Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Komisjoni määrus (EL) 2015/1298, 28. juuli 2015, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1298,

28. juuli 2015,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

3-bensülideenkamprit lubatakse praegu kasutada kosmeetikatoodetes UV-filtrina maksimumsisaldusega kuni 2,0 %. Kõnealune aine on loetletud määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisas viitenumbri 19 all.

(2)

Tarbijaohutuse komitee (SCCS) (2) järeldas oma 18. juuni 2013. aasta arvamuses, et kuna 3-bensülideenkampri ohutusvaru on alla 100, ei ole selle aine kasutamine UV- filtrina kosmeetikatoodetes ohutu ka juhul, kui selle aine sisaldus neis toodetes ei ületa 2,0 %.

(3)

Selleks, et tagada päikesekaitsetoodete ohutus inimeste tervisele, on vaja 3-bensülideenkamper välja jätta määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisas sätestatud kosmeetikatoodetes kasutada lubatud UV-filtrite loetelust.

(4)

Arvestades, et teadaolevalt ei ole 3-bensülideenkamper mitte ainult UV-filter, vaid ka UV-absorbent, tuleks selle kasutamine kosmeetikatoodetes keelata.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa vastavalt muuta.

(6)

Kõnealuse piirangu kohaldamist tuleks edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toodete koostises teha vajalikud muudatused. Eelkõige tuleks ettevõtjatele pärast käesoleva määruse jõustumist anda kuus kuud aega nõuetele vastavate toodete turule laskmiseks ja nõuetele mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 18. veebruarist 2016 lastakse liidu turule või tehakse liidu turul kättesaadavaks ainult käesoleva määruse nõuetele vastavad kosmeetikatooted.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  Komisjoni otsus 2008/721/EÜ, 5. september 2008, millega luuakse teaduskomiteede ja ekspertide nõuandev struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/210/EÜ (ELT L 241, 10.9.2008, lk 21).


LISA

Määrust (EÜ) nr 1223/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

II lisasse lisatakse järgmine kirje:

Viitenumber

Keemiline nimetus/INN

CASi number

EÜ number

„1379

3-bensülideenkamper

15087-24-8

239-139-9”

2)

VI lisas jäetakse välja viitenumbrit 19 käsitlev kanne.


Top