja seadmete tootmisel tekkinud heidet kasvuhoonegaaside heite arvutamisel arvesse ei võeta.

    „#” – kaubasaatja registreerimisnumber (s.t aktsiisi maksmise eest vastutava isiku registreerimisnumber), mis on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 684/2009 (1) aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbrina (aktsiisiandmete vahetamise süsteemi (SEED) või käibemaksukohuslase registreerimisnumber nimetatud määruse I lisa tabeli 1 punkti 5 alapunkti a tähenduses, kui sihtkoha kood on 1–5 ja 8), mis tähistas ka aktsiisi maksmise eest vastutavat isikut vastavalt nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (2) artiklile 8 ajal, kui aktsiisimaksuga maksustatav kaup lubati ringlusse vastavalt direktiivi 2008/118/EÜ artikli 7 lõikele 2. Kui selline identifitseerimine ei ole võimalik, tagavad liikmesriigid, et kehtestatakse samaväärsed identifitseerimisvõimalused vastavalt aktsiisimaksu käsitlevale siseriiklikule aruandlussüsteemile;

    „x” – käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad energia ja kütuse liigid, mis on esitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabeli 1 punkti 17 alapunktile c. Kui need andmed ei ole kättesaadavad, kogub liikmesriik samaväärsed andmed vastavalt aktsiisimaksu käsitlevale riiklikule aruandlussüsteemile;

   „MJx” – tarnitud koguenergia, ümberarvutatud megadžaulidesse kütuse x teatatud mahtude põhjal. See arvutatakse järgmiselt.

3.

Kõigi tarnija tarnitavate kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite mahukus arvutatakse järgmise valemi põhjal:

Formula

kus:

a)

b)

c)

i)

Iga kütuse kogus kütuseliikide kaupa

See arvutatakse määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabeli 1 punkti 17 alapunktide d, f ja o kohaselt esitatud andmetest. Biokütuse kogustele vastav energia arvutatakse alumise kütteväärtuse järgi vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ III lisas esitatud andmetele. Mittebioloogilist päritolu kütuse kogustele vastav energia arvutatakse alumise kütteväärtuse järgi vastavalt Teadusuuringute Ühiskeskuse EUCAR-CONCAWE (JEC) (3) Well-to-Tank aruande (4. versioon 2013. aasta juulist) (4) 1. liites esitatud andmetele.

ii)

Fossiilkütuste ja biokütuste samaaegselt koos töötlemine

Töötlemine hõlmab tarnitava kütuse või energia mis tahes muutmist olelusringi jooksul, mis muudab toote molekulaarstruktuuri. Denaturandi lisamine ei kuulu selle töötlemise alla. Koos mittebioloogilist päritolu kütustega töödeldud biokütuste maht kajastab biokütuse töötlemisjärgset seisukorda. Koostöötlemise protsessi läbinud biokütuse energia määratakse vastavalt koostöötlemisprotsessi energiasisaldusele ja tõhususele, nagu on sätestatud direktiivi 98/70/EÜ IV lisa C osa punktis 17.

Mitme biokütuse segamisel fossiilkütustega esitavad tarnijad liikmesriikidele iga biokütuse koguse ja liigi, mida võetakse arvutuste tegemisel arvesse.

Sellise tarnitud biokütuse kogust, mis ei vasta direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõikes 1 osutatud säästlikkuse kriteeriumidele, käsitatakse fossiilkütusena.

E85 bensiini ja etanooli segu arvutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 (5) artikli 6 kohaldamisel kummagi kütusekomponendi jaoks eraldi.

Kui andmeid koguste kohta ei koguta vastavalt määrusele (EÜ) nr 684/2009, koguvad liikmesriigid samaväärseid andmeid vastavalt aktsiisimaksu käsitlevale riiklikule aruandlussüsteemile.

iii)

Tarbitud elektri kogus

See on maanteesõidukite või mootorrataste tarbitud elekter, kui tarnija teatab selle energiakoguse iga liikmesriigi asjaomasele asutusele, ning see arvutatakse järgmise valemi alusel:

tarbitud elektri = läbisõit (km) × elektri tarbimise tõhusus (MJ/km);

d)

   töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamine

„Töötlemiseelse etapis tekkiva heite vähendamine”– töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamine, mille tarnija on deklareerinud ja mida mõõdetakse CO2 ekvivalentgrammides (gCO2eq), eeldusel et kogused on määratud ja esitatud kooskõlas järgmiste nõuetega.

i)

Kõlblikkuskriteeriumid

Töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamist kohaldatakse ainult bensiini, diislikütuse, surumaagaasi või veeldatud naftagaasi keskmistele vaikeväärtustele üksnes töötlemiseelses etapis tekkiva heite osas.

Töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise ükskõik millises riigis võib arvestada mis tahes tarnija tarnitud mis tahes lähteaine allikatest pärit kütuste kasvuhoonegaaside heite vähendamise hulka.

Töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamist võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on seotud pärast 1. jaanuari 2011 alanud projektidega.

Ei ole vaja tõendada, et töötlemiseelses etapis tekkivat heidet ei oleks vähendatud ilma direktiivi 98/70/EÜ artiklis 7a sätestatud aruandlusnõudeta.

ii)

Arvutamine

Töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamist tuleks hinnata ja valideerida kooskõlas rahvusvaheliste standardite põhimõtete ja normidega, eeskätt standarditega ISO 14064, ISO 14065 ja ISO 14066.

Töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja võrdlusaluste heitkoguste üle tuleb teostada seiret, nende kohta tuleb esitada aruanded ja neid tõendada kooskõlas ISO standardiga 14064 ning esitatud tulemused peavad vastama komisjoni määrustega (EL) nr 600/2012 (6) ja (EL) nr 601/2012 (7) sätestatud usaldatavustasemele. Meetodeid töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise hindamiseks tuleb tõendada vastavalt ISO standardile 14064-3 ja tõendav asutus peab olema akrediteeritud vastavalt ISO standardile 14065;

e)

   „KHGix” – kütuse või energia x kasvuhoonegaaside heite mahukus energiaühiku kohta väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalentgrammides kütuse megadžauli kohta (gCO2eq/MJ). Tarnijad arvutavad iga kütuse või energia kasvuhoonegaaside heite mahukuse energiaühiku kohta järgmiselt:

i)

mittebioloogilist päritolu kütuste kasvuhoonegaaside heite mahukus on olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite kaalutud mahukus energiaühiku kohta kütuseliikide kaupa, nagu on loetletud käesoleva lisa 2. osa punktis 5 esitatud tabeli viimase veerus;

ii)

elektri puhul tehakse arvutused 2. osa punktis 6 kirjeldatud viisil;

iii)

biokütuste kasvuhoonegaaside heite mahukus

Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõikes 1 osutatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavate biokütuste kasvuhoonegaaside heite mahukus arvutatakse vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 7d. Kui andmed biokütuste olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite kohta on saadud vastavalt lepingule või kavale, mille kohta on tehtud otsus vastavalt direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõikele 4 ning mis hõlmab kõnealuse direktiivi artikli 7b lõike 2 sätteid, kasutatakse neid andmeid ka kõnealuse direktiivi artikli 7b lõike 1 kohaste biokütuste kasvuhoonegaaside heite mahukuse määramiseks. Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõikes 1 osutatud säästlikkuse kriteeriumidele mittevastavate biokütuste kasvuhoonegaaside heite mahukus on võrdne tavalisest toornaftast või gaasist saadud vastava fossiilkütuse kasvuhoonegaaside heite mahukusega;

iv)

mittebioloogilise päritoluga kütuste ja biokütuste samaaegne koostöötlemine

Fossiilkütustega koostöödeldud biokütuste kasvuhoonegaaside heite mahukus kajastab biokütuse töötlemisjärgset seisundit;

f)

   „AF” – jõuseadme kasuteguri kohandustegur.

2. osa

Kütuse (v.a biokütused) tarnijate aruandlus

1)   Fossiilkütuste töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamine

Selleks et töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise suhtes saaks kohaldada käesolevat aruandlus- ja arvutusmeetodit, peavad tarnijad esitama liikmesriikide määratud asutusele järgmise teabe:

a)

projekti alguskuupäev, mis peab olema pärast 1. jaanuari 2011;

b)

heite vähendamine aastas (gCO2eq);

c)

ajavahemik, mille jooksul heite deklareeritud vähendamine toimus;

d)

heiteallikale lähim projekti asukoht laius- ja pikkuskraadides nelja kümnendkoha täpsusega;

e)

aastaheite võrdlusalus enne vähendamismeetmete võtmist ja aastaheide pärast vähendamismeetmete rakendamist, väljendatuna toodetud lähteaine gCO2eq/MJ;

f)

ühekordne sertifikaadinumber, mis üheselt identifitseerib kava ja kasvuhoonegaaside deklareeritud vähendamised;

g)

ühekordne number, mis üheselt identifitseerib arvutusmeetodi ja sellega seotud kava;

h)

kui projekt on seotud nafta ammutamisega: aasta keskmine gaasi ja nafta vahekord lahuses aastate lõikes ja aruandeaastal, reservuaari rõhk, sügavus ja puuraugu toornafta tootmismaht.

2)   Päritolu

„Päritolu”– käesoleva lisa 2. osa punktis 7 loetletud lähteaine kaubanimi, kuid üksnes juhul, kui tarnija omab vajalikku teavet

a)

olles isik või äriühing, kes impordib toornaftat kolmandatest riikidest või tarnib toornaftat teisest liikmesriigist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2964/95 (8) artiklile 1, või

b)

muude tarnijatega sõlmitud teabe jagamise kokkulepete alusel.

Kõigil muudel juhtudel peab päritolu osutama sellele, kas kütus on pärit EList või mitte.

Tarnijate kogutud ja liikmesriikidele esitatud teave kütuse päritolu kohta on konfidentsiaalne, kuid see ei takista komisjonil avaldamast üldist või kokkuvõtlikku teavet, mis ei sisalda üksikute ettevõtjatega seotud üksikasju.

Biokütuste päritolu on biokütuse tootmisviis, mis on sätestatud direktiivi 98/70/EÜ IV lisas.

Kui kasutatakse mitut lähteainet, esitab tarnija koguse valmistoote tonni kohta iga vastavas töötlemisüksuses aruandeaasta jooksul toodetud lähteaine kohta.

3)   Ostukoht

„Ostukoht”– selle töötlemisüksuse riik ja nimi, kus toimus kütuse või energia viimane oluline muundamine, mida kasutati kütusele või energiale päritolu andmiseks vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 2454/93 (9).

4)   Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Väikesest või keskmise suurusega ettevõtjast tarnijate puhul on „päritolu” ja „ostukoht” kas EL või kolmandad riigid, olenemata sellest, kas nad impordivad toornaftat või nad tarnivad naftaõlisid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid.

5)   Kütuste (v.a biokütused ja elekter) olelusringi jooksul tekkinud kasvuhoonegaaside heite mahukuse keskmised vaikeväärtused.

Tooraine allikas ja töötlemisviis

Turule lastud kütuse liik

Kütuse olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite mahukus energiaühiku kohta (gCO2eq/MJ)

Kütuse olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite kaalutud mahukus energiaühiku kohta (gCO2eq/MJ)

Tavaline toornafta

Bensiin

93,2

93,3

Veeldatud maagaas

94,3

Veeldatud kivisüsi

172

Looduslik bituumen

107

Põlevkivi

131,3

Tavaline toornafta

Diisel või gaasiõli

95

95,1

Veeldatud maagaas

94,3

Veeldatud kivisüsi

172

Looduslik bituumen

108,5

Põlevkivi

133,7

Fossiilsed allikad

Veeldatud naftagaas sädesüütega mootorites

73,6

73,6

Maagaas, ELi segu

Surugaas sädesüütega mootorites

69,3

69,3

Maagaas, ELi segu

Veeldatud maagaas sädesüütega mootorites

74,5

74,5

Mittebioloogilise taastuvenergiaga toimuva elektrolüüsi teel saadud vesiniku Sabatieri reaktsioon

Kokkusurutud sünteetiline metaan sädesüütega mootorites

3,3

3,3

Aurureforminguga saadud maagaas

Kokkusurutud vesinik kütuseelementides

104,3

104,3

Täielikult mittebioloogilise taastuvenergiaga toimuv elektrolüüs

Kokkusurutud vesinik kütuseelementides

9,1

9,1

Kivisüsi

Kokkusurutud vesinik kütuseelementides

234,4

234,4

Kivisüsi protsessiheite süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega

Kokkusurutud vesinik kütuseelementides

52,7

52,7

Fossiilsetest lähteainetest saadud plastijäätmed

Bensiin, diisel või gaasiõli

86

86

6)   Elekter

Seoses energiatarnijate aruandlusega elektrisõidukites ja mootorratastes tarbitava elektri kohta peaksid liikmesriigid arvutama olelusringi jooksul tekkiva heite riiklikud keskmised vaikeväärtused vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele standarditele.

Teise võimalusena võivad liikmesriigid lubada oma tarnijatel kehtestada elektrienergia kasvuhoonegaaside heite mahukuse väärtused energiaühiku kohta (gCO2eq/MJ) vastavalt andmetele, mille liikmesriigid on esitanud järgmise põhjal:

a)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008 (10);

b)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (11) või

c)

komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 (12).

7)   Lähteaine kaubanimi

Riik

Lähteaine kaubanimi

API

Väävlisisaldus (%)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

Ei kohaldata

Abu Dhabi

Top Murban

21

Ei kohaldata

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžeeria

Arzew

44,3

0,1

Alžeeria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžeeria

Zarzaitine

43

0,1

Alžeeria

Algerian

44

0,1

Alžeeria

Skikda

44,3

0,1

Alžeeria

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžeeria

Hassi Ramal

60

0,1

Alžeeria

Algerian Condensate

64,5

Ei kohaldata

Alžeeria

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžeeria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžeeria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžeeria

Top Algerian

24,6

Ei kohaldata

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

Ei kohaldata

Angola

Cavala-1

42,3

Ei kohaldata

Angola

Sulele (South-1)

38,7

Ei kohaldata

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

Ei kohaldata

Angola

Malongo (South)

25

Ei kohaldata

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

Ei kohaldata

Angola

Kuito

20

Ei kohaldata

Angola

Hungo

28,8

Ei kohaldata

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

Ei kohaldata

Argentina

Santa Cruz

26,9

Ei kohaldata

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armeenia

Armenian Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Austraalia

Jabiru

42,3

0,03

Austraalia

Kooroopa (Jurassic)

42

Ei kohaldata

Austraalia

Talgeberry (Jurassic)

43

Ei kohaldata

Austraalia

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

Ei kohaldata

Austraalia

Woodside Condensate

51,8

Ei kohaldata

Austraalia

Saladin-3 (Top Barrow)

49

Ei kohaldata

Austraalia

Harriet

38

Ei kohaldata

Austraalia

Skua-3 (Challis Field)

43

Ei kohaldata

Austraalia

Barrow Island

36,8

0,1

Austraalia

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Austraalia

Jackson Blend

41,9

0

Austraalia

Cooper Basin

45,2

0,02

Austraalia

Griffin

55

0,03

Austraalia

Buffalo Crude

53

Ei kohaldata

Austraalia

Cossack

48,2

0,04

Austraalia

Elang

56,2

Ei kohaldata

Austraalia

Enfield

21,7

0,13

Austraalia

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Aserbaidžaan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Valgevene

Belarus Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Belize

Belize Light Crude

40

Ei kohaldata

Belize

Belize Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Boliivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brasiilia

Garoupa

30,5

0,1

Brasiilia

Sergipano

25,1

0,4

Brasiilia

Campos Basin

20

Ei kohaldata

Brasiilia

Urucu (Upper Amazon)

42

Ei kohaldata

Brasiilia

Marlim

20

Ei kohaldata

Brasiilia

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brasiilia

Roncador

28,3

0,58

Brasiilia

Roncador Heavy

18

Ei kohaldata

Brasiilia

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

Ei kohaldata

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

Ei kohaldata

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

Ei kohaldata

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Kanada

Peace River Light

41

Ei kohaldata

Kanada

Peace River Medium

33

Ei kohaldata

Kanada

Peace River Heavy

23

Ei kohaldata

Kanada

Manyberries

36,5

Ei kohaldata

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

Ei kohaldata

Kanada

Pembina

33

Ei kohaldata

Kanada

Bells Hill Lake

32

Ei kohaldata

Kanada

Fosterton Condensate

63

Ei kohaldata

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

Ei kohaldata

Kanada

Redwater

35

Ei kohaldata

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

Ei kohaldata

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

Ei kohaldata

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

Ei kohaldata

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

Ei kohaldata

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

Ei kohaldata

Kanada

Canadian Common Condensate

55

Ei kohaldata

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

Ei kohaldata

Kanada

Panuke Condensate

56

Ei kohaldata

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

Ei kohaldata

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

Ei kohaldata

Kanada

Boundary

39

Ei kohaldata

Kanada

Albian Heavy

21

Ei kohaldata

Kanada

Koch Alberta

34

Ei kohaldata

Kanada

Terra Nova

32,3

Ei kohaldata

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

Ei kohaldata

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Ei kohaldata

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

Ei kohaldata

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

Ei kohaldata

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

Ei kohaldata

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

Ei kohaldata

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Tšaad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Tšaad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Tšiili

Chile Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Hiina

Taching (Daqing)

33

0,1

Hiina

Shengli

24,2

1

Hiina

Beibu

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Hiina

Chengbei

17

Ei kohaldata

Hiina

Lufeng

34,4

Ei kohaldata

Hiina

Xijiang

28

Ei kohaldata

Hiina

Wei Zhou

39,9

Ei kohaldata

Hiina

Liu Hua

21

Ei kohaldata

Hiina

Boz Hong

17

0,282

Hiina

Peng Lai

21,8

0,29

Hiina

Xi Xiang

32,18

0,09

Colombia

Onto

35,3

0,5

Colombia

Putamayo

35

0,5

Colombia

Rio Zulia

40,4

0,3

Colombia

Orito

34,9

0,5

Colombia

Cano-Limon

30,8

0,5

Colombia

Lasmo

30

Ei kohaldata

Colombia

Cano Duya-1

28

Ei kohaldata

Colombia

Corocora-1

31,6

Ei kohaldata

Colombia

Suria Sur-1

32

Ei kohaldata

Colombia

Tunane-1

29

Ei kohaldata

Colombia

Casanare

23

Ei kohaldata

Colombia

Cusiana

44,4

0,2

Colombia

Vasconia

27,3

0,6

Colombia

Castilla Blend

20,8

1,72

Colombia

Cupiaga

43,11

0,082

Colombia

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

Ei kohaldata

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Côte d'Ivoire

Espoir

31,4

0,3

Côte d'Ivoire

Lion Cote

41,1

0,101

Taani

Dan

30,4

0,3

Taani

Gorm

33,9

0,2

Taani

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

Ei kohaldata

Ecuador

Frontera-1

30,7

Ei kohaldata

Ecuador

Bogi-1

21,2

Ei kohaldata

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

Ei kohaldata

Egiptus

Belayim

27,5

2,2

Egiptus

El Morgan

29,4

1,7

Egiptus

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egiptus

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egiptus

Geysum

19,5

Ei kohaldata

Egiptus

East Gharib (J-1)

37,9

Ei kohaldata

Egiptus

Mango-1

35,1

Ei kohaldata

Egiptus

Rhas Budran

25

Ei kohaldata

Egiptus

Zeit Bay

34,1

0,1

Egiptus

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatoriaal-Guinea

Zafiro

30,3

Ei kohaldata

Ekvatoriaal-Guinea

Alba Condensate

55

Ei kohaldata

Ekvatoriaal-Guinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

Ei kohaldata

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

Ei kohaldata

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

Ei kohaldata

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Gruusia

Georgian Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

Ei kohaldata

Guatemala

Rubelsanto

27

Ei kohaldata

India

Bombay High

39,4

0,2

Indoneesia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indoneesia

Ardjuna

35,2

0,1

Indoneesia

Attaka

42,3

0,1

Indoneesia

Suri

18,4

0,2

Indoneesia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indoneesia

Sepinggan

37,9

0,9

Indoneesia

Walio

34,1

0,7

Indoneesia

Arimbi

31,8

0,2

Indoneesia

Poleng

43,2

0,2

Indoneesia

Handil

32,8

0,1

Indoneesia

Jatibarang

29

0,1

Indoneesia

Cinta

33,4

0,1

Indoneesia

Bekapai

40

0,1

Indoneesia

Katapa

52

0,1

Indoneesia

Salawati

38

0,5

Indoneesia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indoneesia

Sembakung

37,5

0,1

Indoneesia

Badak

41,3

0,1

Indoneesia

Arun Condensate

54,5

Ei kohaldata

Indoneesia

Udang

38

0,1

Indoneesia

Klamono

18,7

1

Indoneesia

Bunya

31,7

0,1

Indoneesia

Pamusian

18,1

0,2

Indoneesia

Kerindigan

21,6

0,3

Indoneesia

Melahin

24,7

0,3

Indoneesia

Bunyu

31,7

0,1

Indoneesia

Camar

36,3

Ei kohaldata

Indoneesia

Cinta Heavy

27

Ei kohaldata

Indoneesia

Lalang

40,4

Ei kohaldata

Indoneesia

Kakap

46,6

Ei kohaldata

Indoneesia

Sisi-1

40

Ei kohaldata

Indoneesia

Giti-1

33,6

Ei kohaldata

Indoneesia

Ayu-1

34,3

Ei kohaldata

Indoneesia

Bima

22,5

Ei kohaldata

Indoneesia

Padang Isle

34,7

Ei kohaldata

Indoneesia

Intan

32,8

Ei kohaldata

Indoneesia

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indoneesia

Widuri

32

0,1

Indoneesia

Belida

45,9

0

Indoneesia

Senipah

51,9

0,03

Iraan

Iranian Light

33,8

1,4

Iraan

Iranian Heavy

31

1,7

Iraan

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iraan

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iraan

Rostam

35,9

1,55

Iraan

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iraan

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iraan

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iraan

Sirri

30,9

2,3

Iraan

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iraan

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iraan

Iranian Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Iraak

Basrah Light (Pers, Gulf)

33,7

2

Iraak

Kirkuk (Pers, Gulf)

35,1

1,9

Iraak

Mishrif (Pers, Gulf)

28

Ei kohaldata

Iraak

Bai Hasson (Pers, Gulf)

34,1

2,4

Iraak

Basrah Medium (Pers, Gulf)

31,1

2,6

Iraak

Basrah Heavy (Pers, Gulf)

24,7

3,5

Iraak

Kirkuk Blend (Pers, Gulf)

35,1

2

Iraak

N, Rumalia (Pers, Gulf)

34,3

2

Iraak

Ras el Behar

33

Ei kohaldata

Iraak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Iraak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Iraak

Mishrif (Red Sea)

28

Ei kohaldata

Iraak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Iraak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Iraak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Iraak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Iraak

N, Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Iraak

Ratawi

23,5

4,1

Iraak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Iraak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Iraak

Mishrif (Turkey)

28

Ei kohaldata

Iraak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Iraak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Iraak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Iraak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Iraak

N, Rumalia (Turkey)

34,3

2

Iraak

FAO Blend

27,7

3,6

Kasahstan

Kumkol

42,5

0,07

Kasahstan

CPC Blend

44,2 Ei kohaldata

0,54

Kuveit

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuveit

Magwa (Lower Jurassic)

38

Ei kohaldata

Kuveit

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Liibüa

Bu Attifel

43,6

0

Liibüa

Amna (high pour)

36,1

0,2

Liibüa

Brega

40,4

0,2

Liibüa

Sirtica

43,3

0,43

Liibüa

Zueitina

41,3

0,3

Liibüa

Bunker Hunt

37,6

0,2

Liibüa

El Hofra

42,3

0,3

Liibüa

Dahra

41

0,4

Liibüa

Sarir

38,3

0,2

Liibüa

Zueitina Condensate

65

0,1

Liibüa

El Sharara

42,1

0,07

Malaisia

Miri Light

36,3

0,1

Malaisia

Tembungo

37,5

Ei kohaldata

Malaisia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaisia

Tapis

44,3

0,1

Malaisia

Tembungo

37,4

0

Malaisia

Bintulu

26,5

0,1

Malaisia

Bekok

49

Ei kohaldata

Malaisia

Pulai

42,6

Ei kohaldata

Malaisia

Dulang

39

0,037

Mauritaania

Chinguetti

28,2

0,51

Mehhiko

Isthmus

32,8

1,5

Mehhiko

Maya

22

3,3

Mehhiko

Olmeca

39

Ei kohaldata

Mehhiko

Altamira

16

Ei kohaldata

Mehhiko

Topped Isthmus

26,1

1,72

Madalmaad

Alba

19,59

Ei kohaldata

Neutraaltsoon

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutraaltsoon

Hout

32,8

1,9

Neutraaltsoon

Khafji

28,5

2,9

Neutraaltsoon

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutraaltsoon

Ratawi

23,5

4,1

Neutraaltsoon

Neutral Zone Mix

23,1

Ei kohaldata

Neutraaltsoon

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigeeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeeria

Bomu

33

0,2

Nigeeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeeria

Gilli Gilli

47,3

Ei kohaldata

Nigeeria

Adanga

35,1

Ei kohaldata

Nigeeria

Iyak-3

36

Ei kohaldata

Nigeeria

Antan

35,2

Ei kohaldata

Nigeeria

OSO

47

0,06

Nigeeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeeria

Yoho

39,6

Ei kohaldata

Nigeeria

Okwori

36,9

Ei kohaldata

Nigeeria

Bonga

28,1

Ei kohaldata

Nigeeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeeria

EA

38

Ei kohaldata

Nigeeria

Agbami

47,2

0,044

Norra

Ekofisk

43,4

0,2

Norra

Tor

42

0,1

Norra

Statfjord

38,4

0,3

Norra

Heidrun

29

Ei kohaldata

Norra

Norwegian Forties

37,1

Ei kohaldata

Norra

Gullfaks

28,6

0,4

Norra

Oseberg

32,5

0,2

Norra

Norne

33,1

0,19

Norra

Troll

28,3

0,31

Norra

Draugen

39,6

Ei kohaldata

Norra

Sleipner Condensate

62

0,02

Omaan

Oman Export

36,3

0,8

Paapua Uus-Guinea

Kutubu

44

0,04

Peruu

Loreto

34

0,3

Peruu

Talara

32,7

0,1

Peruu

High Cold Test

37,5

Ei kohaldata

Peruu

Bayovar

22,6

Ei kohaldata

Peruu

Low Cold Test

34,3

Ei kohaldata

Peruu

Carmen Central-5

20,7

Ei kohaldata

Peruu

Shiviyacu-23

20,8

Ei kohaldata

Peruu

Mayna

25,7

Ei kohaldata

Filipiinid

Nido

26,5

Ei kohaldata

Filipiinid

Philippines Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

Ei kohaldata

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

Ei kohaldata

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Venemaa

Urals

31

2

Venemaa

Russian Export Blend

32,5

1,4

Venemaa

M100

17,6

2,02

Venemaa

M100 Heavy

16,67

2,09

Venemaa

Siberian Light

37,8

0,4

Venemaa

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Venemaa

E4 Heavy

18

2,35

Venemaa

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Venemaa

Sokol

39,7

0,18

Saudi Araabia

Light (Pers, Gulf)

33,4

1,8

Saudi Araabia

Heavy (Pers, Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudi Araabia

Medium (Pers, Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudi Araabia

Extra Light (Pers, Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudi Araabia

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudi Araabia

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudi Araabia

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudi Araabia

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudi Araabia

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek, Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapur

Rantau

50,5

0,1

Hispaania

Amposta Marina North

37

Ei kohaldata

Hispaania

Casablanca

34

Ei kohaldata

Hispaania

El Dorado

26,6

Ei kohaldata

Süüria

Syrian Straight

15

Ei kohaldata

Süüria

Thayyem

35

Ei kohaldata

Süüria

Omar Blend

38

Ei kohaldata

Süüria

Omar

36,5

0,1

Süüria

Syrian Light

36

0,6

Süüria

Souedie

24,9

3,8

Tai

Erawan Condensate

54,1

Ei kohaldata

Tai

Sirikit

41

Ei kohaldata

Tai

Nang Nuan

30

Ei kohaldata

Tai

Bualuang

27

Ei kohaldata

Tai

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad ja Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad ja Tobago

Trintopec

24,8

Ei kohaldata

Trinidad ja Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad ja Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tuneesia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tuneesia

Ashtart

29

1

Tuneesia

El Borma

43,3

0,1

Tuneesia

Ezzaouia-2

41,5

Ei kohaldata

Türgi

Turkish Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ukraina

Ukraine Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ühendkuningriik

Auk

37,2

0,5

Ühendkuningriik

Beatrice

38,7

0,05

Ühendkuningriik

Brae

33,6

0,7

Ühendkuningriik

Buchan

33,7

0,8

Ühendkuningriik

Claymore

30,5

1,6

Ühendkuningriik

S,V, (Brent)

36,7

0,3

Ühendkuningriik

Tartan

41,7

0,6

Ühendkuningriik

Tern

35

0,7

Ühendkuningriik

Magnus

39,3

0,3

Ühendkuningriik

Dunlin

34,9

0,4

Ühendkuningriik

Fulmar

40

0,3

Ühendkuningriik

Hutton

30,5

0,7

Ühendkuningriik

N,W, Hutton

36,2

0,3

Ühendkuningriik

Maureen

35,5

0,6

Ühendkuningriik

Murchison

38,8

0,3

Ühendkuningriik

Ninian Blend

35,6

0,4

Ühendkuningriik

Montrose

40,1

0,2

Ühendkuningriik

Beryl

36,5

0,4

Ühendkuningriik

Piper

35,6

0,9

Ühendkuningriik

Forties

36,6

0,3

Ühendkuningriik

Brent Blend

38

0,4

Ühendkuningriik

Flotta

35,7

1,1

Ühendkuningriik

Thistle

37

0,3

Ühendkuningriik

S,V, (Ninian)

38

0,3

Ühendkuningriik

Argyle

38,6

0,2

Ühendkuningriik

Heather

33,8

0,7

Ühendkuningriik

South Birch

38,6

Ei kohaldata

Ühendkuningriik

Wytch Farm

41,5

Ei kohaldata

Ühendkuningriik

Cormorant, North

34,9

0,7

Ühendkuningriik

Cormorant, South (Cormorant „A”)

35,7

0,6

Ühendkuningriik

Alba

19,2

Ei kohaldata

Ühendkuningriik

Foinhaven

26,3

0,38

Ühendkuningriik

Schiehallion

25,8

Ei kohaldata

Ühendkuningriik

Captain

19,1

0,7

Ühendkuningriik

Harding

20,7

0,59

Ameerika Ühendriigid, Alaska

ANS

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Colorado

Niobrara

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, New Mexico

Four Corners

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Põhja-Dakota

Bakken

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Põhja-Dakota

North Dakota Sweet

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Texas

WTI

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Texas

Eagle Ford

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriigid, Utah

Covenant

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ameerika Ühendriikide föderaalse jurisdiktsiooni alla kuuluv väline mandrilava (US Federal OCS)

Beta

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Carpinteria

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Dos Cuadras

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Hondo

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Hueneme

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Pescado

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Point Arguello

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Point Pedernales

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Sacate

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Santa Clara

Ei kohaldata

Ei kohaldata

US Federal OCS

Sockeye

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Usbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

NA

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

NA

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med,

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

NA

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

NA

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

NA

Venezuela

BCF-Medium

22

NA

Venezuela

Caripito Blend

17,8

NA

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

NA

Venezuela

Morichal

10,6

NA

Venezuela

Pedenales

20,1

NA

Venezuela

Quiriquire

16,3

NA

Venezuela

Tucupita

17

NA

Venezuela

Furrial-2 (E, Venezuela)

27

NA

Venezuela

Curazao Blend

18

NA

Venezuela

Santa Barbara

36,5

NA

Venezuela

Cerro Negro

15

NA

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

NA

Venezuela

Zuata 20

25

NA

Venezuela

Zuata 30

35

NA

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

NA

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

Ei kohaldata

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jeemen

North Yemeni Blend

40,5

Ei kohaldata

Jeemen

Alif

40,4

0,1

Jeemen

Maarib Lt,

49

0,2

Jeemen

Masila Blend

30-31

0,6

Jeemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Muu

Oil shale

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Muu

Shale oil

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Muu

Natural Gas: piped from source

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Muu

Natural Gas: from LNG

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Muu

Shale gas: piped from source

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Muu

Coal

Ei kohaldata

Ei kohaldata


(1)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(3)  JFC konsortsium toob kokku Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC), EUCARi (Euroopa autotööstuse uurimis- ja arendusnõukogu) ja CONCAWE (Euroopa naftaettevõtete assotsiatsioon rafineerimise ja tarnimise keskkonna-, tervise- ja ohutusküsimustes).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1).

(6)  Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 600/2012, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite- ja tonnkilomeetriaruannete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ (ELT L 181, 12.7.2012, lk 1).

(7)  Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 601/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta (ELT L 181, 12.7.2012, lk 30).

(8)  Nõukogu 20. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2964/95, millega nähakse ette toornafta impordi ja tarnete registreerimine ühenduses (EÜT L 310, 22.12.1995, lk 5).

(9)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta (ELT L 304, 14.11.2008, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).

(12)  Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 liidu inventuurisüsteemi käsitlevate sisuliste nõuete kehtestamise ning globaalse soojendamise potentsiaali ja rahvusvaheliselt kokku lepitud inventuurisuuniste muudatuste arvessevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 525/2013 (ELT L 179, 19.6.2014, lk 26).


II LISA

FOSSIILKÜTUSTE ALUSSTANDARDI ARVUTAMINE

Arvutusmeetod

a)

Kütuse alusstandard arvutatakse liidu keskmise fossiilkütuse (bensiin, diisel, gaasiõli, veeldatud naftagaas ja surumaagaas) tarbimise alusel, kus:

Formula

kus:

 

x on käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad kütused ja energiakandjad, mis on määratletud järgnevas tabelis;

 

KHGix on käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluva kütuse x või energia turul müüdud aastatarne kasvuhoonegaaside heite mahukus, väljendatuna gCO2eq/MJ. Kasutatakse I lisa 2. osa punktis 5 esitatud fossiilkütuste väärtusi;

 

MJx on tarnitud kütuse x teatatud mahtude järgi arvutatud koguenergia megadžaulides.

b)

Tarbimisandmed

Väärtuse arvutamiseks kasutatavad tarbimisandmed on järgmised:

Kütus

Energiatarbimine (MJ)

Allikas

Diislikütus

7 894 969 × 106

Liikmesriikide 2010. aasta aruanne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile

Gaasiõli (v.a sõidukimootoritele)

240 763 × 106

Bensiin

3 844 356 × 106

Veeldatud naftagaas

217 563 × 106

Surumaagaas

51 037 × 106

Kasvuhoonegaaside heite mahukus

Kütuse alusstandard 2010. aasta kohta on: 94,1 gCO2eq/MJ


III LISA

LIIKMESRIIGI ARUANDLUS KOMISJONILE

1.

Liikmesriigid esitavad iga aasta 31. detsembriks punktis 3 loetletud andmed. Need andmed tuleb esitada igas liikmesriigis turule lastud kõigi kütuse- ja energialiikide kohta. Kui fossiilkütustega segatakse mitu biokütust, tuleb esitada teave iga biokütuse kohta.

2.

Liikmesriigisiseste tarnijate (kaasa arvatud ühes liikmesriigis ühiselt tegutsevate tarnijate) turule lastud kütuse ja energia kohta tuleb punktis 3 loetletud andmed esitada eraldi.

3.

Liikmesriigid esitavad komisjonile kütuse ja energia kohta eraldi andmed, mis on koondatud vastavalt punktile 2 ja määratletud I lisas:

a)

kütuse või energia liik;

b)

kütuse või elektri maht või kogus;

c)

kasvuhoonegaaside heite mahukus;

d)

töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamine;

e)

päritolu;

f)

ostukoht.


IV LISA

TEABE ESITAMISE VORM ESITATAVATE ANDMETE JÄRJEPIDEVUSE TAGAMISEKS

Kütus – üksiktarnijad

Kanne

Ühisaruanne (JAH/EI)

Riik

Tarnija1

Kütuse liik 7

Kütuse CN-kood7

Kogus2

Keskmine KHG heite mahukus

Töötlemiseelse heite vähendamine 5

Vähendamine võrreldes 2010. aasta keskmisega

liitrites

liitrites

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-kood

KHG heite mahukus4

Lähteaine

CN-kood

KHG heite mahukus4

säästlik (JAH/EI)

 

Komponent F.1 (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.1 (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.m (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-kood2

KHG heite mahukus4

Lähteaine

CN-kood2

KHG heite mahukus4

säästlik (JAH/EI)

 

Komponent F.1 (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.1 (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.m (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

 


Kütus – tarnijaühendused

Kanne

Ühisaruanne (JAH/EI)

Riik

Tarnija1

Kütuse liik7

Kütuse CN-kood7

Kogus2

Keskmine KHG heite mahukus

Töötlemiseelse heite vähendamine5

Vähendamine võrreldes 2010. aasta keskmisega

liitrites

energia järgi

I

JAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahesumma

 

 

 

 

 

 

CN-kood

KHG heite mahukus4

Lähteaine

CN-kood

KHG heite mahukus4

säästlik (JAH/EI)

 

Komponent F.1 (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.1 (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.m (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

JAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahesumma

 

 

 

 

 

 

CN-kood2

KHG heite mahukus4

Lähteaine

CN-kood2

KHG heite mahukus4

säästlik (JAH/EI)

 

Komponent F.1 (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.1 (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (fossiilkütuse komponent)

Komponent B.m (biokütuse komponent)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektrienergia

Ühisaruanne (JAH/EI)

Riik

Tarnija1

Energia liik7

Kogus6

KHG heite mahukus

Vähendamine võrreldes 2010. aasta keskmisega

energia järgi

EI

 

 

 

 

 

 


Tarnijaühendused

 

Riik

Tarnija1

Energia liik7

Kogus6

KHG heite mahukus

Vähendamine võrreldes 2010. aasta keskmisega

energia järgi

JAH

 

 

 

 

 

 

JAH

 

 

 

 

 

 

 

Vahesumma

 

 

 

 

 


Päritolu – üksiktarnijad8

Kanne 1

Komponent F.1

Kanne 1

Komponent F.n

Kanne k

Komponent F.1

Kanne k

Komponent F.n

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kanne 1

Komponent B.1

Kanne 1

Komponent B.m

Kanne k

Komponent B.1

Kanne k

Komponent B.m

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Päritolu – tarnijaühendused8

Kanne 1

Komponent F.1

Kanne 1

Komponent F.n

Kanne X

Komponent F.1

Kanne X

Komponent F.n

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

Lähteaine kaubanimi

API tihedus3

tonni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kanne 1

Komponent B.1

Kanne 1

Komponent B.m

Kanne X

Komponent B.1

Kanne X

Komponent B.m

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

Biokütuse tootmisviis

API tihedus3

tonni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostukoht9

Kanne

Komponent

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

Rafineerimistehase/ töötlemisettevõtte nimi

Riik

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koguenergia ja heite vähendamine liikmesriigi kohta

Maht ( energia järgi)10

KHG heite mahukus

Vähendamine võrreldes 2010. aasta keskmisega

 

 

 

Märkused

Tarnijate aruandevorm on identne liikmesriikide aruandevormiga.

Varjutatud lahtreid ei ole vaja täita.

1.

Tarnija identifitseerimisandmed on määratletud I lisa 1. osa punkti 3 alapunktis a.

2.

Kütuse kogus on määratletud I lisa 1. osa punkti 3 alapunktis c.

3.

Ameerika Naftainstituudi (API) tihedus on määratud katsemeetodiga ASTM D287.

4.

Kasvuhoonegaaside heite mahukus on määratletud I lisa 1. osa punkti 3 alapunktis e.

5.

Töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamine on määratletud I lisa 1. osa punkti 3 alapunktis d; aruandlust käsitlevad üksikasjad on määratletud I lisa 2. osa punktis 1.

6.

Elektri kogus on määratletud I lisa 2. osa punktis 6.

7.

Kütuse liigid ja vastavad CN-koodid on määratletud I lisa 1. osa punkti 3 alapunktis b.

8.

Päritolu on määratletud I lisa 2. osa punktides 2 ja 4.

9.

Ostukoht on määratletud I lisa 2. osa punktides 3 ja 4.

10.

Tarbitud energia (kütus ja elekter) kogumaht.


Top