EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1120

Komisjoni määrus (EL) 2016/1120, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/4145

OJ L 187, 12.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1120/oj

12.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1120,

11. juuli 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Süsinik-musta kasutamine on lubatud kosmeetikas värvainena määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisas viitenumbri 126 all. Tarbijaohutuse komitee teostas süsinik-musta (nano) riskihindamise ja võttis 12. detsembril 2013 vastu arvamuse, (2) milles järeldas, et nanostruktuurses vormis süsinik-musta (primaarosakese suurus 20 nm või suurem) kasutamine kontsentratsioonis kuni 10 massiprotsenti kosmeetikatoodetes värvainena ei oma tervele vigastamata nahale kandmisel mingit inimestele kahjulikku mõju.

(2)

Lisaks leidis tarbijaohutuse komitee oma 23. septembri 2014. aasta täiendavas arvamuses, milles selgitatakse mõiste „pihustatavad valmistised/tooted“ tähendust süsinik-musta CI 77266, titaandioksiidi ja tsinkoksiidi nanovormide puhul, (3) et süsinik-musta (nano) käsitlevat arvamust ei kohaldata selliste valmististe suhtes, mis võivad sissehingamisel kaasa tuua tarbija kopsude kokkupuute süsinik-musta nanoosakestega.

(3)

Tarbijaohutuse komitee järeldused kehtivad konkreetse puhtuse ja lisandite sisaldusega süsinik-musta (nano) kohta. Lisaks ei ole mitte-nanovormis süsinik-musta suhtes kehtestatud puhtuse kriteeriumid enam ajakohased ja need tuleks eemaldada, sest komisjoni direktiiv 95/45/EÜ (4) tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/128/EÜ (5). Need kriteeriumid tuleks asendada süsinik-musta (nano) suhtes kehtestatud kriteeriumidega.

(4)

Pidades silmas tarbijaohutuse komitee eespool nimetatud arvamusi, on komisjon seisukohal, et süsinik-musta (nano) (vastavalt tarbijaohutuse komitee spetsifikatsioonidele) kasutamist tuleks lubada kosmeetikatoodetes värvainena kontsentratsioonis kuni 10 massiprotsenti, välja arvatud valmististes, mille puhul võib sissehingamisel kaasneda kokkupuude lõppkasutaja kopsudega.

(5)

Komisjon on seisukohal, et määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisa tuleks muuta, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1515/13, läbi vaadatud 15. detsembril 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_144.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, läbi vaadatud 25. juunil 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf

(4)  Komisjoni 26. juuli 1995. aasta direktiiv 95/45/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid (EÜT L 226, 22.9.1995, lk 1).

(5)  Komisjoni 22. detsembri 2008. aasta direktiiv, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid (ELT L 6, 10.1.2009, lk 20).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisa muudetakse järgmiselt.

Viite-number

Aine määratlus

Tingimused

Kasutus-tingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus

Värvaine-indeks Number/Nimetus koostis-ainete ühtses nimestikus

CASi number

EÜ number

Värvus

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutus-valmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

„126

Süsinik-must

77266

1333-86–4, 7440-44–0

215–609-9, 231–153-3, 931–328-0, 931–334-3

must

 

 

Puhtus > 97 %, mille puhul lisandite sisaldus on järgmine: tuha sisaldus ≤ 0,15 %, väävli kogusisaldus ≤ 0,65 %, polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) kogusisaldus ≤ 500 ppb ja benso(a)püreen ≤ 5 ppb, dibens(a,h)antratseen ≤ 5 ppb, As kogusisaldus ≤ 3 ppm, Pb kogusisaldus ≤ 10 ppm, Hg kogusisaldus ≤ 1 ppm.

 

126 a

Süsinik-must

77266 (nano)

Süsinik-must (nano)

1333-86–4, 7440-44–0

215–609-9, 231–153-3, 931–328-0, 931–334-3

must

 

10 %

Mitte kasutada valmististes, mille puhul võib sissehingamisel kaasneda kokkupuude lõppkasutaja kopsudega.

Kasutada on lubatud ainult järgmiste omadustega nanomaterjale:

puhtus > 97 %, mille puhul lisandite sisaldus on järgmine: tuha sisaldus ≤ 0,15 %, väävli kogusisaldus ≤ 0,65 %, polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) kogusisaldus ≤ 500 ppb ja benso(a)püreen ≤ 5 ppb, dibens(a,h)antratseen ≤ 5 ppb, As kogusisaldus ≤ 3 ppm, Pb kogusisaldus ≤ 10 ppm, Hg kogusisaldus ≤ 1 ppm;

esmase osakese suurus ≥ 20 nm.“

 


Top