Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1198

Komisjoni määrus (EL) 2016/1198, 22. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/4622

OJ L 198, 23.7.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1198/oj

23.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1198,

22. juuli 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (1), eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Metüülisotiasolinooni on määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisas esitatud loetelu kande nr 57 alusel lubatud kasutada kosmeetikatoodetes säilitusainena maksimaalses kontsentratsioonis 0,01 mahuprotsenti (100 ppm).

(2)

12. detsembril 2013 võttis tarbijaohutuse komitee vastu arvamuse (2) metüülisotiasolinooni ohutuse (ainult sensibiliseeriv toime) kohta.

(3)

Tarbijaohutuse komitee järelduseks oli, et olemasolevatest kliinilistest andmetest nähtub, et metüülisotiasolinoon ei ole kosmeetikatoodetes kontsentratsioonis 100 ppm tarbijale ohutu. Mittemahapestavate kosmeetikatoodete (ja ka niisutatud pühkepaberi) puhul ei ole piisavalt tõendatud, et metüülisotiasolinoon on mingis kontsentratsioonis ohutu ega kutsu esile kontaktallergiat või ülitundlikkust.

(4)

Tarbijaohutuse komitee eespool nimetatud arvamusele tuginedes on oluline leida lahendus metüülisotiasolinooni põhjustatud allergiate sagenemisele ja seega tuleks selle kasutamine mittemahapestavates kosmeetikatoodetes keelata.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(6)

Eespool nimetatud keelu kohaldamist tuleks edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toodete koostises teha vajalikud muudatused. Eelkõige tuleks ettevõtjatele pärast käesoleva määruse jõustumist anda kuus kuud aega nõuetele vastavate toodete turulelaskmiseks ja nõuetele mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 12. veebruarist 2017 lastakse liidu turule või tehakse liidu turul kättesaadavaks ainult käesoleva määruse nõuetele vastavad kosmeetikatooted.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1521/13, läbi vaadatud 27. märtsil 2014.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa kanne 57 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine määratlus

Tingimused

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

Methylisothiazolinone (1)

2682-20–4

220–239-6

Mahapestavad tooted

0,01 %

 

 


(1)  Aine Methylisothiazolinone kasutamist seguna koos ainega Methylchloroisothiazolinone reguleeritakse ka V lisa kandega 39. Need kaks kannet välistavad teineteist: ainete Methylchloroisothiazolinone (ja) Methylisothiazolinone segu ja ainult aine Methylisothiazolinone kasutamine koos ühes ja samas tootes ei ole lubatud.“


Top